Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV.16.) önkormányzati rendelete

Hortobágy Község Településképének védelméről szóló 25/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 17- 2021. 04. 17

Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

Hortobágy Község Településképének védelméről szóló 25/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról [1]

1. §

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró az állami főépítészi és örökségvédelmi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Miniszterelnökség, mint honvédelemért felelős miniszter, valamint Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésében partnerségi egyeztetésre megjelölt partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Hortobágy Község Településképének védelméről szóló 25/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:

"Egyedi építészeti követelmények a mezőgazdasági halastavak területén:

a) Változatos formavilágú, nyereg- vagy részben nyeregtetős, lapos tetős egyedi szerkezet is építhető kortárs építészeti megfogalmazásban.

b) Idegenforgalmi, turisztikai, iroda és bemutató épületeken a hagyományos építőanyagok – különösen: tégla, agyagcserép, natúr fa – kizárólagos alkalmazása nem kötelező, és ezek az épületek kortárs építészeti megfogalmazású tömegkialakítással is építhetők. Túlságosan tördelt és manzárd tető kialakítás nem megengedett.

c) Az épületek tartószerkezete elsősorban falazott, természetes alapanyagú (különösen, tégla, vályogtégla), továbbá egyedi korszerű építőanyagú szerkezet is alkalmazható amennyiben az épület kortárs építészeti megfogalmazással létesül. A homlokzatképzés falazott tartószerkezet esetén fehér színű mész, mész alapanyagú homlokzatfesték vagy vékony vakolat (nemesvakolat, vagy strukturált felületű) lehet. Kortárs építészeti megfogalmazású épület esetén a homlokzati anyaghasználat is lehet korszerű, de tájba illő megoldású.

3. §

„27. A településkép-védelmi bírság kiszabásánál mérlegelendő szempontok és megfizetésének módja

26/A. § (1) A polgármester a településkép-védelmi bírság kiszabása esetén a közigazgatási szabálysértések szankciójának átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló törvény alapján dönt a bírság összegéről.

(2) A településkép-védelmi bírság befizetésének módja:

  • a) a kötelezettnek a bírságot a bírság összegét megállapító határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül az önkormányzatnak a határozatban is megjelölt számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással postai úton befizetni.
  • b) az a) pontban szereplő megfizetési mód elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény végrehajtási szabályai szerint kell eljárni

A Rendelet a következő 27. alcímmel egészül ki:

4. § (1) A Rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

" A településkép védelme érdekében a települési főépítész - alkalmazása hiányában a polgármester - szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban: szakmai konzultáció) biztosít településképi követelményekről."

(2) A Rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Szakmai konzultáció az építés megkezdése előtt kötelező

a) településképi szempontból meghatározó területen

aa) új épület építése,

ab) meglévő épület átalakítása, bővítése,

ac) meglévő épület homlokzatszínezéssel járó felújítása,

ad) utcai kerítés építése,

b) a településképi szempontból meghatározó területeken kívül

ba) új lakóépület építése,

bb) meglévő lakóépület eredeti tömegét, tetőszerkezetét a közterület felé eső, illetve az oldalkert irányából közterület felől látható módon történő átalakítása, bővítése

esetén.

5. § A Rendelet 25. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) világörökségi területen kívül eső közterületen vagy közhasználatú magánterületen reklámok, reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése, átalakítása, megváltoztatása esetén."

6. § A Rendelet 26. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. A Településképi kötelezési eljárás, településkép-védelmi bírság kiszabásának esetei, és mértéke

26. § (1) A településkép védelme érdekében – a IV. fejezet szerintiek kivételével – a polgármester – hivatalból vagy kérelemre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján településképi kötelezési eljárást folytat le és szükség szerint kötelezést bocsát ki.

(2) A kötelezésben foglaltak nem teljesítése esetén – a településkép-védelmi bírság ismételt kiszabása helyett – a kötelezést tartalmazó döntést foganatosítja. Ennek során a meghatározott cselekményt a kötelezett terhére és veszélyére elvégzi, vagy mással elvégezteti és egyúttal a kötelezettet a felmerülő költség megfizetésére kötelezi.

(3) A településképi követelmények be nem tartása, annak megsértése esetén a polgármester figyelmeztető döntésben – megfelelő határidő biztosításával – felhívja a jogsértőt a jogszabálysértés megszüntetésére.

(4) Az (1) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén a polgármester településképi kötelezés keretében a jogsértőt a településképi követelmények teljesítésére kötelezi. Ezzel egyidejűleg a kötelezettet településkép-védelmi bírság megfizetésére kötelezi.

(5) A településkép-védelmi bírság összege

  • a) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt érint 150. 000 - 200.000 forint,
  • b) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt nem érint 100.000 - 150.000 forint,
  • c) egyéb településképi és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozókövetelmény be nem tartása esetén 100.000 forint.

7. § (1) A Rendelet 7. § (3) bekezdésében a "Tetőfedés" szövegrész helyébe a "Magastetőfedés" szöveg lép.

(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontjában az "A településen csak" szövegrész helyébe az "A településen – a mezőgazdasági halastavak területén kívül – csak" szöveg lép.

(3) A Rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában a "A tájba illesztésre vonatkozó szabályok:" szövegrész helyébe a "A tájba illesztésre vonatkozó szabályok a mezőgazdasági halastavak területén kívül:" szöveg lép.

(4) A Rendelet 18. § (3) bekezdésében az "Egyedi építészeti követelmények:" szövegrész helyébe az "Egyedi építészeti követelmények a mezőgazdasági halastavak területén kívül:" szöveg lép.

(5) A Rendelet 18. § (3) bekezdés o) pontjában az "Az épületek" szövegrész helyébe az "Az állattartó épületek" szöveg lép.

(6) A Rendelet 25. § (1) bekezdés a) pontjában a "314/2012" szövegrész helyébe a "312/2012" szöveg lép.

(7) A Rendelet 25. § (1) bekezdés b) pontjában a "meglévő építmények rendeltetésének részleges vagy teljes megváltoztatása, rendeltetési egység számának megváltoztatása esetén" szövegrész helyébe a "meglévő építmények rendeltetésének részleges vagy teljes megváltoztatása, rendeltetési egység számának megváltoztatása esetén, ha az településképet befolyásoló tömeg és/vagy homlokzatváltozással jár" szöveg lép.

9. § Ez a rendelet 2021. április 17-én lép hatályba, és 2021. április 18-án hatályát veszti.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. április 18. napjával.