Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete

Csömend Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 09

Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 39.371.197 Ft-ban,

ezen belül:     

  • Működési célú kiadások:                                                 32.826.117 Ft,

- Személyi jellegű kiadások                                       11.066.570 Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok                                     1.929.836 Ft,

- Dologi kiadások                                                       12.327.028 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      1.685.560 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                                 4.832.583 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések vf.              984.540 Ft,

  • Felhalmozási célú kiadások:                                             6.545.080 Ft,

- Beruházások                                                             5.725.815 Ft,

- Felújítások                                                                    801.625 Ft,

- Egyéb felhalmozási kiadások                                         17.640 Ft.


b) bevételi főösszegét 100.154.017 Ft-ban

            ezen belül:     

  • Működési célú bevételek:                                                 51.413.977 Ft,

- Önkormányzatok működési támogatásai                 28.034.761 Ft,

- Egyéb működési célú .tám.bevételei                          2.972.306 Ft,

- Közhatalmi bevételek                                                  4.204.882 Ft,

- Működési bevételek                                                    1.468.323 Ft,

- Működési célú átvett pénzeszközök                              422.933 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                         13.251.040 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                  1.059.723 Ft,

  • Felhalmozási célú bevételek:                                            48.740.040 Ft,


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. és 2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3. és 4. melléklet tartalmazza.4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 409.923.555 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza, a 2019. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Csömend, 2020. július 07.                                     Szabó István                                                     Hajdu Szabina

                                     polgármester                                                          jegyzőZáradék:


A rendelet 2020. július 08. napján kihirdetésre került.


Csömend, 2020. július 08.


                                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                                     jegyző