Üröm község képviselő testületének 9/2019 (VI.27..) önkormányzati rendelete

Üröm Község Önkormányzat 9/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2019. 06. 27

Üröm Község Önkormányzat 9/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


Üröm Község Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. §


E rendelet alkalmazásában:


1. életvitelszerű tartózkodás: egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, valamint elsődleges elérhetőségi címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál;


2. építési-bontási hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti építési-bontási hulladék;


3. családi házas lakóterület: a közszolgáltatási terület azon része, amely nem minősül tömbházas övezetnek;


4. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;


5. házhoz menő hulladékgyűjtés: a közszolgáltató által megvalósított olyan elkülönített gyűjtés, melynek keretében az e rendeletben meghatározott hulladékfajtákat a közszolgáltató az ingatlanhasználótól átvéve szállítás során is elkülönítetten kezeli;


6. háztartási hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti háztartási hulladék;


7. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti háztartási hulladékhoz hasonló hulladék;


8. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a hulladékról szóló törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás;


9. hulladéknaptár: azon előre meghatározott ürítési napok jegyzéke, melyeken a vegyes háztartási hulladéknak, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladéknak az ingatlanhasználótól a közszolgáltató általi elszállítása megvalósul;


10. ingatlanhasználó: a hulladékról szóló törvény szerinti ingatlanhasználó;

11. Koordináló szerv: a hulladékról szóló törvény szerinti Koordináló szerv;


12. lakóegység: lakóépület, valamint a jellemzően emberi tartózkodás – különösen pihenés, szállás, munkavégzés – céljára szolgáló építmény, amelyben az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, bérlője, illetve használója hulladékot termelhet;


13. robbanásveszélyes anyag: a hulladékról szóló törvény szerinti robbanásveszélyes anyag;


14. települési hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti települési hulladék;


15. többlethulladék: az ingatlanhasználónál keletkező, a közszolgáltatási szerződés szerinti gyűjtőedény méretét meghaladó háztartási hulladék;


16. tűzveszélyes anyag: a hulladékról szóló törvény szerinti tűzveszélyes anyag;


17. vegyes hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti vegyes hulladék;


18. veszélyes hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladék;


19. zöldhulladék: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. Korm.r. 2.§ (1) bekezdés 4. pontja szerinti zöldhulladék;


20. Edényazonosító matrica: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz igénybe vett szabványos hulladékgyűjtő edény azonosítására szolgáló matrica, mely egy naptári évig érvényes. A matricán fel kell tüntetni legalább a tárgyévet és a szolgáltatási szerződésben feltüntetett edénytérfogatot.


II. Fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás


1. A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok


2. §


(1) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott kötelező közfeladat ellátását biztosítja.


(2) Az Önkormányzat (eredményes közbeszerzési eljárás alapján) a közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében 2024. év június 30. napjáig érvényes közszolgáltatási szerződést kötött a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.).

(3) Üröm Község Önkormányzat település közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási tevékenységet szerződésszerűen a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató) látja el.


3. §


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terület határa Üröm Község Önkormányzat közigazgatási területére, a csatolt 1. számú függelékben felsorolt utcákról megközelíthető ingatlanokra terjed ki.


4. §


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához elsődlegesen igénybe vehető hulladékgazdálkodási létesítmény a Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgyi Regionális Hulladékkezelő Központ.

5. §


(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató gondoskodik

a) a szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos és edényazonosító matricával
ellátott gyűjtőedényben gyűjtött;      
b) a közszolgáltató által forgalmazott, a közszolgáltató emblémájával ellátott zsákban
gyűjtött,
c) lomtalanítás során a közszolgáltató részére átadott, továbbá
d) a közszolgáltatás részeként üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, és átvételi helyen a           közszolgáltató részére átadott települési hulladék elszállításáról és jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről.


(2) A közszolgáltató a vegyes hulladéktól elkülönítetten veszi át:

            a) a szennyeződéstől mentes papír-, üveg-, műanyag, és fém csomagolási
            hulladékot,
            b) a zöldhulladékot, továbbá
            c) a lomhulladékot.


(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és annak változásáról, a hulladék átvételének és elszállításának gyakoriságáról, valamint az ürítési napokról nyomtatott hulladéknaptárban, az ügyfélszolgálatán és az internetes honlapján mindenki számára hozzáférhető módon köteles tájékoztatást nyújtani.


2. Az ingatlanhasználóra vonatkozó szabályok


6. §


(1) Az ingatlanhasználó – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot e rendeletben meghatározott módon gyűjteni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a közszolgáltatónak átadni, és a közszolgáltatásért díjat fizetni.


(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a keletkező hulladék teljes mennyiségére köteles igénybe venni.


(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség, amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a 13. § alapján szünetelteti.


(4) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó abban az esetben köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha gazdálkodó tevékenységével összefüggésben az ingatlanán keletkezett, háztartási hulladékhoz hasonló, nem elkülönítetten gyűjtött hulladékának kezeléséről a jogszabályi előírásoknak megfelelő más módon nem gondoskodik.


(5) Ha az ingatlan egyidejűleg gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, vagy fióktelepe és természetes személy lakóhelye vagy tartózkodási helye, a háztartási hulladékot és a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott tevékenysége során keletkezett, más módon nem kezelt hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni.


(6) Az ingatlanhasználó a 4. § szerinti hulladékgazdálkodási létesítményben külön térítési díj ellenében helyezhet el települési hulladékot.


(7) A közszolgáltató által az ingatlanhasználó részére megküldött edényazonosító matrica hulladékgyűjtő edényre történő felragasztása az ingatlanhasználó kötelessége.


3. A közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti jogviszony


7. §


A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogviszony

a) a közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló szerződés (a továbbiakban: szolgáltatási szerződés) megkötésével vagy

b) a közszolgáltatás ingatlanhasználó részéről történő igénybevételével vagy

c) a közszolgáltatás közszolgáltató által történő igénybevételi lehetőségének biztosításával jön létre.


8. §


(1) A szolgáltatási szerződés tartalmazza különösen

a) a szerződő felek (a közszolgáltató és az ingatlanhasználó) azonosító adatait,

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

c) a teljesítés helyét,

d) az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát,

e) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét,

f) a közszolgáltatási díj mértékét,

g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, a díj jogosultját és

h) a szerződés megszűnésének feltételeit.


(2) A szolgáltatási szerződés ingatlanhasználóra vonatkozó tartalmi elemeinek valóságát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.


(3) A 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben a gazdálkodó szervezetnek és a természetes személy ingatlanhasználónak külön-külön szolgáltatási szerződést kell kötnie.


(4) Az ingatlanhasználó személyének változása esetén a változást – a változást követő 8 napon belül – a korábbi és az új ingatlanhasználó együttesen köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.

9. §


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogviszony 7. § b) és c) pontja szerinti létrejötte azt jelenti, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a szolgáltatást felajánlja úgy, hogy rendelkezésre áll a közszolgáltatás teljesítésére azáltal, hogy a megjelölt ürítési napokon megkísérli a hulladék átvételét és elszállítását.


4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj


10. §


(1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) köteles fizetni.


(2) A közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében, a Koordináló szerv részére kell megfizetni.


(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat számla ellenében, a Koordináló szerv jogszabályban meghatározott számlázási ütemezése szerint köteles megfizetni.


(4) A 8. § (4) bekezdése szerinti kötelezettség nemteljesítése esetén a bejelentésig terjedő időszakra a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség a régi és az új ingatlanhasználót egyetemlegesen terheli.


11. §


Az Önkormányzat az ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási díj fizetésére vonatkozóan nem állapít meg kedvezményt.

12. §


A közszolgáltatási díj megfizetésével 30 napon túl késedelembe esett ingatlanhasználó esetében a közszolgáltató a 25. § szerinti házhoz menő lomtalanítást a díjhátralék kiegyenlítéséig megtagadhatja.


5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése


13. §


(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltethető, amennyiben

a) az ingatlanon legalább egybefüggő 90 napig senki nem tartózkodik vagy

b) az ingatlan beépítetlen

és az ingatlanon hulladék sem keletkezik.


(2) A szüneteltetés feltétele, hogy a szüneteltetést kérő az ingatlanra vonatkozó érvényes szolgáltatási szerződéssel rendelkezzen.


(3) A szüneteltetés iránti kérelmet a 2. függelék szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a közszolgáltatóhoz. A formanyomtatványhoz csatolni kell a 3. függelék szerinti nyilatkozatot, és – amennyiben az ingatlanhasználó rendelkezésére áll – a szüneteltetés (1) bekezdésben meghatározott feltételeit igazoló további okiratokat is.


(4) A szüneteltetés (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételeinek igazolása esetén a szüneteltetés joghatásai a kérelem benyújtásának napjával – vagy amennyiben a kérelmező a kérelmében a kérelem benyújtását követő napot jelöl meg, akkor a kérelemben megjelölt nappal – állnak be.


(5) A közszolgáltatás legfeljebb 6 hónapra szüneteltethető, és a szüneteltetés iránti kérelem korlátlan alkalommal megismételhető.


(6) A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetést érintő bármely változást a kérelmező ingatlanhasználó köteles a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül a közszolgáltatónál bejelenteni.


6. A vegyes hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó szabályok


14. §


(1) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére

a) 60 literes,

b) 80 literes,

c) 120 literes,

d) 240 literes,

e) 770 literes, valamint

f) 1 100 literes

gyűjtőedényt rendszeresít.


(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott gyűjtőedény használata a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználót illeti meg.
A díjszabás alkalmazásának feltétele a gyűjtőedény megléte. Az (1) bekezdés b)-f) pontja szerinti gyűjtőedény használatáról az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyűjtőedény használatára való áttérést a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell a közszolgáltató részére bejelenteni.


(3) A gyűjtőedény nagyságát és darabszámát a keletkező hulladék mennyisége és az ürítési gyakoriság alapján a közszolgáltató határozza meg figyelembe véve, hogy

a) társasház és lakásszövetkezet ingatlanhasználó esetén közös gyűjtőedényt kell használni,  

b) gazdálkodó szervezet működési egységenként (albetétenként) az (1) bekezdés c)-f) pontja szerinti hulladékgyűjtő edényt használhatja.


(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a közös gyűjtőedény méretét lakóegységenként heti minimum 80 liter edénytérfogat figyelembevételével kell kiszámítani, és a számítás eredményét az (1) bekezdésben rögzített űrtartalomnak megfelelően felfelé kell kerekíteni.(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti számítás eredménye az (1) bekezdés f) pontja szerinti űrtartalmat meghaladja, a gyűjtőedények méretét, darabszámát és az ürítési gyakoriságot az (1) bekezdés d)-f) pontjában meghatározott gyűjtőedények kombinációjával kell meghatározni.


(6) A közszolgáltató – erre irányuló kérelem esetén – bérleti díj ellenében gyűjtőedényt biztosít az ingatlanhasználó számára. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.


15. §


A közszolgáltató a hulladékgyűjtő edény azonosítását matricával végzi. A közszolgáltató a tárgyidőszakot megelőzően díjmentesen eljuttatja az ingatlanhasználó részére az edényazonosító matricát. Amennyiben az ingatlanhasználó nem kap matricát vagy a számára megküldött matricát elveszti, köteles jelezni a közszolgáltató ügyfélszolgálatán. Közszolgáltató a matricát díjmentesen pótolja.


16. §


(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.


(2) A gyűjtőedény közterületen történő tartós elhelyezése esetén a közszolgáltató, a közszolgáltatást igénybevevő, valamint a Polgármesteri Hivatal előzetes egyeztetése alapján történik a gyűjtőedény helyének kijelölése.


(3) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény és a gyűjtőedény tárolására szolgáló hely és annak környezete tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint – a 18. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel – a gyűjtőedényből kiszóródott hulladék összegyűjtéséről.


17. §


(1) A hulladékot a gyűjtőedénybe tömörítés nélkül kell elhelyezni. Amennyiben a gyűjtőedényt a benne lévő hulladék összetömörítése vagy befagyása miatt nem lehet kiüríteni, a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.


(2) Tilos a gyűjtőedénybe

a) folyékony anyagot,

b) tűzveszélyes anyagot,

c) robbanásveszélyes anyagot,

d) állati tetemet,

e) építési-bontási törmeléket vagy

f) veszélyes hulladékot

elhelyezni.


(3) A hulladékgyűjtő edény méretét meghaladó többlethulladékot a közszolgáltató által forgalmazott, a közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákban kell a gyűjtőedény mellé elhelyezni.


(4) A (3) bekezdésnek megfelelő többlethulladék korlátlan mennyiségben és alkalommal helyezhető el a gyűjtőedény mellé.

(5) A közszolgáltató a (3) bekezdésnek meg nem felelően elhelyezett többlethulladék elszállítását megtagadhatja.


(6) A közszolgáltató az edényazonosító matricával ellátott gyűjtőedényekből szállítja el a hulladékot. Az azonosító matrica nélküli gyűjtőedény ürítését a közszolgáltató megtagadhatja. Amennyiben a szolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó az edényazonosító matricát pótolja, a közszolgáltató köteles a matrica hiánya miatti többlethulladékot elszállítani. A többlethulladékot a gyűjtőedény mellé, az ingatlanhasználó által biztosított zsákban kell kihelyezni.

18. §


(1) A közszolgáltató a lakosságnál képződő vegyes háztartási hulladékot szabványos edényzetben, a bomló összetevők miatt hetente egy alkalommal, járatszerűen – a Közszolgáltató által előre meghatározott és az Önkormányzattal egyeztetett körzetenként a hét azonos napján – köteles összegyűjteni és elszállítani.


(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt és a 17. § (3) bekezdésében foglaltak szerint igénybe vett hulladékgyűjtő zsákot a hulladék elszállítása céljából közterületre, a szállítást végző gépjárművel megközelíthető és ürítésére alkalmas helyre kitenni.


(3) A hulladék kiszóródása és a közterület szennyezésének elkerülése érdekében az edény fedelét zárva, a hulladékgyűjtő zsákot bekötve kell a közterületre kihelyezni. Amennyiben a hulladék térfogata meghaladja az edény térfogatát, a közszolgáltató a többlet hulladék elszállítását megtagadhatja úgy, hogy a többlet hulladékot a kiürített hulladékgyűjtőbe visszahelyezi.


(4) A közterületre szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során keletkezett szennyeződés eltakarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.


(5) A gyűjtőedényt – a 17. § (2) bekezdése kivételével – a szállítást megelőző napon 18 óra és a szállítás napján reggel 6 óra között kell a közterületre kihelyezni. A kiürített gyűjtőedényt a szállítás napján a közterületről be kell vinni.7. A papír-, a műanyag-, a fém- és az üveghulladék elkülönített gyűjtése


19. §


(1) SZELEKTÍV HULLADÉK: A közszolgáltató az elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtést

a) házhoz menő gyűjtés formájában, valamint

b) hulladékgyűjtő pont formájában biztosítja.


(2) Az egyes hasznosítható frakciókat – szennyeződésmentes fém-, műanyag-, papír- csomagolóanyagok, újságok együtt gyűjtik a lakosok. A Közszolgáltató által járatszerűen így összegyűjtött hulladék engedéllyel rendelkező kezelőnek, hasznosítónak kerül átadásra.(3) A közszolgáltató a lakosságnál képződő szelektív hulladékot szabványos edényzetben, kéthetente egy alkalommal, járatszerűen – Közszolgáltató által előre meghatározott és az Önkormányzattal egyeztetett körzetenként a hét azonos napján – köteles összegyűjteni és elszállítani.


(4) A Közszolgáltató 2019. október 15. napjáig saját költségén (a fogyasztó számára térítésmentesen) valamennyi közszolgáltatásban részesülő ügyfél részére 1 db 120 literes gyűjtőedényt (szürkétől egyértelműen elkülönülő színt tartalmazó edény pl. tiszta kék) biztosít a szelektív hulladékgyűjtés feladatainak ellátásához; amely gyűjtőedény a Közszolgáltató tulajdonában marad. A 120 literes gyűjtőedénybe kizárólagosan az alábbi szennyeződésmentes szelektív csomagolási hulladékok kerülhetnek:

- műanyag: PET palackok, zacskók, tejes dobozok, mosószeres és kozmetikai flakonok,

- papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír);

- társított italoskarton-dobozok (pl. TetraPack);

- fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz).


Amennyiben a 120 literes gyűjtőedényzet mérete nem elegendő az ingatlanon keletkező fentieknek megfelelő csomagolási hulladékoknak, úgy az edényzet mellé további átlátszó zsákban is kihelyezhető.


(5) CSOMAGOLÁSI ÜVEGHULLADÉK: Egy db gyűjtőponton, a zárt konténerben elhelyezett üveghulladékot a szolgáltató havi egy alkalommal elszállítja. Ezen felül a csomagolási üveg vegyes hulladékban lévő arányának csökkentése érdekében a Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást igénybe vevők által biztosított üveghulladék gyűjtő edények, vagy 120 literes zsákos rendszer alkalmazásával, a csomagolási üveghulladék házhoz menő begyűjtésére (síküveg, fénycsövek, izzók, porcelánok kivételével), amely a Ht. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közszolgáltatás része. Csomagolási üveghulladék házhoz menő gyűjtésének gyakorisága: 4 alkalom/ év.


(6) A hulladékgyűjtő ponton az edény mellé hulladékot elhelyezni tilos.


21. §


A 15. – 16. §-ban, a 17.§ (1) – (2) bekezdésében, és a 18. § (2) – (5) bekezdésében foglaltakat az elkülönített hulladékgyűjtés esetén is értelemszerűen alkalmazni kell.


22. §


(1) Amennyiben az ingatlanhasználó nem az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó jogszabályokban rögzítettek szerint különíti el a hulladékot a gyűjtőedényben/zsákban, a közszolgáltató dokumentálja az elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését, és az ingatlanhasználót írásban, igazolható módon felszólítja az elkülönített gyűjtés szabályainak jövőbeni betartására.

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó az elkülönített gyűjtés szabályait a közszolgáltató (1) bekezdés szerinti felszólítását követően egy éven belül ismételten megsérti, a közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtés szabályainak megsértésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat hulladékgazdálkodási bírság kiszabása érdekében megküldi a Jegyző számára.


(3) A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bírságrendelet) foglalt szabályokat kell alkalmazni.


23. §


A közszolgáltató a nyomtatott hulladéknaptárban, az ügyfélszolgálatán és az internetes honlapján mindenki számára hozzáférhető módon tájékoztatást nyújt a hulladék elkülönített gyűjtésének, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról és feltételeiről.


8. Zöldhulladék elkülönített gyűjtése


24. §


(1) A zöldhulladék gyűjtése legfeljebb 120 literes, az ingatlanhasználó által biztosított zsákban vagy kötegelve (legfeljebb 50 cm átmérőjű és 70 cm hosszú kötegben) történik minden év április 1. és november 30. között.

Gyakoriság: április, szeptember, október, november hónapban havi egy alkalom; május, június, július augusztus hónapban havi kettő alkalom (összesen 12 alkalom).

Ezen felül a karácsonyfák összegyűjtése az OHKT-ban foglaltak szerint január hónapban két alkalommal történik. Az ingatlanhasználók részére a zöldhulladék díjmentes elszállítását biztosító matrica kerül a közszolgáltató által előzetesen kiküldésre. A zsákra vagy kötegre kell

a matricát felragasztani.


(2)  Kizárólag az egyes alkalmanként, nem rendszeresen képződő többlethulladék - amely az adott háztartásnál rendszeresített szabványos edényben nem fér el – gyűjtésére 120 literes, a közszolgáltató által biztosított, speciális műanyag zsák szolgál. A zsákot külön díj ellenében a

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy a Közszolgáltató által meghatározott helyen lehet beszerezni. A zsák díja tartalmazza a hulladék gyűjtésének, elszállításának és kezelésének költségeit is.


(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint gyűjtött zöldhulladékot a közszolgáltató a hulladéknaptárban megjelölt időpontokban szállítja el.


(5) A zöldhulladékot tartalmazó zsákot vagy köteget a szállítást megelőző napon 18 óra és a szállítás napján reggel 6 óra között kell a közterületre, a szállítást végző gépjárművel megközelíthető és felvételre alkalmas helyre kitenni.


9. A lomtalanításra vonatkozó rendelkezések


25. §


(1) A Közszolgáltató a lomtalanítást házhoz menő gyűjtésként szervezi meg.


(2) Az ingatlanhasználó naptári évente egy alkalommal térítésmentesen jogosult a háztartásában keletkező legfeljebb 3 m3 lomhulladék elszállíttatására.


(3) Térítésköteles a lomhulladék szállítása

a) évente egy alkalmat meghaladóan,

b) közszolgáltatási díjhátralék fennállásakor, valamint

c) 3 m3-t meghaladó lomhulladék elszállíttatása esetén.


(4) A lomhulladék elszállítására a közszolgáltatónál történő előzetes bejelentést és időpont-egyeztetést követően kerül sor, mely során a közszolgáltató által felajánlott időpontokból választhat az ingatlanhasználó. A lomtalanítást a közszolgáltató egész évben végzi, de a járattervbe illesztés miatt a bejelentkezés minden év január 2. és szeptember 30. között lehetséges. Későbbi megkeresés esetén már csak felszabaduló időpont esetén biztosított a szolgáltatás igénybevétele. Az adott évben fel nem használt szolgáltatás a következő évre nem vihető át.


(5) A lomtalanítás nem terjed ki

a) a veszélyes hulladékra,

b) az építési-bontási hulladékra,

c) a zöldhulladékra,

d) az 50 kg-nál nagyobb tömegű vagy a bármely irányban 2 métert meghaladó méretű hulladékra,

e) a bontott jármű karosszériájára, és

f) a gumiköpenyre.


10. Lakossági elektronikai és veszélyes hulladék gyűjtése


26. §


(1) A lakossági ELEKTRONIKAI ÉS VESZÉLYES HULLADÉKOT a közszolgáltatás keretében előre meghirdetett helyen és időben, évente egy alkalommal, november hónapban gyűjti be a közszolgáltató a lakosságtól, gyűjtőpontos rendszerben; három kijelölt helyszínnel.


(2) A szervezett gyűjtés időpontjának meghirdetéséről a Közszolgáltató a gyűjtés napját megelőzően legkésőbb 30 nappal köteles tájékoztatni az Önkormányzatot; mely tájékoztatót az Önkormányzat közzétesz. A Ht. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elkülönítetten gyűjtött lakossági elektronikai és veszélyes hulladék összegyűjtése és elszállítása a közszolgáltatás része.
III. Fejezet

Hatósági ellenőrzés


27. §


(1) A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását a Jegyző rendszeresen ellenőrzi.


(2) A Jegyző a Bírságrendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott cselekmények esetében hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult.IV. fejezet

Záró rendelkezések


28. §


E rendelet 2019. július 01-jén lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a 15/2018 (X.31.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


      Üröm, 2019. június 26.Laboda Gábor                                                                  Dr. Halász Mónika

Polgármester                                                                   jegyző
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 41. § (4) bekezdése alapján kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2019. június 27. nap

                                                                                         Dr. Halász Mónika

                                                                                         Jegyző


1. függelék a 9/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelethezA hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont utcák jegyzéke      Ady Endre utca                    

          Akácfa utca                      

          Akó utca                          

          Alexandra Pavlovna köz            

          Alkonyat sétány                   

          Árvalányhaj utca                  

          Asztalos utca                     

          Barackos út                       

          Batthány utca                     

          Bécsi út                          

          Bem utca                         

          Berkenye utca                     

          Bimbó utca                        

          Bodnár utca                       

          Bodza utca                        

          Boglárka utca                     

          Borostyán köz                      

          Borostyán utca                    

          Budai út                          

          Budakalászi út                    

          Búzavirág utca                    

          Bükkfa utca                       

          CINEGE utca                       

          Cseresznyés utca                  

          Csillaghegyi út                   

          Csipkebogyó utca                  

          Csókavár utca                     

          Csoóri Sándor utca                

          Damjanich út                      

          Deák Ferenc utca                  

          Dessewffy utca                    

          Diófa utca                         

          Doktor utca                       

          Dózsa György út                   

          Dr. Bodó Tibor köz                

          Eper utca                         

          Ezred utca                        

          Fagyöngy utca                     

          Fenyves sétány                    

          Fenyves utca                      

          Fő utca                           

          Fülemüle utca                     

          Gábor Áron köz                     

          Gábor Áron sétány                 

          Galagonya köz                     

          Gólyahír utca                     

          Görgey utca                      

          Gyűszűvirág utca                  

          Hársfa utca                        

          Határkő utca                      

          Hegyköz utca                      

          Hérics utca                       

          Holló köz                         

          Honvéd utca                       

          Hóvirág utca                      

          Huszár utca                       

          Ibolya utca                       

          Iskola utca                       

          Jókai utca                         

          József Attila utca                

          József nádor utca                 

          Kakukkfű utca                     

          Kalmár utca                       

          Kálvária utca                     

          Kamilla utca                      

          Kankalin utca                     

          Kárókatona utca                   

          Kecskerágó utca                   

          Kert utca                         

          Kevély utca                        

          Kinizsi utca                      

          Kócsag utca                      

          Kormorán utca                     

          Kossuth Lajos utca                

          Kőbánya utca                      

          Kőhegy utca                        

          Kölcsey utca                      

          Körte utca                        

          Kövirózsa utca                    

          Levendula utca                    

          Lobogó utca                      

          Magyar utca                       

          Makkos utca                       

          Mandula utca                     

          Mészégető utca                    

          Muskáth György utca               

          Must utca                         

          Nap utca                          

          Napraforgó utca                   

          Nefelejcs köz                    

          Óbor sétány                       

          Óvoda köz                         

          Patak utca                        

          Péterhegyi út                     

          Petőfi Sándor utca                

          Pillangó utca                     

          Pipacs utca                        

          Présház utca                      

          Radnóti Miklós utca               

          Rákóczi Ferenc köz                

          Rákóczi Ferenc utca               

          Régi utca                         

          Rézvirág utca                     

          Róka köz                          

          Rókahegyi út                      

          Rozmaring utca                    

          Rózsa utca                        

          Sadove út                         

          Sajtár utca                       

          Sport köz                         

          Sport utca                        

          Szamóca utca                      

          Szeder köz                         

          Szegfű utca                       

          Szikla köz                        

          Szikla utca                       

          Szilva utca                      

          Szirom utca                       

          Szőlőskert utca                   

          Táborföld út                      

          Táncsics Mihály utca              

          Tátika utca                       

          Templom tér                       

          Tulipán utca                       

          Tücsök köz                        

          Tücsök utca                       

          Tüzér utca                        

          Ürömi út                          

          Vessző utca                       

          Völgyliget sétány                 

          Vörösbegy utca                    2. függelék a 9/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelethezKérelem


hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetésére


Kérelmező ingatlanhasználó családi- és utóneve:       ________________________________


Kérelmező ingatlanhasználó lakóhelye:                      ________________________________


Kérelmező ingatlanhasználó postacíme:                      ________________________________


Kérelmező ingatlanhasználó elérhetősége (telefon, e-mail):


                                                                                     ________________________________


A kérelemmel érintett ingatlan címe:                           ________________________________


A kérelem indoka:                                                       ________________________________


A szüneteltetés kezdő időpontja:                                 ________________________________


A szünetelés várható záró időpontja*:                         ________________________________


Csatolt dokumentum:                                                   az önkormányzati rendelet

                                                                                     3. melléklete szerinti nyilatkozat és

                                                                                    

                                                                                     _______________________________


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.


Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti adatokban a szüneteltetés hatálya alatt változás következik be, a változás tényét és a megváltozott adatokat a változás beálltától számított nyolc napon belül köteles vagyok a Közszolgáltatónak bejelenteni. 


Kelt: ____________________________

                                                                                         __________________________________

                                                                                                             aláírás


*Nem lehet hosszabb a kezdő időponttól számított 6 hónapnál. Amennyiben a szüneteltetés ideje hosszabb 6 hónapnál, a lejáratot megelőzően ismételt bejelentést kell tenni. Ha ez nem történik meg, a szolgáltatás szüneteltetése befejeződik, és a számlázás automatikusan újra indul.


A közszolgáltató jogosult a bejelentés valóságát helyszíni szemlén ellenőrizni, és a helyszíni szemle tapasztaltak szerint eljárni.3. függelék a 9/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelethez


Nyilatkozat

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetéséreAlulírott _____________________________ (név), mint a Székesfehérvár, _________________________________________________ szám alatti ingatlan tulajdonosa / birtokosa / vagyonkezelője nyilatkozom arról, hogy

¨ az ingatlanon legalább egybefüggő 90 napig senki nem tartózkodik vagy

¨ az ingatlan beépítetlen


és azon hulladék nem keletkezik.Lakatlan ingatlan esetén az ingatlant 201_____év __________hónap ______ napjától  


201___ év ____________hónap _____ napjáig senki sem használja.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt tények a valóságnak megfelelnek.                                                                                              _____________________________


                                                                                                              ingatlanhasználó

                                                                                                                                                                                

Alulírott tanú nyilatkozom arról, hogy a Székesfehérvár, _____________________________ szám alatti ingatlan beépítetlen / lakatlan.

Tanú1

Tanú2


név: ............................................................


név: .............................................................


lakcím: .......................................................


lakcím: .......................................................


szig.szám: ..................................................


szig.szám: ...................................................
______________________________
______________________________

aláírás

aláírás4. függelék a 9/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelethez


                                                                                                                  Ügyfélkód:Változás-bejelentési nyomtatvány

60 literes hulladékgyűjtő edény használatára
Kérelmező ingatlanhasználó családi neve:                ________________________________Kérelmező ingatlanhasználó utóneve:                   __________________________________Kérelmező ingatlanhasználó lakóhelye:                    ________________________________Kérelemmel érintett ingatlan címe:                           ________________________________Változás oka:                                                             ________________________________Változás kezdő időpontja:                                         ________________________________A kérelem mellékleteként csatolni kell a települési önkormányzat által a 385/2014. (XII.31.) Korm.r. 7. § (1b) bekezdése szerint kiállított igazolást!Nyilatkozom, hogy az ingatlanban életvitelszerűen élők száma: 1 fő.


Nyilatkozom, hogy a fenti ingatlan vonatkozásában rendelkezem 60 literes gyűjtőedénnyel.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.Kelt: ____________________________________
                                                                            _____________________________________

                                                                                                          Aláírás

A megfelelő rész aláhúzandó!

A kettő közül értelemszerűen csak az egyik lehetőséget lehet megjelölni!

A megfelelő rész aláhúzandó!