Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete

Csömend Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 30

Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 32.019.826 Ft-ban,

ezen belül:      

  • Működési célú kiadások:                                                       30.223.407 Ft,

               - Személyi jellegű kiadások                                           12.238.332 Ft,

               - Munkaadót terhelő járulékok                                          2.223.986 Ft,

               - Dologi kiadások                                                          10.389.980 Ft,

               - Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          1.852.240 Ft,

               - Egyéb működési célú kiadások                                      2.843.206 Ft,

               - Államháztartáson belüli megelőlegezések vf.                     675.663 Ft,

  • Felhalmozási célú kiadások:                                                     1.796.419 Ft,

               - Beruházások                                                                1.796.419 Ft.


b) bevételi főösszegét 44.643.645 Ft-ban

ezen belül:      

  • Működési célú bevételek:                                                        44.643.645 Ft,

               - Önkormányzatok működési támogatásai                        19.836.281 Ft,

               - Egyéb működési célú .tám.bevételei                              10.649.037 Ft,

               - Közhatalmi bevételek                                                     4.281.187 Ft,

               - Működési bevételek                                                        2.321.112 Ft,

               - Felhalmozási bevétel                                                                  0 Ft,

               - Előző évi maradvány igénybevétele                                 6.837.526 Ft,

               - Államháztartáson belüli megelőlegezések                           718.502 Ft,

  • Felhalmozási célú bevételek:                                                                  0 Ft,


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 58.385.998 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Csömend, 2017. május 26.                        Szabó István                                                                Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                       jegyzőZáradék:


A rendelet 2017. május 29.  napján kihirdetésre került.


Csömend, 2017. május 29.


                                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                                      jegyző