Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 02. 15

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről** Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2013. szeptember 24-én hatályos szövege


Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és szakfeladataira terjed ki.

(2) Az önkormányzat költségvetése és szakfeladatai költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a kölcsönök.


2.A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §[1](1) A képviselő-testület figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra Újbarok Községi Önkormányzatnak és szakfeladatainak együttes 2013. évi költségvetését

a)44 962 E Ft költségvetési bevétellel,

b)44 962 E Ft költségvetési kiadással,

c)         0 E Ft költségvetési egyenleggel,

d)         0 E Ft finanszírozási kiadással,

e)         0 E Ft működési hiánnyal és

f)         0 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.


3.A költségvetés bevételei


3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg.

(2) Működési bevételek összesen 8 432 eFt, amelyből

a) közhatalmi bevétel                                                               420 e Ft

b) intézményi működési bevétel (saját bevétel)                            0 e Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz                                             0 e Ft

d) önkormányzatok sajátos működési bevétele                     6 006 e Ft

e) egyéb sajátos bevétel                                                         2 006 e Ft származik.

 (3)[2] Támogatások, támogatásértékű működési célú bevételek összesen 12 234       E Ft, amelyből

       a) központi költségvetési előirányzatából (önkormányzatok költségvetési

               támogatásából)                                                                  11 734 E Ft,

             b) elkülönített állami pénzalapból                                                0 E Ft,

             c) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                 0 E Ft,

             d) helyi önkormányzattól                                                        500  E Ft,

             e) nemzetiségi önkormányzattól                                                  0 E Ft,

             f) többcélú kistérségi társulástól                                                  0 E Ft és

             g) jogi személyiségű társulástól                                                     0 E Ft. 

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg.

a) önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei                    3 896 E Ft,

b) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből                                                                                     0 E Ft,

  c) Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól     20 400 E Ft,

 (5) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele                           0 E Ft,

a) kölcsön                                                                                                                  0 E Ft

b) előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)                                                                                          0 E Ft.


4. §[3] Az önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

(1) A működési költségvetés                                                          32 062 E Ft, melyből

      a) személyi jellegű kiadások                                                                  5 221 E Ft,

      b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        1 423 E Ft,

      c) dologi jellegű kiadások                                                                      4 759 E Ft,

      d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                775 E Ft,

      e) egyéb működési célú kiadások                                                       18 700 E Ft,

      f) tartalék                                                                                               1 184 E Ft.

(2) A felhalmozási költségvetés                                                            12 900 E Ft, melyből

      a) intézményi beruházások                                                                           0 E Ft,

      b) felújítások célszerű célonként                                                         12 000 E Ft,

      c) kormányzati beruházások                                                                         0 E Ft,

      d) lakástámogatás                                                                                      100 E Ft,

      e) lakásépítés                                                                                                 0 E Ft,

      f) egyéb felhalmozási kiadások                                                                 800 E Ft.

(3) A kölcsönök összege                                                                                               0 E Ft.


5. §[4] (1) A helyi önkormányzat az általa a lakosságnak juttatott 775 E Ft összegű támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a)      Aktív korúak ellátása                                                              195 E Ft,

b)      Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                       0 E Ft,

c)      Temetési segély                                                                       100 E Ft,

d)     Közgyógyellátás                                                                        30 E Ft,

e)      Szociális étkeztetés                                                         0 E Ft,

f)       Köztemetés                                                                     0 E Ft,

g)      Rendkívüli gyermekvédelmi segély                                0 E Ft,

h)      Gyógyszersegély                                                                         0 E Ft,

i)        Lakásfenntartási támogatás normatív                                       81 E Ft,

j)        Átmeneti segély                                                                      169 E Ft,

k)      Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások                        200 E Ft,

l)        Étkeztetés                                                                                    0 E Ft és

m)    Szociális ösztöndíj (Bursa Hungarica)                                        0 E Ft.


6. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint az Önkormányzat a 2013. évre közvetett támogatást nem tervezett.


4.A rendelet mellékleteinek tartalma


7. § A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján- a költségvetését e rendelet 1 – 9. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.


8. § (1) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az önkormányzat és költségvetési szervek együttes költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működés és felhalmozási költségvetésre tagolva e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Újbarok Község Önkormányzata és szakfeladatai bevételeit előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működési és felhalmozási költségvetésre tagolva a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Újbarok Község Önkormányzata és szakfeladatai költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működési és felhalmozási költségvetésre tagolva a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Szári Közös Önkormányzati Hivatal és a Napsugár Kindergarten Óvoda és étkeztetés működtetésére társulási megállapodás alapján Újbarok Község Önkormányzatának hozzájárulása összegének megállapítását a 3.1. és a 3.2. melléklet rögzíti.

(5) Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a 3.3. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

(6) A Napsugár Kindergarten Óvoda 2013. évi költségvetését 3.4. melléklet tartalmazza.

(7) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok 2013. évi költségvetését a 3.5. melléklet tartalmazza.


9. § A felhalmozási kiadások célonkénti kimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


10. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó feladatokról a képviselő-testület nem döntött és az 5. melléklet szerint rögzíti. 

(2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtására önkormányzati hitel felvételét nem tervezi és az 5.1. melléklet szerint rögzíti.


11. § Az önkormányzat költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámkeretét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


12. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetése előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.


13. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik, az adósságot keletkeztető ügyletekhez, illetve a kezességhez figyelembe vehető saját bevételeit a 8. mellékletben határozza meg.


14. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza.


5.A költségvetés végrehajtásának szabályai


15. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:

a) értékpapír kibocsátása értékhatára tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre,

b) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

c) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

d) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.

e) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


16. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


17. § (1) A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650,-  Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/év/fő.

(2) A önkormányzat és szakfeladatainál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkatörvény könyve hatálya alá tartozó munkavállalók (kivéve közfoglalkoztatottak) cafetéria keretét 2013. évre 60.000,- Ft/fő/év összegben határozza meg.


Záró rendelkezés


18. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Újbarok, 2013. február 14.                        Tóth Jánosné                                               Schnobl Ferenc

                     megbízott helyettes                                        polgármester

                             jegyzőKihirdetési záradék: A rendelet 2013. február 15. napján került kihirdetésre.

                                                                                                                                                                Tóth Jánosné

                                                                       megbízott helyettes jegyző[1] Módosította a 132/2013. (IX.23.) sz. önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013. szeptember 24-től

[2] Módosította a 132/2013. (IX.23.) sz. önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2013. szeptember 24-től

[3] Módosította a 132/2013. (IX.23.) sz. önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2013. szeptember 24-től

[4] Módosította a 132/2013. (IX.23.) sz. önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2013. szeptember 24-től