Dunabogdány Község Önkormányzata 7/2018. (X.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérbeadásának rendjéről és bérleti díjáról

Hatályos: 2018. 11. 01

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alap­törvényének 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet tárgya és hatálya

1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Dunabogdány község közigazgatási területén a szolgáltatást igénybevevőre.


(2) A rendelet tárgya az önkormányzat tulajdonában álló lakások, valamint az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények meghatározott helyiségeinek bérbeadására és bérleti díjának megállapítására terjed ki.


(3) A rendelet értelmében a (2) bekezdésben meghatározott létesítmények – melyek esetében eseti bérleti díjat állapít meg a Képviselő-testület – a következők:

a) a 2023 Dunabogdány, Kossuth L. út 93. szám alatt lévő Művelődési Ház nagyterme,

b) a 2023 Dunabogdány, Kossuth L. út 93. szám alatt lévő Művelődési Ház próbaterme,

c) a 2023 Dunabogdány, Kossuth L. út 93. szám alatt lévő Művelődési Ház klubterme.


(4) A rendelet értelmében a (2) bekezdésben meghatározott létesítmények – melyek esetében lakásbérleti díjat állapít meg a Képviselő-testület – a következők:

a) a 2023 Dunabogdány, Kossuth L. út 94. szám alatti (hrsz.: 1092/9) lakás,

b) a 2023 Dunabogdány, Kossuth L. út 94. szám alatti (hrsz.: 1092/9) lakás,

c) a 2023 Dunabogdány, Kossuth L. út 49. szám alatti (hrsz.: 958) lakás.A helyiségek használata

2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott egyes intézmények és helyiségeinek esetenkénti bérleti díját jelen rendelet 1. melléklete alapján állapítja meg.


(2) Az 1. számú mellékletben meghatározott díjakat a Képviselő-testület évente felülvizsgálja.


(3) Az e rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a terembérleti jogviszony létrejöttéhez egyedi megállapodás megkötése szükséges, mely terembérleti szerződést jelen rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.


(4) Az e rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a bérbeadói jogkört jelen rendelet, továbbá a jelen rendelet 2. számú függelékét képező terembérleti szabályzat keretei között az igazgató gyakorolja.


(5) A Művelődési Ház egyes helyiségeinek magánrendezvények megtartására történő bérbe vétele esetében, továbbá olyan zenés-táncos rendezvények esetében, ahol a várható résztvevők száma meghaladja a 40 főt, helyszíni felügyelet szükséges.


(6) Az (1) bekezdésben szabályozott díjakat a Képviselő-testület jogosult egyedi kérelemre elengedni, azaz az intézményt térítésmentesen bérbe adni.


Önkormányzati lakások bérlése

3. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díját jelen rendelet 1. melléklete alapján állapítja meg.


(2) Az 1. számú mellékletben meghatározott díjakat a Képviselő-testület évente felülvizsgálja.


(3) Az e rendelet 1. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a bérleti jogviszony létrejöttéhez egyedi megállapodás megkötése szükséges, mely bérleti szerződést jelen rendelet 3. számú függeléke tartalmazza.


(4) Az e rendelet 1. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a bérbeadói jogkört a Képviselő-testület gyakorolja.


Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlete

4. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját jelen rendelet 1. melléklete alapján állapítja meg.


(2) Az 1. számú mellékletben meghatározott díjakat a Képviselő-testület évente felülvizsgálja.


(3) Az e rendelet 1. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a bérleti jogviszony létrejöttéhez egyedi megállapodás megkötése szükséges, mely bérleti szerződést jelen rendelet 4. számú függeléke tartalmazza.


Záró rendelkezések

5. §


(1) Ez a rendelet 2018. november 1. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 5/2001. (IV. 12.) Önk. sz. rendelete.