Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 24

Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2022.02.24.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú Kormányrendeletében, 2021. február 8. napjától, Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása és a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
A Polgármester
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1/A. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését

a) 4 472 418 ezer Ft költségvetési bevétellel

b) 6 973 554 ezer Ft költségvetési kiadással

c) - 2 501 136 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből

ca) - 534 197 ezer Ft működési,

cb) – 1 966 939 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.

(2)2 A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év – 2 316 579 ezer Ft összegű – költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3)3 A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

a) a költségvetési felhalmozási kiadást 3 073 137 ezer Ft-ban, melyből a/az:

aa) beruházási kiadásokat 2 881 945 ezer Ft-ban,

ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 2 720 ezer Ft-ban,

ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 188 472 ezer Ft-ban,

b) a költségvetési felhalmozási bevételt 1 106 198 ezer Ft-ban,

c) a költségvetési működési kiadást 3 900 417 ezer Ft-ban, melyből a/az:

ca) személyi juttatásokat 1 155 366 ezer Ft-ban,

cb) munkaadókat terhelő járulékokat 152 735 ezer Ft-ban,

cc) dologi kiadásokat 1 539 476 ezer Ft-ban,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 15 606 ezer Ft-ban,

ce) elvonásokat és befizetéseket 134 922 ezer Ft-ban,

cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 480 733 ezer Ft-ban,

cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 381 579 ezer Ft-ban,

ch) tartalékot 40 000 ezer Ft-ban,

d) a költségvetési működési bevételt 3 366 220 ezer Ft-ban,

e) a finanszírozási felhalmozási kiadást 65 625 ezer Ft-ban,

f) a finanszírozási felhalmozási bevételt, 1 756 330 ezer Ft-ban,

g) a finanszírozási működési kiadást 357 531 ezer Ft-ban,

h) a finanszírozási működési bevételt 1 167 962 ezer Ft-ban

i) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 152,0 főben állapítja meg.

(4)4 Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti – elkülönített bemutatását a 2. melléklet és az 5. melléklet szerint fogadja el.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §5 A 2. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A 2. §-ban megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §6 A 2. §-ban megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.

7. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A 2. §-ban megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

9. §7 A Polgármester a 2. §-ban megállapított működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények engedélyezett létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.

12. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéből származó fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §8 Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el.

15. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az intézmények 2021. évi önkormányzati támogatásának adatait a 16. melléklet mutatja be.

2. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

18. § (1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíját az Önkormányzat 16/2020. (VII. 16.) rendelete 2. §-a szerint állapítja meg.

(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2021. évre 45.492 Ft-ban állapítja meg. Illetménykiegészítését a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2021. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

19. § (1) A működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között szereplő egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására megállapított 4.200 e Ft előirányzat felhasználásáról – az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. § (1) – (2) bekezdése alapján – a polgármester vagy a Képviselő-testület dönt. A civil szervezetek 3.000 e Ft pályázati keretére benyújtott pályázatokról a fenti rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság rendelkezik. A támogatások elszámolásának részletes szabályait a rendelet 11. §-a rögzíti.

(2) A sporttámogatás 35.000 e Ft előirányzata feletti rendelkezés jogát – Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. §. (4) – (6) bekezdéseinek megfelelően – a polgármester és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság gyakorolja. A pályázati támogatással történő elszámolás részletes szabályait a rendelet 12. §-a tartalmazza.

20. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.

21. § A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.

22. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.

(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.

(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(4) A költségvetési év folyamán az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetési intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra kötelezettség – csak az előzőek teljesítése után – a dologi előirányzat időarányos részének maradványára vállalható. Az 1/2021. (I. 05.) Polgármesteri utasításnak megfelelően a bruttó 20 eFt-nál nagyobb összegre kötelezettséget vállalni a pénzügyi irodavezető véleményezése alapján csak a polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. Az előzetes megrendelőt jóváhagyásra az intézmény vezetőjének aláírásával kell benyújtani. Az intézményvezetők a jóváhagyás és a pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhatnak kötelezettséget.

(5) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A havi nettó munkabérek fedezetéhez szükséges támogatás a következő hó elején – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – kerül biztosításra.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

23. § Az Áht. 97. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a 2021. évi központi költségvetésről szóló törvény 72. §-ának megfelelően 100 000 Ft.

3. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2021. február 15.-én 16.00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

1. melléklet9

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

ELŐIRÁNYZAT

Önkormányzatok támogatásai

1 453 980

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

523 281

Közhatalmi bevételek

1 060 695

Működési bevételek

309 114

Átvett pénzeszközök

19 150

1. Működési célú költségvetési bevételek

3 366 220

Önkormányzatok támogatásai

26 000

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

579 901

Felhalmozási bevételek

497 734

Átvett pénzeszközök

2 563

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

1 106 198

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)

4 472 418

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 316 579

Finanszírozási előleg igénybevétele

6 943

Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése

300 770

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

300 000

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 924 292

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

7 396 710

K I A D Á S O K

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

ELŐIRÁNYZAT

Személyi juttatások

1 155 366

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

152 735

Dologi kiadások

1 539 476

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 606

Elvonások és befizetések

134 922

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

480 733

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

381 579

Tartalékok

40 000

3. Működési célú költségvetési kiadások

3 900 417

Beruházások

2 881 945

Felújítások

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

2 720

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

188 472

4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

3 073 137

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)

6 973 554

Finanszírozási előleg visszafizetése

56 761

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

65 625

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása

300 770

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

423 156

KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)

7 396 710

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.

-2 501 136

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.

2 501 136

2. melléklet10

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételi előirányzatairól

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Önkormányzatok támogatásai

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

Önkormányzatok támogatásai

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú

Felhalmozási célú

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevételek

Négy Évszak Óvoda

2 842

27 727

193

435 165

465 927

Képes Géza Városi Könyvtár

2 923

43 652

450

299

64 642

111 966

Szatmári Múzeum

3 830

712

342

44 862

49 746

Intézmények összesen:

0

9 595

0

43 652

0

28 889

0

0

0

834

0

544 669

627 639

Polgármesteri Hivatal

16 287

2 317

1 930

3 728

438 122

462 384

Költségvetési szervek összesen:

0

25 882

0

43 652

0

31 206

1 930

0

0

4 562

0

982 791

1 090 023

Irányítószervi támogatás

-982 791

-982 791

Önkormányzat

1 453 980

497 399

26 000

536 249

1 060 695

277 908

495 804

19 150

2 563

2 312 017

607 713

7 289 478

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 453 980

523 281

26 000

579 901

1 060 695

309 114

497 734

19 150

2 563

2 316 579

607 713

0

7 396 710

3. melléklet11

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évre tervezett állami támogatásáról

Megnevezés (adatok Ft-ban)

Előirányzat

Települési önkormányzatok működésének támogatása

342 161 695

Óvodaműködtetési támogatás

48 894 800

Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

313 446 000

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

10 238 400

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

34 475 220

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

55 514 048

Szociális étkeztetés támogatása

3 513 640

Személyi gondozás támogatása

27 526 800

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

13 303 480

Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása

8 655 920

Támogató szolgáltatás

11 996 120

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás támogatása

10 684 640

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

38 728 775

Bölcsőde támogatása

90 901 000

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

143 344 577

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

795 435

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása

36 893 144

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

18 000 000

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:

1 209 073 694

4. melléklet12

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés

Előirányzat

Belterületi utak, járdák felújításának támogatása

26 000

Önkormányzati támogatások összesen

26 000

Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása

4 521

Belvárosi piac megújítása projekt támogatása

531 728

Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (intézmény költségvetésében)

43 652

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

579 901

Ingatlanok értékesítése

495 804

Intézményi bevételek

1 930

Felhalmozási bevételek összesen

497 734

Nyújtott kölcsönök visszatérülése

2 563

Átvett pénzeszközök összesen

2 563

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

1 106 198

Maradvány igénybevétele

1 456 330

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

300 000

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

1 756 330

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 862 528

5. melléklet13

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Elvonások és befizetések

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

Négy Évszak Óvoda

288 513

47 172

127 992

Képes Géza Városi Könyvtár

28 445

4 446

11 456

Szatmári Múzeum

21 902

1 755

9 886

2 577

Intézmények összesen:

338 860

53 373

149 334

0

0

2 577

0

0

Polgármesteri Hivatal

332 944

56 552

64 112

Költségvetési szervek összesen:

671 804

109 925

213 446

0

0

2 577

0

0

Önkormányzat

483 562

42 810

1 326 030

15 606

134 922

478 156

381 579

40 000

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 155 366

152 735

1 539 476

15 606

134 922

480 733

381 579

40 000

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

Négy Évszak Óvoda

2 250

465 927

Képes Géza Városi Könyvtár

67 619

111 966

Szatmári Múzeum

13 626

49 746

Intézmények összesen:

83 495

0

0

0

0

627 639

Polgármesteri Hivatal

8 776

462 384

Költségvetési szervek összesen:

92 271

0

0

0

0

1 090 023

Önkormányzat

2 789 674

2 720

188 472

423 156

6 306 687

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

2 881 945

0

2 720

188 472

423 156

7 396 710

6. melléklet14

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat

Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt (körforgalom)

218 701

Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai

52 969

"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt kiadásai

409828

Temető bővítés

30000

Településrendezési terv módosítása

8 972

Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai

47464

Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt

285205

Belterületi utak, járdák felújítása

45 541

Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem

160 177

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt

298 651

Belvárosi piac megújítása projekt

544 730

Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt

35 234

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése

300 000

Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása

1 000

Képes Kávéház megvalósítása

31 750

Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt

1 894

"Közös értékek, közösségi élmények" projekt

7 450

Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt

650

Önkormányzati képviselők részére laptop csere

600

Hull.udvar és komposzt.telep csap.víz elvez.és szikkasztás kialakítása

7 346

Komposzt.telep komposzt.terének leválaszt.a közlekedő út területétől

3 638

Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése

45 005

2594/11. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvásárlása

11 500

Közvilágítási hálózat bővítése

1 905

Öntözőrendszer kialakítása a Kossuth utcában

9 894

Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása

16 019

Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás telephelyének megvásárlása

39 500

Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önkormányzati önerő

15 750

Melegködképző gép vásárlása

3 423

Fogászati röntgen és gurulós röntgen szék beszerzése

1 602

Játszóterek teljes felújítása és tanúsítása

25 000

Kosztolányi út 6. szám alatti ingatlan megvásárlása

6 000

Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása

15 240

Ecsedi út belterületi szakaszának felújítása

30 000

Kossuth út 25.sz.alatti ing.életveszélyes helyzet elhárítása, állagmegó.

8 000

Vadkamerák kihelyezése

554

Sörsátrak beszerzése

356

Ózongenerátorok beszerzése

254

Telefon alközpont beszerzése

213

Beruházási tartalék

67 659

Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (int-i ktg.vetésben)

61 361

Intézmények egyéb kiadásai

30 910

Beruházások összesen

2 881 945

Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz.

2 720

Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen

2 720

Első lakáshoz jutók támogatása

2 000

Homlokzatfelújítási támogatás

1 000

Beruházás ösztönző és munkahely teremtési támogatás

185 472

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen

188 472

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen

3 073 137

Fejlesztési célú hitel törlesztése

65 625

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

65 625

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 138 762

7. melléklet15

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásainak előirányzatairól

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Zöldterület kezelés

4 000

79 300

83 300

Közutak fenntartása

4 080

50 000

54 080

Közvilágítás

36 030

36 030

Helyi közforgalmú közlekedés

17 500

17 500

Közfoglalkoztatás

419 015

32 791

69 064

135

521 005

Településvízellátás

1 000

1 000

Csapadékvíz elvezetés

18 500

18 500

Településtisztaság

5 000

29 200

34 200

Állategészségügy

5 500

4 750

10 250

Városgazdálkodás (veszélyhelyzeti kiadásokkal együtt)

17 568

3 133

339 433

27 500

387 634

Gyermekétkeztetési feladatok

134 485

134 485

Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás

2 000

48 384

50 384

Városi rendezvények és kommunikáció

88 956

5 000

93 956

Önkormányzati jogalkotás

33 000

5 000

200

38 200

"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt

119 747

119 747

Belvárosi piac megújítása projekt

34 085

34 085

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt

70 742

70 742

Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme

93 628

93 628

Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt

5 162

5 162

Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése

13 422

13 422

Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása

8 185

8 185

Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt

8 278

8 278

"Mátészalka a Fény városa" projekt

305

305

"Közös értékek, közösségi élmények" projekt

9 650

1 346

32 542

43 538

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt

129 790

129 790

Szatmári Inkubátorház projekt

325

325

Komplex telep program a Cinevégen projekt

714

100

23 568

24 382

Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt

3 615

440

10 740

14 795

Központi Háziorvosi Ügyelet új épületébe vásárolt anyagok, készletek

486

486

Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt

583

583

Járásszékhely múzeumok szakmai fejlesztése

4 000

4 000

Időskorúak támogatása

22 394

22 394

Fejlesztési célú hitel kamata

3 800

3 800

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások

7 000

7 000

Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok

30 000

30 000

Önkormányzati kiadások összesen

483 562

42 810

1 326 030

262 769

2 115 171

8. melléklet16

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

Megnevezés

Előirányzat (adatok ezer Ft-ban)

Települési támogatások

a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások

7 616

b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása

1 283

c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás

223

d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása

500

Rendkívüli települési támogatás

4 015

Lakbértámogatás

740

Köztemetés

1 229

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

15 606

9. melléklet17

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzatának 2021. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Támogatások államháztartáson belülre

Támogatások államháztartáson kívülre

ÖSSZESEN

Msz-i Kult. Nonprofit Kft. közművelődési támogatása

68 500

68 500

Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft.részére nyújtott városüzemeltetési támogatás

262 634

262 634

Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.

464 424

464 424

Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:

464 424

331 134

795 558

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200

1 200

Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása

4 200

4 200

Civil szervezetek támogatása

3 000

3 000

Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása

100

100

Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása

100

100

Szatmár Néptánc Együttes támogatása

200

200

Rákóczi Szövetség támogatása

200

200

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

1 808

1 808

Művészetbarát Egyesület támogatása

200

200

Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása

100

100

Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása

100

100

Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása

1 000

1 000

Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása

45

45

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.

1 672

1 672

Ecsedi-láp Krasznabalparti Társulás támogatása

713

713

Sporttámogatás

40 000

40 000

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

600

600

Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása

5 000

5 000

Mátészalkai Kórház sürgősségi épület betegfelvonó átalakításának támogatása

3 804

3 804

Előző évi közfoglalkoztatás fel nem használt részének visszafizetése

135

135

Egyéb speciális célú támogatások összesen:

13 732

50 445

64 177

ÖSSZESEN:

478 156

381 579

859 735

10. melléklet18

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2021. évi létszám-előirányzatairól

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2021. évi létszám-előirányzatairól

(adatok főben)

Megnevezés

Közalkalmazottak

Köztisztviselők

Munkatör-vénykönyv alapján foglalk.

Választott tisztségviselők

MIND-ÖSSZESEN

Pedagógus

Dajka

Szakalkal-mazott, szakdolgozó

Ügyviteli fizikai

I. besorolási osztály

II. besorolási osztály

III. besorolási osztály

Négy Évszak Óvoda

37,5

18,0

4,0

2,0

61,5

Képes Géza Városi Könyvtár

8,0

0,5

8,5

Szatmári Múzeum

5,0

1,0

6,0

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

37,5

18,0

17,0

3,5

76,0

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

50,0

18,0

2,0

6,0

76,0

Mátészalka Város Önkormányzata

2,0

2,0

Közfoglalkoztatás

331,0

331,0

MINDÖSSZESEN:

37,5

18,0

17,0

3,5

50,0

18,0

2,0

337,0

2,0

485,0

11. melléklet19

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

1

Önkormányzatok támogatásai (működési célra)

149 453

99 635

99 635

99 635

99 635

112 151

169 165

104 022

104 021

149 116

130 917

136 595

1 453 980

2

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)

59 632

26 041

37 539

37 539

39 916

37 986

48 696

32 660

46 094

59 137

54 670

43 371

523 281

3

Közhatalmi bevételek

5 000

5 000

225 000

5 000

60 000

174 500

10 000

5 000

225 000

5 000

111 195

230 000

1 060 695

4

Működési bevételek

78 716

20 549

20 549

20 548

20 549

38 851

20 548

17 761

17 762

17 763

17 764

17 754

309 114

5

Átvett pénzeszközök (működési célra)

19 150

19 150

6

Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)

26 000

26 000

7

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)

531 728

43 652

2 260

2 261

579 901

8

Felhalmozási bevételek

215 453

15 221

20

18 277

279

49 548

1 950

183 020

12 806

20

1 120

20

497 734

9

Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)

258

258

259

258

258

259

258

150

151

150

151

153

2 563

10

Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)

292 801

151 225

382 723

162 722

220 100

363 488

248 409

178 593

392 877

231 016

314 546

427 720

3 366 220

11

Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (6+7+8+9)

747 439

15 479

279

62 187

537

49 807

30 468

183 170

12 957

170

3 532

173

1 106 198

12

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

1 040 240

166 704

383 002

224 909

220 637

413 295

278 877

361 763

405 834

231 186

318 078

427 893

4 472 418

13

Költségvetési maradvány igénybevétele

193 106

193 106

193 106

193 106

192 413

193 106

193 106

193 106

193 106

193 106

193 106

193 106

2 316 579

14

Finanszírozási előleg igénybevétele

6 943

6 943

15

Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése

0

0

0

100 000

0

0

100 000

0

100 770

300 770

16

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

300 000

300 000

17

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14+15+16)

200 049

193 106

193 106

193 106

192 413

293 106

193 106

193 106

193 106

293 106

193 106

593 876

2 924 292

18

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+17)

1 240 289

359 810

576 108

418 015

413 050

706 401

471 983

554 869

598 940

524 292

511 184

1 021 769

7 396 710

19

Személyi juttatások

87 584

87 584

115 972

101 336

101 336

101 337

101 336

91 940

91 941

91 940

91 941

91 119

1 155 366

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 136

12 136

15 431

13 235

13 235

13 235

13 235

11 252

12 253

12 252

12 253

12 082

152 735

21

Dologi kiadások

82 000

99 850

129 850

141 831

149 850

179 000

145 302

119 058

133 843

116 238

121 237

121 417

1 539 476

22

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 583

1 583

1 583

1 584

1 583

1 583

1 584

903

903

904

903

910

15 606

23

Elvonások és befizetések

11 160

11 160

11 160

11 160

11 160

11 661

11 160

11 160

11 160

11 160

11 160

11 661

134 922

24

Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra)

31 105

34 909

31 105

32 777

36 105

32 913

44 006

45 006

47 084

44 681

50 465

50 577

480 733

25

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra)

28 345

28 344

28 345

31 344

29 345

29 344

29 345

29 344

29 345

28 344

54 590

35 544

381 579

26

Tartalékok

20 000

20 000

40 000

27

Beruházások

103 229

253 230

271 730

323 230

133 230

213 230

172 248

229 676

208 599

327 954

184 785

460 804

2 881 945

28

Felújítások

0

29

Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra)

2 708

12

2 720

30

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra)

150 803

600

500

34 669

600

500

800

188 472

31

Működési célú költségvetési kiadások összesen (19+19+20+21+22+23+24+25+26)

253 913

275 566

333 446

333 267

342 614

389 073

345 968

308 663

326 529

305 519

342 549

343 310

3 900 417

32

Felhalmozási kiadások össszesen (27+27+28+29+30)

254 032

253 230

272 330

323 230

136 438

247 911

172 848

229 676

209 099

327 954

185 585

460 804

3 073 137

33

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32)

507 945

528 796

605 776

656 497

479 052

636 984

518 816

538 339

535 628

633 473

528 134

804 114

6 973 554

34

Finanszírozási előleg visszafizetése

49 818

6 943

56 761

35

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

5 469

5 468

5 469

5 469

5 468

5 469

5 469

5 468

5 469

5 469

5 469

5 469

65 625

36

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása

300 000

770

300 770

37

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (34+35+36)

355 287

12 411

5 469

5 469

5 468

5 469

5 469

5 468

5 469

5 469

5 469

6 239

423 156

38

KIADÁSOK ÖSSZESEN (33+37)

863 232

541 207

611 245

661 966

484 520

642 453

524 285

543 807

541 097

638 942

533 603

810 353

7 396 710

12. melléklet20

Kimutatás az önkormányzat által 2021. évre tervezett közvetett támogatásokról

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2021. évre tervezett közvetett támogatásokról

(adatok Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben

2021. évi terv

1.

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

2 388 000

- ebből

- Magánszemélyek kommunális adója

10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján

750 000

10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján

1 638 000

2.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

3.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

185 472 441

A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás

185 472 441

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

19 700 000

70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye

22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. § (2) a.) pontja alapján

4 034 950

22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B §. (2) b.) pontja alapján

665 050

Időskorúak támogatása

15 000 000

Összesen:

207 560 441

13. melléklet21

Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2021-2031 években

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek megállapításához

Sorszám

Bevételi jogcímek (adatok ezer Ft-ban)

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

1.

Helyi adóból származó bevétel

1 058 195

997 000

997 000

997 000

997 000

997 000

997 000

997 000

997 000

997 000

997 000

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

495 804

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 500

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen:

1 596 499

1 089 250

1 089 250

1 089 250

1 089 250

1 089 250

1 089 250

1 089 250

1 089 250

1 089 250

1 089 250

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Sorszám

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

2021. év

2022. év

2023. év

2024.év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

1.

Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése

69 425

68 625

47 691

2.

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése

0

6 233

8 273

8 296

50 683

49 501

48 320

47 151

45 956

44 774

43 600

Összes kötelezettség:

69 425

74 858

55 964

8 296

50 683

49 501

48 320

47 151

45 956

44 774

43 600

14. melléklet22

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésben tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

ELŐIRÁNYZAT

Ebből:

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

Önkormányzatok támogatásai

1 453 980

1 410 572

31 955

11 453

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

523 281

513 391

9 890

Közhatalmi bevételek

1 060 695

882 724

146 374

31 597

Működési bevételek

309 114

308 514

600

Átvett pénzeszközök

19 150

19 150

1. Működési célú költségvetési bevételek

3 366 220

3 115 201

207 369

43 650

Önkormányzatok támogatásai

26 000

26 000

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

579 901

579 901

Felhalmozási bevételek

497 734

312 262

185 472

Átvett pénzeszközök

2 563

1 263

1 300

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

1 106 198

919 426

186 772

0

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)

4 472 418

4 034 627

394 141

43 650

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 316 579

2 316 579

Finanszírozási előleg igénybevétele

6 943

6 943

Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése

300 770

300 770

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

300 000

300 000

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 924 292

2 623 522

300 770

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

7 396 710

6 658 149

694 911

43 650

K I A D Á S O K

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

ELŐIRÁNYZAT

Ebből:

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

Személyi juttatások

1 155 366

1 121 818

33 548

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

152 735

147 735

5 000

Dologi kiadások

1 539 476

1 445 418

88 956

5 102

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 606

15 606

Elvonások és befizetések

134 922

134 922

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

480 733

419 465

61 268

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

381 579

326 134

55 445

Tartalékok

40 000

40 000

3. Működési célú költségvetési kiadások

3 900 417

3 651 098

205 669

43 650

Beruházások

2 881 945

2 881 945

Felújítások

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

2 720

2 720

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

188 472

188 472

4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

3 073 137

2 884 665

188 472

0

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)

6 973 554

6 535 763

394 141

43 650

Finanszírozási előleg visszafizetése

56 761

56 761

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

65 625

65 625

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása

300 770

300 770

IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

423 156

122 386

300 770

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)

7 396 710

6 658 149

694 911

43 650

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.

-2 501 136

-2 501 136

0

0

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.

2 501 136

2 501 136

0

0

15. melléklet23

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése

Költségvetési évet megelőző kiadás

Kiadási előirányzatok

2021

2022

2023

Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában

806 265

10 172

Iparterület fejlesztése a Mátészalka Ipari Parkban

550 154

40 396

Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem

146 195

253 805

Komplex telep program a Cinevégen

49 042

24 382

"Mátészalka a Fény városa"

404 243

305

"Közös értékek, közösségi élmények"

23 274

30 593

20 395

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt

71 559

428 441

Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása

155 246

8 185

Képes Kávéház építése

275 590

31 750

Helyi közösség-szervezés pojekt

29 220

8 280

"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt

20 425

176 525

353 050

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt

18 307

144 722

144 721

"Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt

1 850

61 809

Belvárosi piac megújítása projekt

7 620

149 954

428 861

Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt

200 000

100 000

Belterületi utak, járdák felújítása

19 541

26 000

Közműfejlesztési Építési Alap képzése

48 592

52 969

50 800

50 800

Első lakáshoz jutók támogatása

450

2 000

2 000

2 000

Homlokzatfelújítási támogatás

1 000

1 000

1 000

Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás

246 634

262 634

240 000

240 000

Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása

65 250

68 500

68 500

68 500

Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje

54 724

71 880

70 000

70 000

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj

1 731

1 672

1 672

1 672

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200

1 200

1 200

1 200

16. melléklet24

Tájékoztató kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2021. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények

Intézményi saját bevétel

Állami támogatás

Önkormányzati támogatás

Bevételek összesen

Négy Évszak Óvoda

30 762

441 133

-5 968

465 927

Képes Géza Városi Könyvtár

47 324

19 305

45 337

111 966

Szatmári Múzeum

4 884

18 000

26 862

49 746

Intézmények összesen:

82 970

478 438

66 231

627 639

17. melléklet25

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021 évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programjairól

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2021 évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

Program megnevezése

A program megvalósításának ideje (-tól - ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás

2021-ban várható költségek

Saját erő

Hazai támogatás

EU támogatás

Összesen

Saját erő

Hazai támogatás

EU támogatás

Összesen

1.

Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában

2017 - 2021

85 995

109 566

620 876

816 437

206

1 495

8 471

10 172

2.

Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban

2018 - 2021

125 550

51 150

413 850

590 550

3 962

4 008

32 426

40 396

3.

Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem

2019 - 2021

40 000

360 000

400 000

25 380

228 425

253 805

4.

Komplex telep program a Cinevégen

2018 - 2021

11 014

62 410

73 424

3 657

20 725

24 382

5.

"Mátészalka a Fény városa"

2019 - 2021

27 548

90 701

286 299

404 548

305

305

6.

"Közös értékek, közösségi élmények"

2019 - 2022

11 139

63 123

74 262

7 648

43 340

50 988

7.

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése

2019 - 2021

75 000

425 000

500 000

64 266

364 175

428 441

8.

Szatmári Inkubátorház

2018 - 2021

68 850

28 050

226 950

323 850

325

325

9.

Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása

2019 - 2021

78 431

12 750

72 250

163 431

3 928

639

3 618

8 185

10.

Helyi közösség-szervezés pojekt

2017 - 2021

1 875

35 625

37 500

414

7 866

8 280

11.

"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt

2020 -2022

60 500

489 500

550 000

58 253

471 322

529 575

12.

Belvárosi piac megújítása projekt

2020 - 2022

159 433

62 102

502 465

724 000

14 248

62 102

502 465

578 815

13.

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt

2020 - 2022

33 852

273 898

307 750

31 839

257 604

289 443

14.

"Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt

2020 - 2021

19 559

6 615

37 485

63 659

17 709

6 615

37 485

61 809

Összesen:

565 366

594 314

3 869 731

5 029 411

40 683

266 316

1 977 922

2 284 921

1

A 2. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. §-a a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. §-a a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 9. §-a a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 14. §-a a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 7. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 10. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 12. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 13. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 15. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 16. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 17. mellékletet a Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdése iktatta be.