Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005. (V.2.) önkormányzati rendelete

Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 03. 29- 2022. 08. 23

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005. (V.2.) önkormányzati rendelete

Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról

2022.03.29.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. §.(1) bekezdése, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 2. §.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szabályzat hatálya

1. § A rendelet hatálya Sátoraljaújhely közigazgatási területére terjed ki (a továbbiakban: a terület)

2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen építési munkát végezni, illetve arra építési, hatósági engedélyt adni, az általános érvényű hatósági előírásoknak e rendelet, valamint a vonatkozó településrendezési tervek együttes alkalmazásával lehet.

(2) A területek felhasználásának, a telkek alakításának, továbbá az építésnek a feltételeit és módját meghatározó településrendezési terv:

- az M=1:20000 méretarányú külterületi településszerkezeti terv,
- az M=1:8000 méretarányú belterületi településszerkezeti terv,
- az M=1:10000 méretarányú külterületi szabályozási terv,
- az M=1:2000 méretarányú belterületi szabályozási terv.
(3) A belterületi szabályozási terv a rajzi mellékletekben szereplő T-05 és T-07 szabályozási tervlapokon előírtak szerint módosul.
(4) A Rendelet belterületi és külterületi szabályozási terve az e rendelet mellékletét képező,
a) 1 T-32/2019. projektszám alatt készített S-1/A-B és S-1/D-E jelű, a T-64/2020 projektszám alatt készített S-1/C-2 jelű, a T-39/2021 projektszám alatt készített S-1/A jelű szabályozási fedvényterven lehatárolt tervezési területen belül a tervlapon ábrázoltak szerint módosul;
b) 2 és a T-32/2019 projektszámú S-1/A-B és S-1/D-E jelű, valamint a T-64/2020 projektszámú S-1/C-2 jelű, továbbá a T-39/2021 projektszámú S-1/A jelű fedvényterv és a T-39/2021B projektszámú S-1/A jelű fedvényterv a Rendelet 7/A. mellékletét képezi.

Szabályozási elemek

3.§

(1) A szabályozás elemei az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) számú kormányrendeletben (a továbbiakban: OTÉK) és e rendelet 1. mellékletében meghatározott szabályozási eszközök területi alkalmazásával jönnek létre.
(2) A szabályozási terv kötelező és irányadó elemeket tartalmaz.
(3) Kötelező szabályozási elemek:
- a közterületek és egyéb terület-felhasználási egységek határvonalai (szabályozási vonal)
- az eltérő terület-felhasználási egységek határvonalai,
- a szabályozási tervben meghatározott terület-felhasználási kategória, terület-felhasználási besorolás, valamint övezeti besorolás,
- a legnagyobb beépítettség mértéke,
- a megengedett építménymagasság felső határa,
- a minimális telekméret,
- a kötelező beépítési mód,
- kötelező építési vonalak,
- építési hely határa és területe.
(4) Irányadó szabályozási elemek: az azonos övezeten belüli telekosztás, telekhatárok.
(5) A szabályozás elemei módosíthatók, a kötelező szabályozási elemek módosításához a településszerkezeti terv, szabályozási terv és a helyi építési szabályzat egyidejű módosítása szükséges.
(6) Ahol a szabályozás előírja, a környezet beépítéséhez, architektúrájához való illeszkedést, ott azt a városi főépítész javaslata alapján kell megállapítani.
(7) A szabályozási elemek csak a településrendezési tervek módosítása során valósíthatók meg.
(8) A szabályozási terven jelölt meglévő telekhatár és irányadó telekhatár terület-felhasználási egységen belül a telekre és a beépítésre vonatkozó szabályzás figyelembevételével akkor változtatható meg a településrendezési tervek módosítása nélkül, ha a környezet beépítéséhez való illeszkedés a telekegyesítés vagy telekosztás során megvalósul.
II. Fejezet

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

Közigazgatási határ, bel- és külterület

4. § (1) A terület közigazgatási határvonalát a településszerkezeti terv rögzíti.

(2) A terület bel- és külterületre tagolódik.

(3) A belterület határvonalát a Képviselő-testület a településszerkezeti tervben foglaltak szerint határozza meg.

(4) Területet belterületbe vonni kizárólag a meglévő belterülethez csatlakozóan, ütemezetten, az igényeknek megfelelően, a jogszabályokban előírt ingatlan-nyilvántartási eljárásoknak megfelelően lehet.

(5) Jelen rendelet hatályba lépését követően belterületbe vont ingatlanok jegyzékét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A területegységen elhelyezhető létesítmények meghatározását ezen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A belterületi és egyéb belterületi bépítésre szánt terület-felhasználások (2. melléklet)

a) Lakóterület

1. nagyvárosias lakóterület jele: Ln
2. kisvárosias lakóterület jele: Lk
3. kertvárosias lakóterület jele: Lke
4. falusias lakóterület jele: Lf
vegyes terület
1. településközpont vegyes terület jele: Vt
2. központi vegyes terület jele: Vk
gazdasági területek
1. kereskedelmi, szolgáltató terület jele: Gksz
2. ipari-gazdasági terület jele: Gip
üdülő terület
1. hétvégi házas terület jele: Üh
különleges terület jele: K
1. jelentős zöldfelületű intézményterület
- sportolási célú jele: KÜ-Ksp
- temetkezési célú (temető, kegyeleti park) jele: KÜ-Kke
2. büntetésvégrehajtási terület jele: KÜ-Kbv
3. idegenforgalmi jele: KÜ-Ki és Ki*
4. bányák telkei és építményeinek területe jele: KÜ-Kb
5. hulladékkezelő létesítmények területe jele: KÜ-Kszt
6. közműlétesítmények területe jele: KÜ-Kkö
7. egyéb sajátosságokat hordozó terület jele: KÜ-E
(3) A terület beépítésre nem szánt területei az építési használat szerint lehetnek:
Közlekedési terület
1. közúti közlekedési terület jele: KÖú,
2. parkoló terület jele: Köp
3. üzemanyagtöltő-állomás terület jele: KÖt
4.autóbuszvégállomás terület jele: KÖa
5. különszintű közúti csomópont terület jele: KÖcs
6. kötöttpályás (vasúti) közlekedési terület jele: KÖk
7. kötöttpályás közlekedési védelmi célú zöldfelület terüle jele: KÖkv
8. légi közlekedési (helikopter) terület jele: KÖl
Zöldterület
1. közpark, közkert jele: Zkp
2. fásított köztér jele: Zfk
3. átmeneti hasznosítású közpark jele: Zkp-k
4. védelmi célú zöldterület jele: Zv
Erdőterület
1. erdő terület jele: E
2. védelmi (védett és védő) erdő terület jele: Ev
Mezőgazdasági terület
1. általános mezőgazdasági terület jele: Má
2. belterületi kertövezet jele: Mkbk
3. ültetvényes mezőgazdasági terület jele: Máü
4. természeti területek mezőgazdasági területe jele: Mátt
5. nagytelkes kertterület korlátozott jele: Mk-1
6. nagytelkes kertterület jele: Mk-2
7. kiskertes terület jele: Mk-3
8. tanyás kertövezet jele: Mk-4
9. Energiaerdő jele: Má-e.
Vízgazdálkodási terület
1. vízmeder övezet jele: V
2. felszíni vízelvezetésben szerepet játszó vízmosás övezete jele: Vvm
III. Fejezet

ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

A területegységek építési használatának általános szabályai

6. § (1) Az övezetek és övezeten belüli jelölések (az OTÉK szabályozását kiegészítő) leírását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A különböző célú közterületek, továbbá a területegységek közhasználatra kijelölt egyéb területei, a területegységek, valamint a területegységek övezeti lehatárolását, azok sajátos felhasználását, építési használatuk módját a szabályozási terv jelöli.

(3) Az övezetekben meghatározott, az építménymagasságra, a telekterületre, beépítési százalékra és a zöldterületi fedettségre vonatkozó alsó és felső határértékek csak a településrendezési terv módosításával változtathatók meg.

(4) A területegységen belül közhasználatra kijelölt területet úgy kell kialakítani, hogy az, kerekesszékkel, gyermekkocsival akadálymentesen is megközelíthető legyen.

(5) Új épület, építmény létesítése csak akkor engedélyezhető, ha a zöldterületi fedettség előírt mértéke a területen biztosítható.

(6) Az élő vízfolyással érintett új telekosztás és beépítési előfeltétele a szabályozási terv szerinti mederrendezési és tereprendezési munkálatok elvégzése.

(7) Hk.

(8) Az építési telkek a kertvárosias lakóterületeken és a hétvégi házas üdülőterületeken összevonhatók, de az összevont telek, valamint az újonnan kialakított telkek szélessége nem haladhatja meg a 40 m-t, térmértéke pedig az 4.000 m2-t. Beépítési feltételei azonban az övezetre előírt minimálisan kialakítható telekmérethez igazodnak.

(9) Kialakult beépítésű lakótelepen épületszerkezeti okból az épület magastetős átalakítása során új lakásegység vagy új funkció létesítése a padlástérben, akkor engedélyezhető, ha az új funkciót kiszolgáló létesítmények (parkoló terület, gépjárműtároló, stb.) a meglévő létesítmények szükségletén kívül a területegységen belül biztosítottak.

(10) Az építési helyen kívül eső, már meglévő önálló épületeken – azok megtartásáig – csak állagmegóvási munkálatok végezhetők. Ezen épületek tömegének növekedését eredményező, építési tevékenység nem végezhető, és funkcióváltásukra építésügyi hatósági engedély nem adható.

(11) Épület, építmény a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével csak építési helyen helyezhető el.

(12) Kialakult szerkezeten belül meglévő épület bontása – kivéve a melléképületek - kizárólag a tervezett új építés tervével együtt bírálható el. Nem vonatkozik ezen tiltás az építésügyi hatósági kötelezések eseteire.

(13) Az építési telken kötelezően zöldfelületi célra használandó területet a szabályozási tervlapon jelölt helyeken, az alábbiak szerint kell kialakítani:

a) Az építési telken belüli kötelező zöldfelületet, háromszintes növényállomány telepítésével kell kialakítani különleges idegenforgalmi területek esetén. Falusias lakó területek esetén legalább kétsoros fasor telepítését jelenti.

b) A nem egy ütemben megvalósuló beépítés esetén, a telek kötelező zöldfelületének megvalósított területe a beépítésre igénybe vett terület arányában megosztható.

A területegységek építési használatának különleges szabályai

7. § (1) A beépítési feltételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A beépítésre szánt területek beépítési feltétele a teljes közművesítettség.

(3) A helyi értékvédelmi területen belül az ingatlanok egyedi beépítési, településképi és építészeti követelményeinek tisztázása – azok kiemelt városképi jelentősége miatt – csak a városi főépítész véleményezése alapján történhet.

(4) A város területén

a) a telkek utcai telekhatárán gépjármű tároló kapuja nem helyezhető el, az alábbi esetek kivételével:

- ha a telek maximális beépítettsége 100%, ilyenkor a terepszint alatti parkolókba vezető áthajtók kapuzatai megjelenhetnek.
- ha az érintett területegységen belül a beépítés módja jellemzően utcafronti.
A terület-felhasználáshoz, építmények rendeltetésszerű használatához szükséges gépjármű várakozókat elsősorban a terület-felhasználáshoz, építményhez tartozó építési telken belül kell biztosítani.
Ha az előírt számú várakozóhely saját építési telken belüli kialakítása nem biztosítható, úgy az építési hatóság a terület-felhasználást, építést akkor is engedélyezheti, ha az építtető a tervezett terület-felhasználástól, épülettől
- lakásfunkció esetén legfeljebb 200 m-es
- nem lakáscélú funkció esetén legfeljebb 500 m-es
távolságon belül a szükséges várakozóhely szám más építési telken belüli kiépítését – az arra az ingatlanra a rendezési tervben szabályozott maximális beépítés és funkció szerint előírt parkolási szükséglet csökkentése nélkül – egyidejűleg megoldja. Az építéshatósági engedély megadására vonatkozó kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a funkcióhoz kapcsolódó várakozóhelyek hol kerülnek kialakításra és mik azoknak a tervezett üzemeltetési rendszere.
Amennyiben a terület-felhasználáshoz, építményhez kapcsolódó szükséges számú várakozóhely
- a terület hiánya miatt,
- műemléki, városképi szempontból,
- városrendezési érdekből,
- gazdaságtalanság miatt
az a b) és c) pontokban foglaltak szerint megvalósíthatatlan, vagy csak részben valósítható meg, az építési hatóság a tervezett terület-felhasználást, építést csak akkor engedélyezheti, ha az építtető a hiányzó számú gépjármű elhelyezési lehetőség biztosításával a várost bízza meg oly módon, hogy a parkoló-alapba a hiányzó számú várakozóhelyek arányában befizet a vonatkozó önkormányzati szabályozás szerint.
Új épület építése esetén befizetéssel legfeljebb az előírt várakozóhelyek 50%-a vehető figyelembe, a várakozóhelyek további 50%-a a b) és c) pontok szerint biztosítandó.
A gépjármű várakozó igény megállapítása az érvényes országos előírások szerint történik.
A gépjármű elhelyezés h) (g) pont szerint megoldása esetén az építési engedélyezési eljárás során kell megállapítani a befizetendő összeget.
Az építtető a használatbavételi vagy fennmaradási engedély iránti kérelme elbírálásáig köteles csatolni a befizetés tényét igazoló bizonylat másolati példányát.
Amennyiben az építésügyi hatóság engedélye fellebbezés vagy felügyeleti intézkedés miatt nem emelkedik jogerőre, a jogorvoslati eljárás befejezése után az önkormányzat a befizetett összeget 15 napon belül visszafizeti.
Ha az építési engedély érvényét veszti, és az építtető kéri az engedély meghosszabbítását, vagy változatlan tartalommal ismételten beterjeszti kérelmét, az építési engedély kiadásának nem feltétele a parkoló-alapba történő ismételt befizetés.
Amennyiben az új eljárás során a beterjesztett kérelem alapján a korábbinál nagyobb számú gépjármű elhelyezési igényt állapít meg az eljáró hatóság, akkor csak a különbözetként jelentkező többletigény után szükséges a parkoló-alapba a kérelem benyújtása időpontjában érvényes megváltási összeget befizetni.
A parkoló-alapba történő befizetéseket az önkormányzat számvitelileg elkülönített alapként kezeli.
A parkoló-alap felhasználásáról a városi főépítész javaslatára az illetékes szakbizottság dönt a befizetéstől számított 5 éven belül.
A parkoló-alap a rendelet hatálya alá tartozó területen gépjárművek elhelyezésére szolgáló felszíni parkolók, parkolóházak és mélygarázsok építésére, csak az ilyen céljára szolgáló területek megszerzésére, közművesítésére illetve ezen beruházások előkészítésére használható fel.
(5) Az Ipartelep utcában a lakóépületek állandó emberi tartózkodásra szolgáló rendeltetési egységeinek felújítása, bővítése során a zajterhelésre tekintettel a külső határoló épületszerkezeteket méretezni kell. Ezen területegységen belül a lakóépületek külső felújítási munkái is csak építési engedély alapján végezhetőek.

Építményekre vonatkozó szabályok

8. § (1) A sátoraljaújhelyi városközpont területi lehatárolását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Hk.

(3) Homlokzati nyílászáró cseréket az eredetinek megfelelő rajzolattal, arányokkal és színegyeztetetéssel, egy-egy épületen belül lehetőleg azonos anyagból és jelleggel lehet elvégezni. Többlakásos épületek nyílászáró cseréi esetében csak azonos típusú és szerkezeti kialakítású nyílászárókat lehet alkalmazni. Valamennyi esetben a nyílászárók megrendelése előtt kell a gyártási terveket az e §-ban meghatározott szervekkel egyeztetni.

(4) Főépítészi egyezetés szükséges:

- a városközpontban és a külön rendeletben meghatározott műemléki és helyi védelemre kijelölt épületekkel, területekkel kapcsolatos valamennyi építési tevékenység esetén,
- az igazgatási terület többi részén
- bármilyen rendeltetésű új épület építése esetén,
- a meglévő épület tömegét, utcai homlokzatát lényegesen megváltozató átalakítások, bővítések esetén,
- négynél több telek kialakítása esetén,
- az építési hatóság által városrendezési szempontból adandó nyilatkozatok és fontosnak ítélt ügyek esetében.
(5) Hk.
(6) A teljes igazgatási területen műanyag nyílászárók beépítése a helyiségek frisslevegő ellátásának tanúsított megléte esetén, vagy szellőzőszárnyas rendszerű kivitelben lehet.
III/A. Fejezet

Beépítésre szánt építési övezetek előírásai

8/A. § (1) Különleges idegenforgalmi terület (Ki*):

a) Az építési övezetben rekreációs és pihenő, szabadidős és szabadtéri sport, vendéglátó és szolgáltató, valamint szálláshely szolgáltató létesítmények helyezhetők el.

b) Terepszint alatti építmények az építési helyen túl, az elő és oldal kertben is elhelyezhetőek.

c) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, ha az adott létesítmény védelmi övezetének kijelölésére – végzett tevékenységből adódó, engedélyezett biztonsági távolság - nem kerül sor, illetve ha azon kívül esik.

d) Oldalhatáron álló beépítési módú építési övezetben szabadon álló épület elhelyezés is megengedhető, ha a telek legalább 25,0 m széles és a kötelező oldalkerti méretek betarthatóak valamint, a szomszédos telkek beépíthetőségét nem korlátozza.

e) Beépítési mód szabadon álló, az építési telek legkisebb területe 2000m2, a legnagyobb beépítettség 40%, a megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 méter, a legkisebb zöldfelület mértéke 40%.

8/B. § (1) Falusias lakóterület építési övezete (Lf-4):

a) Beépítési mód oldalhatáron álló, az építési telek legkisebb területe 800m2, a legnagyobb beépítettség 30%, a megengedett legnagyobb építménymagasság 5,0 méter, a legkisebb zöldfelület mértéke 50%.

b) Az oldalhatáron álló beépítési módú építési övezetben szabadon álló épület elhelyezés is megengedhető, ha a telek legalább 25,0 m széles és a kötelező oldalkerti méretek betarthatóak, valamint a szomszédos telkek beépíthetőségét nem korlátozza.

IV. Fejezet

A KÖZTERÜLETI ÉPÍTÉS FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI

9. § (1) A közúti közlekedési hálózat elemeit és a számukra biztosítandó szabályozási szélességet a szabályozási terv tartalmazza.

(2) Az építési telkek közművesítését közterületről kell megoldani. Ettől eltérni csak műszakilag indokolt esetben a szabályozási terven jelöltek szerint lehet.

(3) A városi közlekedési hálózathoz tartozó közterületek keresztmetszetét a településrendezési tervben megjelölt forgalmi besorolás, a közművek helyszükséglete és védőtávolsága, továbbá a jelölt szakaszokon a védőfásítás helyszükséglete figyelembevételével kell méretezni.

(4) Kereskedelmi, szolgáltató, valamint vendéglátó tevékenység céljára közterületen épület (pavilon) főépítészi szakvélemény alapján a tulajdonos vagy kezelő hozzájárulásával, építési engedéllyel létesíthető.

(5) Az 5 m2 felületet meghaladó reklámhordozók egymástól való távolsága nem lehet kevesebb a közlekedési terület szabályozási szélességétől.

(6) A Nagyvárosi lakóterületen (Ln), a Településközpont vegyes területen (Vt) és a Központi vegyes területen (Vk), a települési és a regionális intézményt magába foglaló terület rendeltetésszerű használatához előírt, nem tárolás célját szolgáló gépjármű-várakozó (parkoló) helyek létesítése a beépíthető területhez csatlakozó közlekedési területen csak a telepítésre és a terület-felhasználásra vonatkozó egyéb előírások figyelembevételével engedélyezhető.

V. Fejezet

AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELME

Védett és védőterületekkel összefüggő általános szabályok

10. § (1) Azokon a területeken, ahol a meglévő létesítmény üzemeléséhez előírt védőtávolság a területegységen belül nem biztosítható, ott további szennyezést okozó, a meglévő szennyezettséget növelő tevékenység nem engedélyezhető.

(2) Az engedélyezési tervben fel kell tüntetni a tervezett építmény környezetében lévő, védőtávolság biztosítását igénylő létesítményeket.

(3) A védőterületek beépítésének vagy egyéb módon történő felhasználásának feltételeit, a káros hatás mértéke, a helyi adottságok és az illetékes szakhatóságok véleménye alapján az építésügyi hatóság állapítja meg.

A föld védelme

11. § (1) A bármely építési munka során a termőföld védelméről, a talaj felső, humuszos termőrétegének összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és a jogszabályban előírt újrahasznosításáról az építtető köteles gondoskodni.

(2) Fertőzött, szennyezett talajú területet felhasználni csak a jogszabályban előírt mentesítést követően szabad.

(3) Építési munkát csak úgy lehet végezni, építményt csak úgy lehet használni, hogy a keletkező szennyező anyagok ne kerülhessenek a talajba. A talaj szennyezésével járó környezetkárosítás egyéb jogszabályban meghatározott büntetőeljárást von maga után.

(4) Termőföldet érintő célú tereprendezéshez a talajvédelmi hatóság engedélye szükséges. A mezőgazdasági területek területfeltöltéssel járó tereprendezéséhez, a feltöltés mértékétől függetlenül, csak bevizsgált, nem talajidegen anyag használható. A talajvédelem érdekében a Talajvédelmi Szakhatóság állásfoglalásával összhangban az építésügyi hatóság talajvédő növényzet (védőzöld, erdő, fásított zöldsáv, beültetési kötelezettség) létesítésére és fenntartására kötelezheti a telkek tulajdonosait.

(5) A telkek terepfelszíne kizárólag oly módon alakítható, hogy a területen lévő talaj erózióvédelme, a rézsűk állékonysága és a felszíni vizek elvezetése a telek területén belül rendezetten biztosítható legyen. Továbbá a szomszédos telkekkel csatlakozó terepfelszín a tájrészlet látványát, az ingatlanról feltáruló kilátást, az érintett telkek szabályos beépítését ne akadályozza.

(6) Hk.

(7) A területen közvetlen talajszennyezést okozó gazdasági tevékenység nem végezhető.

(8) A vízmedrek feliszapolódását, kedvezőtlen változását okozó, a vízmedrek természetes állapotát vagy funkcionális működését befolyásoló területhasználat, építési tevékenység nem folytatható.

12. § (1) A levegő tisztaságának védelme érdekében semmilyen, a hatályos határértéket meghaladó szennyezéssel járó

a) tevékenységet folytatni

b) új építményt elhelyezni, illetve meglévő rendeltetési módot megváltoztatni nem szabad.

(2) A területen zavaró környezeti hatású bűzzel járó területhasználat nem folytatható. Meglévő létesítmény tevékenysége korlátozható, vagy betiltható, amennyiben a közegészségügyi hatóság az onnan származó bűzt a lakosság számára zavarónak minősíti.

(3) A területen olyan anyagot, amely légmozgás révén levegőbe kerülhet, diffúz légszennyezést okozhat, csak takartan (megfelelően lefedve, elzárva) szabad tárolni, illetve szállítani (mozgatni).

(4) A zavaró mértékű légszennyező környezeti emisszióval járó, szagos-bűzös létesítmények körül a közegészségügyi-, a környezetvédelmi- és az építési hatóság előírásai szerint a szennyező építménytől meghatározott védőtávolságot kell kijelölni. A védőtávolságon belüli védőterületen huzamosabb emberi tartózkodásra alkalmas, vagy élelmiszer- és gyógyszergyártással, tárolással összefüggő új létesítmény nem helyezhető el. A védőtávolságot igénylő létesítmény: városi szennyvíztisztító 500 m, biomassza pellet üzem 500 m. A védőtávolságok mértéke a zavaró környezeti hatások mérséklését eredményező változtatások esetén, vagy környezeti hatáselemzést tartalmazó szakértői anyagokra alapozva a szakhatóságok és az építéshatóság hozzájárulásával módosulhat.

(5) Olyan esetben, amikor a település átszellőzése, levegőminősége szempontjából meghatározó levegőmozgásokat, a jellemző mikro-klimatikus adottságokat az új beépítés megváltoztathatja (pl. akadályozza vagy kedvezőtlen légáramlatokat kelt), az építés csak akkor engedélyezhető, ha kedvezőtlen változás feltételezése esetén, az építési engedélyezésre beadott dokumentációban igazolják, hogy az építés, a funkcióváltozás ilyen kedvezőtlen hatással nem jár.

A felszíni- és a felszín alatti vizek védelme

13. § (1) A terület a felszíni szennyeződésekkel szembeni érzékenység szerinti besorolást tartalmazó jogszabály alapján „Fokozottan érzékeny terület”. A felszíni szennyeződésekkel szembeni fokozott érzékenység figyelembe vételével, a földtani közeg védelme érdekében a település teljes területén, az Északi és a Déli vízbázis hidrogeológiai védőövezetén belül kiemelt figyelemmel kell eljárni a területhasználat és az építés engedélyezése, ellenőrzése során. A vízbázisok védőövezetén belül a csatorna-hálózat teljes körű kiépítése és a létesítmények rákötése kötelező.

(2) A területen a vízfolyások, a felszíni, illetve felszín alatti vizek védelme érdekében, a vizek szennyeződését, illetve a vízmedrek nem kívánatos feltöltődését, vagy lefedését eredményező építési munka a területen nem folytatható.

(3) A felszíni vízelvezető rendszert a beépítésre szánt területeken a közhasználatú terület kialakításának részeként, a beépítésre nem szánt területeken az azokat feltáró úthálózat részeként, a talajvédelmi előírásoknak megfelelően kell megvalósítani.

(4) A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a befogadóba a csapadékvíz csak tisztán vagy a vízjogi engedélyben előírt minőségben kerülhet. A szennyeződésmentes csapadékvíz a létesítmények zöldfelületein elszivárogtatható, vagy közvetlenül a befogadóba vezethető.

(5) A külterület szennyvízközművek által nem ellátott területein a közműhálózat kiépítéséig a közműpótló használata megengedett és kötelező.

(6) A területen közműpótló berendezés – kivéve a vízbázisok védőövezeteit, ahol a közműpótló nem megengedett – csak az illetékes szakhatóságok által meghatározott időre, a csatornahálózat kiépítéséig, illetve a hálózatra rákötés megvalósíthatóságáig alakítható ki, illetve használható.

(7) Szennyvíz a közcsatorna hálózatba csak az országos jogszabályokban előírt minőségben vezethető. Az előírt minőségtől eltérő szennyvizeket a közcsatornába vezetés előtt a keletkezés helyén (a létesítmény telkén) elő kell tisztítani. Szennyvíz az előírásos tisztítás nélkül a természetes vizekbe nem vezethető. Tisztítatlan szennyvíz szabadtérben csak a tisztítómű területén az egyéb előírások betartásával tárolható.

(8) A területen a tisztított és a tisztítatlan szennyvíz szikkasztása egyaránt tilos.

(9) A természetes vizek védelme érdekében folyamatosan biztosítani kell az ökológiai egyensúly környezeti feltételeit.

(10) A felszíni vizek elvezetésének módját - legalább az együttesen kezelendő területekre kiterjedően - a terep rendezésére, a felszíni és szivárgó rendszer kialakítására, valamint a növénytelepítésre vonatkozó tervek alapján kell meghatározni.

(11) Terepszint alatti építmények, építményrészek elhelyezésével a felszín alatti vizek mozgása nem akadályozható, illetve a kialakult természetes viszonyok károsan nem befolyásolhatók. A felszín alatti vizekkel érintkező térszín alatti építés környezetvédelmi érdekből kerülendő.

A területek zaj- és rezgésvédelme

14. § (1) A saját hatósági jogkörbe tartozó új tevékenységek engedélyezése során zajvédelmi szakvélemény készítendő.

(2) A városi főforgalmi és forgalmi utak mentén új lakószoba létesítése csak zajszigetelő nyílászáró beépítésével engedélyezhető.

(3) Zajvédelmi szempontból a módosított 12/1983. (V.12.) MT rendelet 4. § (1) bekezdésben foglaltak az irányadók. E szerint „a zaj- és rezgésvédelemi követelményeket a területrendezési tervekben érvényre kell juttatni. A környezetbe zajt illetve rezgést kibocsátó, és a zajtól illetve rezgéstől védendő létesítményeket úgy kell tervezni, egymáshoz viszonyítva elhelyezni, hogy a zaj és rezgés ne haladja a megengedett zaj illetve rezgésterhelési határértéket.” Ezen értékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM számú rendelet 1-5. mellékletei tartalmazzák.

Kommunális hulladék elhelyezése

15. § (1) Hulladékártalmatlanítás

a) A területen keletkező kommunális hulladékot és azzal együtt kezelhető termelési hulladékot a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás keretei között kell ártalmatlanítani. A szervezett szemétszállításhoz nem kapcsolódó területeken a hulladék környezetkímélő ártalmatlanításáról a tulajdonos köteles gondoskodni.

b) Ahol a szelektív hulladékgyűjtés feltételei biztosítottak, a háztartásokban és intézményekben keletkező hulladék szelektív gyűjtéséről, illetve tároló edényzetbe helyezéséről a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell gondoskodni.

c) Az ellenőrzött összetételű és minőségű építési törmelék – a talajvédelmi, környezet- és természetvédelmi hatóság engedélyével – a jegyző által kijelölt bányagödrök, mélyfekvésű területek feltöltéses tereprendezéséhez, rekultivációjához hasznosítható.

c) Az ellenőrzött összetételű és minőségű építési törmelék – a talajvédelmi, környezet- és természetvédelmi hatóság engedélyével – a jegyző által kijelölt bányagödrök, mélyfekvésű területek feltöltéses tereprendezéséhez, rekultivációjához hasznosítható.

d) A veszélyes hulladékok gyűjtéséről, biztonságos átmeneti tárolásáról, elszállíttatásáról, illetőleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek a vonatkozó jogszabályok szerint kell gondoskodni.

e) A különleges kezelést igénylő lakossági hulladékok gyűjtése a szükséges hatósági engedélyek megléte esetén, a gazdasági- és különleges övezetekben kialakítható lakossági hulladékudvar területén történhet.

f) A zöldfelületeken keletkező zöldhulladékot külön jogszabályban foglaltak szerint kell ártalmatlanítani. A zöldhulladékot a komposztálhatóság érdekében az egyéb hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni és tárolni, a hulladékot az újrahasznosíthatóságnak megfelelően kell kezelni. Elégetni csak abban az esetben lehet, ha olyan kártevők támadták meg, melyeket csak így lehet megsemmisíteni. A zöldhulladék, illetve avar égetéséről helyi rendelet rendelkezik.

g) Az utak szabályozási szélességén belül szabadtéren növényanyag, étel, ital árusítása tilos.

h) Az önkormányzat által a terület bel- és külterületén és a külterületi lakott helyeken kijelölt hulladékudvarokon kívül más hulladék-lerakóhely nem létesíthető.

i) Építési munkákhoz kapcsolódó földmunkákból származó tiszta talaj lerakására, deponálására az Önkormányzat, az érintett szakhatóságok bevonásával területet jelölhet ki.

(2) A hulladék elhelyezésével kapcsolatban az alábbiakat kell figyelembe venni:

- tilos a hulladékok illegális lerakása és égetése,
- tilos a veszélyes hulladékot a kommunális hulladék közé juttatni,
- a veszélyes hulladékok – melyek körét a módosított 102/1996. (VII.12.) Kormányrendelet 2. melléklete határozza meg – környezetszennyezést kizáró módon, és szelektíven történő gyűjtéséről és ártalmatlanításáról a hulladék tulajdonosának (beleértve a lakosságot is) kell gondoskodni.
(3) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben foglaltakat, illetve ezen törvénnyel összhangban a nemzeti, környezetvédelmi célállapotokat és előírásokat figyelembe kell venni.

Táj- és természetvédelem, az élő környezet védelme

16. § (1) Nemzeti Parkhoz tartozónak jelölt területeken, a Tájvédelmi Körzet tervezett területein, valamint helyi védett és helyi védelemre tervezett területeken a védettséggel összefüggő rendelkezéseknek, illetve követelményeknek a területek használatakor és az építéssel összefüggő tevékenységek során érvényt kell szerezni.

(2) A természetközeli állapotú területeken (természeti terület) - az ember által csekély mértékben befolyásolt élőhelyek, tájrészletek – a területhasználat módosítása, építéssel összefüggő tevékenységek csak a természet védelméről szóló törvény előírásai szerint, a Természetvédelmi Szakhatóság hozzájárulásával végezhető.

(3) Területet felhasználni csak úgy szabad, hogy az életközösségek természetes folyamatai és viszonyai, a biológiai sokféleség ne károsodjanak, illetve a természeti értékek ne legyenek veszélyeztetve.

(4) A terület felhasználás során biztosítani kell a védett növények és állatok élőhelyeit, az élőhelyek kapcsolatát, az ökológiai folyosók megmaradását.

(5) A felszíni vizek mederrendezésénél a természetes vízparti vegetációt, a természetes élőhelyek védelmét a kivitelezés és a végleges terület felhasználás során egyaránt biztosítani kell.

(6) A területen különös gonddal kell óvni a természetet. Meglevő fát (növényzetet) kivágni csak rendkívül indokolt esetben, a jegyző előzetes engedélyével szabad.

(7) A kivitelezések során a meglévő növényzet megóvásáról gondoskodni kell.

(8) A területen a megsemmisített, (kivágott) vagy elpusztult fa visszapótlásáról jelen rendelet előírásainak figyelembevételével annak kell gondoskodni, aki a növényzetet megsemmisítette, illetve ha annak személye nem ismert, akkor a visszapótlás az ingatlan tulajdonosának feladata.

(9) A visszapótlásra szánt növényállomány fajtáját, a telepítés helyét és idejét a hatályos jogszabályok alapján az építésügyi hatóság határozza meg.

(10) A visszapótlásra szánt növényzetet lehetőség szerint az eredeti helyen vagy annak közvetlen környezetében kell telepíteni.

(11) A pótlandó növényzetállomány nagysága engedély alapján kivágott, vagy természetes módon elpusztult fapótlás esetén annak törzsátmérőjének egyenértéke, engedély nélkül kivágott, elpusztított növényzet esetén a törzsátmérő egyenérték kétszerese.

(12) A SZT-n környezetvédelmi-, értékvédelmi és látványvédelmi szempontból érzékenynek jelölt terület telkein fás növényzet ültetése esetén a tájban honos, a helyi alkalmazási hagyományokhoz illeszkedő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő díszfák és díszcserjék fajtáiból lehet választani.

(13) Az építésügyi hatóság a meglevő növényzet védelme érdekében az elvi építési, illetve építési engedélyben az építmény helyét az építési helyen belül meghatározhatja.

(14) A közterületek terepszint alatti felhasználásánál, így a közművezetékek elhelyezésénél, átalakításánál elsőbbséget kell biztosítani a fasorok, közcélú növényzetek elhelyezhetőségének.

(15) A országos közutak külterületi szakasza mentén, a közút telkén, az utak építése, felújítása esetén – ökológiai és tájképi érdekek érvényesítése céljából – a főépítész által meghatározott módon fasor, illetve többszintű kialakítású zöldsáv telepítendő.

(16) A zavaró mértékű légszennyező-, zajterhelő környezeti hatások elleni védekezésre, zavaró látványok takarására, illetve értékes élőhelyek összekapcsolására – megfelelő hely rendelkezésre állása esetén – többszintes telepítésű védő zöldsávot, „biofalat” kell létesíteni.

Az épített környezet értékeinek védelme

17. § (1) A város teljes közigazgatási területe a „Tokaj–Hegyalja Borvidék” világörökség „puffer zónájához” tartozik.

(2) A SZT – ben lehatárolt „Ungvári pincék” megnevezésű terület a „Tokaj – Hegyalja Borvidék” világörökség „magterületéhez” tartozik.

(3) A SZT- ben lehatárolt területeket, az ott meghatározott telkeket országos műemléki védettség érinti. A védettséggel összefüggő rendelkezéseket, illetve követelményeket külön jogszabály tartalmazza.

(4) A világörökségi védelem a jelentős helyi védelmet igénylő területek és településképi jelentőségű épületek és épületcsoportok jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Szabályzatban helyi védettségű területeken, építményeken az alábbi előírásokat kell alkalmazni:

a) A meglévő épület akár részleges felújítása esetén az épület eredeti állapotáról a helyreállítás gyakorlati kivitelezéséhez szükséges mélységű felmérést kell készíteni, beleértve a részletes homlokzatfelmérést, a tetőzet, a nyílászárók, a tagozatok részletterveit is.

b) Az eredeti állapotot felmérési terven és fotókon dokumentálni kell.

c) Az épületek utcai homlokzatai eredeti állapotukban állítandók helyre.

d) Utcavonalra nyíló garázsbejárat a hagyományos kocsiáthajtót kivéve nem létesíthető.

e) Új épületszárny létesítése esetén azt a meglevő épülettel összhangban kell kialakítani.

(6) A Szabályzatban lehatárolt területeket, az ott meghatározott telkeket régészeti védettség érinti. A régészeti védettséggel összefüggő rendelkezéseket, illetve követelményeket külön jogszabály tartalmazza.

Városvédelem, látványvédelem

18. § (1) Fokozottan kell védeni a természeti és épített környezet kialakult együttesét, annak jellegzetes látványát a Szabályzatban meghatározott pontokról, irányokból.

(2) A területhasználat során biztosítani kell a táj jellegzetességeinek, a tájra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek megóvását. A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével fedett területen az építmények tájba illesztését biztosítani kell, ennek igazolásához a környezetet is tartalmazó látványtervet kell készíteni.

(3) A terület, illetve területrészek helyi karakterének megőrzése érdekében a környezettől idegen formai, szerkezeti, anyaghasználati megoldások nem alkalmazhatók.

(4) A zártsorú beépítésű lakó- és vegyes területeken, kivéve a helyi védettségű területeket, építési telkenként, utcafronton legfeljebb két, max. 4m széles, 3m magas bejárat (kapuáthajtó, garázs be- és kijárata) létesíthető a tárolóhelyiségek (személygépkocsi) megközelítésére.

(5) A műemléki és helyi védelem alatt álló városközpont területén a hagyományőrzés érdekében valamennyi építési övezetben, utcafronton telkenként csak egy, max. 4 m széles, 3 m magas bejárat (kapuáthajtó, garázs be- és kijárata) létesíthető a tároló helyiségek (személygépkocsi) megközelítésére.

(6) A tetők tömegének (idomának) kialakításakor egyszerű formákat kell alkalmazni.

(7) A tetőterek beépítése esetén a tetőfelépítmény nem haladhatja meg a tetőzet hosszirányú méretének egyharmadát.

(8) A magastetők fedési anyaga cserép, vagy hasonló esztétikai értékű korszerű fedőanyag lehet - a terület karakterétől, hagyományaitól idegen héjazati anyag – zsindely, cserepes lemez fedések - valamint tűzveszélyes anyag nem alkalmazható. Jelen rendelkezés nem vonatkozik vis maior esetre.

(9) A területen bármilyen, a meglevő épületek külső megjelenését érintő beavatkozás csak az eredeti tervek felhasználásával végezhető - amennyiben azok rendelkezésre állnak. A beavatkozás keretében biztosítani kell korábbi átalakítási hibák, eltérések korrekcióját.

(10) Színezési munka csak az építmény teljes homlokzatfelületén végezhető. A színezésnek meg kell felelni a városképi, környezeti, építészeti hagyományokkal kapcsolatos követelményeknek. Azokban az esetekben ahol az előírásokat nem érvényesítik, ott az építésügyi hatóság az építmény teljes homlokzati átszínezésére kötelezi a kivitelezőt, illetve az ingatlantulajdonost.

(11) Hk.

(12) Távhővel ellátatlan területeken épületenként a homlokzati égéstermék kivezetők egységesen, a már meglévők esetén azokhoz igazodva helyezhetők el.

(13) Azokban az esetekben, amelyeknél bármely utcaképi elem (útszegély, utca-berendezési tárgyak, világító testek, zászlótartók, utca és házszám táblák, bármely hirdető-berendezés, kirakat, portál, nyílászáró, stb.) elhelyezése, kicserélése, módosítása, pótlása, felújítása, korszerűsítése, megváltoztatása nincs építési engedélyhez kötve, a tervezett építési munkákat az Építéshatósági és Kommunális Osztállyal egyeztetni kell. Ennek elmaradása esetén, ha az elvégzett építési munka nem felel meg a városképi-, környezeti-, építészeti hagyományokkal kapcsolatos követelményeknek, az elsőfokú építésügyi hatóság a munka kijavítására (helyreállítására) kötelezi az építtetőt, illetve a tulajdonost.

19. § (1) A kialakult városkép védelme érdekében az építésügyi hatóság valamennyi építési övezetben és egyéb övezetben az elvi építési engedélyezési, építési, fennmaradási engedélyezési eljárásban meghatározhatja a tömör és áttört homlokzati felületek arányát.

(2) Meglévő épület külső megjelenését érintő beavatkozás során az építésügyi hatóság az engedély megadását a meglevő városképbe, vagy környezetbe nem illő épületrészek, berendezések, vezetékek eltávolításához kötheti.

(3) A városközpont, továbbá a műemléki és helyi védelem alatt álló területen az építésügyi hatóság az épület külső megjelenését érintő munkák esetén az építményen végzett munkákat olyan feltételhez is kötheti, amelynek eredményeként a homlokzat egésze egységessé válik. (rácsok, redőnyök, berendezések, építészeti motívumok egységesítése).

(4) A városközpont területén, továbbá műemléki, helyi védelem alatt álló területen és épületeken klimaberendezés, szabadon álló lemezkémény, homlokzaton utólag csatornában vagy szabadon szerelt vezeték a továbbiakban nem helyezhető el.

(5) A város teljes közigazgatási területén, az épületek részleges homlokzati felújítása (színezése) csak teljes homlokzatonként megengedett. A munkákat az Építésügyi hatósággal egyeztetni kell. Az elsőfokú építésügyi hatóság a kedvezőbb városképi megjelenés biztosítása, illetve a kedvezőtlen látvány kiküszöbölése érdekében a felújítás engedélyezését több, illetve az összes homlokzat egyidejű felújításához kötheti. Engedély nélküli, vagy attól eltérő színezés esetében az elsőfokú építésügyi hatóság elrendelheti az érintett teljes homlokzati felületek, illetve az egész épület egységes újraszínezését, az építtető teherviselésével.

(6) A terület belterületein átfeszítés, illetve az épületekre kihelyezett transzparens csak idegenforgalmi, tudományos, vallási, továbbá kulturális, illetve nemzeti és városi események alkalmából, ideiglenesen és meghatározott időre helyezhető ki. A kihelyezéshez az érintett szakhatóság, illetve a főépítész szakmai véleményt ad.

(7) Kivitelezéssel érintett építmény ideiglenes lehatárolása, védőponyvával ellátása esetén azon csak az alábbiak szerint lehet bármiféle feliratot, (M=1:1 méretarányú) ábrát elhelyezni:

a) Védelem alatt álló épület esetén a felületen csak az épület architektúrája, illetve képzőművészeti alkotás (reprodukció) ábrázolása megengedett.

b) Főútvonal menti építési övezetek, illetve onnan feltárulkozó épületek homlokzatain a felületen az a.) pontban jelöltek mellett a felület 20 %-ban jelenhet meg reklámfelület.

c) Egyéb területeken a felületre kihelyezhető feliratokat, ábrákat a városképi illeszkedés, a környezettel történő harmonizálás figyelembevételével a főépítész szakmai véleménye alapján lehet megjeleníteni. E védőfelületek csak a kivitelezés időtartamára, de legfeljebb 2 évre helyezhetők ki.

(8) A városkép védelme érdekében a városközpont, továbbá a műemléki és helyi védelem alatt álló területek építési övezeteiben, valamint a főútvonalak mentén - egyébként létesíthető - tetőreklám hirdetés csak világító és áttört kivitelben készülhet.

20. § A városközpont területén lévő épületeken, továbbá műemléki és helyi védelem alatt álló épületen hirdetés, reklám nem helyezhető el.

21. § (1) A városközpont, továbbá műemléki és helyi védelem alatt álló területen a speciális beépítési és építészeti előírások a következők:

a) A kötelező építési vonal általában a belvárosi beépítésekre jellemző, utcavonalon történő (előkert nélküli) beépítési vonal, ettől eltérő, előkertes beépítés csak a kialakult állapothoz történő igazodás (illeszkedés) esetén engedélyezhető.

b) Az utcavonalon történő beépítések esetén a járdára elő lépcső nem nyúlhat.

c) Az új kapuáthajtókat az utcai növényállomány figyelembevételével kell kialakítani a növényállomány védelme érdekében.

d) Az oldalhatáron álló beépítés zártsorúvá alakítása esetén a két épület közötti csatlakozás megoldhatóságát műszaki tervvel kell igazolni.

e) A település területén jellegzetes magastetős épületforma és a kialakult tetőhajlásszög megtartása kívánatos, övezetenként az övezeti karakterjegyekkel összhangban. A kialakult szerkezettől jelentősen eltérő vagy lapos tető, részben lapos tető létesítésére, egyedi megoldásként előzetes egyeztetés alapján van lehetőség.

f) Hk.

g) Az épületek homlokzatképzésénél a helyi építészeti hagyományokat figyelembe kell venni. Homlokzati nyíláskeretezéseknél nem alkalmazható az ún. befejezetlen, nem végigfutó függőleges nyíláskeret, teljes homlokzatot érintő csempeburkolat.

h) A hagyományos beépítési mód megőrzése érdekében az eredeti beépítési formát őrző „L” alakú épületek megközelítését a belső udvar felől kell megoldani,

i) Az utcavonalra nyílóan telkenként csak egy garázsbejárat létesíthető.

(2) A Ronyva parti, és a Déli iparterület területen levő épületek padlószintjét a mértékadó árvízszint felett 1,00 m-rel magasabban kell kialakítani a vonatkozó jogszabályban meghatározott árvízszint figyelembevételével.

A KÖZMŰVEK

Általános előírások

22. § (1) A területen közmű, távközlési és adatátvételi hálózatokat és létesítményeket a legkorszerűbb technológiák felhasználásával úgy kell kialakítani, hogy azok fenntartása, illetve javítása a lehető legkisebb közterületi munkával, forgalomkorlátozással járjon.

(2) A közüzemi közművek, a termékvezetékek, az adatátvitel-hálózatok építményeit közterületen, vagy a közmű-üzemeltető telkén belül kell elhelyezni. Ettől csak értékvédelmi okból lehet eltérni.

(3) Belterületen, továbbá külterületen, a várost övező hegyvidéki és domboldalakon új közüzemi hálózat létesítése, valamint a közterületek által határolt területegység közterületének teljes szakaszán közüzemi hálózat felújítása, rekonstrukciója, cseréje esetén a közüzemi hálózatokat terepszint alatt kell elhelyezni. Az ingatlanokon belüli hálózatépítést lehetőség szerint falba-szerelten lehet végezni.

(4) A meglévő közműlétesítmények biztonsági védőtávolságait a létesítésnél, vagy átalakításnál, felújításnál figyelembe kell venni.

(5) A közműhálózatok és létesítmények ágazati előírások szerinti biztonsági övezetének is közterületre kell esni, ettől eltérő esetben szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a területi igényt biztosítani. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén engedélyezhető.

(6) Az új beépítésekhez önálló közműbekötések létesítendők.

(7) A meglévő közművek szükségessé váló kiváltásakor egyidejű rekonstrukciójáról is gondoskodni kell. A kiváltandó, feleslegessé vált közművet fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat a földben.

(8) A belterületen építési engedély csak akkor adható, ha a teljes közművesítettség biztosított, vagy biztosítható. A kivételként meghatározott területeken a szennyvízközmű helyett közműpótló megengedet. Közműpótló műtárgyként a biológiai szennyvíztisztító létesítését kell előnyben részesíteni. A külterületen építési engedély csak akkor adható, ha legalább a részleges közművesítettség biztosított, vagy biztosítható.

(9) A beépítésre nem szánt külterületen lakás céljára szolgáló, vagy kereskedelmi, vendéglátási célú, vagy szállásférőhelyet nyújtó, vagy gazdasági célú tevékenységre szolgáló új épület elhelyezése, illetve meglévő épület felsorolt célra történő funkcióváltása csak akkor engedélyezhető, ha egészséges ivóvízellátás és a villamos energia ellátás, valamint a szennyvízelvezetés a Szabályzatban előírtaknak megfelelően biztosítható.

(10) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a városképi megjelenítésre, esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni.

(11) Közműmunkálatok a veszély, illetve hibaelhárítás kivételével csak ütemezetten, egységes koncepció alapján végezhetők.

(12) A földalatti közműhálózatok burkolatfelbontás nélküli továbbépíthetősége érdekében a közművezetékeket a burkolat végétől mérten legalább 50 cm-rel hosszabbra kell építeni.

Vízellátás

23. § (1) A beépítésre nem szánt külterületen új épület elhelyezése vagy funkcióváltása csak akkor engedélyezhető, ha az ÁNTSZ által is elfogadott egészséges ivóvízellátás biztosítható.

(2) A magas talajvízállásos, mélyfekvésű területre építkezni csak talajmechanikai szakvélemény alapján szabad és az abban előírtakat kötelező betartani.

Vízelvezetés

24. § (1) A szennyvizek szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos. A külterület beépítésre nem szánt területén keletkező szennyvizek ártalmatlanítása - az előírt feltételek érvényesülése esetén – az alábbiak szerint történhet:

- a szennyvíz csatornahálózaton történő elvezetése
- a szennyvíz ellenőrzötten vízzáróan kiképzett zárt szennyvízgyűjtő medencébe történő összegyűjtése és szippantó kocsival a kijelölt lerakóhelyre szállítása, vagy
- helyben létesíthető teljes biológiai, vagy totáloxidációs technológiát biztosító szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása.
(2) A városi szennyvíztisztító telep érvényes védőtávolsága 500 m, amely csak a tisztítási technológia korszerűsítését követően csökkenthető. A szennyvíztisztító telep védőtávolságán belül csak az ágazati előírás szerinti területhasznosítások, tevékenységek engedélyezhetőek. A szennyvíztisztító-telep kapacitásának egyenletesebb kihasználása érdekében elválasztott rendszerű csatornahálózatot kell kialakítani.
(3) A gazdasági területről, valamint lakóterületen működő gazdasági létesítményből kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelnie, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell tisztítani.
(4) Közvetlen az élőfolyásba a gazdasági területekről ipari eredetű szennyvíz csak a hatóságok által előírt megfelelő kezelés után és vízjogi létesítési engedéllyel vezethető be.
(5) Az Észak-Magyarországi Környezet- és Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő és az önkormányzati kezelésben lévő vízfolyások mentén az előírások szerinti sáv karbantartás, illetve árvízi védekezés számára szabadon hagyandó.
(6) A csapadékvíz elvezetését a burkolt utakkal feltárt területen, új, valamennyi beépítésre javasolt területen csak zárt csapadékcsatornával szabad engedélyezni. Hosszabb távon nyílt árkos csapadékvíz-elvezetési rendszer csak beépítésre nem szánt területen maradhat fenn. A csapadékvíz élőfolyásba történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező.

Villamos energia ellátás

25. § (1) Beépítésre szánt területen - kivéve a külterületi lakott helyeken -, valamint városesztétikai-, tájképvédelmi szempontból érzékeny, illetve védett területeken új (nagy-, közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási) villamos energia ellátási hálózatot építeni, meglévő hálózat rekonstrukcióját engedélyezni csak földkábeles elhelyezéssel szabad.

(2) A beépítésre szánt terület burkolat nélküli utakkal feltárt területrészein a burkolt út kialakításáig, valamint beépítésre nem szánt területeken a villamos energia ellátás hálózatainak földfeletti vezetése fennmaradhat.

(3) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglévő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során csak energiatakarékos lámpatestek elhelyezése engedélyezhető.

(4) Közműhálózat felújítása területegységenként történhet, melynek során a földkábeles csatlakozást kell előnyben részesíteni. Új légvezetékes hálózat létesítése esetén, tekintettel a településkép és tájkép védelmére – a meglévő hálózat bővítése esetén is – a földkábeles megoldást kell előnyben részesíteni.

Földgázellátás

26. § Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni.

Távhőellátás

27. § A meglévő föld feletti távhővezetéket a szükséges rekonstrukciója során föld alá kell áthelyezni.

Távközlés

28. § (1) A beépítésre szánt területen burkolt utak építésekor, illetve rekonstrukciójakor a távközlési hálózatot földkábelbe, illetve alépítménybe helyezve, föld alatt vezetve kell építeni. A beépítésre szánt területeken burkolatlan utak mentén a burkolt út kialakításáig, valamint a beépítésre nem szánt területen a távközlési vezeték földfeletti vezetése egyelőre fennmaradhat, de a közvilágítási és a távközlési szabadvezetéket közös oszlopsoron kell vezetni.

(2) Közszolgálati táv- és hírközlési antennák csak építési engedéllyel, lakóépülettől legalább 200 m távolságban helyezhetők el.

(3) A 28. § (1) és (2) bekezdését a távközlési, telekommunikációs és médiaszolgáltató közüzemi hálózatok létesítése, felújítása, rekonstrukciója és cseréje esetén is alkalmazni kell.

VI. Fejezet

ALKALMAZÁSI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

Alkalmazási rendelkezések

29. § Ahol a telek területe több övezetre esik, a megengedett beépítések értékei az adott övezetnek megfelelő területre számítandók.

30. § (1) A Szabályzatban jelölt telekalakítások pontos helyét a kialakult állapot, a tereptárgyak, és az értékes növényzet figyelembevételével telekalakítási térrajzban kell megállapítani.

(2) Az épület homlokzatához csatlakozó 5 méter széles teleksávon belül legfeljebb 3 méter mélységig a terepszint süllyesztésével (bevágás, angolakna) kialakuló építménymagasság értéke az előírások alkalmazása szempontjából figyelmen kívül hagyható.

31. § (1) A kötelező zöldfelület (zöldfelületi minimum) számításánál teljes területi értékkel csak a növényzet telepítésére alkalmas, legalább 100 cm termőtalaj vastagságú, burkolatlan felületeket lehet figyelembe venni. A számításnál a nem szilárd burkolatú felületek (kőzúzalék, kavics) sem vehetők figyelembe. A falra futtatott összefüggő zöldfelület 15 %-a a kötelező zöldfelület számításánál figyelembe vehető. A vízfelületek 70 %-a a kötelező zöldfelület számításánál figyelembe vehető.

(2) A kötelező zöldfelületi fedettség biztosításánál az építmény felett kialakított zöldfelületet (tetőkert) a tetőkerten lévő termőréteg vastagságától függően - a kötelező zöldfelületi fedettség részeként - az alábbiak szerint lehet számításba venni:

a) legalább 20 cm termőréteg esetén a tetőkert területének 20 %-a vehető számításba,

b) minden további 10 cm vastag termőréteg biztosítása esetén, a kötelező zöldfelületi fedettség biztosításánál figyelembe vehető tetőkerti területrész további 10-10 %-kal növelhető

32. § A település, és tájkép védelme érdekében az egyéb jogszabályokban előírt településrendezési és építészeti-műszaki terveket véleményezésre az Észak-magyarországi Területi Tervtanács elé be kell nyújtani, különös tekintettel a világörökségi és a világörökségi területtel kapcsolatos kultúrtáj körben.

33. § A város közigazgatási területéhez, valamint a belterületébe vonásra és a külterülethez csatolásra javasolt ingatlanok jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.

34. § A régészeti lelőhelyek jegyzékét az 5. melléklet tartalmazza. A régészeti lelőhelyeket földmunkával járó beruházásokkal el kell kerülni!

35. § (1) Elővásárlási jog az alábbi célok esetén állapítható meg:

- Magyar Nyelv Múzeuma fejlesztési területe
- Kossuth-tömb fejlesztési területe
- Városliget fejlesztési területe
- turisztikai célú fejlesztési terület
- Torzsás – Magas-hegyi függőszékes kötélpálya turisztikai infrastrukturális fejlesztési területe
- határtérség fejlesztési területe
- roma telep rekonstrukciója
- Ipari Park fejlesztési területe
- Közutak és várakozóhelyek létesítése.
(2) Az elővásárlással érintett ingatlanok felsorolását helyrajzi szám szerint az R. 1. sz. függeléke tartalmazza.
(3) Az elővásárlással érintett ingatlanok esetében az egyedi közigazgatási határozatok meghozatala.

36. § (1) Sátoraljaújhely Építési Szabályzata és a mellékletét képező Szabályozási Terv 2005. május 17. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sátoraljaújhely Város Általános Rendezési Tervének szabályozási előírásairól szóló 11/1995. (V.18.) számú, 20/1995. (VII.13.) számú, 25/1995. (IX.28.) számú, 3/1996. (II.18.) számú, 22/1996. (VIII.14.) számú, 12/1997. (V.13.) számú, 25/1997. (XII.04.) számú, 6/1998. (III.16.) számú, 13/1999. (IV.15.) számú, 14/1999. (IV.15.) számú, 35/1999. (X.22.) számú, valamint 18/2002. (VI.21.) számú rendeletekkel módosított 6/1988. számú Tanácsrendelet, valamint a II/1982. számú VIII/1987. számú Tanácsrendeletek.

(3) Ezen rendelet az állampolgárok szélesebb körét érinti, ezért annak egységes szerkezetbe foglalt szövegét az Önkormányzat hivatalos lapjában és Internetes honlapján közzé kell tenni.

(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet

A településrendezési eszközök jelkulcsa és értelmezésük
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÉRTELMEZÉSE:
Zártsorú beépítés:
- Amennyiben a szabályozási terven a zártsorú beépítési móddal meghatározott övezetekben a kötelező építési vonal nem került megállapításra, végig telekhatártól telekhatárig, a teljes zártsorúsítás nem kötelező, azonban az OTÉK 36. § (3) alattiakra tekintettel kell eljárni.
- Amennyiben a folyamatos átépülés és zártsorúsítás folyamatában az egyes épületek közötti tűztávolság nem tartható, úgy az OTÉK 36. § (2) bekezdés szerint kell eljárni (I-III. tűzállósági fokozatú építőanyagok alkalmazását előírni, nyílás nélküli tűzfalat alkalmazni a szomszédos épület felé).
Kialakult területek (K):
A kialakult telekterülettel meghatározott minimális telekterületű építési övezetekben a telket tovább osztani nem lehet, telekrendezés, telekalakítás csak a szabályozási terven jelölt telekalakításokat, valamint telekösszevonásokat jelenthet. A kialakult telek az egyéb övezeti szabályok megtartása mellett beépíthető.
Kialakult építmény magasság (K):
Kialakult építménymagasság esetében az övezetben lévő építménymagasság a meghatározó. Új épületek létesítése esetén az építménymagasságot a szomszédos épületek építménymagassága átlagának figyelembe vételével (+- 1 m) kell meghatározni. A kiszámított értéket a városi főépítésznek előzetes tervegyeztetés keretében véleményeznie kell.
A kialakult beépítések esetén az OTÉK 36. § (2) bekezdésétől eltérően az építmények közötti távolságot nem a telekhatártól, hanem az egyes épületek között kell megállapítani. Új építések esetén az oldalkerti méretet a beépítési mód függvényében az OTÉK szerint kell megállapítani.
Kialakult beépítettség (K):
A kialakult beépítettség a terület-felhasználási egységben a maximumnak tekintendő. Új épülettel a beépítettség nem növelhető.
-----------------------------------------

2. melléklet

A területegységen elhelyezkedő létesítmények

1. Építési övezetek beépítésének feltételei:

1.1. Lakóterület:

Építési övezet – Nagyvárosias lakóterület (Ln) (OTÉK 11. §)

A nagyvárosias lakóövezetek építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

Ln-1

SZ

900

20,0

30,0

25

45

2,0

50

K., illetve 4,5

K, de max 15,00

Ln-2

SZ

1800

30,0

40,0

25

80

3,0

50

K., illetve 4,5

K de max. 36,00

Ln-3

SZ

900

15,0

25,0

80

+10

3,0

10

12,5

18,0

Építési övezet – Kisvárosias lakóterület (Lk) (OTÉK 12. §)
Szabadonálló beépítés esetén: 700 m2
Szabadonálló beépítés esetén, kialakult telekstruktúránál: 450 m2
Oldalhatáron álló beépítés esetén: 700 m2
Oldalhatáron álló beépítés esetén, kialakult telekstruktúránál: 400 m2
Zártsorú beépítés esetén: 360 m2
Zártsorú beépítés esetén, kialakult telekstruktúránál: 300 m2
A kisvárosias lakóövezetek építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

Lk-1

SZ

900

18

40

30

40

0,6

60

9,5

12,5

Lk-2

SZ

450

18

35

30

40

0,7

55

K

K

Lk-3

O

700

16

40

30

50

0,7

50

4,5

6,0

Lk-4

O

400

16

35

30

50

0,7

50

K

K

Lk-5

Z

500

9

35

40

50

0,6

50

9,5

12,5

Lk-6

Z

300

9

35

40

50

0,6

50

K

K

Lk-7

Z

900

18

40

40

50

0,6

40

K

7,5*
4,5**

* - közterülettől mért 25 méteren belül
** - a telek további építési területén belül
Az előkert mérete a szabályozási tervlapon meghatározott méret, mely – ha a tervlapon jelöltek ettől nem térnek el – egyben a kötelező építési vonal is.
építési övezet: Kertvárosias lakóterület (Lke) (OTÉK 13. §)
Szabadonálló beépítés esetén: 700 m2
Szabadonálló, kialakult telekstruktúránál: 600 m2
Oldalhatáron álló és ikresen csatlakozó beépítés esetén: 700 m2
Oldalhatáron álló, kialakult telekstruktúránál: 550 m2
Zártsorú beépítés esetén. 550 m2
Zártsorú, kialakult telekstruktúránál: 400 m2
A kertvárosias lakóövezet építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

Lke-1

SZ

700

18

35

30

40

0,4

60

3,5

7,5

Lke-2

SZ

600

16

40

30

30

0,6

70

K

K

Lke-3

O

700

16

40

30

35

0,5

60

3,5

4,5

Lke-4

O

550

13

40

30

35

0,5

65

K

K

Lke-5

Z

400

9

25

30

40

0,6

60

K

K

Építési övezet: Falusias lakóterület (Lf) (OTÉK 14. §)
A falusias lakóterület az OTÉK 14. §-ban foglalt lakóépületek, a mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású, egyéb nem nagyüzemi kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.
Beépítés módja: szabadonálló, oldalhatáron álló
Legkisebb kialakítható telekterület:
Szabadonálló beépítés esetén 1000 m2
Oldalhatáron álló beépítés esetén: 1000 m2
Meglévő telekstruktúra esetén: 800 m2
Legnagyobb beépítettség: 20%
Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5, ill. 6,0
A beépítés feltétele a részleges közművesítettség. szennyvízcsatorna hiányában közműpótló műtárgyként zártrendszerű szennyvíztárolót kell építeni.
Elő-, oldal- és hátsókert előírásait az OTÉK 35. és 36. §-ai alapján kell kialakítani.
A falusias lakóterület építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

Lf-1

SZ

1000

20

40

20

30

0,35

70

3,5

6,0

Lf-2

O

1000

20

40

20

30

0,35

70

3,5

4,5

Lf-3

K

800

20

40

20

30

035

70

K

K

1.2. Településközpont vegyes terület (Vt) (OTÉK 16. §)

A településközpont vegyes területén az OTÉK 16. §-ában foglalt lakó-, és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, sportlétesítmények helyezhetők el, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

A településközponti vegyes területek építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

Vt-1

SZ

100

40

40

70

B+35

1,5

20

4,5

13,0

Vt-2

Z

800

10

25

80

80

2,4

10

4,0

13,0

Vt-3

Z

500

8

20

80

80

2,0

10

4,0

K

Vt-4

SZ

800

15

15

10

20

0,2

80

3,5

5,0

Vt-5

HZ

1000

20

50

40

+30

1,0

10

5,0

7,5

HZ: hézagos zártsorú
A Vt-5 jelű településközpont vegyes területen magastetős, egyszintes épület építhető. Az övezetben előkert nem alakítható ki, az építési vonal közterület felé eső telekhatárra kerül. 15 m-nél szélesebb utcai homlokzat esetében a homlokzatot tagolni kell. Amennyiben az épület az utcai telekszélességnél keskenyebb, akkor a telekhatárig –a közlekedési kapcsolat területének biztosítása mellett –térfal hatását egyéb építménnyel vagy zöldfelülettel biztosítani kell.
A városközpontban jelölt településközpont vegyes területnél az alábbi, a beépítésre vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni:
- Az új épületek tetőkialakításánál a meglévő beépítést és tetőidomot figyelembe kell venni.
- A területen lévő lapostetőkre magastető építhető, tetőtérbeépítés engedélyezhető.
- Előkert csak a kialakult állapot, a szabályozási terv és az OTÉK 35-36. §-a szerint engedélyezhető.
- A beépítettség legnagyobb mértékét a szabályozási terv jelöli. Azokon a telkeken, ahol a jelenlegi beépítés meghaladja a legnagyobb beépítettség mértékét, épületbontás esetén az előírt beépítettséget kell alkalmazni.
- Amennyiben a zártsorú beépítéseknél meglévő beépítés a szabályozási vonalon van, úgy előkertet nem kell biztosítani.

1.3. Központi vegyes terület (Vk) (OTÉK 17. §)

A központi vegyes területen az OTÉK 17. §-ában foglalt elsősorban központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek és lakások helyezhetők el.

A központi vegyes területek építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

Vk

SZ

K

K

K

K

K

K

K

K

K

Vk-1

SZ

2000

20

30

35

65

1,3

35

4,0

K

Vk-1

SZ

2000

20

30

35

65

1,3

35

4,0

13,0

Vk-2

SZ

1000

16

30

40

70

1,2

30

4,0

K

Vk-2

SZ

1000

16

30

40

70

1,2

30

4,0

9,0

Vk-3

SZ

500

15

20

30

35

0,6

50

4,5

6,5

Vk-4

Z

800

10

25

50

90

2,5

25

4,5

13,0

Vk-4

Z

800

10

25

50

90

2,5

25

4,5

K

Vk-5

Z

500

8

20

50

90

2,0

25

4,0

9,0

Vk-6

SZ

3000

20

30

55

90

2,5

25

4,0

13,0

Vk-7

Z

1000

16

30

55

90

0,5

25

4,5

K

Vk-8

K

1000

K

K

30

40

0,5

50

3,5

K

Gazdasági területek (OTÉK 18. §)

1.4. Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) (OTÉK 19. §)

A kereskedelmi szolgáltató területen az OTÉK 19. §-ában meghatározott nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek helyezhetők el.

A település belterületén az alábbi építési övezet került meghatározásra:

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

Gksz-1

SZ

10000

40

60

30

35

1,0

35

4,5

10,0

Gksz-2

SZ

5000

50

50

35

35

1,4

20

6,0

12,0

Gksz-3

SZ

5000

30

40

50

60

1,5

30

3,0

12

Gksz-4

SZ

4000

40

50

35

35

0,6

30

4,0

7,5

Gksz-5

SZ

10000

40

60

25

40

1,5

50

3,0

10,0

A Gksz-5 jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetre vonatkozó kiegészítő előírásai:
a) Az OTÉK 19. §-ában meghatározott kereskedelmi, szolgáltató tevékenységi célú épületek helyezhetők el.
b) Előkert mérete portaépület esetén 0,0 m, egyéb épület esetén 10,0 m.
c) Oldalkert legkisebb mérete: 10,0 m, kivéve, ha e rendelet mellékletét tartalmazó az SZT-1 rajzszámú szabályozási terven jelölt építési vonal ettől eltérően határozza meg.
d) Hátsókert legkisebb mérete: 10,0 m, kivéve, ha e rendelet mellékletét tartalmazó az SZT-1 rajzszámú szabályozási terven jelölt építési vonal ettől eltérően határozza meg.
e) Telekhatárok mentén 10 m széles területsáv fásítandó, fásításként csak honos hazai lombos fák telepítendők.

1.5. Ipari terület (Gip) (OTÉK 20. §)

Az ipari területen az OTÉK 20. § (5) bekezdésben foglalt olyan ipari célú építmények helyezhetők el, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetőek el.

Az ipari terület építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

Gip-1

SZ

400000

60

60

30

40

1,5

50

3,0

30

Gip-2

SZ

10000

60

60

35

50

1,5

25

3,0

15,0

Gip-3

SZ

5000

50

50

50

40

1,2

25
35

3,0

12,0

Gip-4

SZ

10000

60

60

30

40

1,5

50

3,0

15 (40*)

Gip-5

SZ

10000

60

60

30

40

1,5

50

3,0

6

Gip-6

SZ

10000

40

80

50

50

1,5

25

-

18,0

Gip-9

SZ

5000

50

50

40

40

1,2

25
35

3,0

12,0

*technológiai okokból, pl. kémény, siló, villamosvezeték tartóoszlop, antenna építése esetén, az elvi építési engedély alapján eltérés megengedhető legfeljebb 40,0 méterig
A Gip-4 jelű ipari gazdasági övezetre vonatkozó kiegészítő előírásai:
a) Az övezetben a biomassza feldolgozására szolgáló üzemek, és e tevékenységhez kapcsolódó kiszolgáló üzemek építményei helyezhető el.
b) Előkert mérete: portaépület esetén 0,0 m, egyéb épület esetén 10,0 m.
c) Oldalkert legkisebb mérete: 10,0 m, kivéve, ha e rendelet mellékletét tartalmazó az SZT-1 rajzszámú szabályozási terven jelölt építési vonal ettől eltérően határozza meg.
d) Hátsókert legkisebb mérete: 10,0 m, kivéve, ha e rendelet mellékletét tartalmazó az SZT-1 rajzszámú szabályozási terven jelölt építési vonal ettől eltérően határozza meg.
e) Telekhatárok mentén 10 m széles területsáv fásítandó, fásításként csak hazai lombos fák telepítendők.
A Gip-6 jelű, egyéb iparterület övezetre vonatkozóan asz alábbi kikötések érvényesek:
az övezetben a közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség.
a területen lakás nem helyezhető el.
a területen a rendezett terepszint magassága minimum az adott területre érvényes mértékadó árvízszint + 1 m.

1.6. Üdülőterület (Üh) (OTÉK 21-23. §)

Az üdülőterület elsősorban üdülőépületek elhelyezésére szolgál.

Üdülőterület laza beépítésű hétvégi házas üdülő terület.

Az övezetben üdülőépület mellett még

a) elhelyezhető:

1. a terület rendeltetésével összhangban álló és azt közvetlenül szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó építmények

2. sportépítmények

b) nem helyezhetők el:

1. lakóépületek

2. üzemanyagtöltő állomások

3. parkolóházak

4. önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb teher- és szállító gépjárművek részére.

Az övezetben állattartó épület az állattartásról szóló helyi rendelet szerint helyezhető el.

Az övezetben teljes közműellátás biztosítandó. A közműhálózat gerincvezetékének kiépítésével egyidőben a meglévő épületek rákötése kötelező. Építési engedély csak teljes közműellátás megléte esetén adható.

A hétvégiházas üdülőterület építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

Üh-1

SZ

720

K

K

15

20

0,2

75

3,0

4,5

1.7. Különleges területek (KÜ) (OTÉK 24. §)

A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezhető építmények különlegessége miatt eltérnek a többi területfelhasználási kategóriába sorolt területektől.

A különleges területek építési övezetei az alábbiak:

a) Jelentős zöldfelületű különleges intézményterületek

1. Ksp jelű nagy zöldfelületet igénylő, sportolási célú különleges területek

Pázsit utcai, Dohány utcai sportterület

2. Kte jelű temetkezési célú különleges területek

Görög kat. Temető, Köztemetők, Ref. Temető, Katolikus temető.

3. Kke jelű kegyeleti park különleges területek

Izraelita temető és rabbi-sír.

Magyar Kálvária, Magashegy sípálya, tervezett golfpálya

Kb jelű bányatelkek területe

Kv jelű vásárterület, piacterület

Kszt jelű hulladékkezelő létesítmények területei (szennyvíztisztító)

Kkö jelű közműlétesítmények területei

a.) A jelentős zöldfelületű különleges intézményterületek építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

KÜ-Ksp

SZ

10000

50

50

10

30

0,25

60

3,5

8,0

A jelentős zöldfelületű, temetkezési célú különleges intézményterületek építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

KÜ- Kte

SZ

K

50

-

15

10

0,4

40

3,5

8,0

KÜ-Kke

SZ

K

-

-

15

10

0,4

50

3,5

8,0

b.) Büntetés-végrehajtási különleges területek
A Kbv jelű büntetés-végrehajtási területek kizárólag a büntetés-végrehajtás működésével, kiszolgálásával kapcsolatos létesítmények elhelyezésére szolgál.
A Kbv jelű építési övezet előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

KÜ-Kbv

Z

10000

100

50

40

70

1,5

40

3,5

15,0

c.) Idegenforgalmi különleges terület
A Ki idegenforgalmi különleges területek építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

KÜ-Ki-1

SZ

5000

50

50

15

15

0,4

70

3,5

8,0

KÜ-Ki-2

SZ

10000

50

50

15

15

0,3

70

3,5

8,0

KÜ-Ki-3

SZ

5000

30

50

15

15

0,3

70

3,5

8,0

KÜ-Ki-4

SZ

5000

30

50

20

20

0,5

65

3,5

8,0

KÜ-Ki-5

SZ

5000

30

20

10

15

0,3

75

3,5

6,0

KÜ-Ki-6

SZ

10000

100

200

15

15

0,3

80

3,5

8,0

* Az Ungvári-pincék területén Részletes Szabályozási Terv (RSZT) alapján a pincékhez tartozó telekterületek legkisebb mértéke 200 m2 lehet.
d.) Bányatelkek területe
A bányatelek területe építési övezet előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

KÜ-Kb

SZ

50000

100

200

10

10

0,01

40

3,5

8,0

f.) Hulladékkezelő létesítmények területe
A Kszt jelű hulladékkezelő létesítmények területe kizárólag a hulladékkezelő építményei, létesítményei elhelyezésére szolgál.
A Kszt jelű építési övezet építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

KÜ-Kszt

SZ

10000

50

50

10

15

0,5

40

2,5

8,0

g.) Közműlétesítmények területei
A Kkö jelű közműlétesítmények területei kizárólag a közműlétesítmények, és azokhoz szorosan kapcsolódó épületek, építmények elhelyezésére szolgál.
A Kkö jelű építési övezet építési előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

KÜ-Kkö

SZ

1000

20

20

10

15

0,5

40

3,0

7,5

h.) -g jelű gépkocsitároló létesítmények területei

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

-g

Z

K

K

K

K

-

K

K

2,2

3,0

KÜ-E jelű egyéb sajátosságokat hordozó terület: nagy közönségforgalmú létesítmény elhelyezésére szolgáló terület. A területen elhelyezhető: sportlétesítmény, nagy befogadóképességű csarnok. A parkolási igényt minimum 60%-ban telken belül, legfeljebb 40%-ban 300 m-en belül kell biztosítani.

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

KÜ-E

szabadonálló

5000

50

50

40

5

0,8

40

3,5

12,0

A beépítésre nem szánt területek
A) Közúti közlekedési területek
A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók), a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, vízi és légi közlekedés építményeinek elhelyezésére szolgál.
A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az alábbi övezetekre tagozódik:
közúti közlekedési övezet jele: KÖú, illetve színezés
parkoló övezet jele: KÖp
üzemanyagtöltő-állomás övezet jele: KÖt
autóbusz-végállomás övezet jele: KÖa
különszintű közúti közlekedési csomópont terület jele: KÖcs
kötöttpályás (vasúti) közlekedési övezet jele: KÖk
kötöttpályás közlekedési védelmi célú zöldfelület övezet jele: KÖkv
légi közlekedési (helikopter) övezet jele: KÖl
Közúti közlekedési területek
A közúti közlekedési területek a Terven a KÖú jellel, sárga és szürke színezéssel megkülönböztetett területek.
Sárga színnel jelölt utak az országos gyorsforgalmi utak, az országos utak, az országos mellékutak és települési főutak, a települési mellékutak (gyűjtő utak), szürke színnel jelölt utak a kiszolgáló utak, a kerékpárutak, gyalogos főutca területe, melyet az SZT narancssárga színnel jelöl.
A közlekedési területen elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló
közlekedési építmények
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
igazgatási épület
a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás
Az országos főúthálózat számára az alábbi szabályozási szélességű közlekedési területet és védőtávolságot kell biztosítani:
Gyorsforgalmi úthálózat:
Jelenleg gyorsforgalmi úthálózat a területen nem üzemel.
Az országos főutak:
A területen halad át a 37-es főút átkelési szakasza (Pataki u. vasúti átjáró, Ipar u; Petróleumgyár u; Ipartelep u.; Bodrog u. aluljáró; Batthyány u; Villanygyár u.; Árpád u.; Trianon u.; Köztársaság u.; Határ u.; Kazinczy F.u. körforgalom)
b) Kbv jelű büntetés-végrehajtási különleges területek
c) Ki jelű idegenforgalmi különleges terület

1. Az országos főutak külterületi szakaszán az úttengelytől mért 50-50 m-es védőtávolságon belül építmények csak külön jogszabályok szerint helyezhetők el. A kerítés az úttengelytől minimum 30-30 m-re helyezhető el.

2. Az országos főutak belterületi szakaszain a 37-es főút mentén - a szabályozás szélessége nem csökkenthető (Meglevő szabályozási szélesség 18-30-40m között változóan)

A területen halad át a Károlyfalva – Rudabányácska összekötő út.

Az országos mellékutak és települési főutak külterületi szakaszán az úttengelytől mért 50-50 m-es védőtávolságon belül építmények csak külön jogszabályok szerint helyezhetők el. A kerítések elhelyezése az úttengelytől minimum 20-20 m, az építési vonal minimum 30-30m.

Esze Tamás – Mártírok útja

Fejes István utca

Vasvári Pál – Köztársaság útja

Új út létesítése esetén

lakóterületen az út szabályozási szélessége legalább 12m szélességű. kétirányú forgalom esetén legalább 6m széles szilárd burkolattal és egyoldali, min. 1,5m széles járdával

központi vegyes, gazdasági és különleges területen az út szabályozási szélessége legalább 16m, legalább 6m széles szilárd burkolattal és legalább egy oldalon minimum 1,5m széles járdával

Lakó- és gazdasági területen létesítendő új utak közforgalom számára megnyitott magánútként is létesíthetők a közúti műszaki előírások biztosításával. A magánutak minimális szélessége 8m.

Új utak, utcák nyitásakor az építtetőnek kétoldali fasor létesítésének feltételeiről gondoskodni kell. Ahol a szabályozási szélesség, illetve a közműadottságok lehetővé teszik útfelújítás esetén, a meglevő utcákban is fasorokat kell telepíteni.

Az önálló gyalogút minimális szabályozási szélessége 3 m.

Az önálló kerékpárút minimális szabályozási szélessége 3 m

A külterületi KÖú jellel jelölt feltáró mező- és erdőgazdasági üzemi utak, dűlőutak esetén az út tengelyétől mért 15-15 m-en belül épület, építmény nem helyezhető el.

A külterületi közutak szabályozási szélessége a SZT eltérő jelölése hiányában legalább 12 m.

A KÖú jelű külterületi utakat a SZT szerinti szabályozási szélességgel és módon kell kialakítani útépítés, útkorszerűsítés (pl. közművesítés) esetén.

A SZT-n KÖú jellel nem jelölt, egyéb külterületi közhasználatú utak szabályozási szélessége legalább 12 m, amit útszabályozás esetén a jelenlegi közterület tengelyétől szimmetrikusan kell biztosítani.

A SZT-n jelölt külterületi útszabályozásokat a következő esetben kell végrehajtani:

a.) az út akár részleges felújításakor

b.) az érintett útszakaszon a határos területek funkcióváltására, beépítésére, átépítésére kerül sor.

A jelenlegi közterületek szélességi méretei mindaddig fenntarthatók, amíg a területhasználat vagy az építés a fenti szabályozási szélességek kialakítását nem teszi szükségszerűvé.

Parkolóterület

A Köp jelű övezet kizárólag gépjárműparkoló személygépjárművek számára, valamint annak működését biztosító építmények elhelyezésére szolgál.

Az övezetben még elhelyezhető funkciók:

Személygépkocsimosó, bruttó 200m2,

Maximum 150m2 kiskereskedelmi árusítóhely

Üzemanyagtöltő-állomás terület

A Köt jelű övezet kizárólag üzemanyagtöltő-állomás, valamint annak működését biztosító építmények elhelyezésére szolgál.

A KÖt jelű övezet előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

KÖt

SZ

1000

20

30

5

70

0,05

10

3,0

5,0

Autóbusz-végállomás terület
A Köa jelű övezet kizárólag autóbusz-végállomás, valamint annak működését biztosító építmények elhelyezésére szolgál.
A Köa jelű övezet előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:
Az építési övezet Az építési telek Az épület
Övezeti jel A beépítés jellemző módja A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2) A kialakítható új telek legkisebb A megengedett legnagyobb beépítettség % A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt % A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2) A legkisebb kialakítandó zöldfelület % Megengedett építménymagassága
Szélessége (m) Mélysége (m) Legkisebb (m) Legnagyobb (m)
KÖa SZ 3000 50 50 5 10 0,15 10 3,0 8,0
Különszintű közúti csomópont terület
A Köcs jelű övezet kizárólag különszintű közúti csomópont kialakítására, valamint annak működését közvetlenül biztosító építmények elhelyezésére szolgál.
A Köcs jelű övezet előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

KÖcs

SZ

3000

50

50

5

10

0,15

60

3,0

8,0

A Köcs jelű övezet számára kijelölt területen a terület átmeneti felhasználása erdőterületként megengedett
f)-g) Kötöttpályás (vasúti) közlekedési területek
A kötöttpályás (vasúti) közlekedési területek a rendeltetési célok szerint az alábbi övezetekre tagozódnak:
KÖk, a vasút üzemi területe, melyen belül az alábbi létesítmények helyezhetők el:
c) Országos mellékutak és települési főutak:
d) Települési mellékutak (gyűjtő utak):

1. vasúti üzemi célú építmények és épületek

2. a vasút üzemeléséhez szükséges raktározási, karbantartási, igazgatási, szociális épületek

3. az utazóközönséget kiszolgáló, ellátó épületek

4. a vasút üzemeltetéséhez szükséges szolgálati lakások

A KÖk és a KÖkv jelű övezet előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

KÖk

SZ

5000

50

20

5

10

0,15

10

3,0

8,0

KÖkv

SZ

5000

50

10

3

-

0,03

90

3,0

4,5

A MÁV vasútvonalak mentén a védőtávolság a szélső vágánytengelytől mérten 50-50m. A védőtávolságon belül építmények csak külön jogszabályban foglaltak szerint helyezhetők el.
Amennyiben a Köv övezetekben fekvő területek, telkek vasúti üzemi használata véglegesen megszűnik, a területek övezet átsorolásáig a megfelelő biztonsági előírások betartásával az Mkbk övezet előírásai szerint hasznosíthatók.
b) KÖkv jelű kötöttpályás közlekedési terület védelmi célú zöldfelületei, mely övezetben kizárólag a vasúti üzemi épület, építmény helyezhető el.
h) Légi közlekedési terület
A KÖl jelű közlekedési terület rendeltetése a helikopter-leszállóhely, valamint annak működését biztosító építmények elhelyezésére szolgál.
A KÖl jelű övezet előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építménymagassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

KÖl

SZ

1000

30

30

5

10

0,1

60

3,0

6,0

B) Járművek elhelyezése
A járművek elhelyezését a vonatkozó helyi rendelet, valamint a jelen rendelet 30. §-a szabályozza.
A területen meglévő gépkocsitároló, valamint közterületi parkolóhely csak annak egyidejű pótlásával szüntethető meg.
Gépjárműtároló az Ln-1 és, Ln-2 jelű, jellemzően telepszerűen beépült lakóterületeken csak csoportosan, elsődlegesen terepszint alatti elhelyezéssel, zöldtető kialakítással létesíthetők. Indokolt esetben felszíni elhelyezés is engedélyezhető.
C) Zöldterületek (OTÉK 27. §)
A zöldterületi övezetekbe tartozó területek a terület jellemzően növényzettel fedett közhasználatú területrészei.
A zöldterületek a rendeltetési célok szerint az alábbi övezetekre tagozódnak:
a Zkp jelű övezet területei a rekreációs szerepet betöltő, díszkertként is funkcionáló közterületek, vagy közhasználatra átadott területek
a Zfk jelű övezet területei az első sorban díszkertként funkcionáló fásított közterületek, vagy közhasználatra átadott területek
a Zkp-k jelű átmeneti hasznosítású közpark övezet olyan korlátozott használatú közterület, amelynek hobbikertként történő átmeneti hasznosítása az önkormányzat által meghatározott ideig tarthat.
a Zv jelű övezet területei védelmi célú zöldterületek.
A Zkp jelű közpark övezetben:
a pihenést és testedzést szolgáló építmények
vendéglátó, valamint
a terület fenntartásához és használatához szükséges építmények,
a terület használói számára kialakított parkolók.
A Zfk jelű fásított közterületek övezetében:
a dísz- és pihenőkert funkciójához tartozó kerti építmények
vendéglátó-, valamint
a közterület megengedett használatához szükséges egyéb építmények
helyezhetők el.
A Zkp-k jelű átmeneti hasznosítású közpark övezetben építmény nem helyezhető el.
A Zv jelű védőzöld övezetben épület nem helyezhető el. A védőzöld övezetben kizárólag csak a máshol és másként nem létesíthető:
nyomvonal jellegű építmények és műtárgyak
a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló, épületnek nem minősülő építmények
a honvédelmet és belbiztonságot szolgáló műtárgyak
helyezhetők el.
A zöldterületek övezeteinek előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Övezet jele

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

Épület elhelyezésére igénybe vehető legkisebb telek (m2)

Beépítettség %

Szintterületi mutató

Legkisebb zöldfelület (%)

Beültetési kötelezettség
(%)

Megengedett legnagyobb építmény magasság
(m)

Terepszint

Legkisebb

Legnagyobb

Alatt*

Felett

Zkp

-

-

-

2

2

0,015

85

40

5,5

Zkp-k

0

0

0

0

0

0

90

70

0

Zfk

-

-

-

60

2

0,03

30

35

5,5

Zv

0

0

0

0

0

0

98

90

0

A terepszint alatti beépítés kizárólag parkoló létesítése céljából, a megengedett beépítési százaléknak megfelelően, legfeljebb két szintben történhet.
A Zkp-k jelű átmeneti hasznosítású közpark övezetben az önkormányzat által meghatározott ideig történő átmeneti használat az alábbiak szerint történhet:
a terület kiskert jelleggel használható
telekalakítás nem engedélyezhető
épület, építmény nem létesíthető
az építési engedély nélküli építmények elbontandók
a bérleményként ideiglenesen használt területek drótfonatú kerítéssel lekeríthetők, a patak szabályozási vonalától 4m-es védősáv betartásával.
A védőzöld területét a területi adottságokhoz és a védelem jellegéhez igazodó kialakítású zöldfelületként kell létesíteni.
A zöldterületi övezet felhasználása csak kertészeti kiviteli terv alapján történhet.
D) Erdőterületek (OTÉK 28. §)
Az erdőterületek övezetei beépítésre nem szánt területek. Jellemzően az erdő folyamatos fenntartásának céljára szolgálnak, továbbá azok a nem erdő művelési ágban nyilvántartott területek, amelyek az erdőműveléshez, az erdőhasználathoz, valamint a vadgazdálkodáshoz szükséges építmények, létesítmények elhelyezésére szolgálnak.
Az erdőterületek az építésszabályozási rendeltetési célok szerint, de azzal a kitétellel, hogy az esetleges építési igénybe vételkor az Evt. 15. § (1) és a 16. § (1) bekezdésben meghatározottak a mérvadóak - az alábbi övezetekre tagozódnak:
az E jelű övezet területei a védelmi célú erdőterületeken kívüli minden más céllal (pl. gazdasági- fatermelő-, egészségügyi-szociális-, oktatási-kutatási-) hasznosított meglévő és létesíthető új erdőterületek
az Ev jelű övezet területei a védelmi céllal hasznosítandó meglévő és létesíthető új erdőterületek.
Az E jelű erdőövezetben elhelyezhető építmények:
az erdő rendeltetésének megfelelő termelő-szolgáltató tevékenységeket kiszolgáló építmények (pl. farakodó építményei, erdészház, vadászház, állatetetők)
az erdei turizmust szolgáló építmények (jellemzően turistaút, erdei pihenő, tűzrakó, esőbeállók, kilátó, parkolók)
Az Ev jelű védelmi célú erdők övezetében elhelyezhető építmények a máshol és másként nem létesíthető:
nyomvonal jellegű építmények és műtárgyak
a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló, épületnek nem minősülő építmények
a honvédelmet és belbiztonságot szolgáló műtárgyak.
Az erdőgazdasági övezetekben minden engedélyköteles építési munka, területhasználat-módosítás csak az erdők védelmével, létesítésével, kezelésével, használatával összefüggő országos hatályú jogszabályok és a jelen szabályzat alapján az erdészeti hatósággal mint szakhatósággal egyetértésben történhet.
Az erdőövezetek előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Övezet jele

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

Épület elhelyezésére igénybe vehető telek legkisebb*

A megengedett legnagyobb bépítettség terepszint

Szintterületi mutató

Legkisebb zöldfelület (%)

Beültetési kötelezettség
(%)

Megengedett legnagyobb építmény magasság
(m)

Felett

Alatt**

Legkisebb

Legnagyobb

m2

Gazdasági, oktatási, kutatási

Egészségügyi-szociális turisztikai

Gazdasági, oktatási, kutatási

Egészségügyi-szociális, turisztikai

E

-

-

100000

0,5

5,0

0,25

1,0

0,08

98

95

8,0

Ev

-

-

-

-

-

-

-

-

98

95

-

bekezdése szerinti eljárásban meghatározható
a terepszint alatti beépítés kizárólag a terepszint feletti beépítés alatt, a megengedett beépítési százaléknak megfelelően, egy szintben létesülhet
Az erdőövezetekben az építési helyet és azon belül az épület, építmény helyét a jegyző jelöli ki.
Az üzemtervezett erdők fenntartásáról és kezeléséről az érvényes erdészeti üzemterv rendelkezik.
E) Mezőgazdasági területek (OTÉK 29. §)
A mezőgazdasági terület a település beépítésre nem szánt területének a növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás, együttesen mezőgazdasági termelés és az ahhoz szükséges építmények elhelyezésére szolgáló része. A mezőgazdasági terület az SZT-n jelölteknek megfelelően az alábbi övezetekre tagolódik:
az jelű általános mezőgazdasági övezet, ahol az üzemszerű szántóföldi művelés a jellemző,
az Máü jelű ültetvényes mezőgazdasági övezet, ahol a szőlő- és gyümölcs-ültetvények művelése a jellemző
az Mátt jelű természeti területek mezőgazdasági övezete, ahol a természeti értékek védelme érdekében a kímélő gyepgazdálkodás a jellemző.
az Mk-1 jelű nagytelkes kertövezet, ahol a kertművelés a meghatározó területhasználat, a terület további fölaprózódása táji/környezeti értékek védelme miatt korlátozott.
az Mk-2 jelű nagytelkes kertövezet ahol a kertművelés a meghatározó területhasználat, a terület további fölaprózódása lehetséges.
az Mk-3 jelű kistelkes kertövezet, ahol általában együttesen jellemző a mezőgazdasági kiskertművelés és a rekreációs területhasználat,
az Mk-4 jelű tanyás kertövezet, ahol a lakófunkció megjelenése jellemző,
az Mkbk jelű belterületi kertövezet, ahol a területi- és környezeti adottságok miatt az építés nem megengedett, a mezőgazdasági művelés korlátozott.
az -e jelű energia erdő céljára hasznosított mezőgazdasági övezet
Az jelű övezetben jellemzően elhelyezhető építmények:
- a mezőgazdasági termeléshez (növénytermesztés és feldolgozás, állattartás és feldolgozás) szükséges építmények (jellemzően állattartó épületek, terménytárolók, szárítók, gépjárműtárolók, gépjavítók, trágyatárolók)
- a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges lakóépület
- a külterületen élők ellátását szolgáló kereskedelmi célú építmények
Az Máü jelű övezetben elhelyezhető építmények:
- a szőlő- és gyümölcstermesztéshez szükséges építmények (jellemzően tárolók, hűtőházak présházak, borfeldolgozó építmények, hűtőházak, gépjárműtárolók, gépjavítók)
- a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges lakóépület (tanya)
- a külterületen élők ellátását szolgáló kereskedelmi- és szolgáltató célú építmények
Az Mátt jelű övezetben elhelyezhető építmények:
- a mezőgazdasági termeléshez (növénytermesztés és feldolgozás, állattartás és feldolgozás) szükséges építmények (jellemzően állattartó épületek, terménytárolók, szárítók, gépjárműtárolók, gépjavítók, trágyatárolók)
- a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges lakóépület
Az Mk-1 jelű övezetben elhelyezhető építmények:
- a szőlő- és gyümölcstermesztéshez, kertműveléshez, állattartáshoz szükséges építmények (jellemzően pince, présház, gyümölcs- és szerszámtárolók, egyéb terménytárolók, gépjárműtárolók, gépjavítók, állattartó épületek, trágyatárolók)
- a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges lakóépület (tanya)
- a külterületen élők ellátását szolgáló kereskedelmi- és szolgáltató célú építmények
Az Mk-2 jelű övezetben elhelyezhető építmények:
- a szőlő- és gyümölcstermesztéshez, kertműveléshez, állattartáshoz szükséges építmények (jellemzően pince, présház, gyümölcs- és szerszámtárolók, egyéb terménytárolók, gépjárműtárolók, gépjavítók, állattartó épületek, trágyatárolók)
- a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges lakóépület
- a külterületen élők ellátását szolgáló kereskedelmi célú építmények
Az Mk-3 jelű övezetben elhelyezhető építmények:
- a szőlő- és gyümölcstermesztéshez, kertműveléshez szükséges építmények (jellemzően pince, présház, gyümölcs- és szerszámtárolók)
- a külterületen élők ellátását szolgáló kereskedelmi célú építmények
Az Mk-4 jelű övezetben elhelyezhető építmények:
- a szőlő- és gyümölcstermesztéshez, kertműveléshez, állattartáshoz szükséges építmények (jellemzően pince, présház, gyümölcs- és szerszámtárolók, egyéb terménytárolók, gépjárműtárolók, gépjavítók, állattartó épületek, trágyatárolók)
- a mezőgazdasági termelés miatt indokolt kintlakáshoz” szükséges lakóépület (tanya)
- a külterületen élők ellátását szolgáló kereskedelmi- és szolgáltató célú építmények.
Az -e jelű energia erdő céljára hasznosított mezőgazdasági övezetben elhelyezhető építmények:
- közművek és azok építményei,
- a védőterületként telepített energiaerdő faállományaként honos fafajok, (pl. fűz) alkalmazhatók, legalább 2 soros telepítési sűrűség mellett.
- a védőterületként telepített energiaerdő faállománya, a hajtásfrissítő első évi metszés után megtartandó
- az energiaerdő faállományának kivágása csak betegség vagy vis maior esetén lehetséges
- a védelmi célú energiaerdő betelepítése, a területen létesülő első beruházás használatba vételi engedélyének feltétele.
Üdülőépület (-egység) egyetlen mezőgazdasági övezetben sem létesíthető, üdülési funkció nem alakítható ki.
A mezőgazdasági övezetek előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az övezet

A telek

Az épület

Sajátos területhasználat

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek mérete
(m2)

Épület elhelyezésére igénybe vehető telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség terepszint

Megengedett legnagyobb építmény-magassága
(m)

területe
(m2)

szélessége
(m)

felett
(%)

alatt
(%)

legkisebb

legnagyobb

gazdasági épület

lakó+gazdasági épület (tanya)

gazdasági épület

lakó+gazdasági épület (tanya)

gazdasági épület

lakó+gazdasági épület (tanya)

gazdasági .épület

lakó+gazdasági épület (tanya)

gazdasági épület

lakó+gazdasági épület (tanya)

Általános mg-i övezet

SZ

10.000

-

6.000

10.000

50

50

1,5

1,5

0,5

0,5

4,5

5,5

Ültetvényes mg-i övezet

Máü

SZ

3.000

-

720

3.000

50

50

3,0

1,5

1,0

0,5

4,5

5,5

Az övezet

A telek

Az épület

Sajátos területhasználat

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek mérete
(m2)

Épület elhelyezésére igénybe vehető telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség terepszint

Megengedett legnagyobb építmény-magassága
(m)

területe
(m2)

szélessége
(m)

felett
(%)

alatt
(%)

legkisebb

legnagyobb

gazdasági épület

lakó+gazdasági épület (tanya)

gazdasági épület

lakó+gazdasági épület (tanya)

gazdasági épület

lakó+gazdasági épület (tanya)

gazdasági .épület

lakó+gazdasági épület (tanya)

gazdasági épület

lakó+gazdasági épület (tanya)

Természeti területek mg-i övezete

Mátt

SZ


10.000

-

10.000

6.000

50

50

1,5

1,5

-

-

4,5

5,5

Nagytelkes kertövezet

Mk-1

SZ

3000

-

3000

3.000

12

50

1,5

1,5

0,5

0,5

4,5

5,5

Nagytelkes kertövezet

Mk-2

SZ

1500

-

1500

3.000

12

50

3,0

1,5

1,0

0,5

4,5

5,5

Kistelkes kertövezet

Mk-3

SZ

800

3000

800

0

12

0

3

0

2

0

4,5

0

Tanyás kertövezet

Mk-4

SZ

6000

-

3000

6000

12

20

3

3

1,5

1,5

4,5

5,5

Belterületi kertövezet

Mkbk

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- A mezőgazdasági területek övezeteiben a beépíthető terület számításánál a telek 1 ha feletti területrészének csak a 10 %-a vehető figyelembe.

Az építési övezet

Az építési telek

Az épület

Sajátos területhasználat

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2)

A kialakítható új telek legkisebb

A megengedett legnagyobb beépítettség %

A megengedett legnagyobb beépítettség. Terepsz8int Terepszint Terepszint alatt %

A megengedett legnagyobb szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó zöldfelület %

Megengedett építmény-magassága

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)

Energia erdő

-e

SZ

10 000

-

-

0,1

0,1

0,001

95

-

0*

*kivéve közművezeték, közműépítmény, karbantartóút
A mezőgazdasági területek övezeteire a termőföld védelméről és használatáról szóló törvények és jogszabályok előírásait is érvényesíteni kell.
A mezőgazdasági területeken történő építések építési engedélyezési eljárásába a vonatkozó jogszabály szerint a talajvédelmi hatóságot is be kell vonni. Az építési engedélyezési tervben külön munkarészben kell foglalkozni a területen található humuszvagyon védelmével, a letermelés, a deponálás és a felhasználás módjával.
A mezőgazdasági övezetekben lakás csak a gazdasági tevékenység folytatásához is alkalmas funkciójú tanya (lakóépület+gazdasági épület) részeként helyezhető el. Tanya építése esetén a lakóépület alapterülete az országos érvényű jogszabályoknak megfelelően nem haladhatja meg a megengedett beépítettségnek a felét. Egy telken legfeljebb két lakás helyezhető el.
A mezőgazdasági övezetekben építhető egy-egy épület max. szintterülete 200 m2 lehet, kivéve, ha az ennél nagyobb szintterületű építmény létesítése az elvi építési engedélyben a környezet- és a látványvédelem érdekeit biztosítva indokolható.
A mezőgazdasági övezetekben az alábbi építési előírásokat is érvényesíteni kell:
A nyeregtetős vagy kontyolt nyeregtetős épület tetőhajlásszöge 30-45 között lehet. Lapos tetős épület építését az építésügyi hatóság az engedélyezés során a településkép védelme érdekében megtilthatja.
Csak környezetbarát, tájba illő anyagok alkalmazhatók. A természetes anyagok használatát előnyben kell részesíteni. Az épületek szerkezetét és a közterület felé látszó anyagok használatát a táj- és településkép védelme érdekében az elvi engedélyben az engedélyező hatóság meghatározhatja.
Az épületek földszinti padlószintje az eredeti terephez képest 1,5 m-nél nagyobb mértékben nem emelhető ki.
A villamosenergia-hálózat kisfeszültségű (20 kV alatti) vezetékeit a településkép védelme érdekében a SZT-ben jelölt táj- és településkép-védelem szempontjából érzékeny területeken földkábelként kell vezetni. Az SZT-ben nem jelölt egyéb területeken a vezetékek légvezetékként is vezethetők, amelyek tartóoszlopai fából készülhetnek.
Az SZT-ben mezőgazdasági övezetbe sorolt, de az ingatlan-nyilvántartásban erdőművelési ágban nyilvántartott, illetve az erdőtörvény hatálya alá tartozó 1500 m2-t meghaladó területnagyságú telek az erdészeti hatóság hozzájárulásától függően a védelmi célú erdőövezetre vonatkozó előírások szerint hasznosítható.
Nagy állatlétszámú, üzemi állattartás célját szolgáló épületek és a trágya, valamint egyéb bűzös hulladék kezeléséhez szükséges építmények, területek a belterület határától mért 1000 m, a belterületen kívüli egyéb lakott telkek körüli 300 méteres távolságon belül nem helyezhető el.
F) Vízgazdálkodási területek (OTÉK 30. §)
A vízgazdálkodással összefüggő övezetekbe tartoznak az alábbi területek:
a Ronyva meder és a Ronyva árapasztó medre,
a patakok, erek, tavak-tározók medrei,
a felszíni vízelvezetésben szerepet játszó, SZT-ben meghatározott vízmosások területe,
a vízmedrek mentén a vízgazdálkodás szempontjából, a SZT-ben meghatározott szélességű parti sávok,
a közcélú nyílt csatornák medre és partja a vízgazdálkodási területként szabályozott szélességben,
a felszíni vízfolyások hullámterei,
a vízbeszerzési területek és védőterületeik (hidrogeológiai védőidom).
A vízgazdálkodási területek az alábbi övezetekre tagolódnak:
a V jelű vízmedrek övezete
a Vvm jelű a felszíni vízelvezetésben szerepet játszó vízmosások övezete
A vízgazdálkodási övezeteket érintő bármilyen építési munkát folytatni, területet hasznosítani csak elvi építési engedély és az ahhoz beszerzett vízjogi engedély alapján lehet.
A vízgazdálkodási övezetek előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az övezet

A telek

Az épület

Sajátos területhasználat

Övezeti jel

A beépítés jellemző módja

A kialakítható új telek mérete

Épület elhelyezésére igény bevehető telek legkisebb


A megengedett legnagyobb beépítettség
terepszint

Legkisebb kötelező zöldfelület
(%)

Beültetési kötelezettség a legkisebb zöldfelület arányában(%)Megengedett
legnagyobb építmény magasság
(m)

Legkisebb (m2)

Legnagyobb (m2)

területe (m2)

Szélessége (m)

felett
(%)

alatt
(%)

Vízmedrek

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Csapadékíz-elvezető vízmosások

Vvm

-

-

-

-

-

-

-

80

80

-

A vízgazdálkodási területek övezeteiben a beépíthető terület számításánál a telek 1 ha feletti területrészének csak a 10 %-a vehető figyelembe.
A vízgazdálkodási övezetekben a meder partja mentén a karbantartási munkálatok elvégezhetősége érdekében az egyéb jogszabályban előírt szélességű biztonsági sávokat szabadon, kerítés és egyéb építménytől mentesen kell hagyni. A területen levő vízmedrek parti sávját a hatályos rendelkezések előírásainak megfelelően biztosítani kell.
A területen építményt elhelyezni, jelentős földmunkát végezni, művelési ágat változtatni a vonatkozó rendelkezések előírásainak megfelelően, valamint az alábbiak figyelembe vételével csak úgy szabad, hogy a beavatkozás:
a biztonságos felszíni vízelvezetést ne veszélyeztesse, illetve szolgálja,
segítse elő a csapadékvizek tárolását, a vízhiányos időszakra való visszatartását,
biztosítsa a meglévő élőhelyek védelmét és újak kialakulását.
-----------------------------------------

3. melléklet

Hk.

4. melléklet

4. melléklet*23

A VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉHEZ, VALAMINT A BELTERÜLETÉBE VONÁSRA ÉS A KÜLTERÜLETHEZ CSATOLÁSRA JAVASOLT INGATLANOK

Széphalom városrésznél Alsóregmec község területéből átcsatolandó ingatlanok:

033, 034/1, 034/4, 034/5, 034/6, 034/7, 034/8, 034/9, 034/10, 034/11, 034/12, 034/13, 034/14, 034/15, 034/16, 034/17, 034/18, 034/19, 034/20, 034/21, 034/22, 034/23, 034/25, 034/26, 034/27, 034/28, 034/29, 034/30, 034/31, 034/32, 034/33, 034/34, 034/35, 034/36, 036, 037/1, 037/3, 037/4, 038, 039/2, 040, 041/1, 041/2, 043/4, 043/5, 043/6, 043/7, 044, 045, 046, 048 része, 056/1 része, 057/2, 057/4, 057/5, 057/6, 057/8, 057/9, 058, 059/1, 059/2, 059/3, 059/4, 059/5, 059/6, 059/7, 059/8, 059/9, 059/10, 059/11, 059/12, 059/13, 059/14, 059/15, 059/16, 059/17, 060/3, 061/2, 061/3, 061/4, 062, 063 része, 064/1, 064/3, 065, 067, 068/1, 068/2, 068/3, 070/5

Belterületbe vonásra javasolt ingatlanok

1. Széphalom városrésznél az Alsóregmectől átcsatolt ingatlanokból:

040, 041/1, 041/2, 043/4, 043/5, 043/6, 043/7, 044, 059/1, 059/2, 059/3, 059/4, 059/5, 059/6, 059/7, 059/8, 059/9, 059/10, 059/11, 059/12, 059/13, 059/14, 059/15, 059/16, 059/17, 061/2, 061/3, 061/4, 067, 068/1

2. Széphalom Városrész belterületébe csatolandó területek (Gépállomás környéke) I. ütem

0247/2, 0247/3 10%, 0247/4 10%, 0247/5 10%, 0247/6 10%, 0247/7 5%, 0245 60%, 0243 40%, 0246/2, 0248/2, 0248/3, 0248/4, 0248/5, 0248/6, 0248/8, 0248/9, 0248/11, 0249, 0250/1, 0250/2, 0251, 0252/3, 0252/4

3. Széphalom Városrész belterületébe csatolandó területek (Hosszúláz temető környéke) II. ütem tartalék terület

0220/1, 0220/2, 0220/3, 0220/5, 0220/11 50%, 0220/12 50%

4. Rudabányácska városrész belterületébe csatolandó területek

0238/3, 0238/5 90%, 0238/6, 0259 50%, 0234/17

5. Sátoraljaújhely város belterületébe csatolandó területek Felvonó környéke (Torzsás)

0177/17, 0182/2 20%, 0189/1, 0189/2, 0189/5, 0189/6, 0189/7, 0190, 0228/4, 0228/5, 0228/6, 0228/7, 0228/8, 0228/12, 0228/13,

6. Sátoraljaújhely város belterületébe csatolandó területek Fehér patak környéke

0194/1, 0194/2, 0194/6, 0197/4, 0198/5, 0198/6, 0198/8, 0198/10, 0198/13, 0198/14, 0198/15, 0198/16, 0198/17, 0198/19, 0200/3, 0201/4, 0201/5, 0201/6, 0201/7

7. Sátoraljaújhely város belterületébe csatolandó területek Benczúr utca környéke

10176/1, 10177/4, 10178, 10179/1, 10180/1, 10180/2, 10181, 10182/3, 10182/4, 10183, 10184, 10185, 10186, 10187/1, 10188, 10189, 10190/2, 10190/3, 10190/4, 10191, 10192, 10193, 10194, 10195, 10196/4, 10196/5, 10196/6, 10197, 10198/1, 10198/2, 10199, 10200/1, 10200/2, 10201/1, 10201/2, 10201/3, 10201/4, 10201/5, 10201/6, 10201/7, 10201/8, 10201/9, 10201/10, 10202/1, 10202/2, 10203/1, 10203/2, 10204/1, 10204/2, 10205/1, 10205/2, 10175

8. Sátoraljaújhely város belterületébe csatolandó területek, Felsőzsólyomka pincesor

10307, 10308, 10309, 10310, 10311, 10312, 10313, 10314, 10315, 10316, 10317, 10319, 10320, 10321/4, 10322, 10323, 10324, 10331, 10332, 10333, 10334, 10335, 10336, 10337, 10338, 10339, 10340, 10341, 10342, 10344, 10347, 0199/5, 0199/6, 0199/8, 0199/10 hrsz

9. Sátoraljaújhely város belterületébe csatolandó területek Magyar Kálvária köz környéke

10538, 10540/5, 10546 része, 10547, 10548, 10539

10. Sátoraljaújhely város belterületébe csatolandó területek Májuskút környéke (lakóterület )

10552/12, 10552/13, 10555, 10556, 10557/2, 10557/3, 10557/4, 10557/5, 10558, 10559/1, 10559/2, 10559/3, 10559/4, 10560, 10561, 10562, 10563, 10564/2, 10564/3, 10564/4, 10564/6, 10564/7, 10565, 10566/1, 10566/2, 10566/3, 10567/1, 10567/2, 10568/1, 10568/2, 10569, 10571/1, 10571/3, 10571/4, 10571/5, 10571/6, 10572, 10573/1, 10573/2, 10573/3, 10575/1, 10575/3, 10575/4, 10575/5, 10577/1, 10577/3, 10577/5, 10577/6, 10578, 10579/4, 10579/5, 10579/6, 10579/7, 10580/1, 10580/2, 10581/1, 10581/2, 10582, 10583, 10703/1, 10703/2, 10703/3, 10706/1, 10706/2, 10707/1, 10707/2, 10708, 10709, 10710/1, 10710/2, 10711, 10712, 10713, 10714/2, 10714/3, 10715/4, 10716, 10717/1, 10717/2, 10718, 10719, 10720, 10721, 10722, 10735, 10736, 10737, 10738, 10739/3, 10739/4, 10740,

11. Sátoraljaújhely város belterületébe csatolandó területek Májuskút környéke (üdülőterület)

10584, 10585/1, 10585/2, 10586, 10587, 10588, 10589, 10590, 10591, 10592, 10593, 10594, 10595/1, 10595/2, 10596, 10597, 10598, 10599, 10600/1, 10600/2, 10601/1, 10601/2, 10601/3, 10601/4, 10603, 10604, 10605/1, 10605/2, 10605/3, 10606/1, 10606/2, 10606/3, 10606/4, 10606/5, 10607/1, 10607/2, 10608, 10609, 10610, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615/1, 10615/2, 10615/3, 10615/4, 10616/1, 10616/2, 10617, 10618, 10619, 10620, 10621, 10622, 10624, 10625, 10626, 10627, 10628/1, 10628/2, 10629, 10630/1, 10630/2, 10630/3, 10630/4, 10631, 10632/1, 10632/2, 10633, 10634, 10635, 10636/1, 10637, 10638, 10639, 10640, 10641, 10642, 10643, 10644, 10645, 10646, 10647, 10648/1, 10648/2, 10649/1, 10649/2, 10649/4, 10649/5, 10650, 10651, 10652, 10653, 10654, 10655, 10656/1, 10656/2, 10656/3, 10656/4, 10657, 10658, 10659/1, 10659/2, 10659/3, 10659/4, 10659/5, 10659/6, 10659/7, 10659/8, 10659/9, 10659/10, 10659/11, 10663, 10664, 10665, 10666, 10667, 10668/1, 10668/2, 10670, 10671, 10672, 10674/1, 10674/2, 10674/3, 10675, 10676, 10677, 10678/1, 10678/3, 10678/4, 10680, 10681, 10682, 10683, 10684, 10685, 10686/1, 10686/2, 10687, 10688, 10689, 10690/1, 10690/2, 10691, 10692, 10693, 10694, 10695/1, 10695/2, 10696/1, 10696/2, 10696/3, 10697/1, 10697/2, 10698, 10699, 10700, 10701, 10702, 10750,

12. Sátoraljaújhely város belterületébe csatolandó területek (Lakópark környéke)

10861, 10862 80%, 10863 60%, 10866 60%, 10867 60%, 10870/1 60%, 10870/2 60%, 10871 60%, 10881/1, 10881/2, 10882, 10883, 10884, 10885, 10886, 10887/1, 10887/2, 10888, 10889, 10890, 10893/1, 10893/2, 10894, 10909 50%, 10915, 10916, 10917/2, 10917/3, 10917/4, 10917/13, 10917/14, 10917/16, 10917/10 30%, 10917/19 30%, 10918 20%, 10919/2, 10920, 10913/4, 10913/5, 10913/6, 10913/7, 10913/8, 10913/9, 10914, 10999/2

13. Sátoraljaújhely város belterületébe csatolandó területek (Pataki út, Némahegy)

0159/7, 0159/8, 0160/1, 0160/4, 0160/5, 0160/6, 0160/7, 0160/8, 0160/9, 0160/11, 0160/12, 0160/13, 0160/14, 0161/1, 0165/1, 0166,

11001, 11016/2, 11016/3, 11016/4, 11016/5, 11012/2, 11013, 11019, 11228/2, 11228/3, 11020/3, 11020/4, 11020/5, 11020/6, 11020/7, 11021/1, 11021/2, 11021/3, 11023, 11023/1, 11023/2, 11023/3, 11023/4, 11023/5, 11023/6, 11023/7, 11023/8, 11023/9, 11023/10, 11024, 11026/1, 11026/2, 11027, 11028, 11029/1, 11029/3, 11029/4, 11030/3, 11030/16, 11030/19, 11030/20, 11031/2, 11031/3, 11031/4, 11032, 11033, 11034, 11035, 11036, 11038/13,

14. Sátoraljaújhely város belterületébe csatolandó területek (Déli iparterület)

02/12, 03/2, 03/3, 04, 05/1, 05/3, 05/4, 06, 07, 08, 09, 010/1, 010/2, 011, 012, 013, 014, 015/2, 015/3, 016, 017/3, 017/4, 018, 019/1, 019/3, 019/4, 019/5, 023, 032/2, 042/1, 0156/2, 0156/5, 0156/6, 0156/7, 0156/8, 0157, 067, 068/1, 068/3, 068/4, 064/5, 069/1, 069/2, 069/3, 069/4, 069/5, 069/6, 069/8, 069/9, 069/10, 069/11, 069/12, 070, 071, 072/1, 072/2, 072/3, 072/4, 072/5, 072/6, 072/7, 072/8, 072/9, 079/11, 072/13, 072/14, 072/15, 072/16, 072/17, 073/3, 073/4, 073/5, 073/6, 073/7, 073/8, 073/9, 073/10, 073/11, 073/12, 073/13, 073/14, 073/15, 073/16, 073/17, 073/18, 073/19, 073/20, 073/21, 073/22, 074/2, 075/1, 075/2, 075/3, 075/4, 075/5, 075/6, 075/7, 076/3, 077/4, 077/5, 077/6, 077/7, 077/8, 077/14, 077/15, 077/16, 077/17

15. Sátoraljaújhely város belterületébe csatolandó területek (Károlyfalva városrész)

0173/8, 0173/14, 0433/15, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439/1, 0439/2, 0439/3, 0439/4, 0440, 0441. hrsz.

16. Sátoraljaújhely város külterületéhez csatolandó területek (Rudabányácska városrész)

3534, 3535, 3547, 3550 hrsz

17. Sátoraljaújhely Város belterületébe csatolandó területek (Köveshegy):

11293/4

------------------------------

5. melléklet

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK JEGYZÉKE

Helye

Elhelyezkedése

Jelleg

Kora

Lelőhely
állapota

Leánykollégium Kossuth u. 31.

A Kollégium udvara

Sír, szórványtemető

Középkor, újkor

Bolygatott

Kazinczy –
Rákóczi út kereszteződés

Ugyanott

Éremlelet

Ismeretlen

-

Dózsa Gy. u. 3.

Ugyanott

Telep

Középkor

Elfedett

Várhegy

Hegycsúcs

Vár

Ismeretlen

Elfedett

Törzsás dűlő

Rudabányácska felé

Szórvány

Késő középkor

-

Ronyva patak medre

A patak szakadozott partja

Telep

Őskőkor, középső neolit

Elfedett, bolygatott,

Kis-Bibérc

Bibérci úttól keletre

-

Őskori

-

Bibérctanya

Bibérci úttól keletre

-

Bronzkori

-

Pálos-Piarista templom

Deák u. 12.

-

Azonosítatlan

-

Köre-dűlő

-

Éremlelet

Azonosítatlan

-

Bózsva-patak

-

Éremlelet

Azonosítatlan

-

Rendes, Duffa szőlő

-

Kincslelet

Azonosítatlan

-

6. melléklet

Hk.

7. melléklet

Az előírásokat a mellékletet képező tervvel együtt kell alkalmazni.

Rajzszám

Helyi Építési Szabályzat – HÉSZ- mellékletei

Méretarány

SZT-1

Sátoraljaújhely-Károlyfalva, 37. sz. főúttól északra tervezett gazdasági terület Szabályozási terve

M = 1 : 2000
M = 1 : 3000

Az alkalmazott jelölések a szabályozási terv egészére is vonatkoznak.

8. melléklet

Sátoraljaújhely városközpontjának területi lehatárolása
Délnyugati határa
Esze Tamás utca - Pataki utca kereszteződése a Régi Izraelita temető oldalán
Nyugati határa
Esze Tamás utca nyugati oldala
Piactér
Tompa Mihály utca nyugati oldala
Mártírok útja nyugati oldala
Görög Katolikus templom és parochia
Kazinczy utca keleti oldal – Erdős I. utcai kereszteződésig
Északi határa
Erdős I. utca déli oldala
Jókai u. nyugati oldala az Erdős I. utca és Fürdő utca között
Fürdő utca déli oldala a Barátszer utcáig
Keleti határa
Barátszer utca nyugati és déli oldala Fürdő utca és a Móricz Zs. utca között
Móricz Zsigmond utca keleti oldala
Postaköz északi oldala a Vasvári P. utca kereszteződéséig
Vasvári Pál utca nyugati oldala az Árpád utca kereszteződéséig
Árpád utca déli oldala az Aradi Vrt. útjáig
Aradi Vrt. útja keleti oldala
Madách tér keleti és délkeleti oldala
Illyés Gyula utca nyugati oldala
Bajza utca déli oldala az Illyés Gyula utcai kereszteződéstől
Kossuth utca keleti oldala a Bajza utcától a Fasor útig
Fasor utca keleti oldala
Délkeleti határa
Fasor utca nyugati oldala
Fasor utca Pataki utca kereszteződés déli oldala

9. melléklet

Jegyzék
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.2.) önkormányzati rendelet hatályba lépését követően belterületbe vont ingatlanokról
Sorszám Eredeti külterületi helyrajzi száma Belterületi helyrajzi szám
1 0189/8 7677
2 0189/9 7678
3 11293/4

10. Melléklet

Elővásárlási joggal érintett ingatlanok

Az „Ipari Park fejlesztési területe” célt érintően:

Sátoraljaújhely,

066/1., 066/2., 066/3., 066/4., 066/5., 067., 068/1., 068/3., 068/5., 069/1., 069/2., 069/3., 069/4., 069/5., 069/6., 069/8., 069/9., 069/10., 069/11., 069/12., 073/3., 073/4., 073/5., 073/6., 073/7., 073/8., 073/9., 073/10., 073/11., 073/12., 073/13., 073/14., 073/15., 073/16., 073/17., 073/18., 073/19., 073/20., 073/21., 073/22., 075/1., 075/2., 075/3., 075/4., 075/5., 075/6., 075/7., 077/4., 077/5., 077/6., 077/7., 077/8.

A „Romatelepek rekonstrukciója” célt érintően:

Sátoraljaújhely,

649/2, 650/1, 650/2, 650/2/A/1, 650/2/A/2, 650/2/A/3, 650/2/A/4, 650/3, 651, 652, 652/A, 652/B, 653, 654/1, 657/20, 657/21, 657/22, 657/23, 657/24, 657/25, 657/27, 657/28, 657/29, 657/30, 657/32, 657/33, 657/34, 657/35, 657/36, 657/37, 657/39, 657/40, 657/41, 658, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 670, 671/1, 671/2, 671/3, 738/1, 738/2, 738/3, 738/4, 738/4/A, 738/4/B, 738/5, 738/6, 738/7, 738/8, 740/A, 740/B, 740/B/1, 740/B/2, 741, 743, 744, 750/2/A/1, 750/2/A/2, 750/3, 750/3/A, 750/4, 750/4/A, 750/5, 750/6, 750/7, 750/7/A, 750/8, 750/9, 750/10, 750/10/A, 750/12, 750/13, 750/14/A/1, 750/14/A/2, 754/1, 754/2, 755, 755/A, 756, 756/A, 757, 757/A, 759, 759/A, 760/A, 761, 761/A, 762/1, 762/2, 766, 766/A, 769, 769/A, 770, 770/A, 772, 772/A, 773, 773/A, 774, 774/A, 776, 776/A, 777, 777/A, 786, 786/A, 787, 787/A, 788, 788/A, 789, 789/A, 791, 791/A, 792/A, 793, 793/A, 794, 794/A, 796, 796/A, 797, 797/A, 798, 798/A, 799, 799/A, 800, 800/A, 802, 802/A, 803, 803/A, 804, 804/A, 805, 805/A, 806, 806/A, 807, 808, 808/A, 809, 809/A, 810, 810/A, 811, 811/A, 812, 812/A, 813, 814, 815, 815/A, 816, 816/A, 817, 817/A, 818, 818/A, 819, 819/A, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 827, 827/A, 828/A/1, 828/A/2, 829, 830, 831, 832, 833, 834/1, 834/2,

A „Közúti várakozóhely létesítése” célt érintően:

Sátoraljaújhely,

„Turisztikai fejlesztési terület” célt érintően:

Sátoraljaújhely

10001/4, 10002, 10003, 10004, 10005, 10006, 10007, 10008, 10009, 10010/1, 10010/2, 0189/1, 0189/2, 0189/4, 0190, 0194/5, 0228/13, 0228/14

2
Integrált Településfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célok megvalósítása célt érintően:
Sátoraljaújhely,
674, 675, 676, 677, 678, 679, 682, 684, 685,686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 710/A/1, 710/A/2, 710/A/3, 710/A/4, 710/A/5, 710,/A/6, 711,714, 716, 716/A, 716/A/1, 716/A/2, 716/A/3, 716/A/4, 716/B/1, 717, 718, 719, 720, 721, 722/1, 722/2, 723, 723/A/1, 723/A/2, 723/A/3, 723/A/4, 725, 726, 727, 729, 730, 731, 732, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 850/1, 850/1/A/1, 850/1/A/2, 850/2, 853, 854, 855, 856, 857, 859, 860, 862, 863, 863/A/1, 863/A/2, 864, 865, 866, 867, 868/1, 868/2, 868/3, 868/5, 868/5/A/1, 868/5/A/2, 868/6, 868/7, 868/7/A/1, 868/7/A/2, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 874/A, 874/A/1, 874/A/2, 875, 876, 877, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890/1, 890/2, 892/1, 892/2, 893, 895, 896/3, 896/4, 896/5, 896/6, 897, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 905/A, 907, 908, 908/A, 908/A/1, 908/A/2, 908/B, 908/B/3, 908/B/4, 909, 909/A, 909/A/1, 909/A/2, 909/A/3, 909/A/4, 910, 911, 911/A, 911/A/1, 911/A/2, 911/A/3, 912, 914, 915,916, 917, 918, 919, 920, 920/A/1, 920/A/2, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 930/A, 930/A/1, 930/A/2, 930/A/3, 930/A/4, 931, 933, 934, 935, 936, 937, 937/A, 937/A/1, 937/A/2, 937/A/3, 937/A/4, 937/B, 937/B/1, 937/B/2, 937/B/3, 937/B/4, 937/B/5, 937/B/6, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 86, 86/A/1, 86/A/2, 86/B, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109/4, 109/6, 109/6/A, 109/6/A/1, 109/6/A/2, 109/6/A/3, 109/6/A/4, 109/6/A/5, 109/6/A/6, 109/6/A/7, 109/6/A/8, 109/6/A/9, 109/6/A/10, 109/6/A/11, 109/6/A/12, 109/6/A/13, 109/6/A/14, 109/6/A/15, 109/6/A/16, 109/6/A/17, 109/6/A/18, 109/6/A/19, 109/6/A/20, 109/6/A/21, 109/6/A/22, 109/6/A/23, 109/6/A/24, 109/6/A/25, 109/6/A/26, 109/6/A/27, 109/6/A/28, 109/6/A/29, 109/6/A/30, 109/6/A/31, 109/6/A/32, 109/6/A/33, 109/6/A/34, 109/6/A/35, 109/6/A/36, 109/6/A/37, 109/6/A/38, 109/6/A/39, 109/6/A/40, 109/6/A/41, 109/6/A/42, 109/6/A/43, 109/6/A/44, 109/6/A/45, 109/6/A/46, 109/6/A/47, 109/6/A/48, 109/7, 109/8, 109/8/A, 109/8/A/1, 109/8/A/2, 109/8/A/3, 109/8/A/4, 109/8/A/5, 109/8/A/6, 109/8/A/7, 109/8/A/8, 109/8/A/9, 109/8/A/10, 109/8/A/11, 109/8/A/12, 109/8/A/13, 109/8/A/14, 109/8/A/15, 109/8/A/16, 109/8/A/17, 109/8/A/18/, 109/8/A/19, 109/8/A/20, 109/8/A/21, 109/8/A/22, 109/8/A/23, 109/8/A/24, 109/8/A/25, 109/8/A/26, 109/8/A/27, 109/8/A/28, 109/8/A/29, 109/8/A/30, 109/8/A/31, 109/8/A/32, 109/8/A/33, 109/8/A/34, 109/8/A/35, 109/8/A/36, 109/8/A/37, 109/8/A/38, 109/8/A/39, 109/8/A/40, 109/8/A/41, 109/8/A/42, 109/8/A/43, 109/8/A/44, 109/8/A/45, 109/8/A/46, 109/8/A/47, 109/8/A/48, 109/14, 109/14/A, 109/14/A/1, 109/14/A/2, 109/14/A/3, 109/14/A/4, 109/14/A/5, 109/14/A/6, 109/14/A/7, 109/14/A/8, 109/14/A/9, 109/14/A/10, 109/14/A/11, 109/14/A/12, 109/14/A/13, 109/14/A/14, 109/14/A/15, 109/14/A/16, 109/14/A/17, 109/14/A/18, 109/14/A/19, 109/14/A/20, 109/14/A/21, 109/14/A/22, 109/14/A/23, 109/14/A/24, 109/18, 109/18/A, 109/18/A/1, 109/18/A/2, 109/18/A/3, 109/18/A/4, 109/20, 109/22, 109/26, 109/28, 109/29, 109/30, 109/32, 109/32/A 109/32/A/1, 109/32/A/2, 109/32/A/3, 109/32/A/4, 109/33, 109/33/A, 109/33/A/1, 109/33/A/2, 109/33/A/3, 109/33/A/4, 109/34, 109/34/A, 109/34/A/1, 109/34/A/2, 109/34/A/3, 109/34/A/4, 109/35, 109/35/A, 109/35/A/1, 109/35/A/2, 109/35/A/3, 109/35/A/4, 109/36, 109/36/A, 109/36/A/1, 109/36/A/2, 109/36/A/3, 109/36/A/4, 109/38, 109/38/A, 109/38/A/1, 109/38/A/2, 109/38/A/3, 109/38/A/4, 109/38/A/5, 109/38/A/6, 109/38/A/7, 109/38/A/8, 109/38/A/9, 109/38/A/10,
3
109/38/A/11, 109/38/A/12, 109/39, 109/39/A, 109/39/A/1, 109/39/A/2, 109/39/A/3, 109/39/A/4, 109/39/A/5, 109/39/A/6, 109/39/A/7, 109/39/A/8, 109/39/A/9, 109/39/A/10, 109/39/A/11, 109/39/A/12, 109/39/A/13, 109/39/A/14, 109/39/A/15, 109/39/A/16, 116, 117, 117/A/1, 117/A/2, 117/A/3, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134/3, 135, 137/2, 138/1, 138/1/A, 138/1/A/1, 138/1/A/2, 138/3, 139, 140, 141, 142, 143, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 162/A/1, 162/A/2, 162/A/3, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 508, 508/A, 508/B, 510/1, 510/2, 511, 512, 513, 514, 514/A, 514/A/1, 514/A/2, 514/A/3, 514/A/4, 515, 515/A, 515/A/1, 515/A/2, 515/A/3, 515/A/4, 515/A/5, 516, 517, 517/A, 517/A/1, 517/A/2, 517/A/3, 517/A/4, 517/A/5, 517/A/6, 518, 520, 521, 521/A, 521/A/1, 521/A/2, 521/A/3, 522, 524, 525, 525/A/1, 525/A/2, 526/1, 526/2, 527, 528, 528/A, 528/A/1, 528/A/2, 529, 530/1, 530/2, 530/2/A/1, 530/2/A/2, 531, 532/1, 532/2, 533, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558/1, 558/1/A, 558/3, 558/4, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 568, 569, 571, 572, 573, 573/A, 573/A/1, 573/A/2, 573/A/3, 573/A/4, 573/A/5, 573/A/6, 573/A/7, 573/A/8, 573/A/9, 573/A/10, 573/A/11, 573/A/12, 573/A/13, 573/B, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 580/A/1, 580/A/2, 581, 582, 583, 584, 591/1, 591/2, 593/1, 593/1/A, 593/1/A/1, 593/1/A/2, 593/1/A/3, 593/1/A/4, 593/1/B, 593/1/B/1, 593/1/B/2, 593/2, 594, 594/A/1, 594/A/2, 594/A/3, 595, 597, 599, 600, 601, 602/1, 602/2, 604, 607, 608, 609, 609/A/1, 609/A/2, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 617/5, 617/6, 617/8, 617/9, 626, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 1248, 1248/A, 1248/A/1, 1248/A/2, 1248/A/3, 1248/A/4, 1248/A/5, 1248/A/6, 1248/A/7, 1248/A/8, 1248/A/9, 1248/A/10, 1249, 1250, 1250/, 1250/A/1, 1250/A/2, 1250/A/3, 1250/A/4, 1250/A/5, 1250/A/6, 1251, 1251/A, 1251/A/1, 1251/A/2, 1251/A/3, 1251/A/4, 1252, 1366, 1366/A, 1366/A/1, 1366/B, 1366/B/1, 1366/B/2, 1366/B/3, 1366/B/4, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1435/2, 1435/2/A, 1435/2/A/1, 1435/2/A/2, 1436, 1437, 1438, 1439, 1439/A, 1439/A/1, 1439/A/2, 1439/A/3, 1440, 1440/A, 1440/A/1, 1440/A/2, 1440/A/3, 1440/A/4, 1440/A/5, 1440/A/6, 1440/A/7, 1440/A/8, 1440/A/9, 1440/B, 1440/B/1, 1440/C, 1440/C/1, 1441, 1441/A, 1441/B, 1441/C, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1452/A/1, 1452/A/2, 1452/A/3, 1453, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472/1, 1472/1/A, 1472/1/A/1, 1472/1/A/2, 1472/1/A/3, 1472/1/A/4, 1472/2, 1472/2/A, 1472/2/A/1, 1472/2/A/2, 1473, 1473/A/1, 1473/A/2, 1473/A/3, 1473/A/4, 1474/1, 1474/2, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1481/A/1, 1481/A/2, 1482, 1483, 1484, 1486, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1494/B/1, 1494/B/2, 1494/B/3, 1494/B/4, 1494/B/5, 1494/B/6, 1494/B/7, 1494/B/8, 1494/B/9, 1494/B/10, 1494/B/11, 1494/B/12, 1494/B/13, 1494/B/14, 1494/B/15, 1494/B/16, 1494/B/17, 1494/B/18, 1494/B/19, 1494/B/20, 1494/B/21, 1494/B/22, 1494/B/23, 1494/B/24, 1494/B/25, 1494/B/26, 1495, 1496, 1497/1, 1497/2, 1498, 1499, 1499/A/1, 1499/A/2, 1499/A/3, 1499/A/4, 1499/B, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505/1, 1505/2, 1506, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529/1, 1529/2, 1529/2/A, 1529/2/A/1, 1529/2/A/2, 1529/2/A/3, 1530, 1531, 1532, 1533, 1533/A/1, 1533/A/2, 1534, 1535, 1535/A/1, 1535/A/2, 1536, 1537, 1539, 1540, 1541/1, 1541/2, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547/1, 1547/2, 1548, 1549, 1550, 1550/A, 1550/B/1, 1550/B/2, 1551, 1552, 1553, 1554, 1554/A, 1555, 1556, 1556/A/1, 1556/A/2, 1557, 1559, 1560, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714/1, 2714/2, 2715, 2715/A, 2715/A/1, 2715/A/2, 2715/A/3, 2716, 2717/1, 2717/2, 2718/1, 2854, 2855, 2822/5, 2822/5/A, 2822/5/A/1, 2822/5/A/2, 2822/5/A/3, 2822/5/A/4, 2822/5/A/5, 2822/5/A/6, 2822/5/A/7, 2822/5/A/8, 2822/5/A/9, 2822/5/A/10, 2822/5/A/11, 2822/5/A/12, 2822/5/A/13, 2822/5/A/14,
4
2822/5/A/15, 2822/5/A/16, 2822/5/A/17, 2822/5/A/18, 2822/5/A/19, 2822/5/A/20, 2822/5/A/21, 2822/5/A/22, 2822/5/A/23, 2822/5/A/24, 2822/5/A/25, 2822/5/A/26, 2822/5/A/27, 2822/5/A/28, 2822/5/A/29, 2822/5/A/30, 2822/5/A/31, 2822/5/A/32, 2822/5/A/33, 2822/5/A/34, 2822/5/A/35, 2822/5/A/36, 2822/5/A/37, 2822/5/A/38, 2822/5/A/39, 2822/5/A/40, 2822/5/A/41, 2822/5/A/42, 2822/5/A/43, 2822/5/A/44, 2822/5/A/45, 2822/5/A/46, 2822/5/A/47, 2822/5/A/48, 2822/5/A/49, 2822/5/A/50, 2822/5/A/51, 2822/5/A/52, 2822/5/A/53, 2822/5/A/54, 2822/5/A/55, 2822/5/A/56, 2822/5/A/57, 2822/5/A/58, 2822/5/A/59, 2822/5/A/60, 2822/5/A/61, 2822/5/A/62, 2822/5/A/63, 2822/5/A/64, 2822/5/A/65, 2822/5/A/66, 2822/5/A/67, 2822/5/A/68, 2822/5/A/69, 2822/5/A/70, 2822/5/A/71, 2822/5/A/72, 2822/5/A/73, 2822/5/A/74, 2822/5/A/75, 2822/5/A/76, 2822/5/A/77, 2822/5/A/78, 2822/5/A/79, 2822/5/A/80, 2822/5/A/81, 2822/5/A/82, 2822/5/A/83, 2822/5/A/84, 2822/5/A/85, 2822/5/A/86, 2822/5/A/87, 2822/5/A/88, 2822/5/A/89, 2822/5/A/90, 2822/5/A/91, 2822/5/A/92, 2822/5/A/93, 2822/5/A/94, 2822/5/A/95, 2822/5/A/96, 2822/5/A/97, 2822/5/A/98, 2822/5/A/99, 2822/5/A/100, 2822/5/A/101, 2822/5/A/102, 2822/5/A/103, 2822/5/A/104, 2822/5/A/105, 2822/5/A/106, 2822/5/A/107, 2822/5/A/108, 2822/5/A/109, 2822/5/A/110, 2822/5/A/111, 2822/5/A/112, 2822/5/A/113, 2822/5/A/114, 2822/5/A/115, 2822/5/A/116, 2822/5/A/117, 2822/5/A/118, 2822/5/A/119, 2822/5/A/120, 2822/5/A/121, 2822/5/A/122, 2822/5/A/123, 2822/5/A/124, 2822/5/A/125, 2822/5/A/126, 2822/5/A/127, 2822/5/A/128, 2822/5/A/129, 2822/5/A/130, 2822/5/A/131, 2822/5/A/132, 2822/5/A/133, 2822/5/A/134, 2822/5/A/135, 2822/5/A/136, 2822/5/A/137, 2822/5/A/138, 2822/5/A/139, 2822/5/A/140, 2822/5/A/141, 2822/5/A/142, 2727/1, 2727/2, 2728, 2729, 2730, 2731, 2741, 2816, 2817, 2817/A, 2818, 2819, 2820, 2800, 2800/A, 2800/A/1, 2800/A/2, 2800/A/3, 2800/A/4, 2800/A/5, 2800/A/6, 2800/A/7, 2800/A/8, 2800/A/9, 2800/A/10, 2800/A/11, 2800/A/12, 2800/A/13, 2800/A/14, 2800/A/l5, 2800/A/16, 2800/A/17, 2800/A/18, 2800/A/19, 2800/A/20, 2800/A/21, 2800/A/22, 2800/A/23, 2800/A/24, 2800/A/25, 2800/A/26, 2800/A/27, 2800/A/28, 2800/A/29, 2800/A/30, 2800/A/31, 2800/A/32, 2800/A/33, 2800/A/34, 2800/A/35, 2800/A/36, 2800/B, 2800/B/1, 2800/B/2, 2800/B/3, 2800/B/4, 2800/B/5, 2800/B/6, 2800/B/7, 2563, 2563/A, 2563/A/1, 2563/A/2, 2563/A/3, 2563/A/4, 2563/B, 2564, 2565, 2566, 2567/1, 2567/2, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2574/A/1, 2574/B/1, 2575, 2576, 2577, 2577/A, 2577/A/1, 2577/A/2, 2577/A/3, 2578, 2580, 2581, 2581/A, 2581/A/l, 2581/A/2, 2581/A/3, 2581/A/4, 2581/A/5, 2581/A/6, 2581/A/7, 2581/A/8, 2581/A/9, 2581/B, 2582, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2756/A, 2756/A/1, 2756/A/2, 2756/A/3, 2756/A/4, 2756/A/5, 2756/A/6, 2756/A/7, 2756/A/8, 2756/A/9, 2756/A/10, 2756/A/11, 2756/A/12, 2756/A/13, 2756/A/14, 2756/A/15, 2756/A/16, 2756/A/17, 2756/A/18, 2757, 2317, 2318, 2319, 2323, 2324, 2325/1, 2325/1/A, 2325/2, 2326, 2327, 2328, 2329, 2333, 2337, 2337/A, 2337/A/1, 2337/A/2, 2337/B, 2337/B/1, 2337/B/2, 2337/B/3, 2389, 2392, 2393, 2400, 2400/A, 2400/A/1, 2400/A/2, 2400/A/3, 2400/A/4, 2400/A/5, 2382, 2382/A, 2382/A/1, 2382/A/2, 2382/A/3, 2382/A/4, 2382/A/5, 2382/A/6, 2383, 2384, 2385, 2386, 2235/1, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240/1, 2240/2, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2247/A, 2247/A/1, 2247/A/2, 2249, 2250, 2250/A, 2250/B, 2250/C, 2251, 2254, 2339, 2340, 2341, 2342, 2342/A, 2342/A/1, 2342/A/2, 2342/A/3, 2342/A/4, 2344, 2344/A, 2345, 2345/A, 2346, 2347, 2348, 2349/1, 2349/2, 2351, 2336, 2255, 2256, 2295, 2295/A, 2296, 2279, 2280/2, 2280/3, 2281, 2284, 2288, 2289, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2277, 2277/A, 2277/A/1, 2277/A/2, 2277/A/3, 2277/A/4, 2277/A/5, 2277/A/6, 2277/A/7, 2277/A/8, 2277/A/9, 2277/A/10, 2277/A/11, 2277/A/12, 2277/A/13, 2277/A/14, 2277/A/15, 2277/A/16, 2277/A/17, 2277/A/18, 2277/A/19, 2277/A/20, 2277/A/21, 2277/A/22, 2277/A/23, 2277/A/24, 2277/A/25, 2277/A/26,
5
2277/A/27, 2277/A/28, 2277/A/29, 2277/A/30, 2277/A/31, 2277/A/32, 2277/A/33, 2277/A/34, 2277/A/35, 2277/A/36, 2277/A/37, 2277/A/38, 2277/A/39, 2277/A/40, 2277/A/41, 2277/A/42, 2277/A/43, 2277/A/44, 2277/A/45, 2277/A/46, 2277/A/47, 2277/A/48, 2277/A/49, 2277/A/50, 2277/A/51, 2277/A/52, 2277/A/53, 2277/A/54, 2277/A/55, 2277/A/56, 2277/A/57, 2277/A/58, 2277/A/59, 2277/A/60, 2277/A/61, 2277/A/62, 2277/A/63, 2277/A/64, 2277/A/65, 2277/A/66, 2277/A/67, 2277/A/68, 2277/A/69, 2277/A/70, 2277/A/71, 2277/A/72, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2141, 2142, 2143, 2144, 2147, 2148, 2151, 2152, 2156, 2157, 2160, 2160/A/1, 2160/A/2, 2161, 2260, 2260/A, 2260/A/1, 2260/A/2, 2260/A/3, 2260/A/4, 2260/A/5, 2260/A/6, 2260/A/7, 2260/A/8, 2260/A/9, 2260/A/10, 2260/A/11, 2260/A/12, 2260/A/13, 2260/A/14, 2260/A/15, 2260/A/16, 2260/A/17, 2261/A/18, 2260/A/19, 2260/A/20, 2260/A/21, 2260/A/22, 2260/A/23, 2260/A/24, 2260/A/25, 2260/A/26, 2260/A/27, 2260/A/28, 2260/A/29, 2260/A/30, 2260/A/31, 2260/A/32, 2260/A/33, 2260/A/34, 2260/A/35, 2260/A/36, 2260/A/37, 2260/A/38, 2260/A/39, 2260/A/40, 2260/A/41, 2260/A/42, 2260/A/43, 2260/A/44, 2260/A/45, 2260/A/46, 2260/A/47, 2260/A/48, 2261, 2261/A, 2261/A/1, 2261/A/2, 2261/A/3, 2261/A/4, 2261/A/5, 2261/A/6, 2261/A/7, 2261/A/8, 2261/A/9, 2261/A/10, 2261/A/11, 2261/A/12, 2261/A/13, 2261/A/14, 2261/A/15, 2261/A/16, 2261/A/17, 2261/A/18, 2261/A/19, 2261/A/20, 2261/A/21, 2261/A/22, 2261/A/23, 2261/A/24, 2261/A/25, 2261/A/26, 2261/A/27, 2261/A/28, 2261/A/29, 2261/A/30, 2261/A/31, 2261/A/32, 2261/A/33, 2261/A/34, 2261/A/35, 2261/A/36, 2261/A/37, 2261/A/38, 2261/A/39, 2261/A/40, 2261/A/41, 2261/A/42, 2261/A/43, 2261/A/44, 2261/A/45, 2261/A/46, 2261/A/47, 2261/A/48, 2219, 2221, 2222, 2203, 2204, 2209, 2212, 2213, 2216, 2185, 2187, 2187/A/1, 2187/A/2, 2187/B/1, 2188, 2191, 2191/A, 2191/A/1, 2191/A/2, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2021/1, 2021/2, 2022, 2023, 2225, 2225/A, 2225/A/1, 2225/A/2, 2225/A/3, 2225/A/4, 2225/A/5, 2225/A/6, 2225/A/7, 2225/A/8, 2225/A/9, 2225/A/10, 2225/A/11, 2225/A/12, 2225/A/13, 2225/A/14, 2225/A/15, 2225/A/16, 2225/A/17, 2225/A/18, 2225/A/19, 2225/A/20, 2225/A/21, 2225/A/22, 2225/A/23, 2225/A/24, 2225/A/25, 2225/A/26, 2225/A/27, 2225/A/28, 2225/A/29, 2225/A/30, 2225/A/31, 2225/A/32, 2225/B, 1938, 1940, 1961/1, 1961/2, 1962, 1970, 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2171, 2172, 2175, 2176, 2180, 2181, 2186, 2086, 2086/A, 2086/A/1, 2086/A/2, 2086/A/3, 2086/A/4, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118/1, 1965, 1965/A/1, 1965/A/2, 1966, 1968, 1973, 1975, 1977, 2056, 2057, 2058, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2118/2, 2124, 2125, 2126, 2127, 2129, 2134, 2135, 2136, 2139, 2140, 2145, 2146, 2149, 2150, 2153, 2154, 2158, 2159, 2162, 2163, 2163/A, 2507, 2508, 2511, 2512, 2515, 2516, 2517, 2519, 2521, 2522, 2522/A, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2531, 2533, 2534, 2535, 2536/1, 2536/2, 2538/1, 2538/2, 2539, 2540, 2541, 2541/A, 2541/A/1, 2541/A/2, 2543, 2544, 2545,2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2574/A/1, 2574/B/1, 2578, 2580, 2592, 2593, 1921/10, 1921/10/A, 1921/10/A/1, 1921/10/A/2, 1921/10/A/3, 1921/10/A/4, 1921/11, 1921/11/A/1, 1921/11/A/2, 1921/11/A/3, 1921/11/A/4, 1924/2, 1925, 1926, 1927, 1928, 1910, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 1909/16, 1909/17, 1909/18, 1909/12, 1909/13, 1909/14, 1851, 1851/A, 1851/A/1, 1851/A/2, 1853/85, 1853/88, 1854, 1853/91, 1853/92, 1853/93, 1855/1, 1855/1/A/1, 1855/1/A/2, 1855/2, 1855/2/A, 1853/96, 1853/97, 1853/98, 1853/99, 1853/100, 1853/101, 1857, 1858, 1861, 1862/2, 1862/3, 1862/4, 1863, 1864/1, 1865, 1879, 1880, 1881, 1882/1, 1882/2, 1882/3, 1882/4, 1883, 1884, 1921/9, 2015, 2016, 2016/A/1, 2016/A/2, 2019, 2020, 1707, 1708,
6
1708/A/1, 1708/A/2, 1711, 1712, 1715, 1716, 1720, 1721, 1721/A, 1721/A/1, 1721/A/2, 1721/A/3, 1733, 1734/1, 1738/1, 1738/1/A, 1738/1/A/1, 1738/1/A/2, 1738/1/A/3, 1738/1/A/4, 1738/1/A/5, 1738/1/A/6, 1738/1/A/7, 1738/2, 1739/1, 1739/2, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1747, 1748, 2482, 2483, 2484, 2487, 2488/1, 2490, 2491, 2492, 2495, 2496, 2497, 2028/1, 2028/2, 2028/3, 2028/4, 2028/5, 2029/1, 2031, 2032, 2034/1, 2034/7, 2034/8, 2043, 2044, 2046, 2047, 2049, 2051, 2052, 2052/A 2052/A/1, 2052/A/2, 2404/5, 2404/6, 2404/1, 2405/1, 2406/1, 2406/2, 7511, 7628, 7629, 7630, 7631, 7663, 7663/A 7502, 7633, 7634, 7648, 7649, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7572, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 10701, 10702, 10663, 10664, 10665, 10666, 10667, 10668/1, 10668/2, 10669, 10659/1, 10659/2, 10659/3, 10659/3/A, 10659/10, 10659/11, 10656/2, 10656/3, 10656/4, 10657, 10658, 10626, 10627, 10628/1, 10638/2, 10629, 10630/1, 10674/1, 10674/2, 10674/4, 10674/5, 10675, 10676, 10699, 10670, 10671, 1311, 1312, 1313, 1313/A, 1313/A/1, 1313/A/2, 1313/A/3, 1313/A/4, 1313/A/5, 1313/A/6, 1332, 1333, 1333/A, 1333/A/1, 1333/A/2, 1333/A/3, 1333/A/4, 1333/A/5, 1333/A/6, 1333/B, 1333/B/1, 1333/B/2, 1334, 1335,
1

A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 7/A. melléklet a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7/A. melléklet a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7/A. melléklet a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg.