Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete

Nikla Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 16

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Niklai Mézengúz Óvodára.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1],[2] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését


393.987.373,- Ft bevétellel, és 393.987.373,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                              194.426.526,- Ft

    - önkormányzatok költségvetési támogatása                       78.954.465,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                        47.704.817,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                          12.860.000,- Ft

- működési bevételek                                                           54.357.244,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről                    550.000,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                         145.446.888,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                          59.152.935,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                    11.410.839,- Ft

- dologi kiadás                                                                     46.940.798,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                6.734.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                         10.996.122,- Ft

- általános tartalék                                                               10.212.194,- Ft


  • a finanszírozási célú kiadásokat                                                    25.736.525,- Ft


  • a finanszírozási célú bevételeket                                                 168.878.571,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                           30.682.276,- Ft

- felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                    30.082.276,- Ft

- felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszk.értékesítés)         600.000,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                          222.803.960,- Ft

- beruházási kiadások                                                        152.000.000,- Ft

- felújítási kiadások                                                              70.757.100,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                            46.860,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2)[3] Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete, finanszírozási bevételeit e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselőtestület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nikla, 2018. február 13.

                                                                                         Dr. Fülöpné Kesztyűs Ágota                               Hajdu Szabina

                                     polgármester                                                  jegyzőZáradék:


A rendelet 2018. február 14. napján kihirdetésre került.Nikla, 2018. február 14.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2018. szeptember 26.

                                         


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2019. május 15.

                                         


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyző


[1]

A 6/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. szeptember 27. napjától.

[2]

A 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2019. május 16. napjától.

[3]

A 6/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2018. szeptember 27. napjától.