Istenmezeje község képviselő testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 06. 01- 2022. 12. 30

Istenmezeje község képviselő testülete 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1

2021.06.01.

Istenmezeje Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és az Istenmezejei Tündérkert Óvodára.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Önálló címet alkot:

- Istenmezejei Tündérkert Óvoda,

- Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.

(3) Az önkormányzat bevételeinek címrendes bemutatását a 9. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 10. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 8. melléklet tartalmazza.

2. § (1)2 Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 281.827.761.-Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 207.477.850.- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 74.349.911.- Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 365.734.989.- Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 218.529.240.- Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 147.205.749.- Ft-ban,

c) működési költségvetési hiányát 11.051.390.- Ft-ban,

d) felhalmozási költségvetési hiányát 72.855.838.- Ft-ban

állapítja meg.

(2)3 Az önkormányzat a tervezett működési költségvetési hiány belső finanszírozását 11.051.390 Ft összegben, a felhalmozási hiány belső finanszírozását 72.855.838 Ft összegben az előző évi költségvetési maradvány terhére tervezi.

(3)4 A Képviselő-testület a 2020. évi általános tartalékot 755.247 Ft, felhalmozási célú tartalékát 6.000.000 Ft összegben hagyja jóvá.

3. §5 (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatait főbb jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1. és 2. melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.

4. §6 (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.

(2) A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetés mérlegét a 4. melléklet, az összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

5. § A képviselő-testület a 2020. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

Eredeti ei. Mód.ei.
a) Istenmezejei Tündérkert Óvoda létszámkerete: 7 fő 7 fő
b) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 4 fő 4 fő
c) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete: 27 fő 30 fő”

6. § Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Istenmezeje Község Önkormányzata a több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi előirányzatok felhasználása érdekében 1.000.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

9. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

10. § (1) A képviselő-testület a 2019. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2020. május 31-ig.

(2) A 2020. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

11. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(6) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.

(7) 2020. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.

(8) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.

12. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet7

Kimutatás a 2020. évi költségvetés intézményi működési bevételei előirányzatairól

A

B

C

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Bérleti díjak

400 000 Ft

400 000 Ft

2

Szolgáltatások ellenértéke

150 000 Ft

250 000 Ft

3

Közvetített szolgáltatás ellenértéke

490 500 Ft

4

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel

2 950 000 Ft

5

Kiszámlázott általános forgalmi adó

796 500 Ft

6

Egyéb működési bevétel

20 000 Ft

Intézményi működési bevétel összesen:

550 000 Ft

4 907 000 Ft

2. melléklet8

Kimutatás a 2020. évi költségvetés központi forrásból származó támogatásai előirányzatairól

A

B

C

D

1

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

I.

Települési önkormányzatok működésének támogatása
beszámítás és kiegészítés után

82 244 165 Ft

87 941 261 Ft

3

I.1.a

Önkormányzati hivatal működésének
általános támogatása

37 098 000 Ft

52 466 759 Ft

4

I.1.b

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás
támogatása

10 897 716 Ft

10 897 716 Ft

5

ba)

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátásának támogatása

3 989 160 Ft

3 989 160 Ft

6

bb)

Közvilágítás fennatrtásának támogatása

3 936 000 Ft

3 936 000 Ft

7

bc)

Köztemető fenntartással kapcsolatos
feladatok támogatása

813 786 Ft

813 786 Ft

8

bd)

Közutak fenntartásának támogatása

2 158 770 Ft

2 158 770 Ft

9

I.1.c

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 000 000 Ft

7 000 000 Ft

10

I.1. kiegé szítés

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

26 223 649 Ft

16 551 986 Ft

11

I.6.

Polgármesteri illetmény támogatása

1 024 800 Ft

1 024 800 Ft

12

II.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

16 867 680 Ft

19 894 750 Ft

13

II.1.

Óvodapedagusok és segítők bértámogatása

13 765 900 Ft

15 797 350 Ft

14

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

2 308 380 Ft

3 700 700 Ft

15

II.5.

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok
minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

793 400 Ft

396 700 Ft

16

III.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

25 895 548 Ft

25 055 938 Ft

17

III.2.

A települési önkormányzatok szociális
feladatainak egyéb támogatása

16 430 000 Ft

16 430 000 Ft

18

III.3.

Szociális étkeztetés

5 555 600 Ft

3 785 520 Ft

19

III.5.

Gyermekétkeztetés támogatása

3 366 738 Ft

4 373 018 Ft

20

III.6.

Rászoruló gyermekek szünidei
étkeztetésének támogatása

543 210 Ft

467 400 Ft

21

IV.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 800 000 Ft

2 410 170 Ft

22

V.

Kiegészítő támogatás (szoc. tűzifa; lakossági víz-, csatornaszolgáltatás támogatása)

0 Ft

11 933 000 Ft

23

VI.

Előző évi elszámolásból származó bevétel

0 Ft

578 740 Ft

24

Központi támogatás összesen

126 807 393 Ft

147 813 859 Ft

3. melléklet9

Az önkormányzat 2020. évi saját bevételeinek és módosított működési kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

4. melléklet10

Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

A

B

C

D

E

F

1

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2

M E G N E V E Z É S

Eredeti előrányzat

Módosított előirányzat

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

Önkormányzat működési bevételei

550 000

4 907 000

Önkormányzat működési kiadásai

52 225 865

87 673 577

4

Istenmezejei Tündérkert Óvoda
működési bevételei

15 542 313

15 566 710

Önkormányzat beruházási kiadásai

8 761 986

9 161 986

5

Saját bevétel összesen

16 092 313

20 473 710

Önkormányzat felújítási kiadásai

20 504 150

135 906 218

6

Helyi adóbevétel

7 000 000

7 000 000

Istenmezejei Tündérkert Óvoda
működési kiadásai

45 162 871

46 904 828

7

Átengedett, megosztott bevétel

3 000 000

3 000 000

Istenmezejei Tündérkert Óvoda beruházási kiadásai

2 119 900

8

Egyéb közhatalmi bevétel

Intézményfinanszírozás

37 098 000

52 466 759

9

Központi támogatás

126 807 393

147 813 859

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 330 278

9 921 102

10

Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás)

7 684 846

27 000 281

Átadott pénzeszközök

1 200 000

10 275 500

11

EFOP-3.7.3.

0

0

Működési célú péneszköz átadás államháztartáson belülre

4 847 641

6 215 178

12

NEAK támogatás

2 190 000

2 190 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

17 645

17 645

13

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

74 349 911

Egyéb támogatások

14

Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevétele

0

Megelőlegezés visszafizetése

5 072 296

5 072 296

15

Előző évi jóvá nem hagyott maradvány

36 915 103

90 662 475

Előző évi elsz.ból származó kiadás

16

Korábban nyújtott kölcsön visszatérítés

0

Általános tartalék

4 108 923

755 247

17

Céltartalék

12 360 000

6 000 000

18

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

199 689 655

372 490 236

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

199 689 655

372 490 236

5. melléklet11

Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1. Istenmezeje Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

A

B

C

D

E

F

1

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2

MEGNEVEZÉS

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

MEGNEVEZÉS

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

3

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

199 689 655

298 140 325

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

120 947 874

166 817 728

4

ebből

ebből

5

I. Intézményi működési bevételek

16 092 313

20 473 710

I. Személyi juttatások

42 531 894

58 357 618

6

II. Közhatalmi bevételek

II. Munkaadót terhelő járulékok

6 982 769

8 179 950

7

1. Helyi adók

7 000 000

7 000 000

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

47 874 073

68 040 837

8

2. Gépjárműadó

3 000 000

3 000 000

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 847 641

6 215 178

9

3. Egyéb közhatalmi bevételek

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 200 000

10 275 500

10

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

126 807 393

147 813 859

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 330 278

9 921 102

11

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

9 874 846

29 190 281

VII. Működési célú tartalék

4 108 923

755 247

12

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

5 072 296

5 072 296

13

VI. Működési célú 2019. évi maradvány

36 915 103

90 662 475

IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás

14

VII. Működési célú hitel

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

41 643 781

153 205 749

15

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

0

74 349 911

I. Beruházás

8 761 986

11 281 886

16

I. Támogatások

0

II. Felújítás

20 504 150

135 906 218

17

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

72 699 911

III. Felhalmozás

18

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

1 650 000

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

17 645

17 645

19

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

0

V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

20

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

0

VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

21

VII. Felhalmozási célú hitel

0

VII. Felhalmozási célú tartalék

12 360 000

6 000 000

22

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

37 098 000

52 466 759

23

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

199 689 655

372 490 236

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

199 689 655

372 490 236

2. Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetési mérlege

A

B

C

D

E

F

1

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2

M E G N E V E Z É S

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

M E G N E V E Z É S

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

3

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

183 861 509

282 287 782

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

78 786 500

122 914 397

4

ebből

ebből

5

I. Intézményi működési bevételek

550 000

4 907 000

I. Személyi juttatások

20 510 400

36 139 373

6

II. Közhatalmi bevételek

10 000 000

10 000 000

II. Munkaadót terhelő járulékok

3 040 620

4 432 914

7

1. Helyi adók

7 000 000

7 000 000

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

28 674 845

47 101 290

8

2. Gépjárműadó

3 000 000

3 000 000

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

7 849 138

9 216 675

9

3. Egyéb közhatalmi bevételek

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 200 000

10 275 500

10

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

126 807 393

147 813 859

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 330 278

9 921 102

11

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

9 874 846

29 190 281

VII. Működési célú tartalék

4 108 923

755 247

12

V.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

5 072 296

5 072 296

13

VI. 2019. évi maradvány

36 629 270

90 376 642

IX. Előző évi elszámolásból származó kiadások

14

VII. Működési célú hitel

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

41 643 781

151 085 849

15

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

0

72 699 911

I. Beruházás

8 761 986

9 161 986

16

I. Támogatások

II. Felújítás

20 504 150

135 906 218

17

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

72 699 911

III. Felhalmozás

18

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

17 645

17 645

19

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

20

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

21

VII. Felhalmozási célú hitel

0

0

VII. Felhalmozási célú tartalék

12 360 000

6 000 000

22

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

63 431 228

80 987 447

23

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

183 861 509

354 987 693

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

183 861 509

354 987 693

3. Istenmezejei Tündérkert Óvoda költségvetési mérlege

A

B

C

D

E

F

1

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2

M E G N E V E Z É S

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

M E G N E V E Z É S

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

3

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

18 829 643

18 854 040

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

45 162 871

46 904 828

4

ebből

ebből

5

I. Intézményi működési bevételek

15 542 313

15 566 710

I. Személyi juttatások

22 021 494

22 218 245

6

II. Közhatalmi bevételek

II. Munkaadót terhelő járulékok

3 942 149

3 747 036

7

1. Helyi adók

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

19 199 228

20 939 547

8

2. Gépjárműadó

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

9

3. Egyéb közhatalmi bevételek

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

10

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

3 001 497

3 001 497

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

VII. Működési célú tartalék

12

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

- általános tartalék

13

VI. 2019. évi maradvány

285 833

285 833

VIII. Működési hitel törlesztése

14

VII. Működési célú hitel

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

2 119 900

15

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

0

1 650 000

I. Felújítás

16

I. Támogatások

II. Felhalmozás

2 119 900

17

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

csoportszoba berendezés

18

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1 650 000

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

19

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

20

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

21

VII. Felhalmozási célú hitel

VI. Felhalmozási célú tartalék

22

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

26 333 228

28 520 688

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

23

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 162 871

49 024 728

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

45 162 871

49 024 728

5/a. melléklet12

5/b. melléklet13

6. melléklet14

Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási terve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

15 216 887

10 144 591

13 930 683

10 144 591

10 144 591

12 500 000

12 622 085

12 622 085

12 622 085

12 622 085

12 622 085

12 622 091

147 813 859

3

Működési célú támogatások államháztartáson belül

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

5

Közhatalmi bevételek

10 000

10 000

2 500 000

36 336

1 000 000

1 013 664

10 000

20 000

2 200 000

1 000 000

200 000

2 000 000

10 000 000

6

Működési bevételek

55 000

30 000

65 000

336 500

100 000

70 000

35 000

40 000

145 500

3 915 000

70 000

45 000

4 907 000

7

Felhalmozási bevételek

72 699 911

72 699 911

8

Működési célú átvett pénzeszköz

2 250 023

2 250 023

2 250 023

2 250 023

2 250 023

2 250 023

2 250 023

2 250 023

2 250 023

2 250 023

2 250 023

2 250 028

27 000 281

9

Előző évi maradvány

90 376 642

90 376 642

10

Finanszírozási bevételek (NEAK)

182 500

182 500

182 500

182 500

182 500

182 500

182 500

182 500

182 500

182 500

182 500

182 500

2 190 000

11

Bevételek összesen:

180 790 963

12 617 114

18 928 206

12 949 950

13 677 114

16 016 187

15 099 608

15 114 608

17 400 108

19 969 608

15 324 608

17 099 619

354 987 693

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

3 448 062

3 448 062

3 448 062

2 866 132

2 866 132

2 866 132

2 866 132

2 866 132

2 866 132

2 866 132

2 866 132

2 866 131

36 139 373

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

422 108

422 108

422 108

351 843

351 843

351 843

351 843

351 843

351 843

351 843

351 843

351 846

4 432 914

15

Dologi kiadások

3 925 107

3 925 107

3 925 107

3 925 107

3 925 107

3 925 107

3 925 107

3 925 107

3 925 107

3 925 107

3 925 107

3 925 113

47 101 290

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

261 102

1 760 000

2 510 000

3 950 000

9 921 102

17

Átadott pénzek

810 200

810 200

810 200

810 200

810 200

810 200

810 200

810 200

810 200

810 200

10 580 000

810 175

19 492 175

18

Beruházások

508 000

5 000 000

2 999 986

254 000

300 863

99 137

9 161 986

19

Felújítások

25 000 000

1 803 400

25 000 000

2 000 250

24 276 480

57 826 088

135 906 218

20

Megelőlegezés visszafizetése

5 072 296

5 072 296

21

Egyéb felhalmozási kiadások

17 645

17 645

22

Finanszírozási kiadások

11 479 780

6 318 879

6 318 879

6 318 879

6 318 879

6 318 879

6 318 879

6 318 879

6 318 879

6 318 879

6 318 879

6 318 877

80 987 447

23

Kiadások összesen:

25 863 198

45 104 356

19 907 742

14 452 161

39 452 161

14 706 161

16 452 411

14 753 024

14 533 263

16 131 298

50 828 441

76 048 230

348 232 446

24

Egyenleg

154 927 765

-32 487 242

-979 536

-1 502 211

-25 775 047

1 310 026

-1 352 803

361 584

2 866 845

3 838 310

-35 503 833

-58 948 611

6 755 247

7. melléklet

KIMUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKRŐL

Projekt megnevezése

Fejlesztés összes költsége

Fejlesztés megvalósítása

Pályázat azon. Száma

Támogatás összege

Saját erő

2020. évi költségvetést terh. kifizetés saját erő része

BM EU Önerő

Készpénz

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása

55 702 474 Ft

2018.02.01-
2020.01.31.

EFOP-3.7.3.

55 702 474 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8. melléklet

Címrendes lista
KIADÁSOK
FEJEZET INTÉZMÉNYEK

1. Cím Istenmezejei Tündérkert Óvoda

1. Alcím Óvodai nevelés szakmai feladat

2. Alcím Óvodai nevelés működtetési feladat

3. Alcím Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése

4. Alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5. Alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

6. Alcím Szociális étkeztetés

7. Alcím Munkahelyi étkeztetés

8. Alcím Vendégétkeztetés

1. Előirányzat csoport Működési kiadás

2. Előirányzat csoport Felújítás

3. Előirányzat csoport Felhalmozás

4. Előirányzat csoport Finanszírozási kiadások

1. Kiemelt előir. Személyi juttatás

2. Kiemelt előir. Járulék

3. Kiemelt előir. Dologi kiadás

4. Kiemelt előir. Működési célú pénzeszk.átad.áht.belül

5. Kiemelt előir. Működési célú pénzeszk.átad.áht.kívül

6. Kiemelt előir. Ellátottak juttatásai

FEJEZET ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1. Cím Önkormányzati tevékenységek

1. Alcím Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2. Alcím Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3. Alcím Köztemető fenntartás és működtetés

4. Alcím Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

5. Alcím Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6. Alcím Közfoglalkoztatási mintaprogram

7. Alcím Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

8. Alcím Közvilágítás

9. Alcím Településfejlesztési projekt

10. Alcím Zöldterület-kezelés

11. Alcím Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

12. Alcím Háziorvosi alapellátás

13. Alcím Háziorvosi ügyeleti ellátás

14. Alcím Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

15. Alcím Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

16. Alcím Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

17. Alcím Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

18. Alcím Óvodai nevelés, ellátás szalmai feladatai

19. Alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

20. Alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

21. Alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

22. Alcím Szociális étkeztetés

23. Alcím Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 24. Alcím Fejezeti és általános tartalék elszámolás

25. Alcím Támogatási célú finanszírozási műveletek

26. Alcím Civil szervezetek támogatása

1. Előirányzat csoport Működési kiadás

2. Előirányzat csoport Felújítás

3. Előirányzat csoport Felhalmozás

4. Előirányzat csoport Finanszírozási kiadások

1. Kiemelt előir. Személyi juttatás

2. Kiemelt előir. Járulék

3. Kiemelt előir. Dologi kiadás

4. Kiemelt előir. Működési célú pénzeszk.átad.áht.belül

5. Kiemelt előir. Működési célú pénzeszk.átad.áht.kívül

6. Kiemelt előir. Ellátottak juttatásai

BEVÉTELEK

FEJEZET INTÉZMÉNYEK

1. Cím Istenmezejei Tündérkert Óvoda

1. Alcím Óvodai nevelés szakmai feladat

2. Alcím Óvodai nevelés működtetési feladat

3. Alcím Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése

4. Alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5. Alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

6. Alcím Szociális étkeztetés

7. Alcím Munkahelyi étkeztetés

8. Alcím Vendégétkeztetés

1. Előirányzat csoport Működési bevétel

2. Előirányzat csoport Felhalmozási bevétel

1. Kiemelt előir. Folyó működési bevétel

2. Kiemelt előir. Folyó felhalmozási bevétel

3. Kiemelt előir. Működésre átvett pénzeszköz

4. Kiemelt előir. Felhalmozásra átvett pénzeszköz

5. Kiemelt előir. Pénzforg. nélküli működési bevétel

6. Kiemelt előir. Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel

FEJEZET ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1. Cím Önkormányzati tevékenységek

1. Alcím Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2. Alcím Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3. Alcím Köztemető fenntartás és működtetés

4. Alcím Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

5. Alcím Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6. Alcím Közfoglalkoztatási mintaprogram

7. Alcím Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

8. Alcím Közvilágítás

9. Alcím Zöldterület-kezelés

10. Alcím Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

11. Alcím Háziorvosi alapellátás

12. Alcím Háziorvosi ügyeleti ellátás

13. Alcím Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

14. Alcím Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

15. Alcím Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

16. Alcím Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 17. Alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

18. Alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

19. Alcím Szociális étkeztetés

20. Alcím Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 21. Alcím Fejezeti és általános tartalék elszámolás

22. Alcím Támogatási célú finanszírozási műveletek

1. Előirányzat csoport Működési bevétel

2. Előirányzat csoport Felhalmozási bevétel

3. Előirányzat csoport Állami támogatás

4. Előirányzat csoport Átengedett bevétel

5. Előirányzat csoport Helyi adó

6. Előirányzat csoport Működési hitel igénybevétele

7. Előirányzat csoport Felhalmozási hitel igénybevétele

1. Kiemelt előir. Folyó működési bevétel

2. Kiemelt előir. Folyó felhalmozási bevétel

3. Kiemelt előir. Működésre átvett pénzeszköz

4. Kiemelt előir. Felhalmozásra átvett pénzeszköz

5. Kiemelt előir. Pénzforg. nélküli működési bevétel

6. Kiemelt előir. Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel

9. melléklet15

Település bevételek összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Fejezet

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK

199 689 655

372 490 236

3

1

Működési bevétel

62 882 262

140 326 466

4

1

Folyó működési bevétel

16 092 313

20 473 710

5

3

Működésre átvett pénzeszköz

9 874 846

29 190 281

6

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

36 915 103

90 662 475

7

2

Felhalmozási bevétel

0

74 349 911

8

1

Folyó felhalmozási bevétel

0

9

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

74 349 911

10

6

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

0

11

3

Állami támogatás

126 807 393

147 813 859

12

4

Átengedett bevételek

3 000 000

3 000 000

13

5

Helyi adó, pótlék, bírság

7 000 000

7 000 000

14

6

Működési hitel igénybevétele

0

15

7

Felhalmozási hitel igénybevétele

0

16

I.

1

Istenmezejei Tündérkert Óvoda

15 828 146

17 502 543

17

1

Óvodai nevelés szakmai feladat

0

18

2

Óvodai nevelés működtetési feladat

285 833

1 935 833

19

1

Működési bevétel

285 833

285 833

20

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

285 833

285 833

21

2

Felhalmozási bevétel

1 650 000

22

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

1 650 000

23

3

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

0

0

24

4

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

0

25

1

Működési bevétel

0

0

26

1

Folyó működési bevétel

0

0

27

5

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

28

1

Működési bevétel

0

0

29

1

Folyó működési bevétel

0

0

30

6

Szociális étkeztetés

13 499 973

13 445 973

31

1

Működési bevétel

13 499 973

13 445 973

32

1

Folyó működési bevétel

13 499 973

13 445 973

33

7

Munkahelyi étkeztetés

962 342

962 342

34

1

Működési bevétel

962 342

962 342

35

1

Folyó működési bevétel

962 342

962 342

36

8

Vendégétkeztetés

1 079 998

1 158 395

37

1

Működési bevétel

1 079 998

1 158 395

38

1

Folyó működési bevétel

1 079 998

1 158 395

39

II.

1

Önkormányzati tevékenységek összes bevétele

183 861 509

354 987 693

40

1

Működési bevétel

37 179 270

95 283 642

41

1

Folyó működési bevétel

550 000

4 907 000

42

3

Működésre átvett pénzeszköz

0

43

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

36 629 270

90 376 642

44

2

Felhalmozási bevétel

0

72 699 911

45

2

Folyó felhalmozási bevétel

0

46

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

72 699 911

47

6

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

0

48

3

Állami támogatás

126 807 393

147 813 859

49

4

Átengedett bevételek

3 000 000

3 000 000

50

5

Helyi adó

7 000 000

7 000 000

51

6

Egyéb közhatalmi bevétel

0

0

52

7

Felhalmozási hitel igénybevétele

0

0

53

1

Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

0

0

54

2

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

0

55

3

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

56

1

Működési bevételek

0

0

57

1

Folyó működési bevétel

0

0

58

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

400 000

4 546 500

59

1

Működési bevételek

400 000

4 546 500

60

1

Folyó működési bevétel

400 000

4 546 500

61

2

Felhalmozási bevételek

0

72 699 911

62

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

72 699 911

63

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 707 433

10 574 663

64

6

Közfoglalkoztatási mintaprogram

3 977 413

15 951 633

65

7

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

66

8

Közvilágítás

0

0

67

9

Zöldterület-kezelés

150 000

150 000

68

10

Város- és községgazdálkodás

0

684 485

69

1

Működési bevételek

0

684 485

70

1

Folyó működési bevétel

0

684 485

71

2

Felhalmozási bevételek

0

0

72

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

0

73

11

Háziorvosi alapellátás

0

0

74

1

Működési bevétel

0

0

75

3

Működésre átvett pénzeszköz

0

0

76

12

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

77

13

Család- és nővédelmi eü-i gondozás

2 190 000

2 190 000

78

1

Működési bevételek

2 190 000

2 190 000

79

3

Működésre átvett pénzeszköz

2 190 000

2 190 000

80

14

Szabadidősport tevékenység és támogatása

0

0

81

15

Könyvtári állomány gyarapítása

0

0

82

16

Közművelődési tevékenység

83

17

Óvodai nevelés működtetési feladat

0

0

84

20

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

85

27

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

0

0

86

28

Támogatási célú finanszírozási műveletek

173 436 663

248 190 501

87

1

Működési bevétel

36 629 270

90 376 642

88

5

Pénzforgalom nélküli műk. Bevétel

36 629 270

90 376 642

89

2

Felhalmozási bevétel

0

0

90

6

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

0

0

91

3

Állami támogatás

126 807 393

147 813 859

92

4

Átengedett bevételek

3 000 000

3 000 000

93

5

Helyi adó

7 000 000

7 000 000

10. melléklet16

Település kiadások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Fejezet

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Eredeti
előirányzat

Engedélyezett álláshelyek

Módosított
előirányzat

Engedélyezett álláshelyek

2

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

199 689 655

372 490 236

3

1

Működési kiadás

111 766 655

160 990 185

4

1

Személyi juttatás

42 531 894

58 357 618

5

2

Járulékok

6 982 769

8 179 950

6

3

Dologi kiadás

47 874 073

68 040 837

7

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

4 847 641

6 215 178

8

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

1 200 000

10 275 500

9

6

Ellátottak juttatásai

8 330 278

9 921 102

10

21

Fejezeti és általános tartalék

16 468 923

6 755 247

11

2

Felújítás

20 504 150

135 906 218

12

3

Felhalmozás

8 779 631

11 299 531

13

4

Finanszírozási kiadások

42 170 296

57 539 055

14

I.

1

Istenmezejei Tündérkert Óvoda

45 162 871

49 024 728

15

1

Működési kiadás

45 162 871

49 024 728

16

1

Személyi juttatás

22 021 494

22 218 245

17

2

Járulékok

3 942 149

3 747 036

18

3

Dologi kiadások

19 199 228

23 059 447

19

4

Finanszírozási kiadások

0

20

1

Óvodai nevelés szakmai feladat

13 524 245

16 030 956

21

1

Működési kiadás

13 524 245

16 030 956

22

1

Személyi juttatás

11 473 230

13 771 096

23

2

Járulékok

2 051 015

2 259 860

24

3

Dologi kiadások

0

25

2

Óvodai nevelés működtetési feladat

3 129 228

5 471 548

26

1

Működési kiadás

3 129 228

5 471 548

27

1

Személyi juttatás

0

0

28

2

Járulékok

0

0

29

3

Dologi kiadások

3 129 228

5 471 548

30

3

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

0

0

31

1

Működési kiadás

0

0

32

1

Személyi juttatás

432 000

260 039

33

2

Járulékok

68 040

68 040

34

4

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4 201 404

4 079 122

35

1

Működési kiadás

4 201 404

4 079 122

36

1

Személyi juttatás

1 517 440

1 228 067

37

2

Járulék

273 464

212 870

38

3

Dologi kiadás

2 410 500

2 638 185

39

5

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

560 187

543 883

40

1

Működési kiadás

560 187

543 883

41

1

Személyi juttatás

202 325

163 742

42

2

Járulék

36 462

28 383

43

3

Dologi kiadás

321 400

351 758

44

6

Szociális étkeztetés

19 606 551

19 035 901

45

1

Működési kiadás

19 606 551

19 035 901

46

1

Személyi juttatás

7 081 385

5 730 977

47

2

Járulék

1 276 166

993 395

48

3

Dologi kiadás

11 249 000

12 311 529

49

7

Munkahelyi étkeztetés

1 680 562

1 631 648

50

1

Működési kiadás

1 680 562

1 631 648

51

1

Személyi juttatás

606 976

491 226

52

2

Járulék

109 386

85 148

53

3

Dologi kiadás

964 200

1 055 274

54

8

Vendégétkeztetés

1 960 654

1 903 591

55

1

Működési kiadás

1 960 654

1 903 591

56

1

Személyi juttatás

708 138

573 098

57

2

Járulék

127 616

99 340

58

3

Dologi kiadás

1 124 900

1 231 153

59

1

Önkormányzati tevékenységek összes kiadása

183 861 509

354 987 693

60

II.

1

Működési kiadás

167 392 586

348 232 446

61

1

Személyi juttatás

20 510 400

36 139 373

62

2

Járulékok

3 040 620

4 432 914

63

3

Dologi kiadások

28 674 845

47 101 290

64

4

Működési célú pénzeszköz átadás állháztartáson belül

7 849 138

9 216 675

65

5

Működési célú pénzeszköz átadás állháztartáson kívül

1 200 000

10 275 500

66

6

Ellátottak juttatásai

8 330 278

9 921 102

67

2

Felújítás

20 504 150

135 906 218

68

3

Felhalmozás

8 779 631

9 179 631

69

4

Finanszírozási kiadások

68 503 524

86 059 743

70

1

Önkormányzat jogalkotási és államigazgatási tevékenysége

13 303 765

16 279 098

71

1

Működési kiadás

12 795 765

15 771 098

72

1

Személyi juttatás

10 889 247

10 889 247

73

2

Járulék

1 906 518

1 906 518

74

3

Dologi kiadások

0

375 889

75

4

Működési célú pénzeszköz átadás állh.belül

0

2 599 444

76

5

Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül

0

0

77

3

Felhalmozási kiadások

508 000

508 000

78

2

Aó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

0

79

3

Köztemető fenntartása, működtetése

4 657 750

657 250

80

1

Működési kiadás

403 250

403 250

81

1

Személyi juttatás

100 000

100 000

82

2

Járulékok

17 500

17 500

83

3

Dologi kiadások

285 750

285 750

84

3

Felhalmozás

4 254 500

254 000

85

4

Önkorm.vagyonnal kapcs. gazd. feladatok

241 300

141 683 522

86

1

Működési kiadás

241 300

11 489 739

87

3

Dologi kiadások

241 300

11 489 739

88

3

Felhalmozási kiadás

0

130 193 783

89

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 707 433

10 610 360

90

1

Működési kiadás

3 707 433

10 610 360

91

1

Személyi juttatás

3 381 045

9 729 088

92

2

Járulék

326 388

881 272

93

3

Dologi kiadások

0

0

94

6

Közfoglalkoztaási mintaprogram

3 932 703

15 906 923

95

1

Működési kiadás

3 932 703

15 606 060

96

1

Személyi juttatás

3 574 404

12 417 759

97

2

Járulékok

348 504

1 122 304

98

3

Dologi kiadások

9 795

2 065 997

99

3

Felhalmozási kiadás

300 863

100

7

Közutak üzemeltetése

5 054 600

5 154 600

101

1

Működési kiadás

5 054 600

5 154 600

102

3

Dologi kiadás

5 054 600

5 154 600

103

3

Felhalmozás

0

0

104

8

Közvilágítás

3 936 000

3 936 000

105

1

Működési kiadás

3 936 000

3 936 000

106

3

Dologi kiadás

3 936 000

3 936 000

107

9

Településfejlesztési projekt

2 999 986

2 999 986

108

3

Felhalmozási kiadás

2 999 986

2 999 986

109

10

Zöldterület kezelés

3 401 250

3 401 250

110

1

Működési kiadás

1 401 000

1 401 000

111

1

Személyi juttatás

0

0

112

2

Járulék

0

0

113

3

Dologi kiadás

1 401 000

1 401 000

114

3

Felhalmozási kiadás

2 000 250

2 000 250

115

11

Város- és községgazdálkodás

14 693 300

14 886 773

116

1

Működési kiadás

9 693 300

9 886 773

117

1

Személyi juttatás

0

410 375

118

2

Járulék

0

63 610

119

3

Dologi kiadás

9 693 300

9 886 773

120

4

Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül

0

0

121

5

Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül

0

0

122

2

Felújítás

0

0

123

3

Felhalmozás

5 000 000

5 000 000

124

12

Háziorvosi alapellátás

0

1 382 668

125

1

Működési kiadás

0

1 382 668

126

1

Személyi juttatás

0

0

127

2

Járulék

0

0

128

3

Dologi kiadás

0

1 382 668

129

3

Felhalmozás

0

0

130

13

Háziorvosi ügyeleti ellátás

2 755 061

2 755 061

131

1

Működési kiadás

2 737 416

2 737 416

132

4

Műk.célú pénze.átadás államh. belül

2 737 416

2 737 416

133

3

Felhalmozás

17 645

17 645

134

14

Család- és nővédelmi eü-i gondozás

2 840 686

2 867 886

135

1

Működési kiadás

2 840 686

2 867 886

136

1

Személyi juttatás

2 149 520

2 176 720

137

2

Járulék

376 166

376 166

138

3

Dologi kiadás

315 000

315 000

139

15

Szabadidősport tev. és támogatása

1 460 000

1 460 000

140

1

Működési kiadás

1 460 000

1 460 000

141

3

Dologi kiadás

660 000

660 000

142

4

Műk.célú pézze.átadás államh.kívül

800 000

800 000

143

16

Könyvtári állomány gyarapítása

646 828

646 828

144

1

Működési kiadás

646 828

646 828

145

1

Személyi juttatás

416 184

416 184

146

2

Járulék

65 544

65 544

147

3

Dologi kiadás

165 100

165 100

148

17

Közművelődési tevékenység

15 355 000

12 272 821

149

1

Működési kiadás

2 655 000

11 872 821

150

1

Személyi juttatás

0

0

151

2

Járulék

0

0

152

3

Dologi kiadás

2 655 000

3 265 170

153

4

Műk.célú pénze.átadás államh. belül

0

8 607 651

154

2

Felújítás

12 700 000

400 000

155

18

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

0

156

1

Működési kiadás

0

0

157

4

Műk.célú pénze.átadás államh. belül

0

0

158

5

Műk.célú pézze.átadás államh.kívül

0

0

159

19

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

3 073 400

3 073 400

160

1

Működési kiadás

1 270 000

1 270 000

161

3

Dologi kiadás

1 270 000

1 270 000

162

4

Műk.célú pénze.átadás államh. belül

0

163

3

Felhalmozás

1 803 400

1 803 400

164

20

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

0

165

1

Működési kiadás

0

0

166

3

Dologi Kiadás

0

0

167

3

Felhalmozási kiadás

0

0

168

21

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

169

1

Működési kiadás

0

0

170

3

Dologi Kiadás

0

0

171

22

Szociális étkeztetés

5 989 497

5 989 497

172

1

Működési kiadás

5 989 497

5 989 497

173

1

Személyi juttatás

0

0

174

2

Járulék

0

0

175

4

Műk.célú pénze.átadás államh. belül

5 989 497

5 989 497

176

23

Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátások

10 440 503

15 808 780

177

1

Működési kiadás

10 440 503

15 808 780

178

3

Dologi kiadás

0

3 227 453

179

6

Ellátottak juttatásai

8 330 278

9 921 102

180

4

Műk.célú pénze.átadás államh. belül

2 110 225

2 660 225

181

24

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

21 541 219

11 827 543

182

4

Finanszírozási kiadások

21 541 219

11 827 543

183

25

Támogatási célú finanszírozási műveletek

63 431 228

80 987 447

184

26

Civil szervezetek támogatása

400 000

400 000

185

5

Műk.célú pézze.átadás államh.kívül

400 000

400 000

11. melléklet17

Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

A

B

C

1

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(1.+2.)

26 092 313

30 473 710

2

1. Intézményi működési bevételek

16 092 313

20 473 710

3

2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.)

10 000 000

10 000 000

4

2.1.Illetékek

-

5

2.2.Helyi adók

7 000 000

7 000 000

6

2.3.Átengedett központi adók

3 000 000

3 000 000

7

2.4.Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

-

8

II. TÁMOGATÁSOK

126 807 393

147 813 859

9

1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

10

1.1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

82 244 165

87 941 261

11

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

16 867 680

19 894 750

12

1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

25 895 548

25 055 938

13

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 410 170

14

1.5. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása

11 933 000

15

1.6. Előző évi elszámolásból származó bevétel

578 740

16

III. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL

9 874 846

101 890 192

17

1.Működési célú támogatásértékű bevétel

9 874 846

29 190 281

18

NEAK támogatás

2 190 000

2 190 000

19

Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz

7 684 846

27 000 281

20

EFOP pályázat

-

21

2. Felhalmozási célú támogatás

-

72 699 911

22

Csatornahálózat felújítása KEHOP

72 699 911

23

IV. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1 650 000

24

Óvoda támogatása államháztartáson kívülről

1 650 000

25

V. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.+3.)

36 915 103

90 662 475

26

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36 915 103

90 662 475

27

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

-

28

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+IV.)

199 689 655

372 490 236

12. melléklet18

Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésiének kiadási előirányzatai

A

B

C

1

I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

2

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda

4

1.1. személyi jellegű kiadások

22.021.494,-

22.218.245,-

5

1.2. munkaadót terhelő járulékok

3.942.149,-

3.747.036,-

6

1.3. dologi jellegű kiadások

19.199.228,-

20.939.547,-

7

1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai

0,-

0,-

8

1.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

0,-

0,-

9

1.6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0,-

0,-

10

2. Önkormányzat szakfeladatai

11

2.1. személyi jellegű kiadások

20.510.400,-

36.139.373,-

12

2.2. munkaadót terhelő járulékok

3.040.620,-

4.432.914,-

13

2.3. dologi jellegű kiadások

28.674.845,-

47.101.290,-

14

2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai

8.330.278,-

9.921.102,-

15

2.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

7.849.138,-

9.216.675,-

16

2.6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.200.000,-

10.275.500,-

17

2.7. megelőlegezés visszafizetése

5.072.296,-

5.072.296,-

18

2.8 intézményfinanszírozási kiadás

63.431.228,-

80.987.447,-

19

ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

20

1. személyi jellegű kiadások

42.531.894,-

58.357.618,-

21

2. munkaadót terhelő járulékok

6.982.769,-

8.179.950,-

22

3. dologi jellegű kiadások

47.874.073,-

68.040.837,-

23

4. ellátottak pénzbeli ellátásai

8.330.278,-

9.921.102,-

24

5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4.847.641,-

6.215.178,-

25

6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.200.000,-

10.275.500,-

26

7. megelőlegezés visszafizetése

5.072.296,-

5.072.296,-

27

8. intézményfinanszírozási kiadás

37.098.000,-

52.466.759,-

28

MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

153.936.951,-

218.529.240,-

29

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

29.283.781,-

147.205.749,-

30

beruházás (számítógép szociális irodába, irodai székek,

8.761.986,-

9.161.986,-

31

vadriasztó, orvosi eszközök, hivatali autó)

32

beruházás óvoda (csoportszobába bútorok)

0,-

2.119.900,-

33

felújítás (művelődési ház tetőcsere, ravatalozó, vízelvezető árok,

20.504.150,-

135.906.218,-

34

óvoda kerítés)

35

felhalmozási célú támogatás (orvosi ügyelet)

17.645,-

17.645,-

36

III. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

4.108.923,-

755.247,-

37

- önkormányzat

4.108.923,-

755.247,-

38

IV. CÉLTARTALÉK

12.360.000,-

6.000.000,-

39

Csatornahálózat felújításához önerő

12.360.000,-

6.000.000,-

40

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+IV.):

199.689.655,-

372.490.236,-

1

Az önkormányzati rendeletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete 20. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 31. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5/a. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 5/b. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 6. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 10. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 11. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be.

18

A 12. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése iktatta be.