Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 16

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat a 2017. évi Költségvetési javaslatát Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján, a jogszabályi előírások és egyéb információk, a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalásai, a Magyar Államkincstár által közzétett adatok, tájékoztatók, valamint az intézmények bevonásával állítottuk össze.


A Költségvetési törvény szabályozza, illetve rögzíti az önkormányzatokat 2017. évre megillető központi források mértékét és arányát. A Költségvetési törvényben kapott felhatalmazás alapján a normatív állami hozzájárulások önkormányzatonkénti és jogcímenkénti megosztását a Belügyminiszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a Javaslat összeállításáig elérhetővé tette.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési rendszere a 2017. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. mellékletében meghatározott – a településre jellemző – mutatószámok (pl. lakosságszám, számított alaplétszám, ellátottak száma stb.) alapján számított feladatalapú támogatások összege, amely az önkormányzati költségvetés bevételi oldalának kiindulópontja.

Ezen előirányzatokat a Magyar Államkincstár határozza meg és szigorúan ellenőrzi.


A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatokat, valamint az előzetesen önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztethetik az önként vállalt feladatok.


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.


Gyöngyöshalász Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint  alkotja meg:


1. § A képviselő-testület Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 466.658 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) Az Önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai:ezer Ft

Költségvetési bevételek

291 781  

Ebből:

I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

143 691  


II. Önkormányzat sajátos működési bevételei

136 000  

III. Önkormányzat Intézményi működési bevételei

12 090  

IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0  

V. Egyéb működési célú támogatás

0  

VI. ÁHT belüli megelőlegezés

0  

Finanszírozási bevételek

174 877  

Bevételek mindösszesen:

466 658  


Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről:

 • Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: önkormányzati hivatal működésének támogatása, település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás (zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítás fenntartás, köztemető fenntartás, küzutak fenntartása, egyéb önkormányzati feladatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok)
 • Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (elismert létszám alapján óvodapedagógus 6,6 fő, nevelő munkát közvetlenül segítők 4,0 fő)
 • Óvodaműködtetési támogatás
 • A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása
 • Szociális étkeztetés támogatása
 • Gyermekétkeztetés támogatása
 • Kulturális feladatok támogatása
 • OEP finanszírozás
 • Közfoglalkoztatottak bértámogatása (tervezett adat 2017.április-2017. december időszakra 5 fő/hó)


Önkormányzat sajátos működési bevételei:

 • Magánszemélyek kommunális adója
 • Iparűzési adó ( tervezés során figyelembe vettük, hogy az ipari parkban az építkezések a végéhez közelednek, így az idei évben lényegesen csökken ezen jogcímen a bevétele az önkormányzatnak)
 • Telekadó (az Önkormányzat 2017.01.01. napjától vezette be, várható bevétel 2017. évben 80.000 eFt)
 • Átengedett központi adók (gépjárműadó 40%-a)Önkormányzat Intézményi működési bevételei:

 • Térítési díj bevételek (gyermek-, vendég-, szociális étkeztetés)
 • Egyéb szolgáltatások ellenértéke (terembérleti díjak)
 • Egyéb bevételek (temetési szolgáltatás – sírhely megváltás)


Finanszírozási bevételek:

 • Előző évi maradvány


A bevételek részletezését a rendelet I/1., II/1, III.1. és a IV/1. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

    ezer Ft

Műküdési kiadások

223 534  

Ebből:

- személyi juttatások

106 861  - munkaadókat terhelő járulékok

27 969  - dologi jellegű kiadások

69 364  -egyéb működési kiadások

4 600  - ellátottak pénzbeli juttatásai

14 710  


Felhalmozási kiadások

90 500  

Ebből:

- Útfelújítás

80 000  - Ingatlan vásárlása

7 000  - Egyéb beruházás (kerítés, urnafal)

3 500  


Elvonások és befizetések

2 776  

Tartalékok

149 848  

Kiadások mindösszesen:

466 658  


Működési kiadások:

 • Személyi juttatások:

A Polgármesteri Hivatalhoz egy fő takarító, az Önkormányzathoz egy fő gépkezelő-karbantartó (folyamatban lévő pályázat feltétele), az Általános Művelődési Központhoz (konyha) egy fő konyhalány felvétele került az idei évben költségként tervezve.

Tartalmazza az előirányzat a bírósági ítélet alapján a volt jegyző részére 2017. január 31-én kifizetett illetményét, elmaradt Cafetéria juttatását. 

Tervezésre került az idei évi Cafetéria keret

            • Szép kártya feltöltés 8 fő (54.000.- Ft/fő/év)

            • Pénzjuttatás bruttó 100 ezerFt/fő/év (az Erzsébet utalványt váltja ki) 12 fő

• Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központnál munkahelyi étkezést

   biztosítunk 12.500.- Ft/fő/ hó keretből.


 • Dologi jellegű kiadások:

Üzemeltetési, fenntartási, karbantartási kiadások. (Kiemelve: József Attila Művelődési Házban festési munkák, irodabútor vásárlás, fűtés korszerűsítés kiadásai. Szent Anna téri óvodában gyermekágyak, lepedők, étkészletek vásárlása, valamint fűtéskorszerűsítés kiadásai.)


 • Egyéb működési kiadások:

Civil szervezetek támogatása.


 • Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Települési lakhatási támogatás, települési gyógyszertámogatás, BURSA, Arany János tehetségprogram támogatottjainak kifizetésre kerülő összege, szociális tűzifa támogatás, temetési segély, ápolási díj. Rendkívüli települési támogatás keretein belül tervezésre került a településen élő 80. életévüket betöltők köszöntése 50.000.- Ft/fő összegben, valamint az idei évtől az újszülöttek köszöntésére is 50.000.- Ft/fő összeget határoztunk meg. Mindkét támogatásra 1-1 millió Ft került tervezésre. Az előző két évhez hasonlóan, az idei évben is tervezésre került a településen élők karácsonyi pénzbeli támogatása. Erre 2,5 millió Ft került tervezésre.


Felhalmozási kiadások:

 • Idei évben szeretnénk folytatni az utak felújítását, amelyre jelentős összeg került elkülönítésre a költségvetésben.
 • A gyógyszertár kialakítására ingatlan vásárlást tervezünk.
 • Egyéb beruházásként a köztemetőben urnafal elhelyezését tervezzük. Az utóbbi években jelentősen megnövekedett a urnás temetések száma.

A Szent Anna téri óvoda udvarának kerítésének megépítését, valamint udvarának parkosítását tervezzük az idei évben.


Elvonások, befizetések:

 • A Magyar Államkincstár 2014. évi ellenőrzése kapcsán megállapított visszafizetési kötelezettség 207. évre áthúzódó összege.


A bevételek részletezését a rendelet I/2., II/2, III/2. és a IV/2. számú melléklete tartalmazza.


(3) Éves létszám-előirányzat:

            • Községi Önkormányzat                                 5 fő

            • Polgármesteri Hivatal                                 12 fő

            • Általános Művelődési Központ                  18 fő


            • Közfoglalkoztatás tervezett átlagos létszáma 5 fő/hó


A létszám-előirányzat részletezését a II/5. számú melléklet tartalmazza.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.            Pásztor János                                                        Dr. Szabó Enikő

            polgármester                                                                 jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve 2017. február 15. napján.


Dr. Szabó Enikő

jegyző

                                                                                                           1.sz. mellékletGyöngyöshalász Községi  Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati

rendeletének mellékletei


I. fejezet

Önkormányzat összesített költségvetése:

I/1. sz

Bevételei forrásonként

I/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

I/3. sz.

Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása

I/4. sz.

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

I/5. sz.

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban


II. fejezet

Önkormányzat elemi költségvetése:

II/1. sz.

Bevételei forrásonként

II/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

II/3. sz.

Fejlesztési kiadások kimutatása célonként

II/4. sz.

Tartalékokról szóló kimutatás

II/5. sz.

Létszámkimutatás

II/6. sz.

Bevételi és kiadási ütemterv

III. fejezet

Polgármesteri Hivatal költségvetése:

III/1. sz.

Bevételei forrásonként

III/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

III/3. sz.

Bevételi és kiadási ütemterv

.
IV. fejezet

Gyöngyöshalász Általános Művelődési Központ költségvetése:

IV/1. sz.

Bevételei forrásonként

IV/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

IV/3. sz.

Bevételi és kiadási ütemterv