Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(VII.9.)

Kelevíz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 10

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének


a) kiadási fő összegét 111.819.365 Ft-ban,

ezen belül:     

  • Működési célú kiadások:                                               79.335.207 Ft

- személyi jellegű kiadások                                     38.449.918 Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                  5.337.185 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások                            27.747.574 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                   1.506.180 Ft

- egyéb működési célú kiadások                              5.351.016 Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.       943.334 Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                         32.484.158 Ft

- beruházások                                                           8.454.568 Ft

- felújítások                                                             22.312.790 Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                          1.716.800 Ft


b) bevételi fő összegét 115.060.719 Ft-ban

            ezen belül:     

  • Működési célú bevételek:                                             82.576.561 Ft

- önkormányzatok működési támogatásai              27.294.588 Ft

- egyéb működési célú tám. bevételei                    29.139.340 Ft

- közhatalmi bevételek                                              3.754.546 Ft

- működési bevételek                                                4.109.082 Ft

- működési célú pénzeszközök átvétele                                 0 Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                     17.283.042 Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések                995.963 Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                       34.484.158 Ft

- felhalmozási célú önk.-i támogatások                  23.499.343 Ft

- egyéb felhalmozási célú támogatások                                 0 Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                       8.984.815 Ft

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. és 2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3. és 4. melléklet tartalmazza.4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 230.772.734 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza, a 2019. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Kelevíz, 2020. július 08.


           

            Vargáné Balatincz Krisztina                                                        Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                         jegyzőZáradék:


A rendelet 2020. július 09. napján kihirdetésre került.


Kelevíz, 2020. július 09.


                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                       jegyző