Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (I.16.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről

Hatályos: 2022. 04. 01- 2023. 08. 31

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (I.16.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről

2022.04.01.

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 1 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Ecséd közigazgatási területére, annak természetes és épített környezetére, a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre terjed ki. amelyek/akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel a település közigazgatási tartózkodnak/működnek.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési szilárd és folyékony hulladékra, és az azokkal összefüggő tevékenységre.

(3) A környezet védelme, illetve a fenntartható fejlődés megteremtése érdekében:

a) az Önkormányzatnak, a természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek – az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás alapelve szerint – körültekintő gondossággal kell eljárniuk és együttműködniük,

b) a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy:

ba) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,

bb) megőrizze a természeti erőforrásokat,

bc) megelőzze a környezetszennyezést,

bd) kizárja a környezetkárosítást,

be) megszüntesse, de legalább enyhítse a meglévő ártalmakat és szennyezéseket.

2. A környezeti elemek védelme

2. § (1) A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira.

(2) A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatóak, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják.

(3) A község közigazgatási területét csak a Rendezési Tervben meghatározott célra lehet felhasználni.

3. A víz védelme

3. § (1) A víz védelme kiterjed a feszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan – jogszabályban vagy hatósági határozatban – kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre.

(2) A víz alapvető életfeltétel és korlátozottan előforduló erőforrás, ezért a község közigazgatási területén meg kell akadályozni mindenfajta káros hatású anyag, hulladék talajba, illetve vízbe jutását, kiszivárgását.

(3) Szennyvizet csak a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásoknak megfelelően létesített, szennyvíztárolóba lehet bevezetni, gyűjteni, illetve elhelyezni.

(4) Az ivóvizet szolgáltató utcai közkifolyók (továbbiakban: közkutak) környezetét különös gonddal kell tisztán tartani és védeni a szennyeződéstől.

(5) A talaj, a talajvíz, a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizekkel a környezetet tilos szennyezni.

(6) A csapadékvíz-csatornába, csapadékvíz-elvezető árokba szennyvizet vagy az állattartás hulladékait tartalmazó vizet még előtisztítás után, vagy tisztítottan sem szabad bevezetni.

4. A levegő védelme

4. § (1) A levegő védelme kiterjed a település légkörének egészére, annak folyamataira és összetételére, valamint a település klímájára.

(2) A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt vagy közvetítésével más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli.

(3) A tevékenységek, létesítmények tervezésénél megvalósulásánál, folytatásánál, valamint a termékek előállításánál és használatánál törekedni kell arra, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen.

5. A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

5. § (1) Kommunális és termelési hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási vagy közületi tüzelőberendezésben történő égetése tilos.

(2) Háztartási tüzelőberendezésben hulladékot, egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos.

(3) A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladékot, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.

6. Növényzet égetésére vonatkozó szabályok

6. §2

7. Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

7. § (1) Avar, kerti hulladék, mezőgazdasági tevékenység során keletkező növényi eredetű hulladékok ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

(2)3 4 Amennyiben az (1) bekezdés szerinti hasznosítás nem oldható meg, a száraz avar és a kerti hulladék égetése e rendelet előírásainak megfelelően történhet.

(3)5

(4)6

(5)7

(6)8

(7)9

(8)10

7/A. § 11Az avar és kerti hulladék kedd és pénteki napokon maximum 2 óra időtartamban 9 órától 18 óráig égethető.

7/B. § (1) 12A magánterületen keletkező avar és kerti hulladék csak magánterületen égethető, a közterületi égetés tilos.

(2)13 Avart és kerti hulladékot száraz állapotban, megfelelő légköri viszonyok mellett, szélcsendes időszakban lehet égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az okozott füsthatás a szomszédos ingatlanok használatát ne zavarja.

(3) 14Tüzet gyújtani csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a tűz a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, kárt nem okoz.

(4) 15Az avar és kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális hulladékot, környezetre veszélyes, káros, szennyező anyagokat.

(5) 16Az avar és kerti hulladék égetése során a tűz őrzéséről folyamatosan gondoskodni kell, a helyszínen olyan eszközöket, felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.

(6) 17Veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni. (7) Magyarország vagy Heves megye területére elrendelt tűzgyújtási tilalom időtartama alatt az avar- és kerti hulladék égetése Ecséd település közigazgatási területén is tilos.

8. Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok

8. § (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállítani.

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni. A munkálatokat úgy kell elvégezni, valamint az építési, bontási anyagot, földet úgy kell tárolni, hogy az port és szennyeződést ne okozzon.

(3) Bűzös anyagok csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani.

(4) Bűzzel járó tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.

9. Az épített környezet védelme

9. § (1) A község területén a környezet terhelhetősége és a településrészek rendeltetése alapján a Rendezési Terv övezeteket határoz meg.

(2) Az egyes övezetekbe folytatható tevékenységek a külön jogszabályban a környezetterhelés jellege alapján meghatározott védőtávolság, védőterület megléte és a védelmi előírás megtartása esetén engedélyezhetők.

10. Az ingatlanok és a közterületek tisztántartása

10. § A köztisztaság magában foglalja az ingatlanok, ezen belül különösen a lakóépületek és emberi tartózkodásra szolgáló egyéb épületek, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartását.

11. § Az üzlethelyiségek, vendéglátó ipari egységek, elárusítóhelyek előtt hulladékgyűjtő edények elhelyezése és tisztántartása, szükség szerinti ürítése az üzemeltető (tényleges használó) feladata.

12. § Téli síkosság-mentesítés során só használata csak kivételesen indokolt esetben és mértékben megengedett. Erre a célra homokot, faforgácsot vagy egyéb környezetkímélő anyagot kell használni.

13. § (1) Az építési, bontási, felújítási és karbantartási munkák során úgy kell eljárni, hogy a közterület ne szennyeződjön.

(2) A kitermelt, illetve a felhasználásra nem kerülő anyagokat a kivitelező, illetve a tulajdonos a munkálatok közben is, illetve a munkálatok befejezését követően azonnal köteles elszállítani.

14. § A települési szilárd hulladék gyűjtésének és elszállításának részletes szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

11. Zaj és rezgésvédelem

15. § (1) E fejezet a kulturális, szórakoztató, sport, reklám, hírközlés és más egyéb célt szolgáló hangosító berendezések valamint a lakossági tevékenységből származó zajterhelésekre vonatkozó előírásokat tartalmazza, az ingatlan karbantartásához feltétlenül szükséges mértékű zajterhelések nélkül.

(2) 22 óra és reggel 6 óra között nem szabad olyan tevékenységet végezni, melynek zajhatása a környéken lakók nyugalmát zavarja.

12. Záró rendelkezés

16. § (1) E rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Ecsédi Önkormányzat 20/2004. (IX.9.) rendelete a környezetvédelemről.

(3) E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások tényállásait külön önkormányzati rendelet állapítja meg.

1

Módosította a 12/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2020. november 26-tól.

2

Módosította a 12/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021. január 01-től.

3

Módosította a 12/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. január 01-től.

4

Módosította a 4/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

5

Módosította a 12/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. január 01-től.

6

Módosította a 12/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. január 01-től.

7

Módosította a 12/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. január 01-től.

8

Módosította a 12/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. január 01-től.

9

Módosította a 12/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. január 01-től.

10

Módosította a 12/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. január 01-től.

11

Módosította a 4/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 6.§-a. hatályos 2022. április 1. napjától.

12

Módosította a 4/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

13

Módosította a 4/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

14

Módosította a 4/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

15

Módosította a 4/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

16

Módosította a 4/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

17

Módosította a 4/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.