Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete

Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 04. 19

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete

Balatonberény Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.02.26.

Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. 3. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése

3. §1 (1) A (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

a) 388 904 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 567 014 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 178 110 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 178 110 ezer Ft maradvány igénybevételével biztosítja.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 388 904 000 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 206 224 000 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 182 680 000 Ft-ban állapítja meg.

b) tárgyévi költségvetési kiadását 567 014 000 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 300 231 000 Ft-ban

bb) személyi jellegű kiadásait 44 442 000 Ft-ban

bc) munkaadókat terhelő járulékokat 6 602 000 Ft-ban

bd) dologi jellegű kiadásokat 117 719 000 Ft-ban

be) támogatásértékű működési kiadásait 36 792 000 Ft-ban

bf) működési célú pénzeszköz átadást 79 216 000 Ft-ban

bg) előző évi állami támogatás visszafizetését 6 750 000 Ft-ban

bh) ellátottak pénzbeli juttatását 5 410 000 Ft-ban

bi) működési kölcsön folyósítását 0 Ft-ban

bj) működési célú általános tartalékát 3 300 000 Ft-ban állapítja meg.

c) felhalmozási költségvetési kiadását 266 783 000 Ft-ban

ca) beruházások előirányzatát 142 287 000 Ft-ban

cb) felújítások előirányzatát 91 777 000 Ft-ban

cc) támogatásértékű felhalmozási kiadást 118 000 Ft-ban

cd) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 0 Ft-ban

ce) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban

cf) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát 0 Ft-ban

cg) fejlesztési célú tartalékot 32 601 000 Ft-ban állapítja meg.

d) költségvetési hiányát 178 110 000 Ft-ban

da) kötelező feladat hiányát 126 366 000 Ft-ban

db) önként vállalt feladat hiányát 15 026 000 Ft-ban

dc) államigazgatási feladat hiányát 36 718 000 Ft-ban állapítja meg.

e) működési költségvetési hiányát 94 007 000 Ft-ban

ea) kötelező feladat többletét 42 378 000 Ft-ban

eb) önként vállalt feladat hiányát 15 111 000 Ft-ban

ec) államigazgatási feladat hiányát 36 518 000 Ft-ban állapítja meg.

f) Felhalmozási költségvetési hiányát 84 103 000 Ft-ban,

fa) kötelező feladat hiányát 83 988 000 Ft-ban,

fb) önként vállalt feladat többletét 85 000 Ft-ban

fc) államigazgatási feladat hiányát 200 000 Ft-ban állapítja meg.

g) Előző év felhasználható tervezett maradványát 178 110 000 Ft-ban

ga) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 0 Ft-ban,

gb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 178 110 000 Ft-ban állapítja meg.

h) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban

ha) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

hb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

i) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,

ia) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,

ib) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyom jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyom jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyom jóvá.

(4) Az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítom meg.

(5) A beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítom meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítom meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítom meg.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyom jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § . Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A 2021. évi költségvetés működési és felhalmozási tartalékát a 19. melléklet szerint állapítom meg.

(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadom el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyom jóvá.

III. Fejezet

A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A szociális ellátásokra 5.410.000 Ft keretösszeget állapítok meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2021. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli települési támogatásról sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali döntést igényli.

(3) A képviselők havi tiszteletdíját 38 000 Ft-ban, a külső bizottsági tagok havi tiszteletdíját 17.000 Ft állapítom meg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, annak következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft-ban állapítom meg.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A polgármester esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállalhat. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen a polgármester beszámol.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § A támogatások odaítélése, folyósítása, és elszámolása a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint történik.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett polgármesteri intézkedések, bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítések e rendeletbe beépítésre kerültek.

19. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet2

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2021.évi költségvetés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2021.évi költségvetés ezer Ft-ban

Sor- szám

Az önkormányzat költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetési szervei

Kiadás

Bevétel

Létszám

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Balatonberény Önkormányzat

489 167

36 620

41 227

567 014

540 911

21 594

4 509

567 014

5

0

1

6

2

Balatonberény Önkormányzat mindösszesen

489 167

36 620

41 227

567 014

540 911

21 594

4 509

567 014

5

0

1

6

2. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző évi pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre

Előző évi pénzmaradvány felhasználása
felhamozásra

1

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

2

Felhalmozási célú pénzmaradvány

178110

0

178110

3

Összesen

178110

0

178110

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása működésre

Felhasználása felhamozásra

1

Hitel felvétel

0

0

2

Összesen

0

0

4. melléklet3

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2021.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

ezer Ft-ban

Megnevezés

2021.év

2022.év

2023.év

2024.év

Intézményi működési bevételek

17421

15000

15000

15000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

97703

92000

89300

90100

Önk.működési költségvetési támogatása

62000

45000

50000

52000

Támogatásértékű működési bevétel

29100

23460

20000

30000

Működési célú pénzeszk.átvétel

0

0

0

0

Állami támogatás megelőlegezés

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

5000

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

206224

180460

179300

192100

Személyi juttatások

44442

32000

33000

35000

Munkaadót terhelő járulékok

6602

4960

5115

5425

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

117719

60000

65000

70000

Támogatásértékű működési kiadás

36792

25000

25000

25000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

79216

30000

29594

25575

Ellátottak pb.juttatásai

5410

6000

6500

7000

Előző évi állami támogatás visszafizetés

6750

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

3300

5000

5000

5000

Működési célú kiadások összesen:

300231

162960

169209

173000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2021.év

2022.év

2023.év

2024.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

162595

30000

30000

30000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Önk.felhalmozási költségvetési támogatása

20000

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

85

0

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

178110

15206

15000

10000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

360790

45206

45000

40000

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

142287

15000

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

91777

40000

32385

40000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

118

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

32601

7706

7706

4100

Felhalmozási célú kiadások összesen:

266783

62706

55091

59100

Önkorm.bevétel összesen:

567014

225666

224300

232100

Önkorm.kiadás összesen:

567014

225666

224300

232100

5. melléklet4

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.évi költségvetés

A

B

C

D

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

388 904

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

567 014

2

Pénzforgalmi bevételek

388 904

2

Pénzforgalmi kiadások

531 113

3

Működési célú

206 224

3

Működési célú

296 931

4

Működési bevételek

115 124

4

Személyi jellegű kiadások

44 442

5

Intézményi működési bevételek

17 421

5

Munkaadót terhelő járulékok

6 602

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

97 703

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

117 719

7

Előző évi maradvány átvétel

0

7

Kamatkiadások

0

8

Támogatásértékű bevételek

29 100

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

5 410

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

8 063

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

10

Működési kölcsön nyújtás

0

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

62 000

11

Támogatásértékű működési kiadás

36 792

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

12

Működési célú pénzeszközátadás

79 216

13

Állami támogatás megelőlegezés

0

13

Előző évi állami támogatás visszafizetés

6 750

14

Felhalmozási célú

182 680

14

Felhalmozási célú

234 182

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

15

Beruházási kiadások

142 287

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

162 595

16

Felújítások

91 777

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

118

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

20 000

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

85

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

35 901

22

22

Működési célú tartalékok

3 300

23

23

Általános tartalék

3 300

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

32 601

26

26

Fejlesztési céltartalék

32 601

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

178 110

28

28

Működési hiány

94 007

29

29

Felhalmozási hiány

84 103

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

388 904

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

531 113

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

178 110

35

35

Működési hiány

94 007

36

36

Felhalmozási hiány

84 103

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

178 110

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

178 110

40

41

Külső forrásból

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

567 014

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

567 014

45

Működési célú bevételek összesen

206 224

45

Működési célú kiadások összesen

300 231

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

360 790

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

266 783

6. melléklet5

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2021.évi költségvetés

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

97 983

17 141

0

115 124

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

97 983

17 141

0

115 124

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

97 703

0

0

97 703

6

Helyi adók

97 703

0

0

97 703

7

- Építményadó

35 000

0

0

35 000

8

- Telekadó

32 000

0

0

32 000

9

- Kommunális adó

6 300

0

0

6 300

10

- Iparűzési adó

23 103

0

0

23 103

11

- Idegenforgalmi adó

0

0

0

0

12

- Pótlék, bírság

1 300

0

0

1 300

13

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

0

0

0

0

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

0

0

15

- Talajterhelési díj

0

0

0

0

16

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

0

0

17

Átengedett központi adók

0

0

0

0

18

- Gépjárműadó

0

0

0

0

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

280

17 141

0

17 421

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

280

17 141

0

17 421

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

280

15 541

0

15 821

22

- Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

23

- Állami támogatás megelőlegezés

0

0

0

0

24

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

0

1 600

0

1 600

25

- Kamatbevételek

0

0

0

0

26

II. Támogatások

62 000

0

0

62 000

27

Önkormányzat támogatásai

62 000

0

0

62 000

28

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

62 000

0

0

62 000

29

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

28 678

0

0

28 678

30

-Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

10 768

0

0

10 768

31

-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 643

0

0

2 643

32

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

17 520

0

0

17 520

33

- Előző évi állami támogatás elszámolás

2 391

0

0

2 391

34

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

20 000

85

0

20 085

35

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

20 000

85

0

20 085

36

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

37

- Ingatlan értékesítés

0

0

0

0

38

- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

0

0

0

39

- Gép, berendezés értékesítés

0

0

0

0

40

Osztalék

0

0

0

0

41

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

20 000

0

0

20 000

42

Lakáshitel visszafizetés

0

85

0

85

43

IV. Támogatás értékű bevétel

182 818

4 368

4 509

191 695

44

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

45

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

46

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

47

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

48

- Egyéb önkormányzattól

0

0

0

0

49

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

50

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

51

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

182 818

4 368

4 509

191 695

52

Támogatásértékű működési bevétel

20 223

4 368

4 509

29 100

53

- Többcélú kistérségi társulástól

0

54

- Egyéb önkormányzattól

1 061

0

4 509

5 570

55

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

11 099

0

0

11 099

56

- Társadalombiztosítási alapoktól

8 063

0

0

8 063

57

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

4 368

0

4 368

58

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

162 595

0

0

162 595

59

- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra

129 195

0

0

129 195

60

- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel

33 400

0

0

33 400

61

- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra

0

0

0

0

62

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

0

63

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

64

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

65

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

66

- civil szervezettől átvett pénz

0

0

0

0

67

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

68

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

69

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

70

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

0

0

71

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

72

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

0

73

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

74

- Nonprofit gazdasági társulástól átvett pénz Naturista strand felújításra

0

0

0

0

75

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0

76

Önkormányzat költségvetési bevételei

362 801

21 594

4 509

388 904

77

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

362 801

21 594

4 509

388 904

78

VI. Pénzmaradvány

178 110

0

0

178 110

79

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

0

0

80

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa

0

0

0

0

81

Önkormányzat pénzmaradványa

178 110

0

0

178 110

82

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

0

0

0

0

83

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

178 110

0

0

178 110

84

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

85

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

0

86

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

0

87

Fejlesztési hitel

0

0

0

0

88

Működési célú hitel

0

0

0

0

89

BEVÉTEL ÖSSZESEN

540 911

21 594

4 509

567 014

7. melléklet6

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A

B

C

D

E

2021.évi költségvetés ezer Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

222 584

36 620

41 027

300 231

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

0

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

9

Önkormányzat kiadásai

222 584

36 620

41 027

300 231

10

- Személyi juttatás

26 466

6 537

11 439

44 442

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 126

646

1 830

6 602

12

- Dologi kiadás

97 237

18 107

2 375

117 719

13

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

2 110

3 300

0

5 410

14

- Előző évi állami támogatás visszafizetés

6 750

0

0

6 750

15

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

82 595

8 030

25 383

116 008

16

- Általános tartalék

3 300

0

0

3 300

17

II. Felhalmozási költségvetés

266 583

0

200

266 783

18

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai

0

0

0

0

19

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

0

0

20

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

0

21

Önkormányzati beruházási kiadás

40 249

0

200

40 449

22

Önkormányzati felújítási kiadások

91 777

0

0

91 777

23

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás

101 838

0

0

101 838

24

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás

0

0

0

0

25

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

118

0

0

118

26

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

27

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

0

28

Céltartalék

32 601

0

0

32 601

29

Fejlesztési hitel kamata

0

0

0

0

30

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

266 583

0

200

266 783

31

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

489 167

36 620

41 227

567 014

32

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

33

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

34

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

35

KIADÁS ÖSSZESEN

489 167

36 620

41 227

567 014

8. melléklet7

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sorszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Közhatalmi bevétel, állami támog.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési célú pénz- maradvány

Működési költségvet. bevételek összesen

Állami támogatás felhalmozási

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzmaradv.

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonberény Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

280

159 703

20 223

0

0

180 206

20 000

162 595

0

178 110

360 705

540 911

3

Önként vállalt feladatok

17 141

4 368

0

0

21 509

0

85

85

21 594

4

Államigazgatási feladatok

4 509

0

0

4 509

0

4 509

5

Összesen

17 421

159 703

29 100

0

0

206 224

20 000

162 595

85

178 110

360 790

567 014

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Kötelező feladatok

280

159 703

20 223

0

0

180 206

20 000

162 595

0

178 110

360 705

540 911

8

Önként vállalt feladatok

17 141

0

4 368

0

0

21 509

0

0

85

0

85

21 594

9

Államigazgatási feladatok

0

0

4 509

0

0

4 509

0

0

0

0

0

4 509

10

Összesen

17 421

159 703

29 100

0

0

206 224

20 000

162 595

85

178 110

360 790

567 014

9. melléklet8

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-
ban

Sorszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költségvetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalm. tartalék

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonberény Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

26466

4126

97237

3300

2110

89345

222 584

91777

142087

32601

118

266583

489 167

3

Önként vállalt feladatok

6 537

646

18 107

0

3 300

8 030

36 620

0

0

0

0

0

36 620

4

Államigazgatási feladatok

11 439

1 830

2 375

0

0

25 383

41 027

0

200

0

0

200

41 227

5

Összesen

44 442

6 602

117 719

3 300

5 410

122 758

300 231

91 777

142 287

32 601

118

266 783

567 014

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Kötelező feladatok

26 466

4 126

97 237

3 300

2 110

89 345

222 584

91 777

142 087

32 601

118

266 583

489 167

8

Önként vállalt feladatok

6 537

646

18 107

0

3 300

8 030

36 620

0

0

0

0

0

36 620

9

Államigazgatási feladatok

11 439

1 830

2 375

0

0

25 383

41 027

0

200

0

0

200

41 227

10

Összesen

44 442

6 602

117 719

3 300

5 410

122 758

300 231

91 777

142 287

32 601

118

266 783

567 014

10. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Adatok: 1000 Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Lakásfenntartási települési támogatás

650

650

2

Rendkívüli települési támogatás

600

600

3

Temetési segély települési támogatás

210

210

4

55 év felettiek karácsonyi támogatása

1300

1 300

5

Családalapítási települési támogatás

600

600

6

Bursa Hungarica

200

200

7

Tüzifa segély

200

200

8

Rendszeres nevelési segély (térítési díj)

100

100

9

Eseti nevelési segély (iskoláztatási támogatás)

700

700

10

Egyéb támogatás

200

200

11

Gyógyszertámogatás települési

350

350

12

Köztemetés

300

300

13

Összesen

2 110

3 300

0

5 410

11. melléklet9

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

82 595

8 030

25 383

116 008

2

Támogatásértékű működési kiadás

11 679

0

25 113

36 792

3

Közös Hivatal támogatás

0

0

21 549

21 549

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre

0

0

2 022

2 022

5

Tagdíj Marcali kistérség

0

0

12

12

6

Orvosi ügyelet társulási díj

0

0

978

978

7

Hatósági igazgatás támogatás

0

0

240

240

8

Család és gyermekjóléti szolgálat

0

0

293

293

9

Vagyonbiztosítás Marcali kistérség

0

0

19

19

10

Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás

11 579

0

0

11 579

11

Jelzőrendszerre pénz átadás

100

0

0

100

12

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

70 916

8 030

270

79 216

13

Polgármesteri támogatási keret

0

0

270

270

14

Víz és csatorna szolgáltatás állami támogatás átadás DRV-nek

12 896

0

0

12 896

15

Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz

58 020

0

0

58 020

16

Polgárőrség támogatás

0

500

0

500

17

Katasztrófavédelem támogatás

0

150

0

150

18

Balatoni Szövetség tagdíj

0

70

0

70

19

TÖOSZ tagdíj

0

30

0

30

20

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás

0

90

0

90

21

Mozdulj Balaton Társulás

0

100

0

100

22

Vöröskereszt támogatás

0

220

0

220

23

Berényi települések tagdíj

0

30

0

30

24

Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás

0

50

0

50

25

Vizisport Egyesület támogatás

0

200

0

200

26

Balatonberényért Egyesület támogatás

0

400

0

400

27

Vasutas Települések Szövetsége

0

15

0

15

28

Nyugdíjas Klub támogatás

0

150

0

150

29

Borút Egyesület tagdíj

0

15

0

15

30

Egyéb támogatás

0

50

0

50

31

B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás

0

50

0

50

32

Szülői Munkaközösség támogatás

0

30

0

30

33

Turisztikai Egyesület működési támogatás

0

730

0

730

34

Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás

0

50

0

50

35

Horvátországi földrengés károsultjainak megsegítése

0

100

0

100

36

Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre

0

500

0

500

37

Sport Egyesület támogatás

0

4 500

0

4 500

38

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

82 595

8 030

25 383

116 008

39

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

118

0

0

118

40

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

118

0

0

118

41

Naturista strand fejlesztés pályázat összeg különbözet visszafizetés

16

16

Béke, Kodály utca felújítás pályázati elszámolás

102

102

42

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

43

0

44

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

82 713

8 030

25 383

116 126

12. melléklet10

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

142 087

0

200

142 287

2

B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás

101 838

0

0

101 838

3

Vitorlás utca út, járda tervezése

1 311

0

0

1 311

4

Kossuth téri buszforduló tervezése

889

0

0

889

5

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester

0

0

200

200

6

Községgazdálkodás kis értékű tárgyieszköz (chip leolvasó, telefon, székek, villanyóra)

508

0

0

508

7

Naturista strand fejlesztés Kisfaludy2030 pályázat III. ütem

29 999

0

0

29 999

8

Faluház felújítása Magyar Falu program

0

0

0

0

9

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat

127

0

0

127

10

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Művelődési Ház

318

0

0

318

11

Örökségünk és értékeink Balatonberényben pályázat tárgyi eszköz beszerzés

2 200

0

0

2 200

12

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése pályázat eszközbeszerzés, telepítés

4 897

0

0

4 897

13

Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

142 087

0

200

142 287

13. melléklet11

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

91 777

0

0

91 777

2

Naturista Kemping felújítás

2 540

2 540

3

Béke, Kodály utca felújítás Magyar Falu program

13 666

13 666

4

Belterületi utak, járdák felújítása Kossuth Lajos utca járda felújítás

23 529

23 529

5

Faluház felújítása Magyar Falu program

28 052

28 052

6

Művelődési Ház felújítás Magyar Falu program

23 990

23 990

7

Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:

91 777

0

0

91 777

14. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás összesen

Tervévet megelőző évben kiutalt

Terv évi támogatás

További évek támogatása

Tervévet megelőző kiadás

Tervévben

További években

1

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2 pályázat

17 417

9 353

8 064

0

10 851

6 566

0

2

B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás TOP-3.1.1 pályázat

138 542

9 347

129 195

0

7 090

131 452

0

3

Összesen:

155 959

18 700

137 259

0

17 941

138 018

0

15. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Önkormányzat polgármester

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

5

Balatonberény Önkormányzat Város és községgazdálkodás

0

1

1

6

-Kötelező feladatok

0

1

1

7

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

8

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

9

Balatonberény Önkormányzat Védőnői szolgálat

1

0

1

10

-Kötelező feladatok

1

0

1

11

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

12

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

13

Balatonberény Önkormányzat Művelődési Ház

1

2

3

14

-Kötelező feladatok

1

2

3

15

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

16

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

17

Balatonberény Község Önkormányzat összesen:

3

3

6

18

-Kötelező feladatok

2

3

5

19

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

20

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

16. melléklet12

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

5

5

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonberény Önkormányzat összesen

0

5

5

6

Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

5

5

17. melléklet13

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉVRE

Ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

97 703

0

0

97 703

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

280

17 141

0

17 421

5

Önkormányzati működési költségvetési támogatás

62 000

0

0

62 000

6

Állami támogatás megelőlegezés

0

0

0

0

7

Támogatás értékű bevétel

20 223

4 368

4 509

29 100

8

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

0

0

0

9

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

10

Működési pénzmaradvány

0

0

0

0

11

Működési célú bevétel összesen:

180 206

21 509

4 509

206 224

12

Működési kiadások

13

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

14

Önkormányzat kiadásai

219 284

36 620

41 027

296 931

15

Működési tartalék

3 300

0

0

3 300

16

Hitel törlesztés

0

0

0

0

17

Működési kiadás összesen:

222 584

36 620

41 027

300 231

18

Felhalmozási célú bevételek

19

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0

20

Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás

20 000

0

0

20 000

21

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

162 595

0

0

162 595

22

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

23

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

85

0

85

24

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

25

Felhalmozási pénzmaradvány

178 110

0

0

178 110

26

Felhalmozási célú bevételek összesen:

360 705

85

0

360 790

27

Felhalmozási célú kiadások

28

Felhalmozási kiadások

40 249

0

200

40 449

29

Felújítási kiadások

91 777

0

0

91 777

30

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

118

0

0

118

31

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

32

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

0

33

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

34

Felhalmozási tartalék

32 601

0

0

32 601

35

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés

101 838

0

0

101 838

36

Felhalmozási kiadások összesen:

266 583

0

200

266 783

18. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2022.
dec.31.

2023.
dec.31.

2024.
dec.31.

2025.
dec.31.

2026.
dec.31.

2027.
dec.31.

2028.
dec.31.

2029.
dec.31.

2030.
dec.31.

2031.
dec.31.

2032.
dec.31.

1

Felhalmozási célú hitel

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet14

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Feladat

2021. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Működési tartalék

2

Működési tartalék

3 300

Képviselő-testület

3

Működési tartalék összesen:

3 300

4

Felhalmozási tartalék

5

Felhalmozási tartalék

32 601

Képviselő-testület

6

Felhalmozási tartalék összesen:

32 601

7

Tartalékok összesen:

35 901

20. melléklet15

Balatonberény Önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2021.évi költségvetés

Ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

1

Saját bevétel

494

594

25194

19994

3294

1594

14888

1394

31394

5594

6897

3793

115124

2

Átvett pénzeszköz

1067

1067

6638

5190

20672

672

3672

672

109867

7736

30856

3671

191780

3

Önkormányzati támogatás

4960

3307

3307

3307

3307

3307

23307

3307

3307

3307

23974

3303

82000

4

Előző havi záró pénz

178110

174049

164891

171408

151336

127538

100478

105816

42547

90780

78315

76346

178110

5

Bevételek összesen:

184631

179017

200030

199899

178609

133111

142345

111189

187115

107417

140042

87113

567014

Kiadások

6

Működési kiadások

10582

14126

28622

27125

22454

18981

36529

23642

31389

28276

25904

29419

297049

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0

2540

13652

0

0

0

0

37792

37793

91777

8

Fejlesztési kiadások

0

0

0

21438

26077

0

0

35000

58946

826

0

0

142287

9

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

0

0

10000

6000

0

19901

35901

10

Kiadások összesen:

10582

14126

28622

48563

51071

32633

36529

68642

96335

29102

63696

87113

567014

11

Egyenleg

174049

164891

171408

151336

127538

100478

105816

42547

90780

78315

76346

0

0

Össz.bev.-össz kiad.

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sorszám

Feladat megnevezése

Összes kiadás

E b b ő l

Előző év végéig

Beszámolás évében
felmerült kiadás

Terv évi
előirányzat

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

1

Feladatok

2

3

4

Fejlesztési hitel

5

6

Egyéb hosszú lejáratú
kötelezettség

7

9

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet16

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2021.évi költségvetés

Ezer Ft-ban

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

0

2

Int. ellátási díj elengedés és

0

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

11885

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

-

7

Helyiségek, eszközök tartós

9485

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

2400

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

113443

10

Illeték és helyi adó bevételhez

17040

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

113443

11

Helyi adó elengedés és kedv

17040

12

- Idegenforgalmi. adó

0

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

47300

13

- építmény adó

12300

14

- Telek .adó

36700

14

- telek adó

4700

- kommunális adó

6340

- kommunális adó

40

15

- Iparűzési adó

23103

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

0

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

0

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások

125328

17040

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervevezett bevételek

108288

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

17040

összesen: (I-VI.pontig)

17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonberény Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

1

A 3. § a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 5. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 6. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 7. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 8. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 9. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 11. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 12. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 13. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 16. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 17. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 19. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 20. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 22. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.