Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete a Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 26 - 2021. 02. 27

Keszthely Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében felsorolt államigazgatási szervek és a partnerek véleményének kikérésével és a 40. § (1) bekezdésében biztosított szakmai véleményezési jogkörében eljáró állami főépítész záró szakmai véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:


1.§ (1) Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. melléklet K-1 tervlap 3, 4. sz. szelvényének jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott területe szabályozásának normatartalma helyébe jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott terület szabályozásának normatartalma lép.


(2) A Rendelet 7. melléklet K-1 tervlap 2, 3. sz. szelvényének jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott területe szabályozásának normatartalma helyébe jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott terület szabályozásának normatartalma lép.


(3) A Rendelet 7. melléklet K-1 tervlap 3, 4. sz. szelvényének jelen rendelet 3. mellékletében meghatározott területe szabályozásának normatartalma helyébe jelen rendelet 3. mellékletében meghatározott terület szabályozásának normatartalma lép.


(4) A Rendelet 7. melléklet K-1 tervlapja jelmagyarázatának „Tájékoztató elemei” táblázat helyébe jelen rendelet 4. melléklete szerinti „Tájékoztató elemek” táblázat lépnek.


2.§ (1) A Rendelet 8. melléklet V-5 tervlap jelen rendelet 5. mellékletében meghatározott területe szabályozásának normatartalma helyébe jelen rendelet 5. mellékletében meghatározott terület szabályozásának normatartalma lép.


(2) A Rendelet 8. melléklet V-3, V-4 tervlap jelen rendelet 6. mellékletében meghatározott területe szabályozásának normatartalma helyébe jelen rendelet 6. mellékletében meghatározott terület szabályozásának normatartalma lép.


(3) A Rendelet 8. melléklet V-1, V-2, V-3 tervlap jelen rendelet 7. mellékletében meghatározott területe szabályozásának normatartalma helyébe jelen rendelet 7. mellékletében meghatározott terület szabályozásának normatartalma lép.


(4) A Rendelet 8. melléklet V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 tervlapja jelmagyarázatának „Irányadó elemei” táblázata helyébe jelen rendelet 8. melléklete szerinti „Irányadó elemek” táblázat lépnek.


3.§ A Rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. § …

(5) A közterületnek minősülő közlekedési területek építési területein, kivéve a (4) bekezdés szerinti övezeteket, legfeljebb 3 %-os beépítettséggel elhelyezhetők az OTÉK. szerinti, valamint jelen szakasz (8) bekezdés a.), b.), c.), d.), e.) pontja alatti építmények. Kerékpárút létesítményei és berendezései minden közlekedési területen elhelyezhetők.


4.§ A Rendelet 15.§ (24) bekezdése 2. pont első mondata az alábbi szövegrésszel kiegészül:

„15. § 2. ….  Kerékpárút létesítményei és berendezései az övezetben elhelyezhetők.5. § (1) Jelen rendelet 2021. február 26. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(3) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

                Nagy Bálint                                                                        Dr. Gábor Hajnalka

               polgármester                                                                                  jegyző