Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014 (II.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 05. 07 - 2014. 09. 24

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya Újbarok Község Önkormányzatára terjed ki.


(2) Az önkormányzat költségvetése és kormányzati funkciói költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a kölcsönök.


2.A költségvetés bevételei és kiadásai


2. § (1) A képviselő-testület figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra Újbarok Községi Önkormányzatnak és kormányzati funkcióinak együttes 2014. évi költségvetését

a)22 420 E Ft költségvetési bevétellel,

b)22 420 E Ft költségvetési kiadással,

c)         0 E Ft költségvetési egyenleggel,

d)         0 E Ft finanszírozási kiadással,

e)         0 E Ft működési hiánnyal és

f)         0 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.3.A költségvetés bevételei3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:


(2) Működési bevételek összesen 17 620 E Ft, amelyből

a) közhatalmi bevétel                                                                190 E Ft,

b) sajátos működési bevétel (saját bevétel)                            6 700 E Ft,

c) egyéb sajátos bevétel                                                          2 134 E Ft és

d) önkormányzatok költségvetési támogatása                       8 596 E Ft.


 (3) Felhalmozási bevételek összesen 4 800 E Ft, amelyből

       a) ingatlanok értékesítése                                                      3 000 E Ft,

             b) pénzügyi befektetés                                                             700 E Ft,

             c) előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány          1 100 E Ft.

           

4.A költségvetés kiadásai4. §    Az önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:


(1) A működési célú költségvetési kiadások összege                                21 785 E Ft, melyből

      a) személyi jellegű kiadások                                                                  6 229 E Ft,

      b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        1 165 E Ft,

      c) dologi jellegű kiadások                                                                      5 475 E Ft,

      d) szociálpolitikai juttatások                                                                     574 E Ft,

      e) pénzeszköz átadások, támogatások                                                   4 288 E Ft és

      f) tartalék                                                                                               4 054 E Ft.


(2) A felhalmozási célú költségvetési kiadások összege                                635 E Ft, melyből

      a) egyéb építmények felújítása                                                                  500 E Ft,

      b) felújítás utáni Áfa                                                                                 135 E Ft és

      c) kormányzati beruházások                                                                           0 E Ft.

     

(3) A kölcsönök összege                                                                                      0 E Ft.


5. §   (1)      A helyi önkormányzat az általa a lakosságnak juttatott 574 E Ft összegű támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a)Aktív korúak ellátása                                                              31 E Ft,

b)Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                 109 E Ft,

c)Lakásfenntartási támogatás normatív                                     34 E Ft,

d)Önkormányzati segély                                                          300 E Ft,

e)Szociális ösztöndíj (Bursa Hungarica)                                  100 E Ft,

f)Közgyógyellátás                                                                        0 E Ft,

g)Szociális étkeztetés                                                                   0 E Ft és

h)Köztemetés                                                                               0 E Ft.


6. §    Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint az Önkormányzat a 2014. évre közvetett támogatást nem tervezett.


5.A rendelet mellékleteinek tartalma


7. §    A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján- a költségvetését e rendelet 1 – 5. sz. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.


8. § (1)   Az önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 1. sz. melléklete, költségvetési kiadásait e rendelet 2. sz melléklete tartalmazza előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, valamint kormányzati funkciók szerinti bontásban, működési és felhalmozási költségvetésre tagolva.

(2) A Szári Napsugár Kindergarten Óvoda 2014. évi költségvetését a 3.1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Szári Napsugár Kindergarten Óvoda 2014. évi működtetésére társulási megállapodás alapján Újbarok Község Önkormányzatának hozzájárulása összegének megállapítását a 3.2. sz. melléklet rögzíti.

(3) Újbarok Község Önkormányzata a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.


9. §    Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó feladatokról a képviselő-testület nem döntött, a 2014. évi költségvetés végrehajtására önkormányzati hitel felvételét nem tervezi, és ezt az 5. sz. melléklet szerint rögzíti. 


11. § Az önkormányzat költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámkeretét a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.


12. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetése előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.


13. §  Az Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik, az adósságot keletkeztető ügyletekhez, illetve a kezességhez figyelembe vehető saját bevételeit a 8. sz. mellékletben határozza meg.


14. §  Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza.


6.A költségvetés végrehajtásának szabályai


15. § (1)   A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:

a)  Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

b)  Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

c)  A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

d) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.

e)  A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


16. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


17. §  A önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkatörvény könyve hatálya alá tartozó teljes munkaidős munkavállalók (kivéve közfoglalkoztatottak) cafetéria keretét 2014. évre 72.000,- Ft/fő/év összegben határozza meg.


Záró rendelkezés


18. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

               dr. Riegelman Henrik                                              Schnobl Ferenc

                        jegyző                                                                polgármester

                            Kihirdetési záradék: A rendelet 2014. február  13 . napján került kihirdetésre.

                                                                                                                                                                dr. Riegelman Henrik

                                                                                           jegyző

...