Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Hatályos: 2022. 06. 01

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról

2022.06.01.

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 48. § (4) bekezdése, 92. § (1) bekezdése és a 134/E. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 48. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kunfehértó községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.) 3. § (1)-(3) bekezdésben szereplő személyekre, valamint az Szt. 7. § szerinti személyekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Háztartás: a Szoc.tv. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak,

b) Egyedülélő: a Szoc.tv. 4. § (1) bekezdés e pontjában meghatározottak,

c) Gyermek: a Szoc.tv. 4. § (1) bekezdés db)- dc) pontjában meghatározottak,

d) Jövedelem. a Szoc.tv. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak,

e) Vagyon: a Szoc.tv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak,

f) Nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege,

g) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet:

ga) 5 napnál hosszabb ideig tartó kórházi kezelésből adódó jövedelemkiesés,

gb) elemi kár,

gc) baleset,

gd) a kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt anyagi kára keletkezett

ge) ga)-gd) pontokban nem szereplő különös méltánylást érdemlő esetekben.

h) Időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási gonddal küzdő személy:

ha) akinek legalább két hónapos közüzemi díjtartozása áll fenn,

hb) aki közgyógyellátásra nem jogosult és gyógyszerköltségét nem képes fizetni,

hc) akinek lakhatásának elvesztése, közüzemi szolgáltatás megszűnése áll fenn,

hd) akinek gyermeke óvodai nevelése, iskoláztatása, étkeztetése nem megfelelő,

he) akinek közeli hozzátartozójának halálesete miatti rendkívüli kiadása keletkezik.

II. Fejezet

Pénzbeli, természetbeni települési támogatások

3. § A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli ellátások formái:

a) rendkívüli települési támogatás,

b) gyógyszertámogatás,

c)1 lakásfenntartási támogatás,

d)2 újszülöttek támogatása.

3. Rendkívüli települési támogatás

4. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek,

a) aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd,

b) akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg

ba) egy háztartásában élők esetén a nyugdíjminimum 130 %-át,

bb) egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 150%-át.

(2) Temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem éri el nyugdíjminimum 150 %-át. A támogatás összege a temetkezési költségek számlával igazolt összegének 10%-a, legfeljebb a nyugdíjminimum összege lehet.

(3) A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-át. A támogatás évente legfeljebb négy alkalommal adható.

(4) A rendkívüli települési támogatás természetben is nyújtható:

a) étkezési-, térítési díj átvállalásával,

b) élelmiszerellátás formájában,

c) tüzelő formájában,

d) közüzemi díj szolgáltató részére történő közvetlen átutalással.

(5) A megállapított rendkívüli települési támogatás a célzott felhasználás biztosítása érdekében a családgondozó részére is kiutalható, aki jogosult a pénz felvételére és köteles a felhasználásával elszámolni.

4. Gyógyszertámogatás

5. § (1) Gyógyszertámogatás adható a szociálisan rászoruló személynek, akinek egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához szükséges gyógyszerkiadásainak csökkentése.

(2) Gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az

a) egy háztartásában élők esetén a nyugdíjminimum 130 %-át és krónikus, hosszan tartó betegségére tekintettel a háziorvos vagy szakorvos által vényre felírt havi gyógyszerköltsége meghaladja nyugdíjminimum 15%-át,

b) egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 200%-át és krónikus, hosszan tartó betegségére tekintettel a háziorvos vagy szakorvos által vényre felírt havi gyógyszerköltsége meghaladja a nyugdíjminimum 10%-át.

(3) A támogatás iránti kérelmet a gyógyszertári igazolással együtt a Polgármesteri Hivatalban kell előterjeszteni.

(4) Gyógyszertámogatás évente két alakalommal adható, a támogatás eseti összege a havi igazolt gyógyszerköltség teljes összege, legfeljebb 10.000.- Ft lehet.

(5) Amennyiben a kérelmező havi gyógyszerköltsége meghaladja nyugdíjminimum 25%-át, a gyógyszertámogatás évente négy alkalommal adható.

5. Lakásfenntartási támogatás

6. § (1) Lakásfenntartási támogatás adható a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásnak minősül az áram-, a víz-, a gázdíj, a csatornadíj.

(2) Lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a kérelmezőnek, aki nem rendelkezik egynél több lakás tulajdoni, vagy bérleti, vagy haszonélvezeti jogával.

(3) A lakásfenntartási támogatás lakásonként csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) A támogatást 12 hónapra kell megállapítani és a támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani.

(5) A lakásfenntartási támogatást a Polgármesteri Hivatal közvetlenül a szolgáltató részére folyósítja, indokolt esetben a jogosult részére készpénzben vagy átutalással.

(6) A lakásfenntartási támogatás havi összege:

a) amennyiben az egy háztartásában élők esetén az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 130%-át, 5.000.- Ft,

b) amennyiben az egy háztartásában élők esetén az egy főre eső jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 130%-át, viszont nem éri el a 250%-át, 2.500.- Ft.

(7) Azonnal meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, abban az esetben, ha a támogatásra jogosult másik lakásba költözik.

5/A.3 Újszülöttek támogatása

6/A. § (1) Újszülöttek támogatására jogosult az a szülő, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét.

(2) Az újszülöttek támogatása vásárlási utalvány formájában történik. A vásárlási utalvány összege minden élve született gyermek után 15.000.- Ft.

(3) A támogatás iránti kérelmet a születést követő 90. napig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban, mellékelve a születési anyakönyvi kivonat másolatát.”

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

7. § A szociális rászorultságtól függő helyi természetbeni ellátások formái:

a) házi segítségnyújtás,

b) idősek nappali ellátása,

c) családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás,

d) szociális információs szolgálat,

e) szociális étkeztetés,

f) tanyagondnoki szolgálat.

8. § A Képviselő-testület a 7.§-ban megjelölt ellátási formák -az e) és f) pontok kivételével- társulási megállapodás alapján a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központján (a továbbiakban: HTKT SZSZK) keresztül biztosítja.

6. A szociális étkeztetés

9. § (1)4 Kunfehértó Község Önkormányzata a szociális étkeztetést napi egyszeri meleg étkeztetés formájában biztosítja.

(2) A szociális étkeztetés iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező jövedelemigazolását.

(3) Szociális étkeztetés állapítható meg:

a) 70 év feletti,

b) 62 év feletti egyedülálló,

c) rokkantsági- és rehabilitációs ellátásban és baleseti járadékban részesülő,

d) aktív korúak ellátásában részesülő,

e) ápolási díjban részesülő,

f) fogyatékos, pszichiátriai- és szenvedélybeteg,

g) hajléktalan személy részére.

(4) A szociális étkeztetés személyi térítési díját a polgármester állapítja meg az étkeztetésben részesülő személy jövedelme alapján, mely összeg nem haladhatja meg a jövedelme 30%-át.

(5) A polgármester írásban megállapodást köt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével a térítési díj összegéről és a fizetés módjáról, amiről az ellátásban részesülőt az ellátás igénybevétele előtt közöl.

(6) A szociális étkeztetés személyi térítési díjának összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(7) A megállapított térítési díjat minden hónap 10. napjáig előre kell fizetni.

(8) Az ellátás lemondására és újbóli igénylésére a tárgynapot megelőző nap 9 óráig van lehetőség. Ennek elmulasztása esetén az igénybevevő a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül.

(9) Amennyiben az ellátott vagy törvényes képviselője a személyi térítési díj összegét vitatja, annak csökkentését vagy elengedését kéri, panaszával, illetve kérelmével a megállapodás kézhezvételét követő 8 napon belül a képviselő-testülethez fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata a bíróságtól kérhető.

(10) Ha a (2) bekezdésben meghatározott személy a megállapított térítési díj összegének csökkentését kéri, a személyi térítési díj összegéről a polgármester határozattal dönt, amennyiben az ellátást igénybe vevő jogosult

a) egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át,

b) nem rendelkezik vagyonnal,

c) az Szt. 114. § (2) bekezdés c) -e) pontja szerinti eltartására kötelezhető és képes személy nincs.

(11) A személyi térítési díj összegének elengedéséről kérelemre különös méltánylást érdemlő esetben a polgármester dönt.

10. § (1) Az ellátás megszüntethető, amennyiben az igénybe vevő:

a) az ellátást kilencven napon át nem veszi igénybe,

b) a térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget: hat hónapon át folyamatosan térítési díj tartozása áll fenn és a tartozás a hatodik hónap utolsó napján meghaladja a kéthavi személyi térítési díj összegét,

c) a részére megállapított ellátást bizonyíthatóan más személynek átengedi.

(2) A ellátás megszűnik:

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

b) a jogosult halálával,

c) a megállapodás felmondásával.

11. § (1) A polgármester a kérelmezőt évente legfeljebb egy alkalommal külön eljárás nélkül a 7. §-ban foglalt ellátásban részesítheti, ha a késedelem életének vagy testi épségének veszélyeztetésével járna. Az ellátás időtartama ebben az esetben nem haladhatja meg a 30 napot.

(2) A polgármester különeljárás keretében soron kívüli ellátást biztosíthat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet 15. §-ban szabályozott feltételek alapján.

7. Tanyagondnoki szolgálat

12. § (1) A Képviselő-testület tanyagondnoki szolgálatot (a továbbiakban: szolgálat) működtet.

(2) A szolgálat Kunfehértó I. körzet, II. körzet, III. körzet, IV. körzet, V. körzet és VI. körzet közigazgatási területére terjed ki.

(3) A szolgálat az alábbi feladatokat látja el a település közigazgatási területén:

a) közösségi és szociális információs szolgáltatás,

b) családsegítésben való közreműködés,

c) intézmények és az ellátottak közötti kapcsolattartás elősegítése,

d) házi segítségnyújtásban való közreműködés,

e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban való közreműködés,

f) szociális étkeztetésben való közreműködés ,

g) egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás biztosítása.

(4) A tanyagondok által vezetett tevékenységnapló igénybevevő általi aláírása mellőzhető.

IV. Fejezet

A köztemetés

13. § (1) A köztemetés elrendeléséről a polgármester dönt.

(2) Köztemetés elrendelése esetén az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesíthető a különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén.

(3) Különös méltánylást érdemlő körülménynek minősül, amennyiben az eltemettetésre köteles személynek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és a fizetésre kötelezett, illetve családja nem rendelkezik olyan értékű forgalomképes vagyonnal, amelyből a köztemetés költsége kiegyenlíthető (ide értve a hagyatéki vagyont is).

V. Fejezet

Eljárási szabályok

14. § (1) A pénzbeli és természetbeni támogatások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon, a szükséges mellékletekkel együtt.

(2) A támogatás iránti eljárást, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az is kezdeményezheti, aki tudomást szerez a rászoruló személyről.

(3) A rendkívüli települési támogatás esetében az eljárás hivatalból is megindítható.

15. § (1) A kérelemre indult eljárások esetében szükséges igazolni az erre rendszeresített igénylőlapon a személyazonosító adatokat, a családi állapotot, az eltartottak számát, a tartásra kötelezettek személyes adatait, a jövedelmi és vagyoni helyzetet.

(2) A támogatási kérelemhez szükséges jövedelem számításánál a Szoc.tv. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni.

(3) A rendeletben szabályozott szociális ellátásra való jogosultság elbírálása során az igénylők szociális, vagyoni helyzetének vizsgálata érdekében szükség esetén környezettanulmányt kell készíteni.

(4) Amennyiben a benyújtott vagyonnyilatkozatban az ingatlanra, gépjárműre, gépi meghajtású termelő- és munkaeszközre vonatkozó becsült forgalmi érték vitatható, a Polgármesteri Hivatal külső szakértőt kér fel az érték meghatározására.

16. § (1) A rendeletben szabályozott pénzbeli, természetbeni támogatási kérelmek elbírálásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(2) A polgármester átruházott hatáskörében hozott határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület bírálja el.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

18. § Hatályát veszti Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságról függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete.

1

A 3. § c) pontja a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § d) pontját a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

3

Az 5/A. alcímet (6/A. §) a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

4

A 9. § (1) bekezdése a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §, 2. §-a szerint módosított szöveg.