Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2022. 01. 01

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2022.01.01.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében és az 5. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi helyi adókat vezeti be:

a) magánszemélyek kommunális adója,

b) idegenforgalmi adó,

c) helyi iparűzési adó.

Értelmező rendelkezések1

1/A. § szálláshely-kezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai program, amely vendégnyilvántartás vezetésére és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas. Ezen túl az idegenforgalmi adóbevallás, vagy nyilatkozat elkészítéséhez tartalmazza a vendég és az adóbeszedő azonosításához, az idegenforgalmi adóalap, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. §-ában biztosított adómentességek, az idegenforgalmi adó alapja és összege megállapításához szükséges adatokat.

Magánszemélyek kommunális adója

2. § Az adó mértéke adótárgyanként illetőleg lakásbérleti jogonként évi 5.000 Ft .

3. § Mentes az adó alól:

a) építési tilalom alatt álló telek, a tilalom ideje alatt,

b) az építési hatóság által igazolt beépítésre nem alkalmas önálló helyrajzi szám

alatt bejegyzett telek,
c) a teljesen árva kiskorú a nagykorúvá válása évének végéig.

Idegenforgalmi adó

4. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

5. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.2

6. §3 Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell a központi önkormányzati hivatali portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) vagy az önkormányzati adóhatóság hivatalos elektronikus elérhetőségén (https://www.szecseny.hu) megtalálható nyomtatványon a jogszabályokban előírt formában és módon az adóbevallást benyújtania.

6/A. §4 (1)5 A szálláshely- szolgáltató köteles olyan szálláshely-kezelő szoftvert használni, mely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására, továbbá az idegenforgalmi adó alapja és az igénybe vett adómentesség (Htv. 31. §) megállapítására alkalmas.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt haladéktalanul köteles az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba rögzíteni. A szálláshelyet a vendég a nyilvántartásba vételt követően foglalja el.

(3)6 A jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást - ideértve a gépi adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is - úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az idegenforgalmi adó alapjának, az idegenforgalmi adó összegének, a mentességnek, továbbá az adó megfizetésének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen.

(4) Az adóbeszedésre kötelezettnek a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt adómentességre jogosító tartózkodás feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolnia kell. Ennek hiányában az adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie.

(5) A Htv. 31. §-ában meghatározottakon túl önkormányzati adókedvezmény, adómentesség nincs.

(6) Az adómentességre jogosító tartózkodást igazoló 2. melléklet szerinti nyilatkozatokat az adóbeszedésre kötelezettnek 5 évig kell megőriznie.

(7)7 Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg.

7. § A beszedett idegenforgalmi adó kizárólag idegenforgalmi célokra használható fel, illetve e célokra halmozható.

Helyi iparűzési adó

8 §

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 40. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adóalap 2 %-a.8

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Helyi iparűzési adóról szóló 5/2011.((II.09.), 13/2013.(V.29.) önkormányzati rendelet és a Helyi adókról szóló 21/1991.(XII.17.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 31/1995.(XII.31.), 26/1998.(XII.29.), 23/2003.(XI.25.), 24/2004.(XII.29.), 37/2005.(XII.30.), 21/2008.(IX.10.), 25/2011.(XI.30.) önkormányzati rendeletek.

1. melléklet9

1

Beiktatta a 14/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. január 1-től.

2

Módosította a 11/2018.(IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. szeptember 27-től.

3

Módosította a 14/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. január 1-től.

4

Beiktatta a 11/2018.(IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. szeptember 27-től.

5

Módosította a 14/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. január 1-től.

6

Módosította a 14/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. január 1-től.

7

Beiktatta a 14/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. január 1-től.

8

Módosította a 13/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. január 1-től.

9

Hatályon kívül helyezte a 14/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2022. január 1-től.