Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(X.2.) önkormányzati rendelete

Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 03

Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 28. § (4)-(5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell:

a) a meghívót,

b) a jelenléti ívet,

c) az írásos előterjesztéseket,

d) önkormányzati rendeleteket.

(5) A nyilvános ülések jegyzőkönyveibe a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatalban lehet betekinteni.”


2. §

A R. 36. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 „36. §

(1) A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogkört a Pétervására Város polgármestere gyakorolja.

(2) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, vagy olyan köztisztviselőjét bízza meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel.”


3. §

A R. 37. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„37. §

„A hivatal neve: Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal.”


4. §

A R. 39. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Erdőkövesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.”


5. §

A R. 1., 2., 4. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., és 3. melléklete lép.6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.