Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 15 - 2018. 02. 25


Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló

29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 6. § (1) bekezdésének a) pontja ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ad) a kiskorú gyermek vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt (a továbbiakban: fiatal felnőtt) táboroztatásához;”

2. § Az Ör. 20. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke – a testnevelés, ének-zene, képzőművészet-rajz, vizuális nevelés, technika, dráma, magatartás és szorgalom tárgyak, osztályzatok nélkül - számított tanulmányi átlaga legalább 4,00 vagy a tantárgyi követelményeket legalább 75 %-os szinten teljesítette.” Nem részesíthető támogatásban az, aki szöveges értékeléssel rendelkezik.”

3. § Az Ör. 20/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Pályázat útján a martonvásári székhellyel rendelkező vagy Martonvásáron tevékenykedő sportegyesületben sportoló 18 év alatti gyermeke után, évente legfeljebb kettő alkalommal támogatásban részesíthető az a törvényes képviselő…”

4. § Az Ör. 20/B. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga a pályázatot megelőző tanítási félévben testnevelésből 5,00.”

5. § Az Ör. az alábbi 22/A. §-sal egészül ki:

„22/A. § (1) Pályázat útján nevelésbe vett kiskorú gyermek vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt – törvényes képviselője által benyújtott kérelmére - évente egy alkalommal támogatásban részesíthető táboroztatás költségeihez való hozzájárulás céljából a meghatározott feltételek együttes fennállása esetén, ha

a) a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

b) a családtámogatási ellátáson, árvaellátáson és gondozási díjon kívül egyéb bevétellel, jövedelemmel nem rendelkezik.

(2) A támogatás összege gyermekenként, fiatal felnőttenként évente legfeljebb 50.000.-Ft.

(3) A pályázatot a rendelet 10. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

(4) Jelen paragrafus alapján nyújtott támogatás kizárólag célhoz kötötten, a törvényes képviselő által pályázatában megjelölt táboroztatás költségeinek fedezésére használható fel, mellyel a törvényes képviselő köteles elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

(5) Aki a jelen paragrafus (4) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat benyújtásától számított kettő évig az e rendelet alapján jelen

paragrafus szerinti pályázati úton igényelhető települési támogatásban való pályázati részvétele kizárt.

(6) A pályázónak igazolást kell becsatolnia a tábor szervezetőjétől arra vonatkozóan, hogy a gyermek, fiatal felnőtt táboroztatását vállalja, illetve az igazoláson fel kell tüntetnie a tábor költségét és időbeli intervallumát.”

6. § Az Ör. 25. § f) és l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az alábbi m) és n) pontokkal egészül ki:

„f) iskoláztatáshoz, óvodáztatáshoz, …

l) nevelésbe vett kiskorú vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt iskoláztatásához, továbbá fogyatékkal élő gyermek habilitációs-rehabilitációs ellátásához, speciális terápiás foglalkozásainak, eszközeinek költségéhez,

m) tűzifavásárláshoz,

n) egyebekhez.”

7. § Az Ör. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Rendkívüli települési támogatásban az a személy részesíthető, ahol a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelemhatár – kivéve a jelen rendelet 25. § l) pontja esetén - nem haladja meg”….

8. § Az Ör. 26. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) az egy háztartásban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,”

9. § Az Ör. 26. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) gyermekét, (gyermekeit) egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetén, ahol fogyatékos vagy tartósan beteg személy él az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át”

10. § Az Ör. 26. § (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%- át,”

11. § Az Ör. az alábbi 26. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelemhatára nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%- át,”

12. § Az Ör. az alábbi 26. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Jelen rendelet 25. § l) pontja esetén – a rendelet 26. §-ában foglaltaktól eltérően - rendkívüli települési támogatásban részesíthető azon nevelésbe vett kiskorú gyermek vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt, aki a családtámogatási ellátáson, árvaellátáson és gondozási díjon kívül egyéb bevétellel, jövedelemmel nem rendelkezik.”

13. § Az Ör. 28. § (2) bekezdés b) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) nem haladhatja meg a 25. § b) pontja szerint megállapított támogatás esetén a 75.000,- Ft- összeget.”

14. § Az Ör. 29. § (1) bekezdésének j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az alábbi k) ponttal egészül ki:

„j) gyámhatóság gondnokkirendelő, nevelésbe vételt elrendelő, utógondozói ellátást elrendelő határozatát, továbbá orvosi, szakorvosi javaslatot a fogyatékkal élő gyermek habilitációs-rehabilitációs ellátásának szükségességéről,

k) az a)-j) pontokba nem tartozó célokra igényelt támogatás esetén a cél típusának megfelelő igazolást.”

15. § Az Ör. 3. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

16. § Az Ör. 4. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

17. § Az Ör. 5. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

18. § Az Ör. 6. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

19. § Az Ör. 7. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

20. § Az Ör. 8. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

21. § Az Ör. e rendelet 7. melléklete szerinti 10. melléklettel egészül ki.

22. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.K.m.f.

                                     


                        Dr. Szabó Tibor                                              Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                         aljegyző


Kihirdetve: 2018. február 14.

                                                                                                 Miklósné Pető Rita

                                                                                                          aljegyző