Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 31

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.31.

Böhönye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. §1 (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 638.500 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 555.001 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 71.235 e Ft.

ac) Áht-n belüli megelőlegezés 12.264 e Ft.

b) 416.837 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 414.698 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 2.139 e Ft.

c) 221.663 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány), működési célú 214.078 e Ft. felhalmozási célú 7.585 e Ft.

cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele), működési célú 0 e Ft. felhalmozási célú 0 e Ft.

cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft. felhalmozási célú 0 e Ft.

állapítja meg.

(2)3 Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

(1) 4 Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.
(2) 5 Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §

A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit e rendelet 5., valamint 6. melléklete szerint hagyja jóvá.6

6. §

Az önkormányzat bevételei és kiadás

(1) 7 Az önkormányzat működési célú támogatásai, valamint pénzeszköz átadása e rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat céltartalékot, felújítási tervekhez nem képez.
(4) 8 Az önkormányzat beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 7. melléklete szerint fogadja el. képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként 9. melléklet szerint határoz meg.
(5) 9 Az önkormányzati felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapít meg.
(8) A képviselő – testület a lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 14. melléklet tartalmazza.

7. §

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. §

A bevételi többlet kezelése

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 50 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

9. §

Tartalékok

(1) A Polgármester az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.
(2) 10 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési célú tartalékát 33.664 e Ft-ban állapítja meg.
(3) Viziközmű fejlesztési tartalékát 131.709 e Ft összegben állapítja meg.

II.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Polgármester jogosult a 2021. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4)11

(5)12 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 50 e Ft összegig.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(7)13 A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 50 e Ft-ban állapítja meg.

(8)14

(9)15

11. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2)16 Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(3)17

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(5) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(7) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(8)18

12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

13. §

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

14. §

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

15. §

Szolgáltatási szerződés

(1) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(2) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(3) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(4) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

16. §

Önkormányzati biztos kirendelése

Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.

17. §

A költségvetés módosítása

A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét a Áht. 34. §. (4) bekezdése alapján. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

18. §

Záró és egyéb rendelkezések

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Címrendje

1. Böhönye Község Önkormányzata

2. Az Önkormányzat költségvetési szerve

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

3. Nem költségvetési szervi formában működő egységek

Község Város gazdálkodás ( Kommunális csoport)

Könyvtár Művelődési ház

2. melléklet19

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételeinek és kiadásainak módosításáról

1. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rndelethez

1. melléklet a 18/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet hez1.melléklet a 11/2021. ( VI.10.) önkormányzati rendelethez

2.melléklet a 2 /2021. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételeinek és kiadásainak módosításáról

ezer Ft-ban

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. módosítás

2021. évi II.mód.

2021. III.terv. mód

2021. mód ei/2021. eredeti ei.

A. Költségvetési bevételek összesen

I. Működési költségvetési bevételek

418 255

473 713

458 913

390 174

406 439

464 943

414 698

106,29%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

318 641

362 889

360 949

336 489

336 489

374 258

360 663

107,18%

2. Közhatalmi bevételek

63 930

63 930

67 716

33 100

49 365

75 100

33 100

100,00%

3. Működési bevételek

30 185

35 997

29 139

20 185

20 185

15 185

20 535

101,73%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

400

10 897

1 109

400

400

400

400

100,00%

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 099

5 099

27 678

2 139

14 583

56 202

2 139

100,00%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 099

5 099

26 069

2 139

12 083

53 702

2 139

100,00%

2. Felhalmozási bevételek

1 609

2 500

2 500

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B. Finanszírozási bevételek összesen

369 356

371 281

371 364

232 235

232 235

232 235

221 663

95,45%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

369 356

371 281

371 364

232 235

232 235

232 235

221 663

95,45%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

369 356

371 281

371 364

232 235

232 235

232 235

221 663

95,45%

1.1. Működési célú

85 606

87 531

87 614

76 548

76 548

76 548

214 078

279,67%

1.2. Felhalmozási célú

283 750

283 750

283 750

155 687

155 687

155 687

7 585

4,87%

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Államházt. belüli megelőlegezés

12 264

12 264

Bevételek összesen

787 611

862 357

870 219

624 548

653 257

753 380

638 500

102,23%

A. Költségvetési kiadások összesen

I. Működési költségvetési kiadások

433 383

559 565

505 730

461 201

453 025

522 878

555 001

120,34%

1. Személyi juttatások

131 029

134 461

121 427

108 452

108 452

115 297

116 058

107,01%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 500

23 500

19 145

16 815

16 815

17 040

16 815

100,00%

3. Dologi kiadások

72 725

106 528

88 771

80 125

80 125

80 125

92 573

115,54%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 623

34 379

32 826

23 225

23 225

29 423

27 700

119,27%

5. Egyéb működési célú kiadások

184 506

260 697

243 561

232 584

224 408

280 993

301 855

129,78%

5.1. Működési célú támogatások

184 506

199 826

192 692

224 408

224 408

247 329

239 002

106,50%

5.2. Elvonások és befizetések

50 871

50 869

12 637

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

0

10 000

0

8 176

33 664

50 216

614,19%

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

354 228

177 339

245 122

163 347

68 523

99 193

70 710

43,29%

1. Beruházások

52 074

64 592

32 147

20 553

21 353

25 023

23 260

113,17%

2. Felújítások

122 379

112 747

98 079

11 085

47 170

74 170

47 450

428,06%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

179 775

114 896

114 896

131 709

131 709

131 709

525

0,40%

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

525

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

179 775

0

0

0

0

3.3.1. Céltartalék

64 879

0

0

0

0

3.3.2. Vizi közmű fejl.

114 896

114 896

114 896

131 709

131 709

131 709

0,00%

B. Finanszírozási kiadások összesen

0

10 557

10 557

0

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

0

10 557

10 557

0

12 264

Kiadások összesen

787 611

862 357

761 409

624 548

653 257

753 780

638 500

102,23%

3. melléklet20

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosítása

2. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rndelethez

2. melléklet a 18/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet hez

2.melléklet a 11/2021. ( VI.10. ) önkormányzati rendelethez

3.melléklet a 2 /2021. ( III.01. ) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának

2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosítása

Működési bevételek - kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I.módosítás

2021. évi II. mód.

2021. III.terv. mód

2021. mód ei/2021. eredeti ei.

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

318 641

362 889

360 949

336 489

336 489

374 258

360 664

107,18%

1. Önkormányzatok működési támogatásai

263 935

314 848

314 848

303 311

303 311

329 248

320 884

105,79%

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

66 547

75 622

75 622

77 113

77 113

77 113

77 113

100,00%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

47 146

47 146

0,00%

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

21 748

21 748

0,00%

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

8 359

8 359

0,00%

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

8 192

8 192

0,00%

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1 999

1 999

0,00%

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

3 198

3 198

0,00%

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000

8 000

0,00%

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

219

219

0,00%

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1.1.6. Polgármester illetmény támogatása

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

68 359

72549

72549

74 384

74 384

74 384

74 384

100,00%

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

126 158

149117

149117

150 181

150 181

150 181

150 181

100,00%

1.3.1. Települési szociális feladatok

21 325

21 325

21 325

0,00%

1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat

35 917

35 917

35 917

0,00%

1.3.3. Bölcsőde támogatás

29 223

29 223

29 223

0,00%

1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása

63 716

63 716

63 716

0,00%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 871

4425

4425

4 924

4 924

4 924

4 924

100,00%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

13135

13135

25 937

14 282

1.6. Elszámolásból származó bevétel

42.5.5. Önkormánzatok szolidaritási támogatás

3 291

3 291

3 291

0,00%

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

54 706

48 041

46 101

33 178

33 178

45 010

39 780

119,90%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól

KÖH hozz.

3 472

3 472

3 472

0,00%

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

7 383

7 383

7 383

0,00%

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása

54 706

57806

46101

22 323

22 323

34 155

39 780

178,20%

2.5. Műk.c.pé.átvétt pénzalaptól

II. Közhatalmi bevételek

63 930

63 930

67 716

33 100

49 365

75 100

33 100

100,00%

1. Vagyoni típusú adók

7 330

7 330

6 495

6 500

6 500

6 500

6 500

100,00%

1.1. Építményadó

1 394

1.2. Kommunális adó

4 574

1.3. Telekadó

527

2. Értékesítési és forgalmi adók

50 000

50 000

60 072

25 000

41 265

67 000

25 000

100,00%

2.1 Iparűzési adó

50 000

50 000

60 072

25 000

41 265

67 000

0,00%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

5 000

5 000

0

0

0

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 500

1 500

0

1 500

1 500

1 500

1 600

106,67%

4.1. Talajterhelési díj

1 500

1 500

0

1 500

1 500

1 500

1 600

106,67%

5. Egyéb közhatalmi bevételek

100

100

1 149

100

100

100

0,00%

5.1. Adópótlék, adóbírság

1 149

100

100

100

0,00%

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

30 000

35 812

28 976

20 000

20 000

15 000

20 250

101,25%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

400

10 897

1 109

400

400

400

400

100,00%

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

84 529

85 171

85 171

74 447

74 447

74 447

211 977

284,74%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

84 529

85 171

85 171

74 447

74 447

74 447

211 977

284,74%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Államházt. belüli megelőlegezés

12 264

12 264

0

0

0

Működési bevételek összesen

497 500

570 963

556 185

464 436

480 701

539 205

626 391

134,87%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

85 015

85 015

74 783

56 222

56 222

63 067

63 828

113,53%

Törvény sz.illetmény

68 271

68 066

60 059

40 444

40 444

47 289

45 968

113,66%

Normatív jutalom

1 890

3 690

1 894

692

692

692

692

100,00%

Béren kívülli juttatás

1 800

0

0

1 168

1 168

1 168

1 168

100,00%

Közlekedési költségtér.

300

300

148

300

300

300

300

100,00%

Jubileumi jutattás

0

0

0

0

0

0

Foglal. egyéb sajátos jutt.

1 700

1 073

812

1 500

1 500

1 500

1 500

100,00%

Választott tisztségvis.

10 204

10 831

10 831

11 068

11 068

11 068

12 600

113,84%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

500

500

485

500

500

500

500

100,00%

Egyéb külső személyi juttatás

350

555

554

550

550

550

1 100

200,00%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 500

14 500

10 232

8 715

8 715

8 940

8 715

100,00%

III. Dologi kiadások

64 600

96 091

80 533

71 000

71 000

71 000

82 650

116,41%

Készlet beszerzés

14 500

14 866

10 551

14 500

14 500

14 500

14 500

100,00%

Kommunális szolg.

2 600

2 598

1 951

3 000

3 000

3 000

2 840

94,67%

Szolgáltatás

33 000

37 279

31 553

35 000

35 000

35 000

41 810

119,46%

Különféle befizetések, egyéb dologi

14 500

41 348

36 478

18 500

18 500

18 500

23 500

127,03%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 623

34 379

32 826

23 225

23 225

29 423

27 700

119,27%

V. Egyéb működési célú kiadások

184 506

260 697

243 561

232 584

224 408

280 993

301 855

129,78%

1. Működési célú támogatások

184 506

199 826

192 692

224 408

224 408

239 115

239 002

106,50%

2. Elvonások és befizetések

0

50 871

50 869

8 214

12 637

3. Általános tartalék

0

33 664

50 216

4. Működési célú tartalék

0

10 000

8 176

0,00%

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

10 557

10 557

Működési célú kiadások összesen

370 244

501 239

452 492

391 746

383 570

453 423

484 748

123,74%

4. melléklet21

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

3. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rndelethez

3. melléklet a 18/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet hez

3.melléklet a 11 /2021. ( VI.10.) önkormányzati rendelethez

4.melléklet a 2 /2021. ( III.01. ) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának

2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

Felhalmozási bevételek - kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. módosítás

2021. II. mód

2021. III.terv. mód

2021. mód ei/2021. eredeti ei.

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 099

5 099

27 678

2 139

12 083

53 702

2 139

100,00%

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 099

5 099

26 069

2 139

12 083

53 702

2 139

100,00%

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

0

0

0

0

0

2. Hazai forrásból származó bevételek

5 099

5 099

26 069

2 139

12 083

53 702

2 139

100,00%

II. Felhalmozási bevételek

1 609

2 500

2 500

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése

1 609

2 500

2 500

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

283 750

283 750

283 750

155 687

155 687

155 687

7 585

4,87%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

283 750

283 750

283 750

155 687

155 687

155 687

7 585

4,87%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

283 750

283 750

283 750

155 687

155 687

155 687

7 585

4,87%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

288 849

288 849

311 428

157 826

170 270

211 889

9 724

6,16%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

51 574

63 692

31 764

20 053

20 853

24 523

22 760

113,50%

1. Önkormányzati beruházások

51 574

63 692

31 764

20 053

20 853

0,00%

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

46 475

48 730

0

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

5 099

14 762

17 703

12 989

0,00%

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

200

2 350

7 864

0,00%

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

2.1. Hivatal

2.2. Gamesz

II. Felújítások

122 379

112 747

98 079

11 085

47 170

74 170

47 448

428,04%

1. Önkormányzati felújítások

14 718

14 718

16 385

5 085

5 085

0,00%

Utak felújítása

14 718

14 718

14 099

0

34 585

telek kialakítás

1 500

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

77 663

68 031

51 535

0

0

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

29 998

29 998

29 745

0

0

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

414

6 000

6 000

0,00%

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

179 775

114 896

114 896

131 709

131 709

131 709

0,00%

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú tartalék

64 879

0

0

0

0

0

3. Viziközmű

114 896

114 896

114 896

131 709

131 709

131 709

0,00%

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

353 728

291 335

244 739

162 847

199 732

230 402

70 208

43,11%

5. melléklet22

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

5. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 18 /2021. ( XII.17. ) önkormányzati rendelethez

5.melléklet a 2 /2021. ( III.01.) önkormányzati rendelethez

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi tervezett módosított ei 2020.12.31.

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. II.mód

2021. III.terv. mód

2021. mód ei/2021. eredeti ei.

1

I. Működési költségvetés

2

Személyi juttatás

46 014

49 446

46 644

52 230

52 230

52 230

100,00%

törvény szerinti illetmény

38 604

38 004

35 972

42 660

42 660

42 612

99,89%

készenléti, ügyelet díj

0

0

0

0

0

0

szabadság megváltás

0

1 932

2 329

0

0

0

cafetéria

2 200

4 350

4 263

4 400

4 400

4 448

101,09%

közlekedési költség

850

850

661

850

850

850

100,00%

jubileumi jutalom

0

0

0

700

700

700

100,00%

jutalom

2 160

2 160

1 770

1 420

1 420

1 420

100,00%

foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint)

1 000

950

482

1 000

1 000

1 000

100,00%

munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg

0

0

0

0

0

0

külső személyi juttatás

1 200

1 200

1 167

1 200

1 200

1 200

100,00%

3

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 000

9 000

8 913

8 100

8 100

8 100

100,00%

4

Dologi kiadás

8 125

10 437

8 238

9 125

9 125

9 923

108,75%

készletbeszerzés

1 200

810

760

1 000

1 000

964

96,40%

kommunikációs szolgáltatás

1 500

2 260

1 925

2 200

2 200

1 447

65,77%

szolgáltatatás kiadás

4 000

5 696

4 319

4 500

4 500

6 047

134,38%

különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA)

1 425

1 671

1 234

1 425

1 425

1 465

102,81%

5

Ellátottak pénzbeni juttatása

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Működési tartalék

8

9

II. Felhalmozási költségvetés

500

900

382

500

500

500

100,00%

10

11

Beruházások

500

900

382

500

500

500

100,00%

12

Felújítások

13

14

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

15

III. Finanszírozási célú kiadás

16

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

17

Központi, irányító szervi támogatás

18

KIADÁS ÖSSZESEN

63 639

69 783

64 177

69 955

69 955

70 753

101,14%

19

Engedélyezett létszámkeret

11 fő

11 fő

11 fő

11 fő

11 fő

11 fő

100,00%

6. melléklet23

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

6. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 18 /2021. ( XII.17. ) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 11 /2021. ( VI.10. ) önkormányzati rendelethez

6.melléklet a 2/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet hez

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021.II.mód

2021. III. terv. mód.

2021. mód ei/2021. eredeti ei.

1

Helyi adók

2

Építményadó

3

Telekadó

4

Magánszemélyek kommunális adója

5

Iparűzési adó

6

Idegenforgalmi adó

7

Pótlék, bírság

8

Egyéb bírságok, pótlékok

9

Igazgatási szolgáltatási díj

10

Talajterhelési díj

11

Egyéb sajátos bevétel

12

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

13

Gépjárműadó (40%-a)

14

Működési bevétel

185

185

163

185

185

285

154,05%

15

Készletértékesítés

16

Közterület használati díj

17

Szolgáltatás ellenértéke

50

50

25

50

50

50

100,00%

18

Ellátási díjak

19

Közvetített szolgáltatások bevételei

135

135

130

135

135

235

174,07%

20

Tulajdonosi bevételek

21

Kiszámlázott általános forg.adó

22

Kamatbevételek

23

Egyéb működési becvételek

8

24

Biztosító által fizetett kártérítés

25

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről

30

fejezeti kezelésű ei EU-s programokra

31

egyéb fejezeti kezelésű ei

32

elkülönített állami pénzalapok

33

helyi önk. és költségvetési szerveik

34

társulások és költségvetési szervei

35

II. Támogatások

36

37

Önkormányzat támogatásai

38

39

Önkormányzat költségvetési támogatása

40

Települési önkormányzatok működésének támogatása

41

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása

42

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

43

Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása

44

Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám

45

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021.II. terv.mód

2021. III. terv. mód.

2021. mód ei/2021. eredeti ei.

46

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

47

Ingatlan értékesítés

48

Felhalmozási bevételek

49

Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll

50

Egyéb működési célú átvett pé

51

Felhalmozási célú átvett pé

52

Költségvetési bevételek

53

KÖH maradványa

1 077

2 360

2 443

2 101

2 101

2 101

100,00%

54

Központi, irányító szervi támogatás

62 377

67 239

63 673

67 669

67 669

68 367

101,03%

55

56

VII. Finanszírozási célú bevételek

57

Folyószámla hitel felvétel

58

Éven belüli hitel felvétel

59

Fejlesztési hitel

60

Működési célú hitel

61

BEVÉTEL ÖSSZESEN

63 639

69 784

66 279

69 955

69 955

70 753

101,14%

7. melléklet24

2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásainak módosítása

4. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rndelethez

4. melléklet a 18/2011. (XII.17.) önkormányzati rendelet hez

7.melléklet a 2 /2021. ( III.01.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzata

2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021. évi II. mód

2021. III.terv. mód

2021. mód ei/2021. eredeti ei.

1

Civil szervezetek működési támogatás

7 757

7 757

8 138

7 800

8 150

8 112

104,00%

Ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye

2 000

2 000

2 000

2 900

2 900

2 900

100,00%

Református Egyházközösség

350

350

350

250

250

250

100,00%

Böhönyei KSE

2 700

2 700

3 081

2 600

2 600

2 600

100,00%

Böhönyéért Egyesület

350

350

350

250

250

250

100,00%

Böhönyei Polgárőr Egyesület

350

350

350

250

250

250

100,00%

"Csillagsövény " Böhönye A Határon Túli Magyarokért

350

350

350

250

250

250

100,00%

Pósai Horgászegyesület

350

350

350

250

250

250

100,00%

Önkéntes Tűzoltóegyeület

350

350

350

250

250

250

100,00%

Római Katolikus Plébánia Böhönye

350

350

350

250

250

250

100,00%

Böhönyei Fiatalokért Kult. Egyesület

350

350

350

250

250

250

100,00%

Iskolai Alapítvány

0

0

0

100

100

100

100,00%

Óvodai Alapítvány

200

200

200

200

200

200

100,00%

Egyéb civil szervezetek tám.

57

57

57

0

350

312

2

Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása

174 424

178 474

174 690

214 283

214 283

214 413

100,06%

3

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás

1 875

1 875

1 914

1 875

1 950

1 940

103,47%

4

Kaposmenti Társulás, Katasztrófa véd.

450

450

188

450

450

255

56,67%

5

DRV ZRT

0

7100

7100

0

14282

14282

6

Árvízkárosultak támogatása

0

662

662

0

0

Egyéb működési célú kiadások összesen

184 506

196 318

192 692

224 408

239 115

239 002

106,50%

8. melléklet25

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak módosítása kormányzati funkció szerinti megbontása

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak módosítása kormányzati funkció szerinti megbontása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafiz.

kormányzati funkció

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

24629

32933

22362

90,80%

10979

20759

11568

105,36%

2150

3365

1794

83,44%

11500

8809

9000

78,26%

0

2.

13320

Köztemető fennt.

2000

530

2000

######

2000

530

2000

100,00%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

15000

9053

12000

80,00%

15000

9053

12000

80,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0,00%

5.

41231

Közfoglalkoztatás

66805

41566

31177

46,67%

52060

30531

19794

38,02%

8470

2635

3068

36,22%

6275

8400

8315

132,51%

6.

45160

Közutak

0

0

0

0,00%

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

0,00%

8.

62020

Településfejl.

25130

7500

29,84%

9.

52020

Szennyvíz

0

0

0

0,00%

10.

63020

Víztermelés

2350

2350

2350

######

2350

2350

2350

100,00%

11.

64010

Közvilágítás

8160

6940

8160

######

8160

6940

8160

100,00%

12.

66010

Zöldterület

5365

2455

5365

######

5365

2455

5365

100,00%

13.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

24995

29956

31423

######

15295

18017

19760

129,19%

2700

3338

3063

113,44%

7000

8601

8600

122,86%

14.

72111

Háziorvosi alapell.

200

244

250

######

200

244

250

125,00%

15.

72311

Fogorvosi alapell.

200

345

350

######

200

345

350

175,00%

16.

74031

Család és nővéd.

0

106

110

######

0

106

110

103,77%

17.

76062

Település eü.

0

0

0

0,00%

0

18.

81030

Sport műk.

0

0

0

0,00%

0

19.

82042

Könyvtár

6500

5677

6312

97,11%

3190

2738

3084

96,68%

560

447

478

85,36%

2750

2492

2750

100,00%

20.

82092

Közművelődés

7611

5677

5078

66,72%

3491

2738

2016

57,75%

620

447

312

50,32%

3500

2492

2750

78,57%

21.

96015

Gyermekétk., óvoda

0

575

0

0,00%

575

22.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

0,00%

0

23.

104042

Gyermekjóléti

0

160

0

0,00%

0

160

24.

56010

Komplex környezetvéd

0

0

0

0,00%

0

25.

107060

Egyes szoc.ell.

28276

24514

24725

87,44%

0

1851

1500

81,04%

28276

32827

23225

#####

26.

Működési kiadás összesen

192091

198375

159162

82,86%

85015

74783

56222

66,13%

14500

10232

8715

60,10%

64300

80533

71000

110,42%

28276

32827

23225

#####

0

0

0

0

0

0

0

0

Ssz.

Összes kiadás

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

29998

27673

6935

23,12%

0

2760

1850

29998

24913

5085

16,95%

2.

13320

Köztemető fennt.

0

0

0

0,00%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

124138

83196

51799

41,73%

46475

24748

9714

20,90%

77663

58448

42 085

54,19%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0,00%

5.

413231

Közfoglalkoztatás

5099

4077

2139

41,95%

5099

4077

2139

41,95%

6.

45160

Közutak

14718

14718

0

14718

14718

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

9.

63020

Víztermelés

0

0

10.

64010

Közvilágítás

0

0

11.

66010

Zöldterület

0

0

12.

66020

Község városgazd

0

7150

7150

13.

72111

Háziorvosi alapell.

79

0

79

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

16.

76062

Település eü.

0

0

17.

81030

Sport műk.

0

0

0,00%

18.

82042

Könyvtár

100

0

0,00%

0

100

19.

82092

Közművelődés

0

0

20.

96015

Gyermekétk.

0

0

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

23.

104051

Szociális étk.

0

0

24.

107060

Egyes szoc.ell.

0

0

25.

Felhalmozási kiadás

173953

129843

68023

39,10%

51574

31764

20853

40,43%

1E+05

98079

47170

38,54%

9. melléklet26

Böhönye Község Önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározásának módosítása

7. melléklet a /2022. ( ) önkormányzat rendelethez

7. melléklet a 18/2021. (XII.17. ) önkormányzat rendelethez

5. melléklet a 11 /2021. ( VI. 10.) önkormányzati rendelethez

9.melléklet a 2/2021. ( III.01.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározásának módósítása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. eredeti ei

2021. évi I.módosítás

2021. évi II.mód

2021. III.terv. mód

2021. mód ei/2021. eredeti ei.

1.

Közfoglalkoztatás

5 099

5 099

5099

2 139

2 139

3 760

3 492

163,25%

2.

Község városgazd.

5 850

5 850

0,00%

3.

pótkocsi traktorhoz, kotrógép

4 997

4.

Egyéb beruházások

46475

7 000

11 564

12 864

20 763

19 268

166,62%

5.

Piac kialakítása

46 475

6.

Kamera rendszer kialakítás

7 000

2286

4 714

4 714

4 714

2 248

47,69%

7.

Urnafal

5 000

5 000

5 400

5 355

107,10%

8.

Hivatal irodabútor beszerzés

1 000

1 000

1 000

1 000

100,00%

9.

Hivatal telefonhálózat kiépítés

350

350

350

350

100,00%

10.

Informatikai eszközök beszerzés

500

500

500

500

100,00%

11.

Gépkocsi beszerzés

500

500

0

0

0,00%

12.

Bölcsőde bejáró aszfaltozás

800

800

800

13.

Játszótér

5 000

4 644

14.

Telek alakítás

421

15.

Egyéb gép, berendezés ( pl. fogorvos)

768

16.

DRV

3 182

17.

Eszköz beszerzés Magyar Falu

2 999

18.

Összesen:

51574

12099

7385

19 553

20 853

24 523

22 760

116,40%

10. melléklet27

Böhönye Község Önkormányzatának az önkormányzat 2021. évi felújításának módosítása

10.melléklet a 11 /2021. ( VI.10. ) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi felújításainak módosítása

ezer Ft-ban

Ssz.

Felújítási cél megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021.évi I.módosítás

2021. évi II. terv. mód

2021. mód ei/2021. eredeti ei.

1

Önkormányzat épületének energetikai felújítása, belső felújítás

29 998

29 998

24913

5 085

5 085

4 873

95,83%

2

Utak felújítása

77 663

68 031

58448

14 348

13 472

3

Gyógyszertár II. ütem

14 718

14 718

14718

6 000

6 000

6 195

103,25%

4

Vis maior pályázat

0

0

0

20 237

22 488

5

Telek kialakítás (autómosó)

1 500

6

Szolgálati lakás felújítás, érintésvédelem stb.

27 000

7

Gépek

421

8

Összesen:

122 379

112 747

98 079

11 085

74 170

47 449

428,05%

11. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés

2020. évi eredeti ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a

1

Közfoglalkoztatás

49

30

20

40,82%

2

Önkormányzat

1

1

1

100,00%

3

Könyvtár

2

2

2

100,00%

4

Község városgazd.

6

6

6

100,00%

5

Összesen:

58

39

29

50,00%

12. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. évi költségvetési rendelete

2021. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

1.

Rendszeres pénzbeni ellátások

6 700

2.

Lakhatással kapcsolatos támogatás

5 500

3.

Tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásának támogatása

200

4.

Támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez

500

5.

Lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek támogatása

500

Rendkivüli települési támogatás

12 125

6.

Szülési támogatás

250

7.

Művi meddővé tétel iránti támogatás

100

8.

Tüzifa természetbeni támogatás

3 500

9.

Egyéb rendkivüli települési támogatás

7 975

10.

Lakóingatlant ért természeti katasztrófa esetén beadható támogatás

300

11.

Egyéb támogatási formák

4 400

12.

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

1 000

13.

Felsőoktatási ösztöndíj támogatás

900

14.

Köztemetés

2 500

15.

Összesen:

23 225

13. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi tervezett módosított előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021 évi tervezett eredeti előirányzat

2021/2020 évi eredeti előirányzat %-a

2021. évi kötelező feladat

2021. évi önként vállalt feladatok

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

418 255

473 713

458 913

390 092

93,27%

367 769

22 323

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

318 641

362 889

360 949

336 407

105,58%

314 084

22323

2. Közhatalmi bevételek

63 930

63 930

67 716

33 100

51,78%

33 100

0

3. Működési bevételek

30 185

35 997

29 139

20 185

66,87%

20 185

0

4. Működési célú átvett pénzeszközök

400

10 897

1 109

400

100,00%

400

0

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 099

5 099

27 678

2 139

41,95%

2 139

0

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 099

5 099

26 069

2 139

41,95%

2 139

0

2. Felhalmozási bevételek

0

0

1 609

0

0,00%

0

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0,00%

0

0

B. Finanszírozási bevételek

369 356

371 281

371 364

232 235

62,88%

232 235

0

I. Belföldi finanszírozás bevételei

369 356

371 281

371 364

232 235

62,88%

232 235

0

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

369 356

371 281

371 364

232 235

62,88%

232 235

0

1.1. Működési célú

85 606

87 531

87 614

90 441

105,65%

90 441

0

1.2. Felhalmozási célú

283 750

283 750

283 750

141 794

49,97%

141 794

0

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Megelőlegezés

12 264

12 264

Bevételek összesen

787 611

862 357

870 219

624 466

79,29%

602 143

22 323

A. Költségvetési kiadások összesen

I. Működési költségvetési kiadások

433 383

559 565

540 876

461 119

106,40%

432 029

29 090

1. Személyi juttatások

131 029

134 461

134 461

108 452

82,77%

90 637

17 815

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 500

23 500

23 500

16 815

71,55%

15 479

1 336

3. Dologi kiadások

72 725

106 528

106 528

80 125

110,18%

77 986

2 139

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 623

34 379

32 826

23 225

107,41%

23 225

0

5. Egyéb működési célú kiadások

184 506

260 697

243 561

232 502

126,01%

224 702

7 800

5.1. Működési célú támogatások

184 506

199 826

192 692

226 294

122,65%

218 494

7800

5.2. Elvonások és befizetések

50 871

50 869

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

0

10 000

0

6 208

6 208

0

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

354 228

177 339

245 122

163 347

46,11%

157 347

6 000

1. Beruházások

52 074

64 592

32 147

20 553

39,47%

20 553

0

2. Felújítások

122 379

112 747

98 079

11 085

9,06%

5 085

6 000

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

179 775

114 896

114 896

131 709

73,26%

131 709

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

179 775

0

0

0

0,00%

3.3.1. Céltartalék

64 879

0

0

0

0,00%

3.3.2. Vizi közmű fejl.

114 896

114 896

114 896

131 709

114,63%

131 709

B. Finanszírozási kiadások összesen

0

10 557

10 557

0

0,00%

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

0

10 557

10 557

0

Kiadások összesen

787 611

862 357

796 555

624 466

79,29%

589 376

35 090

14. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának 2022-2023-2024 évek gördülő tervezése

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható mód ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021/2020. évi eredeti előirányzat %-a

2022. év eredeti előirányzata

2023. év eredeti előirányzata

2024. év eredeti előirányzata

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

418 255

473 713

458 913

390 092

93,27%

401 795

411 840

418017

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

318 641

362 889

360 949

336 407

105,58%

346 499

355 162

360489

2. Közhatalmi bevételek

63 930

63 930

67 716

33 100

51,78%

34 093

34 945

35470

3. Működési bevételek

30 185

35 997

29 139

20 185

66,87%

20 791

21 310

21630

4. Működési célú átvett pénzeszközök

400

10 897

1 109

400

100,00%

412

422

429

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 099

5 099

27 678

2 139

41,95%

2 203

2 258

2292

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 099

5 099

26 069

2 139

41,95%

2 203

2 258

2292

2. Felhalmozási bevételek

0

0

1 609

0

0,00%

0

0

0

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

B. Finanszírozási bevételek

369 356

371 281

371 364

232 235

62,88%

239 202

245 182

248860

I. Belföldi finanszírozás bevételei

369 356

371 281

371 364

232 235

62,88%

239 202

245 182

248860

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

369 356

371 281

371 364

232 235

62,88%

239 202

245 182

248860

1.1. Működési célú

85 606

87 531

87 614

90 441

105,65%

93 154

95 483

96915

1.2. Felhalmozási célú

283 750

283 750

283 750

141 794

49,97%

146 048

149 699

151945

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

0

0

0

2.1. Működési célú

0

0

0

2.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

Bevételek összesen

12 264

12 264

0

0

0

A. Költségvetési kiadások összesen

787 611

862 357

870 219

624 466

79,29%

643 200

659 280

669169

I. Működési költségvetési kiadások

433 383

559 565

301 642

461 119

106,40%

474 953

486 826

494129

1. Személyi juttatások

131 029

134 461

0

108 452

82,77%

111 706

114 498

116216

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 500

23 500

1 755

16 815

71,55%

17 319

17 752

18019

3. Dologi kiadások

72 725

106 528

23 500

80 125

110,18%

82 529

84 592

85861

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 623

34 379

32 826

23 225

107,41%

23 922

24 520

24888

5. Egyéb működési célú kiadások

184 506

260 697

243 561

232 502

126,01%

239 477

245 464

249146

5.1. Működési célú támogatások

184 506

199 826

192 692

226 294

122,65%

233 083

238 910

242494

5.2. Elvonások és befizetések

50 871

50 869

0

0

0

5.3. Általános tartalék

0

0

0

5.4. Működési célú tartalék

0

10 000

0

6 208

6 394

6 554

6652

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

354 228

177 339

245 122

163 347

46,11%

1. Beruházások

52 074

64 592

32 147

20 553

39,47%

2. Felújítások

122 379

112 747

98 079

11 085

9,06%

11 418

11 703

11879

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

179 775

114 896

114 896

131 709

73,26%

135 660

139 052

141138

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

0

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

3.3. Felhalmozási célú tartalék

179 775

0

0

0

0,00%

0

0

0

3.3.1. Céltartalék

64 879

0

0

0

0,00%

0

0

0

3.3.2. Vizi közmű fejl.

114 896

114 896

114 896

131 709

114,63%

135 660

139 052

141138

B. Finanszírozási kiadások összesen

0

10 557

10 557

0

0,00%

0

0

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

0

0

0

1.1. Működési célú

0

0

0

1.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

0

10 557

10 557

0

0

0

0

Kiadások összesen

787 611

862 357

557 321

624 466

79,29%

643 200

659 280

669169

15. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. évi költségvetési rendelete

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évek költségvetési maradványa

e Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2021.évi tervezett előirányzat

1.

Költségvetési hiány

0

0

2.

Előző évek költségvetési maradványa

369 356

232 235

1

A 3. § a Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A (1) bekezdés a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A (1) bekezdés a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A (2) bekezdés a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A (2) bekezdés a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A szöveg a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A (1) bekezdés a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A (1) bekezdés a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A (4) bekezdés a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

9

Az (5) bekezdés a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A (2) bekezdés a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

11

A 10. § (4) bekezdését a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 10. § (5) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. § (7) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 10. § (8) bekezdését a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 10. § (9) bekezdését a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 11. § (2) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

17

A 11. § (3) bekezdését a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 10. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 11. § (8) bekezdését a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 10. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 2. melléklet a Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 3. melléklet a Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 4. melléklet a Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

22

Az 5. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 6. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 7. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 8. melléklet a Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 9. melléklet a Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 10. melléklet a Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.