Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2019 (II.11.) önkormányzati rendelete

a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 28 - 2020. 06. 09

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


7/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelete


a Sárbogárd Város  Önkormányzatának  2019. évi költségvetésérőlSárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1. A rendelet hatálya


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzatra,  az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.


2. Az önkormányzati költségvetés kiadásai és bevételei, a hiány mértéke és finanszírozásának módja


2.§ (1)[1]  A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetését, 4.383.930.982 Ft bevétellel, 4.383.930.982 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

(2) A működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező 117.930.978 Ft összegű forráshiány finanszírozását az előző évi maradványból határozza meg.

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatból a költségvetési szervek és az önkormányzat kiemelt előirányzatait az 1. mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási faladatok szerinti bontásban költségvetési szervenként és önkormányzati szinten az 1/1.-1/6.mellékletek mutatják.

(5)[2] A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások                                                  743.162.731 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális

  hozzájárulás                                                             139.139.542 Ft

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások               633.031.951 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                     40.000.000 Ft

- egyéb működési célú  kiadások                              766.333.142 Ft

- tartalékok                                                                308.979.170 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások                                                           1.468.103.988 Ft

- felújítások                                                                             243.440.050 Ft

c) finanszírozási kiadás                                                  41.470.408 Ft

    (6)[3] A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/10. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 1.711.544.038 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.


3.§ A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt az 1/12. melléklet szerint határozza meg.


4.§ A költségvetési szervek és az Önkormányzat feladatellátásához a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányait a 2. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület, melyből a közfoglalkoztatotti létszám a programokhoz igazodóan polgármesteri hatáskörben változtatható.


5.§ A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a Stabilitási tv. végrehajtási rendelete szerinti saját bevételeket a 3. melléklet szerint határozza meg.


6.§ A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot 5.500.000 Ft összegben állapít meg a Képviselő-testület.

A polgármesteri átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását, valamint maximum 500.000 Ft összegű egyéb halaszhatatlan előre nem tervezett kiadásokat az általános tartalék terhére engedélyezni, erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.


7.§ (1)A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra 65.107.576 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 53 § (1) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.


3. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések


8.§ (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.

(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(3) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges.

(4) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint a költségvetési szerveknél az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást  két évenként kell végrehajtani.


4. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok


9.§ (1) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:

- hitel felvételéről, készfizető-kezesség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre,

-   hitel igénybevételére, lehívására a polgármester jogosult,

-  hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult.

(2) A hitelek felvétele, adósságot keletkeztető ügylet kötése során a Stabilitási törvény szerint kell eljárni.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő betéti elhelyezésről a polgármester dönt.

(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.


10.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.

(2) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

(3) A költségvetési szervek felújítási előirányzatait  Sárbogárd Város Önkormányzata kezeli, felhasználásra a felújításban érintett költségvetési szervek vezetőjével együttesen intézkedik.

(4) Az önkormányzati feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatai között szükséges átcsoportosítást hajtson végre.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(9) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelenetős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.


11.§ (1) A költségvetési szervek maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.


12.§ (1) A költségvetési szerv vezetője a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(3) A költségvetési szerveknek a céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésekor kell számolni.

(4) A költségvetési szervek vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, annak végrehajtását nem kezdhetik meg.

(5) A költségvetési szervek  vezetői kötelesek megfelelő alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.

(6) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.


13.§ Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani.


14.§ (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott 1.650.000 Ft és a sportcélú támogatásokra tervezett 3.400.000 Ft felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett 800.000 Ft összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási , Közművelődési és Sport Bizottság dönt.

(3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásokkal kapcsolatban elfogadott 400.000 Ft felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

(4) A Képviselő-testület a 4938. hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárbogárd SE részére 860.000 Ft, a 1083 hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárbogárd SE részére 1.066.000 Ft közvetlen támogatás nyújt támogatási megállapodással.


5. Vegyes rendelkezések


15.§ A környezetvédelmi alap bevételét a 41/2015.(X.21.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra kell fordítani.


16.§ (1) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évben az köztisztviselői illetményalapot 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében.


17.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik.  


6. Záró rendelkezések


18.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


Sárbogárd, 2019. február 8.


                       

      Dr. Sükösd Tamás                                                          Dr. Venicz Anita

                        polgármester                                                                      jegyző
Kihirdetve: 2019. február 11.                                                           

                                                                                             

                      Dr. Venicz Anita

                                                                                                                 jegyző 


[1]

A rendelet szövegét a 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020: II. 28-tól

[2]

A rendelet szövegét a 4/2020 (II. 27) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. II. 28-tól

[3]

A rendelet szövegét a 4/2020. (II. 27..) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. II. 28-tól