Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (I.29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól

Hatályos: 2022. 07. 01

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (I.29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól

2022.07.01.

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti- hatáskörében eljáró Enying Város Polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése alapján Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata, Lepsény Nagyközség Önkormányzata, Mezőkomárom Község Önkormányzata, Szabadhídvég Község Önkormányzata, Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata és Mátyásdomb Község Önkormányzata hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás - Enying Város Önkormányzata, Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata, Lepsény Nagyközség Önkormányzata, Mezőkomárom Község Önkormányzata, Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata, Szabadhídvég Község Önkormányzata és Mátyásdomb Község Önkormányzata - (a továbbiakban: Társulás) közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki.

(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Társulás területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek esetében is.

(3) A lakóhely vagy tartózkodási hely megállapítása szempontjából a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában szereplő adatai az irányadóak.

(4) E rendeletet az Szt. rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.

2. § (1) A Társulás fenntartásában működő Enyingi Egyesített Szociális Intézmény által biztosított alábbi személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni:

a) idősek tartós bentlakásos ellátása,

b) idősek nappali ellátása,

c) étkeztetés,

d) házi segítségnyújtás,

e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

2) Az Szt. értelmében a Társulás térítésmentesen biztosítja az arra jogosult részére a családsegítést.

3. § Az időskorúak tartós bentlakásos ellátásának intézményi térítési díja ellátottanként:

a)1 8130 Enying, Szabadság tér 2. szám alatti intézményben 3 800 forint ellátási naponként,

b) 8130 Enying, Hősök tere 5. szám alatti intézményben bruttó 4 000 forint ellátási naponként.

4. § (1) Az idősek nappali ellátásának intézményi térítési díja ellátottanként, napközbeni tartózkodás igénybe vétele esetén ellátási naponként bruttó 200 forint.

(2) Az idősek nappali ellátásának intézményi térítési díja ellátottanként, napközbeni tartózkodás és étkezés igénybe vétele esetén ellátási naponként bruttó 500 forint.

(3) A személyi térítési díjat az 1. melléklet alapján az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője (a továbbiakban: intézményvezető) állapítja meg.

(4) Az (1)–(2) bekezdés szerinti ellátás hétfőtől péntekig vehető igénybe.

5. §2 (1) Az étkeztetés bruttó intézményi térítési díja adagonként és ellátási naponként helyszínen történő fogyasztással:

a) Enyingen 815 forint,

b) Lajoskomáromban 900 forint,

c) Lepsényben 520 forint,

d) Mezőkomáromban 685 forint,

e) Mezőszentgyörgyön 890 forint,

f) Szabadhídvégen 640 forint

g) Mátyásdombon 900 forint

(2) Az étkeztetés bruttó intézményi térítési díja adagonként és ellátási naponként az igénybevétel helyére történő szállítással:

a) Enyingen 915 forint,

b) Lajoskomáromban 1000 forint,

c) Lepsényben 620 forint,

d) Mezőkomáromban 785 forint,

e) Mezőszentgyörgyön 990 forint.

f) Szabadhídvégen 740 forint

g) Mátyásdombon 1000 forint

(3) A személyi térítési díjat az 2. melléklet alapján az intézményvezető állapítja meg.

(4) Ha az étel igénybevétel helyére történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő térítési díjat csak egy személy után lehet megállapítani.

(5) Az (1)-(2) bekezdés szerinti ellátás hétfőtől péntekig vehető igénybe.

6. §3 (1) A házi segítségnyújtás keretében biztosítható személyi gondozás bruttó intézményi térítési díja gondozási óránként:

a) Enyingen 300 forint,

b) Lajoskomáromban 500 forint,

c) Lepsényben 300 forint,

d) Mezőkomáromban 300 forint,

e) Mezőszentgyörgyön 300 forint,

f) Szabadhídvégen 300 forint,

g) Mátyásdombon 300 forint.

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítható szociális segítés bruttó intézményi térítési díja gondozási óránként:

a) Enyingen 300 forint,

b) Lajoskomáromban 500 forint,

c) Lepsényben 300 forint,

d) Mezőkomáromban 300 forint,

e) Mezőszentgyörgyön 300 forint,

f) Szabadhídvégen 300 forint,

g) Mátyásdombon 300 forint.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti ellátás hétfőtől péntekig vehető igénybe.

(4) Amennyiben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítandó készülék működtetéséhez jelerősítő berendezés szükséges, az ellátottnak az üzembe helyezéstől számított 18 hónapon keresztül, az intézményi térítési díjon felül havonta 900 forintot kell fizetnie.

7. § (1) A térítési díjakat a kötelezettnek tárgyhó 15. napjáig kell megfizetni, figyelembe véve a kerekítés szabályait.

(2) A térítési díj fizetésre kötelezett átmeneti fizetési nehézség esetén az elmaradt térítési díj részletekben történő megfizetésének engedélyezését kérheti.

(3) A (2) bekezdésben foglalt kérelem elbírálása során az intézményvezető vizsgálni köteles a kérelmező jövedelmei, vagyoni helyzetét.

8. § (1) Ez a rendelet 2021. február 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 17/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

A

B

Jövedelem

Idősek nappali ellátása

Napközbeni tartózkodás igénybe vétele
(forint ellátási naponként)

Napközbeni tartózkodás és étkezés igénybe vétele
(forint ellátási naponként)

1.

az öregségi nyugdíj, mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén a
személyi térítési díj:

0

0

2.

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 százalékát meghaladó, de 200 százalékánál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj:

140

595

3.

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százaléka, vagy azt meghaladó jövedelem esetén a személyi térítési díj:

200

850

2. melléklet4

1. Enying

Jövedelem

Helyszínen történő fogyasztással (forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére történő szállítással (forint ellátási naponként)

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

0

0

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 100%-át meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

570

640

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 200%-a, vagy azt meghaladó jövedelem esetén a személyi térítési díj

815

915

2. Lajoskomárom

Jövedelem

Helyszínen történő fogyasztással (forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére történő szállítással (forint ellátási naponként)

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

0

0

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 100%-át meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

630

700

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 200%-a, vagy azt meghaladó jövedelem esetén a személyi térítési díj

900

1000

3. Lepsény

Jövedelem

Helyszínen történő fogyasztással (forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére történő szállítással (forint ellátási naponként)

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

0

0

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 100%-át meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

365

435

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 200%-a, vagy azt meghaladó jövedelem esetén a személyi térítési díj

520

620

4. Mezőkomárom

Jövedelem

Helyszínen történő fogyasztással (forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére történő szállítással (forint ellátási naponként)

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

0

0

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 100%-át meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

480

550

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 200%-a, vagy azt meghaladó jövedelem esetén a személyi térítési díj

685

785

5. Mezőszentgyörgy

Jövedelem

Helyszínen történő fogyasztással (forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére történő szállítással (forint ellátási naponként)

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

0

0

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 100%-át meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

625

695

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 200%-a, vagy azt meghaladó jövedelem esetén a személyi térítési díj

890

990

6. Szabadhídvég

Jövedelem

Helyszínen történő fogyasztással (forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére történő szállítással (forint ellátási naponként)

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

0

0

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 100%-át meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

450

520

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 200%-a, vagy azt meghaladó jövedelem esetén a személyi térítési díj

640

740

7. Mátyásdomb

Jövedelem

Helyszínen történő fogyasztással (forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére történő szállítással (forint ellátási naponként)

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

0

0

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 100%-át meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

630

700

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 200%-a, vagy azt meghaladó jövedelem esetén a személyi térítési díj

900

1000

1

A 3. § a) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.