Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2022. 06. 24

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról

2022.06.24.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. A 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2022. évi költségvetés

a) működési költségvetési bevételi összegét: 1 346 033 884 Ft-ban,

b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 340 241 193 Ft-ban,

c) +5 792 691 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá

d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 30 268 800 Ft-ban

e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 36 061 491 Ft-ban,

f) -5 792 691 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 29 főben állapítja meg.

3. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja

(2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.

(3)2 A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 708 915 137 Ft-ban határozza meg.

(4)3 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 667 387 547 Ft-ban határozza meg.

(5)4 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 36 061 491 Ft-ban határozza meg.

(6)5 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 3 962 232 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 1 627 000 Ft-ban határozza meg.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.

(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.

(9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.

(10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.

(11) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.

(12) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.

(13) A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi.

(14) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

4. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 1 000 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 10 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 100 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

(6) A közgyűlés elnöke az (1)–(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.

(7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.

(8) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(9) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.

(10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

(11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.

(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.

(14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásárért a megyei jegyző a felelős.

(15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)–(5) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.

(4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.

6. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.

7. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.

8. § A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.

9. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.

(2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:

a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,

d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,

e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,

f) az a)–c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.

10. § (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

11. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.

(1a)6 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2022. évi illetménykiegészítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.

b) valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

13. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet7

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.04.28.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi
kötelező
feladatok

2022. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

280 123 408

403 528 208

1 820 400

405 348 608

405 221 608

127 000

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

280 123 408

403 399 208

1 819 400

405 218 608

405 218 608

-

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

269 800 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 323 408

133 599 208

1 819 400

135 418 608

135 418 608

-

1.2

Működési bevételek

-

129 000

1 000

130 000

3 000

127 000

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

127 000

-

127 000

-

127 000

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

1.2.5

Álatlános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

-

2 000

1 000

3 000

3 000

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

-

-

-

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

280 123 408

403 528 208

1 820 400

405 348 608

405 221 608

127 000

4

Maradvány igénybevétele

303 566 529

303 566 529

-

303 566 529

287 778 318

15 788 211

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

-

-

-

-

-

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

303 566 529

303 566 529

-

303 566 529

287 778 318

15 788 211

8.

Finanszírozási bevételek (7)

303 566 529

303 566 529

-

303 566 529

287 778 318

15 788 211

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

583 689 937

707 094 737

1 820 400

708 915 137

692 999 926

15 915 211

10.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

290 653 539

405 784 489

1 303 180

407 087 669

391 172 458

15 915 211

10.1

Személyi juttatások

61 571 782

62 603 193

2 018 593

64 621 786

64 140 488

481 298

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 820 067

8 461 096

182 730

8 643 826

8 643 826

-

10.3

Dologi kiadások

216 248 663

320 747 823

3 365 002

324 112 825

310 805 912

13 306 913

10.4

Egyéb működési célú kiadások

5 013 027

13 972 377

- 4 263 145

9 709 232

7 582 232

2 127 000

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

600 000

3 520 000

4 120 000

3 620 000

500 000

10.4.3

Tartalékok

4 913 027

13 372 377

- 7 783 145

5 589 232

3 962 232

1 627 000

10.4.3.1

Általános tartalék

2 913 027

11 745 377

- 7 783 145

3 962 232

3 962 232

-

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

1 627 000

-

1 627 000

-

1 627 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

30 268 800

30 268 800

-

30 268 800

30 268 800

-

11.1

Beruházások

30 268 800

30 268 800

-

30 268 800

30 268 800

-

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

320 922 339

436 053 289

1 303 180

437 356 469

421 441 258

15 915 211

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

-

10 792 000

10 792 000

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

251 975 598

260 249 448

517 220

260 766 668

260 766 668

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

262 767 598

271 041 448

517 220

271 558 668

271 558 668

-

16.

Finanszírozási kiadások (6)

262 767 598

271 041 448

517 220

271 558 668

271 558 668

-

17.

Kiadások mindösszesen (3+7)

583 689 937

707 094 737

1 820 400

708 915 137

692 999 926

15 915 211

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.04.28.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi
kötelező
feladatok

2022. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

15 006 056

362 770 995

96 550

362 867 545

362 867 545

-

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

14 984 800

362 748 739

96 050

362 844 789

362 844 789

-

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 984 800

362 748 739

96 050

362 844 789

362 844 789

-

1.2

Működési bevételek

21 256

22 256

500

22 756

22 756

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

-

17 136

17 136

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

-

3 120

3 120

-

1.2.5

Álatlános forgalmi adó visszatérítése

1 000

2 000

-

2 000

2 000

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

-

-

500

500

500

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

-

-

-

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

15 006 056

362 770 995

96 550

362 867 545

362 867 545

-

4

Maradvány igénybevétele

43 753 334

43 753 334

-

43 753 334

43 753 334

-

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

251 975 598

260 249 448

517 220

260 766 668

260 766 668

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

295 728 932

304 002 782

517 220

304 520 002

304 520 002

-

8.

Finanszírozási bevételek (7)

295 728 932

304 002 782

517 220

304 520 002

304 520 002

-

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

310 734 988

666 773 777

613 770

667 387 547

667 387 547

-

10.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

310 734 988

660 981 086

613 770

661 594 856

661 594 856

-

10.1

Személyi juttatások

225 432 877

517 050 468

526 720

517 577 188

517 577 188

-

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 597 053

78 753 313

65 123

78 818 436

78 818 436

-

10.3

Dologi kiadások

45 705 058

65 177 305

21 927

65 199 232

65 199 232

-

10.4

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

10.4.3.1

Általános tartalék

-

-

-

-

-

-

10.4.3.2

Céltartalék

-

-

-

-

-

-

11.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

-

5 792 691

-

5 792 691

5 792 691

-

11.1

Beruházások

-

5 792 691

-

5 792 691

5 792 691

-

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

310 734 988

666 773 777

613 770

667 387 547

667 387 547

-

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

-

-

-

-

-

-

16.

Finanszírozási kiadások (6)

-

-

-

-

-

-

17.

Kiadások mindösszesen (3+7)

310 734 988

666 773 777

613 770

667 387 547

667 387 547

-

3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.04.28.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi
kötelező
feladatok

2022. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

295 129 464

766 299 203

1 916 950

768 216 153

768 089 153

127 000

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

295 108 208

766 147 947

1 915 450

768 063 397

768 063 397

-

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

269 800 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

25 308 208

496 347 947

1 915 450

498 263 397

498 263 397

-

1.2

Működési bevételek

21 256

151 256

1 500

152 756

25 756

127 000

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

127 000

-

127 000

-

127 000

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

-

17 136

17 136

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

-

3 120

3 120

-

1.2.5

Álatlános forgalmi adó visszatérítése

1 000

2 000

-

2 000

2 000

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

-

2 000

1 500

3 500

3 500

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

-

-

-

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

295 129 464

766 299 203

1 916 950

768 216 153

768 089 153

127 000

4

Maradvány igénybevétele

347 319 863

347 319 863

-

347 319 863

331 531 652

15 788 211

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

251 975 598

260 249 448

517 220

260 766 668

260 766 668

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

599 295 461

607 569 311

517 220

608 086 531

592 298 320

15 788 211

8.

Finanszírozási bevételek (7)

599 295 461

607 569 311

517 220

608 086 531

592 298 320

15 788 211

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

894 424 925

1 373 868 514

2 434 170

1 376 302 684

1 360 387 473

15 915 211

10.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

601 388 527

1 066 765 575

1 916 950

1 068 682 525

1 052 767 314

15 915 211

10.1

Személyi juttatások

287 004 659

579 653 661

2 545 313

582 198 974

581 717 676

481 298

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 417 120

87 214 409

247 853

87 462 262

87 462 262

-

10.3

Dologi kiadások

261 953 721

385 925 128

3 386 929

389 312 057

376 005 144

13 306 913

10.4

Egyéb működési célú kiadások

5 013 027

13 972 377

- 4 263 145

9 709 232

7 582 232

2 127 000

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

600 000

3 520 000

4 120 000

3 620 000

500 000

10.4.3

Tartalékok

4 913 027

13 372 377

- 7 783 145

5 589 232

3 962 232

1 627 000

10.4.3.1

Általános tartalék

2 913 027

11 745 377

- 7 783 145

3 962 232

3 962 232

-

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

1 627 000

-

1 627 000

-

1 627 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

30 268 800

36 061 491

-

36 061 491

36 061 491

-

11.1

Beruházások

30 268 800

36 061 491

-

36 061 491

36 061 491

-

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

631 657 327

1 102 827 066

1 916 950

1 104 744 016

1 088 828 805

15 915 211

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

-

10 792 000

10 792 000

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

251 975 598

260 249 448

517 220

260 766 668

260 766 668

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

262 767 598

271 041 448

517 220

271 558 668

271 558 668

-

16.

Finanszírozási kiadások (6)

262 767 598

271 041 448

517 220

271 558 668

271 558 668

-

17.

Kiadások mindösszesen (3+7)

894 424 925

1 373 868 514

2 434 170

1 376 302 684

1 360 387 473

15 915 211

2. melléklet8

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2022.04.28.

Változás

Módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2022.04.28.

Változás

Módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

280 123 408

403 528 208

1 820 400

405 348 608

10.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

290 653 539

405 784 489

1 303 180

407 087 669

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

280 123 408

403 399 208

1 819 400

405 218 608

10.1

Személyi juttatások

61 571 782

62 603 193

2 018 593

64 621 786

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

0

269 800 000

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 820 067

8 461 096

182 730

8 643 826

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

10.3

Dologi kiadások

216 248 663

320 747 823

3 365 002

324 112 825

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 323 408

133 599 208

1 819 400

135 418 608

10.4

Egyéb működési célú kiadások

5 013 027

13 972 377

-4 263 145

9 709 232

1.2

Működési bevételek

0

129 000

1 000

130 000

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

600 000

3 520 000

4 120 000

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

127 000

0

127 000

10.4.3

Tartalékok

4 913 027

13 372 377

-7 783 145

5 589 232

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

10.4.3.1

Általános tartalék

2 913 027

11 745 377

-7 783 145

3 962 232

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

1 627 000

0

1 627 000

1.2.5

Álatlános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

11.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

30 268 800

30 268 800

0

30 268 800

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

30 268 800

30 268 800

0

30 268 800

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

2 000

1 000

3 000

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

0

0

0

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

320 922 339

436 053 289

1 303 180

437 356 469

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

0

10 792 000

2.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

14.

Központi, irányítószervi támogatás

251 975 598

260 249 448

517 220

260 766 668

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

262 767 598

271 041 448

517 220

271 558 668

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

16.

Finanszírozási kiadások (6)

262 767 598

271 041 448

517 220

271 558 668

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

280 123 408

403 528 208

1 820 400

405 348 608

4

Maradvány igénybevétele

303 566 529

303 566 529

0

303 566 529

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

303 566 529

303 566 529

0

303 566 529

8.

Finanszírozási bevételek (7)

303 566 529

303 566 529

0

303 566 529

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

583 689 937

707 094 737

1 820 400

708 915 137

17.

Kiadások mindösszesen (3+7)

583 689 937

707 094 737

1 820 400

708 915 137

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2022.04.28.

Változás

Módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2022.04.28.

Változás

Módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

15 006 056

362 770 995

96 550

362 867 545

10.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

310 734 988

660 981 086

613 770

661 594 856

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

14 984 800

362 748 739

96 050

362 844 789

10.1

Személyi juttatások

225 432 877

517 050 468

526 720

517 577 188

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 597 053

78 753 313

65 123

78 818 436

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

10.3

Dologi kiadások

45 705 058

65 177 305

21 927

65 199 232

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 984 800

362 748 739

96 050

362 844 789

10.4

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

1.2

Működési bevételek

21 256

22 256

500

22 756

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

10.4.3

Tartalékok

0

0

0

0

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

0

17 136

10.4.3.1

Általános tartalék

0

0

0

0

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

0

3 120

10.4.3.2

Céltartalék

0

0

0

0

1.2.5

Álatlános forgalmi adó visszatérítése

1 000

2 000

0

2 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

0

5 792 691

0

5 792 691

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

0

5 792 691

0

5 792 691

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

0

500

500

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

0

0

0

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

310 734 988

666 773 777

613 770

667 387 547

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

2.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

14.

Központi, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

0

0

0

0

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

16.

Finanszírozási kiadások (6)

0

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

15 006 056

362 770 995

96 550

362 867 545

4

Maradvány igénybevétele

43 753 334

43 753 334

0

43 753 334

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

251 975 598

260 249 448

517 220

260 766 668

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

295 728 932

304 002 782

517 220

304 520 002

8.

Finanszírozási bevételek (7)

295 728 932

304 002 782

517 220

304 520 002

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

310 734 988

666 773 777

613 770

667 387 547

17.

Kiadások mindösszesen (3+7)

310 734 988

666 773 777

613 770

667 387 547

3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2022.04.28.

Változás

Módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2022.04.28.

Változás

Módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

295 129 464

766 299 203

1 916 950

768 216 153

10.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

601 388 527

1 066 765 575

1 916 950

1 068 682 525

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

295 108 208

766 147 947

1 915 450

768 063 397

10.1

Személyi juttatások

287 004 659

579 653 661

2 545 313

582 198 974

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

0

269 800 000

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 417 120

87 214 409

247 853

87 462 262

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

10.3

Dologi kiadások

261 953 721

385 925 128

3 386 929

389 312 057

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

25 308 208

496 347 947

1 915 450

498 263 397

10.4

Egyéb működési célú kiadások

5 013 027

13 972 377

-4 263 145

9 709 232

1.2

Működési bevételek

21 256

151 256

1 500

152 756

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

600 000

3 520 000

4 120 000

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

127 000

0

127 000

10.4.3

Tartalékok

4 913 027

13 372 377

-7 783 145

5 589 232

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

0

17 136

10.4.3.1

Általános tartalék

2 913 027

11 745 377

-7 783 145

3 962 232

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

0

3 120

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

1 627 000

0

1 627 000

1.2.5

Álatlános forgalmi adó visszatérítése

1 000

2 000

0

2 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

30 268 800

36 061 491

0

36 061 491

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

30 268 800

36 061 491

0

36 061 491

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

2 000

1 500

3 500

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

0

0

0

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

631 657 327

1 102 827 066

1 916 950

1 104 744 016

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

0

10 792 000

2.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

14.

Központi, irányítószervi támogatás

251 975 598

260 249 448

517 220

260 766 668

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

262 767 598

271 041 448

517 220

271 558 668

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

16.

Finanszírozási kiadások (6)

262 767 598

271 041 448

517 220

271 558 668

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

295 129 464

766 299 203

1 916 950

768 216 153

4

Maradvány igénybevétele

347 319 863

347 319 863

0

347 319 863

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

251 975 598

260 249 448

517 220

260 766 668

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

599 295 461

607 569 311

517 220

608 086 531

8.

Finanszírozási bevételek (7)

599 295 461

607 569 311

517 220

608 086 531

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

894 424 925

1 373 868 514

2 434 170

1 376 302 684

17.

Kiadások mindösszesen (3+7)

894 424 925

1 373 868 514

2 434 170

1 376 302 684

3. melléklet9

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.04.28.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szociális
hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Egyéb működési kiadások

Beruházások

Államháztar-
táson belüli
megelőle-
gezések
visszafizetése

Központi,
irányítószervi
támogatás

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
belülre

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
kívülre

Tartalékok

Általános
tartalék

Céltartalék

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

70 134 513

70 134 513

495 300

70 629 813

58 077 916

6 530 199

6 021 698

-

-

-

-

-

-

-

K

1.

Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok

16 617 694

16 617 694

16 617 694

16 505 694

112 000

K

2.

Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

8 111 459

8 111 459

8 111 459

7 163 369

948 090

K

3.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok

24 845 100

24 845 100

24 845 100

22 848 000

1 997 100

K

4.

Eseti megbízások, külső szakértők

8 981 580

8 981 580

8 981 580

6 540 000

765 180

1 676 400

K

5.

Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi)

461 320

461 320

461 320

315 392

145 928

K

6.

Képviselők egyéb juttatásai

100 000

100 000

100 000

100 000

K

7.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

4 535 428

4 535 428

4 535 428

1 465 587

757 043

2 312 798

K

8.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2021. évi)

220 974

220 974

220 974

151 074

69 900

K

9.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások

5 738 568

5 738 568

495 300

6 233 868

3 088 800

1 212 568

1 932 500

K

10.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi)

522 390

522 390

522 390

522 390

II. Önkormányzat feladatainak kiadásai

34 143 583

34 643 583

585 400

35 228 983

2 308 016

1 172 455

16 836 512

-

4 120 000

-

-

-

10 792 000

-

K

1.

Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön

4 971 139

4 971 139

4 971 139

1 848 174

320 139

2 802 826

K

2.

Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm

450 000

450 000

450 000

450 000

K

3.

Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával

-

-

-

K

a.

Veszprém Megyei Sportgála

650 000

650 000

650 000

650 000

K

b.

Köztársaság Kupa

200 000

200 000

200 000

200 000

K

c.

Megyefutás megrendezése

300 000

300 000

300 000

300 000

K

d.

Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság

150 000

150 000

150 000

150 000

K

e.

Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna

3 520 000

3 520 000

3 520 000

3 520 000

K

4.

Tagdíjak:

-

-

-

K

a.

Balaton Fejlesztési Tanács

360 000

360 000

360 000

360 000

Ö

c.

Balatoni Szövetség

50 000

50 000

50 000

50 000

Ö

d.

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

893 550

893 550

893 550

893 550

Ö

e.

Klímabarát Települések Szövetsége

35 000

35 000

35 000

35 000

K

5.

Pénzügyi szolgáltatások díja

700 000

700 000

1 000

701 000

701 000

K

6.

2022. évi cégautóadó

712 800

712 800

712 800

712 800

K

7.

Kitüntetések adományozása

-

-

-

K

a.

Komjáthy Díj

323 400

323 400

- 15 600

307 800

200 000

7 800

100 000

K

b.

Felelősség a Közösségért díj

399 120

399 120

399 120

236 220

99 120

63 780

K

c.

Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása

464 494

464 494

464 494

7 874

228 494

228 126

K

d.

Pro Comitatu díj

42 117

42 117

42 117

7 874

24 117

10 126

K

e.

Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára

719 963

719 963

719 963

7 874

492 785

219 304

K

8.

Veszprém megye környezetvédelmi programja

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

K

9.

2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Ö

10.

Föld Napja

150 000

150 000

150 000

150 000

Ö

11.

A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák

180 000

180 000

180 000

180 000

K

12.

Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan

200 000

200 000

200 000

200 000

K

13.

2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

10 792 000

Ö

14.

Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

K

15.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján

2 880 000

2 880 000

2 880 000

2 880 000

Ö

16.

Veszprémi Főegyházmegyei Karitász részére támogatás az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésére

500 000

500 000

500 000

K

17.

„Veszprém megye terület- és településfejlesztési célkitűzései a 2021-2027 időszakra” című kiadvány megjelentetése

600 000

600 000

600 000

III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység

224 709 676

334 631 276

1 835 000

336 466 276

4 235 854

941 172

292 574 759

-

-

-

-

29 268 800

-

9 445 691

K

1.

TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat

6 076 400

6 076 400

6 076 400

6 076 400

K

2.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt

1 299 002

1 299 002

1 299 002

206 752

697 500

394 750

Ö

3.

Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat

6 365 660

6 365 660

6 365 660

116 383

13 617

6 235 660

K

4.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

227 444

227 444

227 444

227 444

K

5.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

197 567

197 567

197 567

197 567

K

6.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

406 462

406 462

406 462

406 462

K

7.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

825 151

825 151

825 151

825 151

K

8.

"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

988 912

988 912

988 912

655 018

333 894

K

9.

"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

K

10.

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)

30 189 200

30 189 200

30 189 200

920 400

29 268 800

Ö

11.

"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)

2 414 001

2 414 001

2 414 001

2 414 001

K

12.

"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

53 118

53 118

53 118

53 118

K

13.

"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

82 864 655

82 864 655

82 864 655

82 864 655

K

14.

"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

41 186 390

41 186 390

41 186 390

41 186 390

K

15.

"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

24 303 245

24 303 245

24 303 245

24 303 245

Ö

16.

"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat

1 700 000

1 700 000

1 700 000

481 298

1 218 702

K

17.

TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése

14 605 000

-

-

K

18.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

9 416 669

9 416 669

9 416 669

935 850

145 061

5 254 710

3 081 048

K

19.

TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja

200 000

200 000

200 000

200 000

K

20.

TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása

390 800

701 600

701 600

701 600

K

21.

„A gasztronómia ereje a nemzeti összetartozás ügyében” TTT-KP-1-2022/1-000074 azonosítószámú projekt

1 000 000

1 000 000

629 920

370 080

K

22.

„Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok elősegítése Veszprém megyéből” TTT-KP-1-2022/2-000023 azonosítószámú projekt

1 000 000

1 000 000

651 491

20 949

327 560

K

23.

„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

10 000 000

10 000 000

6 250 000

3 750 000

K

24.

A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja

940 000

940 000

940 000

K

25.

"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés -Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

111 275 800

111 275 800

111 275 800

K

26.

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

1 835 000

1 835 000

1 420 912

184 713

229 375

IV. Vagyongazdálkodási feladatok

2 279 856

2 279 856

6 400 000

8 679 856

-

-

8 679 856

-

-

-

-

-

-

-

K

1.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

K

2.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai

100 000

100 000

100 000

100 000

K

3.

Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok

180 000

180 000

180 000

180 000

K

4.

Vagyonbiztosítás

99 856

99 856

99 856

99 856

K

5.

Megyeháza épületében lift felújítása

900 000

900 000

900 000

K

6.

Megyeháza épületében Egry terem felújítása

5 500 000

5 500 000

5 500 000

V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet )

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

VI. Tartalék ( 6. melléklet )

4 913 027

13 372 377

- 7 783 145

5 589 232

-

-

-

-

-

3 962 232

1 627 000

-

-

-

K

1.

Általános tartalék

2 913 027

11 745 377

- 7 783 145

3 962 232

3 962 232

Ö

2.

Céltartalék

2 000 000

1 627 000

1 627 000

1 627 000

VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:

337 180 655

456 061 605

1 532 555

457 594 160

64 621 786

8 643 826

324 112 825

-

4 120 000

3 962 232

1 627 000

30 268 800

10 792 000

9 445 691

VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)

246 509 282

251 033 132

287 845

251 320 977

251 320 977

IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

583 689 937

707 094 737

1 820 400

708 915 137

64 621 786

8 643 826

324 112 825

-

4 120 000

3 962 232

1 627 000

30 268 800

10 792 000

260 766 668

Kötelező feladatok összesen (K): 692 999 926 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 15 915 211 Ft

4. melléklet10

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.04.28.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
maradvány
terhére

2022. évi
költségvetési
támogatás
terhére

Országgyűlési
választás,
Országos
Népszavazás
2022. április 3.

2022. évi
Időközi
választások

TOP-5.3.2-17-
VE1-2020-
00001
kódszámú
pályázat

TOP-5.1.1-15-
VE1-2016-
00001
kódszámú
pályázat

TOP_PLUSZ-
3.1.1-21-VE1-
2022-00001
azonosítószámú
pályázat

EFOP-1.6.3-17-
2017-00009
kódszámú
pályázat

"Óvodai és
bölcsődei
fejlesztések
Megalapozó
dokumentumainak
elkészítése
Veszprém
megyében"
TOP-1.5.1-20-
2021-00030
azonosítószámú
pályázat

"Energia-
hatékonysági
fejlesztések
előkészítése
Veszprém
megyében"
TOP-1.5.1-20-
2021-00033
azonosítószámú
pályázat

"Felszíni
csapadékvíz elvezető hálózatok
tervezési térképének
előkészítése
Veszprém
megyében" TOP-
1.5.1-20-2021-
00032
azonosítószámú
pályázat

"OKOS város -
OKOS
kistérségi
kerékpár-
rendszer
tanulmányi
terveinek
elkészítése"
TOP-1.5.1-20-
2021-00037
azonosítószámú
pályázat

„A Bakony
a mi otthonunk!”
TOP-5.3.2-17-
VE1-2021-00003
azonosítószámú
pályázat

A 272/2013. (I.11.)
kormányrendelet
szerinti projekt-
menedzsmenti
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

I. Személyi juttatások

225 432 877

517 050 468

526 720

517 577 188

11 834 621

180 593 436

19 814 911

85 000

289 068

10 793 813

263 704 900

48 740

2 316 411

971 027

19 296 189

305 595

3 247 300

4 276 177

K/Ö

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

175 796 885

432 925 105

- 1 192 478

431 732 627

6 902 759

129 629 388

289 068

10 793 813

253 704 900

2 316 411

971 027

19 296 189

305 595

3 247 300

4 276 177

-ebből a.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

196 929

196 929

196 929

196 929

b.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

679 632

679 632

679 632

679 632

c.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

324 508

357 547

357 547

357 547

d.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

123 079

171 506

171 506

171 506

e.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

2 667 576

2 667 576

2 667 576

2 667 576

f.

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

202 987

202 987

202 987

K

2.

Normatív jutalom

4 575 906

6 395 906

472 400

6 868 306

4 575 906

387 400

1 820 000

85 000

K

3.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

50 000

50 000

50 000

50 000

K

4.

Jubileumi jutalom

5 976 425

5 976 425

5 976 425

5 976 425

K

5.

Béren kívüli juttatások

11 648 740

19 148 740

19 148 740

11 600 000

7 500 000

48 740

K

6.

Ruházati költségtérítés

4 379 462

6 254 462

6 254 462

29 462

4 350 000

1 875 000

K

7.

Közlekedési költségtérítés

1 487 568

1 487 568

1 487 568

1 487 568

K

8.

Egyéb költségtérítések

2 828 000

3 453 000

3 453 000

2 828 000

625 000

K

9.

Szociális támogatások

909 200

909 200

566 250

1 475 450

1 475 450

K

10.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

89 595

3 638 707

422 853

4 061 560

1 136 908

2 924 652

K

11.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

15 226 494

20 529 487

257 695

20 787 182

326 494

19 207 695

1 252 993

K

12.

Egyéb külső személyi juttatások

2 464 602

16 281 868

16 281 868

2 464 602

13 817 266

K

13.

Céljuttatás, projektprémium

-

-

-

K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 597 053

78 753 313

65 123

78 818 436

3 234 808

29 850 702

2 656 128

11 050

44 826

1 447 111

36 926 640

341 908

359 013

150 507

2 554 808

47 365

502 700

690 870

-ebből a.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

30 515

30 515

30 515

30 515

b.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

145 519

145 519

145 519

145 519

c.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

81 954

48 915

48 915

48 915

d.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

74 488

26 061

26 061

26 061

e.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

413 472

413 472

413 472

413 472

f.

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

26 388

26 388

26 388

K. III. Dologi kiadások

45 705 058

65 177 305

21 927

65 199 232

4 800 894

40 899 595

99 277

-

-

625 972

18 769 392

4 102

-

-

-

-

-

K

1.

Szakmai anyagok beszerzése

1 347 668

1 347 668

1 347 668

1 347 668

K

2.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 563 028

14 096 193

18 420

14 114 613

2 563 028

4 664

492 891

11 054 030

K

3.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

6 163 449

6 163 449

6 163 449

6 163 449

K

4.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

953 006

2 807 726

2 807 726

953 006

1 854 720

K

5.

Közüzemi díjak

5 733

5 733

5 733

5 733

K

6.

Bérleti és lízingdíjak

-

-

-

K

7.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 796 812

2 796 812

2 796 812

1 222 009

1 574 803

K

8.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

926 929

1 326 929

1 326 929

1 326 929

K

9.

Egyéb szolgáltatások

24 765 649

24 365 649

24 365 649

3 366 395

20 999 254

K

10.

Kiküldetések kiadásai

926 914

3 302 194

3 302 194

922 812

2 375 280

4 102

K

11.

Reklám- és propagandakiadások

157 480

157 480

157 480

157 480

K

12.

Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa

4 761 203

8 470 282

3 007

8 473 289

212 490

4 547 746

94 610

133 081

3 485 362

K

13.

Egyéb dologi kiadások

320 051

320 054

500

320 554

320 551

3

K

14.

Közvetített szolgáltatások

17 136

17 136

17 136

17 136

K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)

-

5 792 691

5 792 691

5 792 691

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

310 734 988

666 773 777

613 770

667 387 547

19 870 323

251 343 733

22 570 316

96 050

333 894

12 866 896

325 193 623

394 750

2 675 424

1 121 534

21 850 997

352 960

3 750 000

4 967 047

Kötelező feladatok összesen (K): 667 387 547 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft

5. melléklet11

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi
eredeti
előirányzat

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

1.

BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)

30 268 800

-

30 268 800

1.1

Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések

1 000 000

1 000 000

1.2

A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye

29 268 800

29 268 800

2.

BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)

-

5 792 691

5 792 691

2.1

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére

-

5 792 691

5 792 691

a.

Számítógép és monitor (5db)

1 670 647

1 670 647

b.

Notebook (3db)

1 358 997

1 358 997

c.

Szoftverbeszerzés (Windows, Office)

221 615

221 615

d.

Nyomtató (5db)

689 432

689 432

e.

Okostelefon (5db)

359 999

359 999

f.

Munkaállomás kialakítása (4db)

1 492 001

1 492 001

3.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

30 268 800

5 792 691

36 061 491

4.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

30 268 800

5 792 691

36 061 491

6. melléklet12

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.04.28.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Általános tartalék

2 913 027

11 745 377

- 7 783 145

3 962 232

2.

Céltartalék

2 000 000

1 627 000

-

1 627 000

a.

Önként vállalt feladatok tartalék kerete

1 000 000

627 000

627 000

b.

A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3.

Tartalék összesen

4 913 027

13 372 377

- 7 783 145

5 589 232

7. melléklet13

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

Kiadások megnevezése

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

295 108 208

768 063 397

1.1

Személyi juttatások

287 004 659

582 198 974

1.2

Működési bevételek

21 256

152 756

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 417 120

87 462 262

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

1.3

Dologi kiadások

261 953 721

389 312 057

1.

Költségvetési működési bevételek

295 129 464

768 216 153

1.4

Egyéb működési célú kiadások

5 013 027

9 709 232

2.1

Maradvány igénybevétele működési célra

317 051 063

317 051 063

1.

Költségvetési működési kiadások

601 388 527

1 068 682 525

2.2

Központi, irányítószervi támogatás működési célra

251 975 598

260 766 668

2.

Működési célú finanszírozási bevételek

569 026 661

577 817 731

2.

Működési célú finanszírozási kiadások

262 767 598

271 558 668

3.

Működési célú bevételek összesen:

864 156 125

1 346 033 884

3.

Működési célú kiadások összesen:

864 156 125

1 340 241 193

4.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.1

Beruházások

30 268 800

36 061 491

4.2

Felhalmozási bevételek

4.2

Felújítások

4.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési felhalmozási bevételek

-

-

4.

Költségvetési felhalmozási kiadások

30 268 800

36 061 491

5.1

Maradvány igénybevétele felhalmozási célra

30 268 800

30 268 800

5.2

Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra

-

-

5.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

30 268 800

30 268 800

5.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

6.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

30 268 800

30 268 800

6.

Felhalmozások összesen:

30 268 800

36 061 491

7.

Bevételek összesen:

894 424 925

1 376 302 684

7.

Kiadások összesen:

894 424 925

1 376 302 684

8. melléklet14

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Induló pénzkészlet

315 402 433

309 090 983

276 391 893

708 266 410

656 579 066

592 089 163

548 322 610

519 895 486

490 539 375

441 984 523

412 656 370

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 584 000

36 474 800

31 584 008

492 623 739

22 001 400

23 499 450

21 584 000

21 584 000

21 584 000

21 584 000

21 584 000

32 376 000

768 063 397

3

Működési bevételek

2 688

1 688

1 688

131 688

1 688

3 188

1 688

1 688

1 688

1 688

1 688

1 688

152 756

4

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6

Felhalmozási bevételek

0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8

Finanszírozási bevételek

365 677 830

21 237 967

21 237 967

29 511 817

21 237 967

21 755 181

21 237 967

21 237 967

21 237 967

21 237 967

21 237 967

21 237 967

608 086 531

9

Bevételek összesen

387 264 518

57 714 455

52 823 663

522 267 244

43 241 055

45 257 819

42 823 655

42 823 655

42 823 655

42 823 655

42 823 655

53 615 655

1 376 302 684

10

Személyi juttatások

21 547 055

24 427 655

24 427 655

43 648 236

28 595 905

29 095 905

28 895 905

29 927 316

28 895 905

28 895 905

28 895 905

264 945 627

582 198 974

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 032 811

4 032 814

4 032 814

2 629 756

6 647 042

4 605 684

4 565 684

4 565 684

5 206 713

4 565 684

4 565 684

38 011 892

87 462 262

12

Dologi kiadások

17 132 252

14 252 252

35 649 100

14 253 252

32 654 794

21 502 252

31 890 652

15 519 812

16 639 181

36 478 951

17 252 252

136 087 307

389 312 057

13

Egyéb működési célú kiadások

100 000

500 000

3 520 000

5 589 232

9 709 232

14

Felhalmozási kiadások

5 792 691

29 268 800

200 000

200 000

200 000

400 000

36 061 491

15

Finanszírozási kiadások

29 149 967

21 313 184

21 313 184

29 361 483

21 237 967

21 755 081

21 237 967

21 237 967

21 237 967

21 237 967

21 237 967

21 237 967

271 558 668

16

Kiadások összesen

71 862 085

64 025 905

85 522 753

90 392 727

94 928 399

109 747 722

86 590 208

71 250 779

72 179 766

91 378 507

72 151 808

466 272 025

1 376 302 684

17

Záró pénzkészlet

315 402 433

309 090 983

276 391 893

708 266 410

656 579 066

592 089 163

548 322 610

519 895 486

490 539 375

441 984 523

412 656 370

0

9. melléklet15

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

1. A 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 768 063 397 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 577 817 731 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2021. évben előrehozott 2022. évi állami támogatás, továbbá a 2021. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 30 268 800 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melynek teljes összege pályázati támogatás szerint kötött felhasználású. A 2021. évi maradvány biztosít forrást felhalmozási kiadásokra részben pályázati támogatás, részben saját forrás bevonásával. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 376 302 684 Ft.

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználása, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

10. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

2022. év

Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség

2023. év

2024. év

2025. év

A

B

C

D

E

F

1

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

0

0

0

0

2

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

0

4

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

5

Bírság-, pótlék-, díjbevétel

0

0

0

0

6

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

7

Saját bevételek (1+…+6)

-

-

-

-

8

Saját bevételek (7) 50 %-a

-

-

-

-

9

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16)

0

0

0

0

10

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

12

Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír

0

0

0

0

13

Adott váltó

0

0

0

0

14

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

15

Halasztott fizetés

0

0

0

0

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24)

0

0

0

0

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

20

Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír

0

0

0

0

21

Adott váltó

0

0

0

0

22

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

23

Halasztott fizetés

0

0

0

0

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

25

Fizetési kötelezettség összesen (9+17)

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)

-

-

-

-

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 19/2022. (II.10.) MÖK határozata alapján a 2022-2023-2024-2025. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

11. melléklet16

A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2022. előtt

2022. évi

2022. után

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

100 000 000

62 373 334

100 000 000

62 373 334

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

100 000 000

62 373 334

100 000 000

62 373 334

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

100 000 000

62 373 334

100 000 000

56 296 934

6 076 400

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

100 000 000

62 373 334

100 000 000

56 296 934

6 076 400

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

24 341 642

24 341 642

24 341 642

24 292 902

48 740

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 687 946

4 687 946

4 687 946

4 139 286

548 660

9.

Dologi kiadások

29 633 145

29 633 145

29 633 145

28 931 543

701 602

10.

Beruházások

1 499 267

1 499 267

1 499 267

1 499 267

11.

Kiadások összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

58 862 998

1 299 002

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 993 500

4 993 500

4 993 500

4 993 500

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 993 500

4 993 500

4 993 500

4 993 500

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

4 250 000

4 306 049

4 076 270

4 109 120

173 730

196 929

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

743 500

687 451

651 842

656 936

91 658

30 515

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 993 500

4 993 500

4 728 112

4 766 056

265 388

227 444

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

3 829 787

3 829 787

3 706 708

3 706 708

123 079

123 079

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

670 213

670 213

595 725

595 725

74 488

74 488

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 500 000

4 500 000

4 302 433

4 302 433

197 567

197 567

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 960 000

1 960 000

1 656 320

1 635 492

303 680

357 547

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

340 000

340 000

261 258

258 046

78 742

48 915

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 300 000

2 300 000

1 917 578

1 893 538

382 422

406 462

6.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 820 000

2 820 000

2 820 000

2 820 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 820 000

2 820 000

2 820 000

2 820 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

2 400 000

2 456 723

1 720 368

1 777 091

679 632

679 632

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

420 000

363 277

301 064

217 758

118 936

145 519

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 820 000

2 820 000

2 021 432

1 994 849

798 568

825 151

7.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 995 900

4 995 900

4 995 900

4 995 900

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 995 900

4 995 900

4 995 900

4 995 900

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 077 900

1 077 900

538 950

788 832

538 950

289 068

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

167 100

167 100

83 550

122 274

83 550

44 826

9.

Dologi kiadások

3 750 900

3 750 900

3 750 900

3 095 882

655 018

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 995 900

4 995 900

4 373 400

4 006 988

622 500

988 912

8.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

125 000

125 000

125 000

125 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

125 000

125 000

125 000

125 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

125 000

125 000

41 500

71 882

83 500

53 118

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

125 000

125 000

41 500

71 882

83 500

53 118

9.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

82 936 410

82 936 410

82 936 410

82 936 410

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

82 936 410

82 936 410

82 936 410

82 936 410

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

82 936 410

82 936 410

71 755

71 755

82 864 655

82 864 655

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

82 936 410

82 936 410

71 755

71 755

82 864 655

82 864 655

10.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

58 354 710

43 369 910

58 354 710

43 369 910

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

58 354 710

43 369 910

58 354 710

43 369 910

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

58 354 710

43 369 910

58 354 710

2 706 882

43 369 910

40 663 028

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

58 354 710

43 369 910

58 354 710

2 706 882

43 369 910

40 663 028

11.
EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

24 375 000

24 375 000

24 375 000

24 375 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

24 375 000

24 375 000

24 375 000

24 375 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

24 375 000

24 375 000

12 291 500

71 755

12 083 500

24 303 245

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

24 375 000

24 375 000

12 291 500

71 755

12 083 500

24 303 245

12.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

10 000 006

10 000 006

10 000 006

10 000 006

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

10 000 006

10 000 006

10 000 006

10 000 006

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

4 108 480

4 108 480

505 054

505 054

2 667 576

2 667 576

935 850

935 850

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

636 816

636 816

78 283

78 283

413 472

413 472

145 061

145 061

9.

Dologi kiadások

5 254 710

5 254 710

5 171 882

5 171 882

82 828

82 828

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

10 000 006

10 000 006

583 337

583 337

8 252 930

8 252 930

1 163 739

1 163 739

13.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

111 275 800

111 275 800

111 275 800

111 275 800

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

111 275 800

111 275 800

111 275 800

111 275 800

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

111 275 800

111 275 800

3 810 000

3 810 000

24 337 000

24 337 000

83 128 800

83 128 800

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

111 275 800

111 275 800

3 810 000

3 810 000

24 337 000

24 337 000

83 128 800

83 128 800

14.
EU-s projekt neve, azonosítója: „A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

3 247 300

3 247 300

3 247 300

3 247 300

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

502 700

502 700

502 700

502 700

9.

Dologi kiadások

6 250 000

6 250 000

6 250 000

6 250 000

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

15.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

1 835 000

1 835 000

1 835 000

1 835 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

1 835 000

1 835 000

1 835 000

1 835 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 623 900

1 623 900

1 623 900

1 623 900

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

211 100

211 100

211 100

211 100

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

1 835 000

1 835 000

1 835 000

1 835 000

12. melléklet17

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2022. előtt

2022. évi

2022. után

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

96 250 000

139 849 937

96 250 000

139 849 937

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

96 250 000

139 849 937

96 250 000

139 849 937

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

65 536 884

105 989 300

65 536 884

95 195 487

10 793 813

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 269 770

19 172 826

17 269 770

17 725 715

1 447 111

9.

Dologi kiadások

7 519 686

4 584 447

7 519 686

3 958 475

625 972

10.

Beruházások

5 923 660

10 103 364

5 923 660

10 103 364

11.

Kiadások összesen:

96 250 000

139 849 937

96 250 000

126 983 041

12 866 896

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

24 875 000

24 875 000

24 875 000

24 875 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

24 875 000

24 875 000

24 875 000

24 875 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

21 536 797

21 536 797

19 249 579

19 220 386

2 287 218

2 316 411

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 338 203

3 338 203

2 983 681

2 979 190

354 522

359 013

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

24 875 000

24 875 000

22 233 260

22 199 576

2 641 740

2 675 424

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 063 590

2 063 590

2 063 590

2 063 590

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 063 590

2 063 590

2 063 590

2 063 590

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 786 658

1 786 658

815 631

815 631

971 027

971 027

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

276 932

276 932

126 425

126 425

150 507

150 507

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 063 590

2 063 590

942 056

942 056

1 121 534

1 121 534

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

11 645 290

26 630 090

11 645 290

26 630 090

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

11 645 290

26 630 090

11 645 290

26 630 090

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

10 082 503

23 065 242

5 930 883

4 137 739

4 151 620

19 296 189

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 562 787

3 564 848

919 287

641 354

643 500

2 554 808

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

11 645 290

26 630 090

6 850 170

4 779 093

4 795 120

21 850 997

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

625 000

625 000

625 000

625 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

625 000

625 000

625 000

625 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

541 125

541 125

341 169

235 530

199 956

305 595

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

83 875

83 875

52 881

36 510

30 994

47 365

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

625 000

625 000

394 050

272 040

230 950

352 960

6.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz " TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

325 193 623

325 193 623

325 193 623

325 193 623

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás