Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(VII.6.)

Kelevíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 07. 07

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének


a) kiadási fő összegét 79 545 634 Ft-ban,

ezen belül:      

  • Működési célú kiadások:                                                    62 058 033 Ft

- személyi jellegű kiadások                                          34 463 527 Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                        5 078 782 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások                                  18 346 414 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                         1 249 000 Ft

- egyéb működési célú kiadások                                    2 169 762 Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.             750 548 Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                              17 487 601 Ft

- beruházások                                                              11 167 601 Ft

- felújítások                                                                    6 320 000 Ft


b) bevételi fő összegét 82 644 947 Ft-ban

            ezen belül:      

  • Működési célú bevételek:                                                  67 244 571 Ft

- önkormányzatok működési támogatásai                   25 093 735 Ft

- egyéb működési célú tám. bevételei                         32 570 500 Ft

- közhatalmi bevételek                                                   2 248 864 Ft

- működési bevételek                                                     3 917 748 Ft

- működési célú pénzeszközök átvétele                             10 000 Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                            2 552 239 Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések                      851 485 Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                             15 400 376 Ft

- felhalmozási célú önk.-i támogatások                          6 545 395 Ft

- egyéb felhalmozási célú támogatások                         8 854 981 Ft

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 201 461 277 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Kelevíz, 2018. július 05.


           


    Vargáné Balatincz Krisztina                                                         Hajdu Szabina

             polgármester                                                                             jegyző

Záradék:


A rendelet 2018. július 06. napján kihirdetésre került.


Kelevíz, 2018. július 06.


                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyző