Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése


2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét 705 823 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 705 823 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 705 823 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 705 823 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              154 740 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                    0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                 237 122 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                      12 330 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                      555 ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             404 747 ezer forint.

i) Finanszírozási bevételek (B813)                                                        301 076 ezer forint,

Bevételek összesen:                                                                               705 823 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 610 563 ezer forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 95 260 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 8. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek nem voltak. (9. melléklet)

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     107 860 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     27 173 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              61 858 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          10 979 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    276 494 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      9 115 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                      86 145 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          579 624 ezer forint.

j) Finanszírozási kiadások (K915):                                                          126 199 ezer forint,

Kiadás összesen:                                                                                       705 823 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 610 563 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 95 260 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Ingatlan vásárlás 4 756 ezer forint,

ab) Tárgyi eszköz beszerzés (játszótér) beruházás  4 359 ezer forint,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) Útfelújítás 79 474 ezer forint,

bb) Széchenyi István Ált.Iskola vizesblokk felújítás 6 671 ezer forint.

6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Családi támogatások (Erzsébet utalvány 2 alkalom/év) 574 ezer forint,

b) Betegséggel kapcsolatok ellátás (ápolási díj, gyógyszertámogatás) 145 ezer forint,

c) Lakhatással kapcsolatok ellátások 3 217 ezer forint,

d) Rendkívüli települési támogatás (Szociális Bizottság) 78 ezer forint,

e) Egyéb nem intézményi ellátások (80 évesek köszöntése, újszülöttek köszöntése,

karácsonyi támogatás, rendkívüli települési támogatás) 6 965 ezer forint.

    7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 276 494 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 268 371 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

    (2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 1. számú melléklet tartalmazza.

 (3) Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 268 371 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 11. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 46 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 46 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 6 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány.

3. A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítése


11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal teljesített 2017. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 51 069 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 51 069 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 51 069 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 51 069 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     0 ezer forint.

i) Finanszírozási bevételek:                                                                   51 069 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 50 981ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 88 ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       35 498 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     10 408 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               4 760 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                          315 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         88 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                        0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           51 069 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 50 981 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 88 ezer forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.

4. Az Önkormányzat Általános Művelődési Központ költségvetési szervének

 2017. évi költségvetésének teljesítése


16. § (1) A képviselő-testület az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2017. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 84 318 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 84 318 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 84 318 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 84 318 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

17. § (1) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   9 188 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     0 ezer forint.

i) Finanszírozási bevételek:                                                                   75 130 ezer forint.

(2) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 84 318 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

18. § (1) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       50 148 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     11 453 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             21 249 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 0  ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                     1 468 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           84 318 ezer forint.

(3) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 84 318 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

19. § (1) A képviselő-testület az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

20. § (1) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  0 forint többlet/hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.

5. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése


21. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2017. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 570 436 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 570 436 ezer forintban

állapítja meg.

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a)  a teljesített költségvetési bevételek összege: 570 436 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 570 436 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              154 740 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                  237 122 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        3 142 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                      555 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                      395 559 ezer forint.

i) Finanszírozási bevételek:                                                                   174 877 ezer forint,

Bevételek összesen:                                                                               570 436 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 476 732 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 93 704 ezer forint.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        22 214 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        5 312 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              35 849 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          10 979 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    276 179 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      7 559 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                      86 145 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          444 237 ezer forint.

j) Finanszírozási kiadások:                                                                      126 199 ezer forint,

Kiadások összesen:                                                                                  570 436 ezer forint.

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 476 732 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 93 704 ezer forint.

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2017. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 6 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet


25. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem volt szükség.

 (2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 forint.

26. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 12. számú melléklet tartalmazza.

7. Egyéb rendelkezések


27. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

28. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 14. számú melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések


29. § E rendelet 2018. május 31. napján 20:00 órakor lép hatályba.

Kelt: Gyöngyöshalász, 2018. május 31.


P.H.


                Pásztor János                                                                      dr. Szabó Enikő

                polgármester                                                                               jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve 2018. május 31. napján 19:00 órakor.           

                                                                                                         

  dr. Szabó Enikő

                                                                                                       jegyző