Ecséd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2022. 04. 01- 2022. 08. 31

Ecséd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

2022.04.01.

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 132. S (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. S (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 1következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Ecséd Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási és letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, valamint az 1993. évi törvény (továbbiakban Szt.) 3. s (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

Feladat- és hatáskör

2. § A Képviselő-testület jelen rendeletben meghatározott ellátási formákkal kapcsolatos feladat-és hatásköreit a polgármesterre ruházza.

II. Fejezet

A támogatás igénybevételének részletes szabályai

Pénzbeli, természetbeni, és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

3. § (1)2 Az e rendelet szerint nyújtható pénzbeli szociális ellátás:

a)3 újszülöttek életkezdési támogatása

b) rendkívüli települési támogatás.

(2)4 Az e rendelet szerint nyújtható természetbeni szociális ellátás:

a)5 térítésköteles nem kötelező védőoltások támogatása

b) rendkívüli települési támogatás,

c) köztemetés

(3) Az e rendelet szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés

d) időskorúak nappali ellátása

6Pénzbeli szociális ellátások 7Újszülöttek életkezdési támogatása

3/A. § (1) 8Az Önkormányzat a gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt az Ecséd közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, a gyermeket saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő részére, akinek a gyermeke 2022. január 1-jén vagy azt követően született, és életvitelszerűen Ecséden él, és akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát.

(2) A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

(3) A gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás összege gyermekenként egyszeri 100 000 Ft.

(4) A támogatás a gyermek születését követő hat hónapon belül igényelhető. A határidő jogvesztő.

(5) A támogatás a Rendelet 93. számú melléklete szerinti kérelem nyomtatványon igényelhető.

Rendkívüli települési pénzbeli támogatás

4. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetőek - kérelemre vagy hivatalból — azok a személyek, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások viselésére nem képesek — így különösen

a) betegségre,

b) halálesetre,

c) elemi kár elhárítására,

d) az anyagi körülményeik miatt válsághelyzetben lévő családok a családban nevelkedő kiskorú gyermek, vagy gyermekek hátrányos helyzetére tekintettel, feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén annak 250 %-át nem haladja meg.

e) gyógyszerbeszerzésre tekintettel.

(2) A rendkívüli települési támogatás kifizetése az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával is történhet.

(3) A rendkívüli települési támogatás összegét a rászorultsághoz igazodóan kell megállapítani, de nem lehet kevesebb, mint 5.000 Ft.

5. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, függetlenül attól, hogy az elhunyt személy tartására köteles volt-e vagy sem, és a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) A temetés költségeihez biztosított támogatás esetén annak összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének legalább 10%-a. A helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét temetkezési vállalkozótól megkért igazolás alapján állapítja meg.

(3) A temetés költségeihez biztosított támogatásra a temetést követő 30 napon belül lehet a kérelmet benyújtatni, melyhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számlát.

6. § (1) Rendkívüli települési támogatás keretében az elemi kárt szenvedett ingatlanban életvitelszerűen élő

a) tulajdonos, haszonélvező — ide nem értve a lakás bérlőjét — részére a lakóingatlanban és az abban lévő mindennapi életvitelhez szükséges berendezési tárgyakban,

b) bérlő részére a lakásban lévő mindennapi életvitelhez szükséges berendezési tárgyakban keletkezett károk enyhítésére támogatás állapítható meg.

(2) A kérelem elbírálásakor a kérelmező jövedelmi viszonyait, valamint a korábban részére nyújtott segélyek számát nem kell vizsgálni.

7. § (1) Rendkívüli támogatás keretében rendszeres egyéni, továbbá akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglethez gyógyszertámogatás nyújtható az a)-c) pontokban meghatározottak együttes fennállása esetén annak a személynek

a) aki Ecséd közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és ezek valamelyikén életvitelszerűen tartózkodik,

b) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át és vagyona nincs,

c) aki normatív vagy alanyi jogon közgyógyellátásra nem jogosult.

(2) Gyógyszertámogatás csak szakorvos vagy háziorvos által rendelhető vényköteles gyógyszerek 1 havi költségének 40%-ig igényelhető.

(3) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet jelen rendelet 2. mellékletében található formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a vénykötelezettségről és a gyógyszerköltségről a gyógyszertár igazolását.

10Természetbeni szociális ellátások 11Térítésköteles nem kötelező védőoltások támogatása

7/A. § (1) 12Ecséd közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek szülője, törvényes képviselő (a továbbiakban: szülő) részére e Rendeletben meghatározott Térítésköteles nem kötelező védőoltásához az Önkormányzat támogatást nyújt.

(2) A támogatás a Rotavírus, az agyhártyagyulladást okozó Meningococcus B, és a Meningococcus C baktérium, valamint a kullancs okozta agyvelőgyulladás ellen védettséget nyújtó teljes oltássorozatot érinti, a benyújtott szülői kérelemnek megfelelően.

(3) A Rotavírus elleni oltóanyag térítésmentes igénybevételére azon 6-24 hetes gyermek esetében jogosult az a szülő, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát.

(4) Az agyhártyagyulladást okozó Meningococcus B baktérium elleni oltóanyag térítésmentes igénybevételére azon két hónapos életkort betöltött, de a tizenötödik életévét be nem töltött gyermek esetében jogosult az a szülő, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát.

(5) Az agyhártyagyulladást okozó Meningococcus C baktérium elleni oltóanyag térítésmentes igénybevételére azon 3-5 hónapos vagy 4-12 hónapos életkort betöltött gyermek esetében jogosult az a szülő, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát.

(6) A kullancs okozta agyvelőgyulladás elleni oltóanyag térítésmentes igénybevételére azon első életévét betöltött gyermek esetében jogosult az a szülő, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát.

(7) A támogatás a Rendelet 134. számú melléklete szerinti kérelem nyomtatványon igényelhető.

(8) Az oltóanyagok beszerzéséről és kiadásáról a Ecséd Községi Önkormányzat polgármestere gondoskodik.

(9) A kérelem ugyanazon gyermek esetében, különböző védőoltások tekintetében, valamint ugyanazon oltássorozat több oltására vonatkozóan, egy költségvetési éven belül több alkalommal is benyújtható.

(10) A határozat kézhezvételét követő 60 napon belül a Rendelet 145. számú mellékletben foglalt orvosi igazolás benyújtása szükséges arról, hogy a támogatott gyermeke részesült a védőoltásban. Az igazolás benyújtásának elmulasztása esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett ellátásnak minősül, és visszatérítési kötelezettséggel jár.

Természetbeni rendkívüli települési támogatás

8. § A rendkívüli települési támogatás természetbeni támogatásként élelmiszercsomagban, tűzifában, közüzemi díjak kifizetéséhez, gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez is biztosítható.

9. § A rendkívüli települési támogatás keretében lakóingatlanonként fűtési támogatás állapítható meg október 1. napjától március 31. napjáig terjedő időszakra, ha a jogosult kérelme erre irányul és nyilatkozata alapján csak szilárd tüzelőanyaggal biztosítja háztartása fűtését.

Köztemetés

10. § (1) A köztemetés szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 48. § (1)-(5) bekezdései tartalmazzák.

(2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesíthető, amennyiben a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő személy esetében 300%-át nem haladja meg.

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

Étkeztetés

11. § (1) Étkeztetésre jogosult szociálisan rászorultként,

a) aki 65. életévét betöltötte, vagy

b) egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátria betegsége miatt a napi egyszeri melegételt biztosítani nem képes és erről orvosi igazolással rendelkezik, vagy

c) szenvedélybetegsége miatt orvosi kezelés alatt áll és ezt szakorvos igazolja, vagy

d) hajléktalan

(2) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.

(3) Az étkeztetés intézményi térítési díját a Képviselő-testület évente külön rendeletben állapítja meg. (4) Akinek ellátását tartási vagy öröklési szerződésben vállalták ideiglenesen étkeztetésben részesíthető, de az eltartó intézményi térítési díjat köteles fizetni.

(5) A térítési díj megfizetése:

a) készpénzben az Ecséd Községi Önkormányzat Pénzügyi Osztályán

b) utalással az Ecséd Községi Önkormányzat bankszámlájára történik.

(6) Ha a befizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az Ecséd Községi Önkormányzat köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díjhátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményére.

(7) Ha a (6) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, a díjhátralék adók módjára kerül behajtásra.

12. § Az étkeztetés térítési díjának összegét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Házi segítségnyújtás

13. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet a jogosultságot megalapozó és az előző havi jövedelmet tartalmazó igazolást Ecséd Községi Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani és ő jogosult az ellátás megállapítására, felülvizsgálatára és megszüntetésére.

(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.

(3) A házi segítségnyújtást megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.

(4) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban kell nyújtani.

14. § A házi segítségnyújtás térítési díjának összegét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások megszűnése

15. § Az e rendeletben nevesített személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra való jogosultságot és ezzel egy időben a szolgáltatás nyújtását a szolgáltatás igénybevételét engedélyező megszünteti, ha

a) az ellátott bejelentett lakóhelye, illetve ennek hiányában tartózkodási helye Ecséd közigazgatási területén megszűnik,

b) az ellátást megalapozó feltételek már nem állnak fenn

c) a jogosult meghal,

d) a jogosult intézményi elhelyezését nyer.

Időskorúak nappali ellátása

16. § (1) Az időskorúak nappali ellátása Ecséd Községi Önkormányzat a Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozásával valósul meg.

(2) Elsősorban a saját otthonukban élők idős emberek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. (3) Az ellátás részletszabályait Társulási megállapodás (egységes szerkezetben) Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás létrehozására alapdokumentum és az intézmény szakmai dokumentumai tartalmazzák.

IV. Fejezet

Eljárási szabályok

A pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokkal kapcsolatos eljárási szabályok

17. § A pénzbeli, természetbeni, és személyes gondoskodást nyújtó szociális- és gyermekjóléti ellátások tekintetében a támogatás megállapítására irányuló kérelem Ecséd Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának titkárságán nyújtható be

a) rendkívüli települési támogatásra

b) étkeztetésre

c) házi segítségnyújtásra

d) köztemetésre

18. § (1) A rendkívüli települési támogatások iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon a szükséges mellékletekkel együtt kell a községi önkormányzathoz benyújtani.

(2) A települési támogatásra vonatkozó kérelemhez a nyomtatványokban foglalt formában jövedelemnyilatkozatot, valamint vagyonnyilatkozatot kell tenni, melyben kérelmezőnek nyilatkoznia kell a saját és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó személyek vagyoni helyzetére vonatkozóan. (3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen:

a) a munkáltató által kiadott keresetigazolás,

b) rendszeres pénzellátásnál ba) az azt megalapozó határozat, vagy bb) a kifizetésről szóló igazolószelvény,

c) egyéb jövedelemnél ca) az azt megalapozó határozat, cb) kifizetési bizonylat, cc) igazolás vagy cd) szerződés.

19. § (1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei, valamint környezettanulmány alapján köteles meghozni.

(2) Mellőzni lehet a környezettanulmány felvételét, ha:

a) a kérelmezőnél a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül környezettanulmány készült és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás,

b) a kérelem a jövedelmi adatok alapján is elbírálható, vagy a támogatás összege nem haladja meg a 20.000 -Ft-Ot.

20. § A kérelemnek helyt adó rendkívüli települési támogatást megállapító döntés egyszerűsített formában kerül megállapításra, mely jogorvoslatról való tájékoztatást és indokolást nem tartalmaz.

21. § A települési támogatásra való jogosultság elbírálása során előnyben részesül az, aki az Ecséd község közigazgatási területén található — egy, vagy több — ingatlanát, de főleg életvitelszerűen lakott lakását vagy házát, annak udvarát, kertjét, járdáját tisztán tartja, az ingatlan állagát lehetőségeihez képest megőrzi, rendeltetésszerű használhatóságát, valamint higiénikus állapotát biztosítja.

22. § (1) A pénzbeli ellátások kifizetése folyószámlára átutalással, folyószámlával nem rendelkező kérelmező esetén házipénztárból történik.

(2) A megállapított rendkívüli települési támogatást legkésőbb a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 munkanapon belül kell kifizetni.

(3) A támogatások kifizetésének módjáról, támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni.

(4) A természetben nyújtott települési támogatás átvétele

a) 5 kg alatti össztömegű élelmiszercsomag Ecséd Községi Önkormányzatnál, az értesítés szerinti időben személyes átvétellel

b) 5 kg össztömeget meghaladó élelmiszercsomag Ecséd Községi Önkormányzat által a támogatásra jogosult részére az értesítésben megjelölt időpontban kiszállítással történik. A kiszállításért szállítási díj a támogatásra jogosult számára nem kerül felszámításra.

c) A tűzifában biztosított települési támogatás kiszállításáért szállítási díj a támogatásra jogosult számára nem kerül felszámításra az Ecséd Községi Önkormányzat részéről.

23. § Nem állapítható meg települési támogatás annak a személynek, aki az Szoc.tv. 4.5 b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik. Nem minősül vagyonnak a kérelmező és vele közös háztartásban élő családtagja részben vagy egészben, tulajdonában lévő, kizárólag lakhatás céljára szolgáló ingatlan,

a) amelyen a kérelmező, házastársa, élettársa szülőjének haszonélvezeti, özvegyi joga az ingatlannyilvántartásba bejegyzett, feltéve, hogy az ingatlant kizárólag a kérelmező saját lakhatása céljára használja,

b) melyet a kérelmező a családi konfliktusok rendezése idejére elhagyni kényszerült.

Szociálpolitikai Kerekasztal

24. § A szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kisérése céljából az önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre. Ennek tagjai: a polgármester, a jegyző, a szociális gondozó, családsegítő és az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde vezetője.

Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2021. augusztus 12. napján lép hatályba.

26. § Hatályát veszti az Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szociális ellátásokról szóló 5/2020. (VII.1.) önkormányzati rendelete.

1

Módosította a 3/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

2

Módosította a 3/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

3

Módosította a 3/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

4

Módosította a 3/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

5

Módosította a 3/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

6

Módosította a 3/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

7

Módosította a 3/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

8

Módosította a 3/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

9

Módosította a 3/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 12.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

10

Módosította a 3/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

11

Módosította a 3/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

12

Módosította a 3/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 11.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

13

Módosította a 3/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 12.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.

14

Módosította a 3/2022. (III.30.) önkormányzati rendelet 12.§-a. Hatályos 2022. április 1. napjától.