Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020(X.14.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.02.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 15 - 2020. 10. 16

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.02.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


  1. §.


(1) A Rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1. § (4) A Képviselő-testület hivatalának megnevezése:


       a.) Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal)

            Székhelye: 6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 24.

       b.) A Hivatal kirendeltségei:

            Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal Öregcsertői Kirendeltsége

            6311 Öregcsertő, Kossuth u. 141.

            Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal Újteleki Kirendeltsége

            6337 Újtelek, Alkotmány u. 17.

            Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal Homokmégyi Kirendeltsége (továbbiakban:                      

            Kirendeltség)

            6341 Homokmégy, Kossuth u. 16.”


(2) A Rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„29. § Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Öregcsertő Községi Önkormányzat Képviselő-testületével, Újtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületével és Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött külön megállapodás szerint közös önkormányzati hivatalt tart fenn, melyet a polgármesterek által kinevezett jegyző vezet. A jegyző a hivatalhoz tartozó településeken a megállapodásban foglaltak, a képviselő-testületek által jóváhagyott Hivatali ügyrend szerint tart ügyfélfogadást.”


(3) A Rendelet 30. § (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„30. § (1) A jegyzőt távollétében, tartós akadályoztatása vagy a tisztség betöltetlensége esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – az aljegyző helyettesíti.


(3) A jegyző és az aljegyző egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítésről Szakmár Község Polgármestere dönt, tartós akadályoztatás esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületei együttes ülésen döntenek.”


(4) A Rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:„31. § (1) Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Öregcsertő Községi Önkormányzat Képviselő-testületével, Újtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületével és Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselő-testületével – külön megállapodás alapján – közös hivatalt hoz létre – Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel – Szakmár székhellyel.


(4) A Hivatal éves költségvetésének, valamint az éves költségvetés végrehajtásának elfogadásáról a képviselő-testületek együttes ülésükön döntenek.


(5) A Hivatal iratkezelésének szervezeti rendjét a 6. számú melléklet tartalmazza.”


(5) A Rendelet 20. pontja az alábbiak szerint módosul:


„20. A települési önkormányzat társulásai és a helyi nemzetiségi önkormányzat”


(6) A Rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő 32/A. §-al egészül ki:


„32. § Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és eredményesebb ellátása érdekében társulási megállapodás alapján együttműködik:


a) Öregcsertő Községi Önkormányzattal

b) Újtelek Község Önkormányzatával

c) Homokmégy Községi Önkormányzattal

d) Kalocsa Város Önkormányzatával

e) Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásával,

f) Községi Önkormányzatok Országos Szövetségével

g) Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével

h) Duna-Tisza közi Falugondnoki Egyesülettel,

i) Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttműködéssel.


32/A. § (1) A Képviselő-testület a hatékony együttműködés és a jogszabályi előírások betartása érdekében együttműködési megállapodást köt a Szakmári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) képviselő-testületével.


(2) Az önkormányzat a jegyző és a Hivatal útján a nemzetiségi önkormányzattal megkötött közigazgatási szerződésben rögzített feltételek alapján


a) biztosítja a nemzetiségi önkormányzat munkájának megkönnyítése és hatékonyabbá tétele érdekében a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételeket;


b) gondoskodik a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, valamint a gazdálkodással kapcsolatos beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségek végrehajtásáról.


(3) A (2) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében az önkormányzat a szabályzatainak és egyéb belső szabályzóinak hatályát – a nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve, annak eltérő sajátosságaira alkalmazottan – szükség szerint kiterjeszti a nemzetiségi önkormányzat működésére is.(4) A nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-testületi üléseken a nemzetiség képviselőjeként jogosult részt venni.”


2. §.


(1) A Rendelet, e rendelet 1. számú mellékletével egészül ki, és a Rendelet 6. számú mellékletét alkotja.


(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


(3) A rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.Szakmár, 2020. október 14.
        András Gábor                                                                   Csefkóné Busa Andrea

                        polgármester                                                                                  jegyző


Záradék:

E rendelet 2020. október 14. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2020. október 14.


                                                                                                                 Csefkóné Busa Andrea

                                                                                                                             jegyző