Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete

Csömend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 04. 30

Csömend Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2014. évi költségvetését


43.442 ezer Ft bevétellel, és 43.442 ezer Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                                      40 742 e Ft

- az intézményi működési bevételek                                                                    646 e Ft

- a közhatalmi bevételek                                                                                  3 638 e Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                                                      8 702 e Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                                                       4 270 e Ft

- likvid hitel felvétel                                                                                        10 000 e Ft

- áh-n belüli megelőlegezések                                                                              605 e Ft

- előző év költségvetési maradványának felhaszn.                                             2 881 e Ft


  • a működési célú kiadások                                                                                     30 505 e Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                                                       8 099 e Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                                                  1 599 e Ft

- dologi kiadások                                                                                            11 577 e Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                            6 677 e Ft

- egyéb működési célú kiadások                                                                          848 e Ft

- általános tartalék                                                                                              100 e Ft

- áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                                        605 e Ft


  • a felhalmozási célú bevételek                                                                                 2 700 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadások                                                                                12 937 e Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet szerint állapítja meg.


(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzat 2014. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 100 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Csömend, 2014. február 04.                    Szabó István                                                                  Károlyné Csobod Hajnalka

                    polgármester                                                                                 jegyzőZáradék:


A rendelet 2014. február 05. napján kihirdetésre került.Csömend, 2014. február 05.

                                                                                                           Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Csömend, 2015. április 29.                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                         jegyző

[1]

A 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2015. április 30. napjától.