Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 12 - 2021. 03. 13

Keszthely Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. § A Rendelet 3. § (1) - (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              3.829.846 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                            4.131.208 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                  7.961.054 eFt-ban,

azaz hétmilliárd-kilencszázhatvanegymillió-ötvennégyezer forintban az 1. melléklet szerint,


d) költségvetési kiadásait                               7.902.457 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                                  58.597 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                     7.961.054 eFt-ban,

azaz hétmilliárd-kilencszázhatvanegymillió-ötvennégyezer forintban,


g) költségvetési hiányát                                4.072.611 eFt-ban,

azaz négymilliárd-hetvenkettőmillió-hatszáztizenegyezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2021. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                 3.488.850 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 4.499.063 eFt,

c) működési hiány:                                                    1.010.213 eFt a 2. melléklet szerint.


(3) Az önkormányzat 2021. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:               340.996 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:             3.403.394 eFt,

c) felhalmozási hiány:                                               3.062.398 eFt a 3. melléklet szerint.


(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                   1.518.131 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                         2.311.715 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                       0 eFt.


(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásaiból

  1. kötelező feladatok kiadásai                                 1.796.269 eFt
  2. önként vállalt feladatok kiadásai                        6.106.188 eFt
  3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                      0 eFt.


(6) Az Önkormányzat a 4.072.611 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.072.611 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.


(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. mellékletek. Az önkormányzat 2021. évi összes bevétele és kiadása 7.961.054 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosulnak:


„4. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 365 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. A Goldmark Károly Művelődési Központ létszámából 2018. április 1. napjától 2021. május 31. napjáig 2 fő, 2018. július 1. napjától 2021. május 31. napjáig 3 fő határozott időtartamú. A Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye létszámából 2018. július 1. napjától 2021. május 31. napjáig 5 fő határozott időtartamú.”


3. § A Rendelet 5. § (1) - (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 486.799 eFt.


(2) Az általános tartalék összege: 193.873 eFt. Az általános tartalékból 185.373 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 7.000 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 1.500 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.


(3) A céltartalék összege 274.926 eFt. A céltartalékból 27.783 eFt működési, 247.143 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 202.297 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 27.746 eFt,

c) egyéb pályázati költségekre 17.100 eFt,

d) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

e) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.283 eFt,

f) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 7.000 eFt,

g) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 16.000 eFt fordítható.”


4. § A Rendelet 1- 9., 11., 16., 17. és 18. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-13. mellékletei lépnek.


5. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Nagy Bálint


Dr. Gábor Hajnalka

polgármester


jegyző