Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (VII.15..) önkormányzati rendelete

a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról

Hatályos: 2020. 07. 16

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.  cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


                                                                     I.

Általános rendelkezések


1. §


(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használata közterület-használati szerződés vagy bejelentés igazolás alapján, az e rendeletben meghatározottak szerint történhet.

(2) E rendelet alkalmazása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései szerint kell eljárni.

(3) A közterület-használati szerződésre az Ákr. hatósági szerződésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.


2. § 


Közterület használati szerződést kell kötni:

  1. a közterület fölé 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti    védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla, elhelyezésére;
  2. önálló hirdető berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezésére;
  3. mobil árusító és egyéb fülke, pavilon elhelyezésére;
  4. alkalmi- és mozgóbolti árusításra;
  5. vendéglátó ipari előkert céljára;
  6. kitelepülés, közterületi értékesítés céljára;
  7. építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag elhelyezésére;
  8. közterület filmforgatási célú használatára;
  9. mutatványos tevékenység céljára;

3. § 


(1) Nem kell közterület használati szerződést kötni:

a) közút, járda és zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos közterület igénybevételhez;

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezését és irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai, távközlő hálózatok, valamint közműves berendezések, létesítmények, közművezetékek és tartozékaik elhelyezéséhez, hibaelhárítása érdekében végzett munkához;

d) az önkormányzat és szervei, intézményei rendezvényeinek alkalmával az e rendezvényekhez kapcsolódó közterület használathoz;

e) az élet-és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez;

f) a fegyveres- és rendészeti szervek, mentők, tűzoltók, vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért;

g) a közszolgáltató szervezetek ezen tevékenységével összefüggő közterület használatára;

h) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, kizárólag konténerben elhelyezett építési törmelék, tüzelőanyag 10 napig közterületen történő tárolásához;

i) az árusító saját házi kertjében, kiskertjében termesztett zöldség- és gyümölcs árusításához az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

ia) 1 m2-nél nem nagyobb terület elfoglalásával,

ib) a gyalogos- és járműforgalom zavarása nélkül,

ic) közegészségügyi, környezetvédelmi és köztisztasági követelmények betartásával;

id) a zöldség és gyümölcs érésének, betakarításának időszakában.

j) az önkormányzat által létesített, illetve más hatósági eljárásban engedélyezett közcélú, közterületi létesítmények és köztárgyak elhelyezésére (tömegközlekedési várakozóhelység, szobor, díszkút, emlékmű, pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák stb.), az önkormányzat által kihelyezett hirdető berendezésekre és az ezeken elhelyezett, előzetesen bejelentett hirdetményekre;

k) az önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkák során elfoglalt közterületekre;

l) a humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység során elfoglalt közterületre;


4. § 


Nem köthető közterület használati szerződés:

a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, az engedélyezett tűzijáték rendezése kivételével;

b) közterületen nem árusítható termékek forgalmazására;

c)a közút és járda felületének reklám céljára történő használatára;

d)olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, közbiztonságot, egészséget veszélyeztetné, illetve a közerkölcsöt sértené;

e) autóbusz, vontató, 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató, lassújármű, pótkocsi, üzemképtelen jármű, és olyan hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt közterületen történő tárolására;

f) gépjármű szervízelésre, tisztításra, javításra;

g) göngyöleg, hulladék tárolására;

h) építési törmelék, bontási anyag ömlesztett tárolására (kivéve: konténerben);

i) településképi követelményeket nem kielégítő építmények, berendezések elhelyezésére;

j) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolására az építési munkák végzésének tartamán túlra;

k) olyan személlyel, akinek közterület-használati díjhátraléka van.

II.

Bejelentésköteles tevékenységekre vonatkozó rendelkezések


5. §


A tüzelő és egyéb anyag - kivéve, amit más jogszabály tilt vagy feltételhez köt - közterületen történő tárolása, rakodása, építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek elhelyezése bejelentésköteles, ha annak időtartama nem haladja meg a 10 napot és a közúti forgalmat nem akadályozza.


III.

A közterület-használati szerződéskötési eljárás


6. §


A közterület-használati szerződés megkötése kérelemre történhet.


7. § 


(1) A közterület használat iránti kérelmet – az 1. melléklet szerinti tartalommal – annak kell benyújtania, aki a közterületet használni kívánja.

(2) Közterület használati szerződés csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra, vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – köthető. A meghatározott időre szóló közterület használat legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 5 év lehet.

(3) A közterület használati szerződés nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb –hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek beszerzését. Azok beszerzése a kérelmező feladata.


8. §


A közterület-használati szerződés iránti kérelemnek tartalmaznia kell, illetve a kérelemhez csatolni kell:


a) a használó nevét és lakóhelyének (székhelyének) címét;

b) bankszámla szerződési kötelezettség alá eső személyek (jogi személyek, egyéni vállalkozók, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, stb.) bankszámla számát és a számlavezető pénzintézet nevét,

c) a közterület használat célját, időtartamát;

d) az igénybe venni kívánt közterület nagyságát, helyét és használatának módját;

e) reklám- és tájékoztató tábla, hirdető berendezés esetén a tábla méreteit és    megjelenését bemutató terveket, vagy fotókat.

f) a közterületen elhelyezni kívánt berendezések felsorolását;

g) a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozatot;

h) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység gyakorlására való jogosultság hitelt érdemlő igazolását;

i) zöldterület, közpark használata esetén a zöldterület helyreállítására vonatkozó nyilatkozatot;

j) kulturális rendezvény, vásár, mutatványos tevékenység, vagy egyéb, több ember részvételével járó hasonló rendezvény esetén a terület rendszeres takarítására vonatkozó nyilatkozatot;

k) rendezvények esetén a rendezvény programját, a résztvevők tervezett létszámát, valamint a rendezvényhez telepíteni tervezett illemhelyek - külön megjelölve az akadálymentesítettek - darabszámát;

l) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben engedélyhez kötött termék árusítására, vagy más ilyen tevékenység folytatására vonatkozó kérelemhez, az ezen engedélyek, bizonyítványok meglétéről szóló nyilatkozatot;

m) azon berendezési tárgyak felállítása és üzemeltetése esetén, melyeknek időszakos felülvizsgálata szükséges, az utolsó érvényes felülvizsgálati szakvéleményt;


9. §


(1) A közterület használati szerződésnek az Ákr-ben foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a)  a használatba adó és a használatba vevő nevét és lakóhelyének (székhelyének) címét;

b) a közterület használat célját, időtartamát, vagy azt, hogy a szerződés milyen feltétel bekövetkezéséig érvényes;

c) a közterület-használat helyének és módjának, illetve egyéb feltételeinek pontos meghatározását;

d) Utalást arra, hogy a szerződés nem mentesíti a használót a jogszabályokban előírt egyéb szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek beszerzése alól;

f) a szerződés megszűnése, esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását;

g) a közterület-használati díj mértékét, fizetésének módját;

h) Amennyiben vannak, a közterület használattal járó járulékos költségek (áram, víz stb) viselésének és megfizetésének módját; 

i) A közterület használat időtartama alatt jelentkező szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását;

k) Az 1 évnél hosszabb időtartamra szóló szerződések esetén annak kikötését, hogy a közterület használat díja tárgyév április 1-től a KSH által előző évre kimutatott infláció mértékével automatikusan megemelkedik.

(2) Az anyagok, szerkezetek tárolásával kapcsolatos szerződésben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi szabályokban előírt módon és a közlekedésbiztonsági előírások figyelembevételével, a használó felelősségére és kárára történhet.

(3) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati szerződésben ki kell kötni:

a) a közterület felől a településképi követelményeket kielégítő ideiglenes kerítés, palánk, védőháló létesítését;

b) a közút, járda lezárásának esetén alkalmazandó forgalomtechnikai megoldásokat.

(4) A közterület-használati szerződés tartalmazza, ha a közterület használója a szerződésben foglaltakat megszegi, a szerződés megszűnik.    

(5) Alkalmi, ünnepi vásárok és egyéb rendezvények esetén a szervező (rendező) részére kiadott engedély magában foglalja a résztvevők – a szervezővel polgári jogi jogviszonyban álló kereskedők, szolgáltatók, zenekarok stb. – engedélyét is.


IV.

A közterület használati díj mértéke, fizetésének módja


10. §  


(1) A közterület használatáért díjat kell fizetni, melynek mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza (nettó összeg, nem tartalmazza a mindenkor hatályos ÁFA összegét).

(2) A 6 hónapnál rövidebb időtartamra szóló közterület-használat díját a szerződéskötéssel egyidőben, egyösszegben, az ennél hosszabb időtartam esetén a szerződésben foglaltak szerint kell megfizetni.

(3) A használó a díjat a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(4)A létesítményekkel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény m2-ben számított területét, továbbá a hozzá tartozó területen túlnyúló szerkezet (ponyva, tető stb.) területét együttesen kell figyelembe venni. A díj megállapítása során minden megkezdett m2 egésznek számít.

(5) Hirdetőtábla, hirdető berendezés esetén annak hirdetőfelületét kell számításba venni.

(6) A közterület használati díjak havi, vagy napidíjak. A díj szempontjából minden megkezdett nap, m2 egésznek számít.

(7) A közterület használója a közterület-használati díjat mindaddig köteles megfizetni, amíg a használat megszűnését követően az eredeti állapotot helyre nem állította.

(8) A naptári éven átnyúló közterület-használat esetén a szerződést a mindenkor hatályban lévő díjszabás szerint kell módosítani.

(9) A közterület használója a fizetési határidő elmulasztása esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott késedelmi kamattal megemelt összeget köteles fizetni.

(10) A közterület használatának a szerződésben szereplő időtartama előtti megszüntetésekor csak az írásos bejelentés beérkezésének dátumától igényelhető vissza a közterület-használati díj időarányos része. Ellenkező esetben visszafizetésre a használó nem tarthat igényt. Az időarányos rész számítása szempontjából a 2. mellékletben meghatározott díjat osztani kell az adott hónap napjainak számával.


V.

A közterület használatának módja


11. §


(1)   A közterület használójának a közterületet úgy kell használnia, hogy ne zavarja sem a közterület más részeinek, sem a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát, valamint ne sértse a szomszédok jogait és törvényes érdekeit.

(2)   A közterület használója köteles az általa használt közterületet rendben és tisztán tartani.

(3)   Minden olyan közterület használat esetén, amikor olaj, zsír, más szennyező anyag juthat a használt területre, olajfogó eszköz (szőnyeg, olajfogó

tálca, stb.) használata kötelező. A közterület használója, az olaj, zsír stb. egyéb anyagot köteles a közterületről eltávolítani, amennyiben a közterület használat befejezését követő 1 munkanapon belül ez nem valósul meg, a tisztítás költségét az Önkormányzatnak köteles megtéríteni.
VI.

A közterület használati szerződés megszűnése,
a jogellenes használat következményei


12. § 


(1) A közterület használati szerződés megszűnik:

a) a szerződésben meghatározott idő elteltével, vagy feltétel bekövetkeztével;

b) ha a használónak a közterületen folytatott tevékenységre való jogosultsága megszűnik;

c) a jogosult halálával, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén annak jogutód nélküli megszűnésével;

d) a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok olyan mértékű megváltozásával, amely a szerződés megszüntetését indokolja;

e) a megállapodásban, illetve a közterület használattal összefüggő tevékenységre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli megszüntetéssel;

f) a jogosult részéről történő felmondással.

(2) A szerződés megszűnése esetén a közterületet használó köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – saját költségén helyreállítani.

(3) Aki közterületet a szerződéstől eltérő módon használ, köteles a hatóság felhívására a jogellenes használatot haladéktalanul megszüntetni.

(4) Az önkormányzat a közterület eredeti állapotának helyreállítását – a kötelezettséget elmulasztó költségére és veszélyére – elvégeztetheti, amennyiben a közterület használója a felhívásban megjelölt határidőre nem végzi el, illetve az azonnali helyreállítást élet-és balesetveszély, a közrend és közbiztonság fenntartása indokolja.


13. §


A közterület-használati szerződést a felszólítást követő 8 napon belül, fel kell mondani azzal a közterület-használóval, aki a közterületet nem a szerződésben meghatározott célra, módon és feltételekkel használja vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjában nem tesz eleget. Az ily módon megszűnt közterület-használat miatt befizetett közterület-használati díj nem követelhető vissza.


VII.

A közterület filmforgatási célú használata


14. §


(1) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendelet szabályait az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)  A közterület filmforgatási célú igénybevételéért díjat kell fizetni, melynek mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza (nettó összeg, nem tartalmazza a mindenkor hatályos ÁFA összegét).

(3) A filmforgatás célú közterület használat nem haladhatja meg a 15 nap időtartamot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.

(4) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület használatát az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően annyi időtartamban kell újra biztosítani, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. 

15. §


A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a hatósági szerződésben a következő feltételek teljesítését vállalja:

a) a filmforgatás során folyamatosan biztosítja az érintett lakóingatlanok megközelíthetőségét és a település területén, valamint az azon áthaladó közlekedést nem lehetetleníti el,

b) a lakosság tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról és az esetleges forgalomkorlátozásokról,

c) az igénybe vett közterület folyamatos tisztán tartását és az eredeti állapot helyreállítását, a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,

d) a filmforgatással összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.


16. §


Mentes a díj fizetése alól a közérdekű célt szolgáló filmalkotások forgatása. Közérdekű célnak minősül az önkormányzat, önkormányzat intézménye és az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság által, vagy annak érdekében, valamint oktatási, tudományos és ismeretterjesztő célok érdekében végzett filmforgatás. A közérdekű célt a polgármester igazolja a kérelem benyújtását követően.


Záró rendelkezések


17. §


A közterület használattal kapcsolatos polgármesteri döntésekkel szemben a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel a képviselőtestülethez lehet fordulni.


18. § 


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú igénybevételéről szóló 8/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelet.Ják, 2020. 07. 06.

   


Dr. Tóth Ernő

polgármester

Némethné Kardos Eszter

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. 07. 15.napján kihirdetésre került.

                                                                                            Némethné Kardos Eszter

                                                                                                          jegyző

Mellékletek