Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2013. (III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 05. 01

Nikla Község Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.1. §


Általános rendelkezések


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.2. §[1]


Az önkormányzat 2013. évi költségvetése


(1) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat által ellátott saját 2013. évi költségvetési főösszegét 107.445 e Ft-ban állapítja meg.


Ezen belül:

  • működési célú bevételek                                                                        4 284 e Ft

ebből:

- az intézményi működési bevételek                                                               1 580 e Ft

- a közhatalmi bevételek                                                                                9 600 e Ft

- a települési önk.műk.tamog.                                                                      19 373 e Ft

- a hozzájár. a pénzbeli szociális ellátáshoz                                                    4 995 e Ft

- a szociális és gyj.feladatok támogatása                                                        1 997 e Ft

- a könyvtári feladatok támogatása                                                                  4 492 e Ft

- a központosított előirányzat                                                                         1 523 e Ft

- a működőkép. megőrz.szolg.kieg.támog.                                                      9 142 e Ft

- a jövedelempótló támogatás                                                                       16 225 e Ft

- a szerk.átalak.tartalékból kapott támog.                                                          947 e Ft

- egyéb működési célú támogatás                                                                  1 643 e Ft

- a támogatásértékű működési bevétel                                                          16 088 e Ft

- előző évi működési pénzmaradvány                                                              6 679 e Ft

- a likvid hitelfelvétel                                                                                             0 e Ft
  • a működési célú kiadások                                                                      94 284 e Ft

ebből:

- a személyi jellegű kiadások                                                                         25 550 e Ft

- a munkaadókat terhelő járulékok                                                                    6 326 e Ft

- a dologi és egyéb folyó kiadások                                                                  26 636 e Ft

- működési célú garancia- és kez.váll.                                                                     0 e Ft

- a támogatásértékű működési kiadások                                                          15 120 e Ft

- a működési pénze.átadást Áh-n kívülre                                                               680 e Ft

- a társad.és szoc.pol.juttatások                                                                      22 872 e Ft

- az általános tartalék                                                                                          100 e Ft


  • a felhalmozási célú bevételek                                                                  13 161 e Ft

             ebből:

            - a támogatásértékű felhalmozási bevételek                                         13 161 e Ft

            - felhalm.célú pénzmaradvány                                                                     0 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadások                                                                   13 161 e Ft

ebből:

            - felújítások                                                                                          7 843 e Ft

            - beruházások                                                                                      5 318 e Ft


(2) Az önkormányzat bevételeiből

            a) a kötelező feladatok bevételei                                                                 107 445 e Ft

            b) az önként vállalt feladatok bevételei                                                                   0 e Ft

            c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                                        0 e Ft


(3) Az önkormányzat kiadásaiból

            a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                   106 765 e Ft

            b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                 680 e Ft

            c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                                          0 e Ft


(4) A képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) közalkalmazottak éves létszám-előirányzata 3 fő

            b) munkatörvényes könyves dolgozók éves létszám-előirányzata 2 fő

            c) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 11 fő3. §


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


(1)[2] A helyi önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2)[3] A helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


[4] (3) Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


[5] (4) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


[6] (5) Az önkormányzat létszámadatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


[7] (6) Az önkormányzat 2013. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.4. §


A bevételi többlet kezelése


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.5. §


Általános és céltartalék


(1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 100 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.6. §


A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


(1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át a költségvetési főösszeg 1 %-a erejéig.


(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselőtestületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.7. §


A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.8. §


A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.9. §


(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.


(2) A képviselőtestület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.10. §


A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönt.11. §


Támogatási szerződés


(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A képviselőtestület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.12. §


A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.13. §


A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselőtestület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.14. §


Önkormányzati biztos kirendelése


(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselőtestület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.


 (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselőtestületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselőtestületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselőtestülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselőtestület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.15. §


Záró és egyéb rendelkezések


(1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 01. napjától kell alkalmazni.
Nikla, 2013. március 12.

               Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                   aljegyző

Kihirdetve: Nikla, 2013. március 12.
                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                aljegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Nikla, 2014. április 30.
                                                                                              Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                             jegyző

[1]

A 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2014. április 30. napjától.

[2]

A 7/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2013. szeptember 12. napjától.

[3]

A 7/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2013. szeptember 12. napjától.

[4]

A 7/2013. (IX.11.) önkormányzat rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2013. szeptember 12. napjától.

[5]

A 7/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelet 5. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2013. szeptember 12. napjától.

[6]

A 7/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelet 6. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2013. szeptember 12. napjától.

[7]

A 7/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelet 7. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2013. szeptember 12. napjától.