Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete

Nikla Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 05. 30

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Niklai Mézengúz Óvodára.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2016. évi költségvetését


161 915 580,- Ft bevétellel, és 161 915 580,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                     157 496 321,- Ft

            - működési célú támogatások áh.-on belülről                        113 305 376,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                         14 905 345,- Ft

            - működési bevételek                                                            6 868 492,- Ft

- működési célú átvett pénzeszköz                                         1 313 501,- Ft

- finanszírozási bevételek                                                     21 103 598,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                 148 969 480,- Ft

- a személyi juttatások                                                         70 205 983,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                       13 845 072,- Ft

- dologi kiadások                                                                 34 428 177,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 9 351 400,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                           19 325 174,- Ft

- finanszírozási kiadások                                                       1 813 674,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                    4 419 268,- Ft

- ingatlan értékesítés                                                             3 500 000,- Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        919 268- Ft.


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                    12 946 100,- Ft

- beruházások                                                                       5 906 299,- Ft

- felújítások                                                                           7 039 801,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.


(3) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2016. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.


(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(6) Az önkormányzat Cofog-onkénti (Kormányzati funkció szerinti) bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nikla, 2016. február 09.
        Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                              Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                                 jegyző


Záradék:


A rendelet 2016. február 10. napján kihirdetésre került.Nikla, 2016. február 10.                                                                                                                     Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2017. május 29.                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyző[1]

A 8/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. május 30. napjától.