Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 01

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról

2022.09.01.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében, valamint az Étv. 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek - városképi, közlekedésbiztonsági és vagyongazdálkodási szempontok, valamint a rendezvények megtartásával kapcsolatos követelmények figyelembevételével - meghatározzák a közterület eredeti funkciójától eltérő használatát, a közterület-használati díj mértékét, fizetésének módját.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyös város közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi közterületre, illetve az egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között -, az azt használó természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. A rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon üzemeltetett piacokra.

(3) A reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályozásáról és engedélyezéséről külön rendelet rendelkezik.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) Közterület: közhasználatra szolgáló minden önkormányzati tulajdonban álló földrészlet, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, illetve az olyan ingatlan, melyet más jogszabály közterületnek minősít.

(2) Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő- és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok), a közművek, köztárgyak, közcélú vezetékek és berendezések elhelyezése.

(3) Üzemképtelen jármű: a közúti forgalomban való részvételre - üzemképességet kizáró sérülés miatt, vagy egyéb okból - műszakilag alkalmatlan jármű.

(4) Városközpont: Koháry u. - Kossuth Lajos u. - Szent Bertalan u. - Eszperantó u. – Göncz Árpád utca - Batthyány tér - Puskin u. - Alkotmány utcák és az ezekről nyíló ingatlanok által határolt terület.

(5) Zöldterület: az állandóan növényzettel fedett vagy nem szilárd burkolattal ellátott közterület (különösen: közkert, közpark, játszótér, útmenti fasor, virágoskert, füvesített terület).

(6) Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (.különösen: út, híd, torony, távközlés műsorszórás műszaki létesítményei, gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások).

(7) Játszótér: az a külső vagy belső tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély hatálya alá tartozik-e vagy sem;

(8) A játszótér területi határa:

a) abban az esetben, ha az be van kerítve, a kerítés által határolt terület,

b) abban az esetben, ha az nincs bekerítve, a játszószerek, és a játszótéri eszközök talajjal érintkező szerkezetei által határolt és táblával jelölt terület, öt méteres biztonsági sávval növelve.

(9) Játszótéri eszköz: játszótéren elhelyezett eszköz vagy építmény, ideértve annak szerkezeti elemeit is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak.

(10) Köztárgy: közterületen vagy közhasználat céljára átadott területen álló közcélú műtárgy, különösen: művészeti, kegyeleti alkotás, emlékmű, díszkút, szökőkút, közvilágítási, közlekedésirányítási, hírközlési, postai, kertépítészeti műtárgy, illetve geodéziai jel, utcabútor.

Az eltérő használat általános szabályai

3. § (1) E rendelet alkalmazása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezései irányadók.

(2) A közterületet rendeltetéstől eltérően használni csak az Önkormányzat által közigazgatási hatósági eljárás keretében megkötött hatósági szerződés birtokában, az abban foglaltak szerint és az abban meghatározott használati díj megfizetése ellenében lehet.

(3) Az alábbi esetekben - a közterület eltérő használatához – közterület-használati hatósági szerződést kell kötni, de használati díjfizetési kötelezettség a használót nem terheli:

a) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezése;

b) köztárgyak elhelyezése;

c) közművek, közcélú vezetékek létesítése, ha a létesítés időtartama a 30 napot nem haladja meg,

d) ha a használó az önkormányzattal kötött megállapodás alapján, az önkormányzat illetékességi területén a Képviselő-testület által jóváhagyott infrastrukturális beruházást hajt végre.

e) nem önkormányzat által létesített park, pihenőkert, konyhakert létesítése esetén,

f) vendéglátó, szórakoztató üzletek kitelepülése esetén,

g) a 9. § (3) bekezdésében foglalt esetekben.

(4) A közterülethasználati hatósági szerződésben a közterület-használati díj mellőzéséről rendelkezni kell.

(5) Az eltérő használat ellenére nem kell közterület-használati szerződést kötni az alábbi esetekben:

a) tüzelő vagy egyéb anyag, dolog, tárgy (különösen költözködésnél bútor, lomtalanítás) közterületen történő tárolásához, rakodáshoz, ha annak időtartama a 24 órát nem haladja meg; építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek 24 óránál rövidebb időtartamra való elhelyezéséhez, illetve lerakásához, ha a tevékenység a forgalmat, közlekedést nem zavarja

b) a városközpont kivételével közmű- és közcélú vezetékek (elektromos energia, távfűtés, víz, gáz, szennyvíz, távközlési alépítmény, stb.) üzemzavar-elhárítása esetén.

4. § (1) A közterületet rendeltetéstől eltérően csak úgy szabad használni, hogy az a szomszédos területek rendeltetésszerű használatát ne zavarja.

(2) Az eltérő használat során a közterületen elhelyezett szerkezetek, tárgyak, anyagok karbantartásáról a használó folyamatosan köteles gondoskodni.

(3) A jogosult köteles a közterület-használatára irányuló megállapodást a helyszínen tartani és hatóság ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.

(4) A közterület-használati megállapodásban foglalt jogok másra nem ruházhatók át.

(5) Jogosult a közterület rendjéért, biztonságáért felelősséggel tartozik a használat teljes időtartama alatt, a közterület-használat megszűnését követően a terület rendezett módon történő visszaadását a városrendészet ellenőrzi.

(6) A közterület-használat – közművek létesítése, karbantartása vagy hibaelhárítás kivételével - közérdekből bármikor megszüntethető elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélkül, időarányos használati díj visszafizetése mellett.

A közterület eltérő használatára vonatkozó kérelem tartalma

5. § (1) A közterület eltérő használatára vonatkozó kérelmet – legalább 10 nappal, a 13. § (7)–(8) bekezdésekben foglalt esetekben legalább 15 nappal a használatot megelőzően – a Közös Önkormányzati Hivatal Városrendészetéhez kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező magánszemély személyi azonosító adatait, állandó lakóhelyének címét, egyéb kérelmező esetén a jogi személy nevét, székhelyének (telephelyének) címét, képviselőjének nevét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, a használat során elfoglalt terület nagyságának pontos meghatározását,

d) amennyiben ez adott esetben értelmezhető, a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát.

(3) A kérelemhez a használat jellegétől függően értelemszerűen mellékelni kell:

a) a területet jól bemutató helyszínrajzot, a Központi Közműnyilvántartás egyesített közműalapjának felhasználásával, a kérelemben szereplő terület helyének és méreteinek pontos megjelölésével,

b) az elhelyezni kívánt berendezés hatósági vagy látványterveit olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja (betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése),

c) amennyiben a közterület-használat a közúti forgalmat befolyásolja, az út kezelőjének hozzájárulását,

d) idény jellegű árus és alkalmi árusítás esetén a mobil árusító eszköz megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet,

e) vásár, mutatványos tevékenység, egyéb kulturális, sport, politikai célú rendezvény esetén a 12. § (4) bekezdése szerinti, a terület takarítására vonatkozó okiratot, vagy nyilatkozatot,

f) kezelői-, szakhatósági-, közmű-hozzájárulást, nyilatkozatot,

g) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a közterületi tevékenység során keletkező hulladékot a hulladékról szóló törvény előírásai alapján gyűjti, illetve ártalmatlanítja. A kérelemhez mellékelni kell a hulladék-ártalmatlanítás dokumentálását.

(4) A közterülethasználatra irányuló kérelem elbírálásának határideje sommás eljárás esetében 8 nap, teljes eljárás esetében 60 nap.

A közterület-használat engedélyezése, megszüntetése

6. § (1) A közterülethasználati kérelemmel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás kérelemre, vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

(2) A közterülethasználatra irányuló kérelmet – a 14. § (7)–(8) bekezdésekben foglaltak kivételével – a Polgármester bírálja el.

(3) A 14. § (7)–(8) bekezdésekben foglaltak esetében a hatáskört átruházott képviselő-testületi hatáskörben a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság gyakorolja.

(4) A közterülethasználati kérelem elbírálása a kérelemnek helyt adó döntés esetében hatósági szerződéssel, egyéb esetekben hatósági határozattal történik.

(5) Sport és kulturális rendezvények, valamint egyéb, közérdekű célra szervezett rendezvény esetén a díj megfizetése alól a hatáskör gyakorlója részben vagy egészben felmentést adhat.

(6) Közterület-használati hatósági szerződésnek - az Ákr-ben foglalt, a szerződés kötelező tartalmára vonatkozó feltételeken túl - tartalmaznia kell a közterület helyreállítására, az esetleg okozott kár megtérítésére és – amennyiben ezt e rendelet előírja – óvadék vállalására irányuló kötelezettséget is.

(7) A közterület-használati hatósági szerződés határozott időre köthető. A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb tartama egy nap.

(8) Nem köthető közterület-használati hatósági szerződés olyan kérelmezővel, akinek közterülethasználati díjtartozása, a 12. § (6) bekezdésében foglalt jogcímen tartozása, vagy az Önkormányzat felé fennálló köztartozása van.

(9) A közterülethasználati kérelmet el kell utasítani, valamint a már megkötött szerződést fel kell mondani, ha a használat

a) jogszabályba vagy az önkormányzat határozatába ütközik, illetve azzal ellentétes célra irányul,

b) az igényelt területen a személy- vagy gépjárműforgalmat akadályozza,

c) a közszolgáltatást ellátó szervezetek tevékenységét akadályozza,

d) az e rendeletben foglalt, a közterülethasználatra irányadó egyéb feltételeket megsérti.

(10) A választási eljárásról szóló törvény (továbbiakban: Ve.) hatálya alá tartozó tevékenység esetén a közterülethasználatra a Ve. szabályait is alkalmazni kell.

Az eltérő használat díjai

7. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért, valamint közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevételéért a rendelet 1. mellékletében meghatározott díjat kell fizetni. A közterület-használat díját - az egy évnél hosszabb időtartamra kötött hatósági szerződése kivételével - egyösszegben, előre kell megfizetni. Az egy évnél hosszabb időtartamra kötött szerződés esetén a díjat évenként egyösszegben, előre kell megfizetni.

(2) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni.

(3) A létesítmény nélküli utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából minimum 2 m2-nek tekintendő.

8. § (1) A közterülethasználati hatósági szerződéssel rendelkező, vendéglátási céllal elhelyezett építmény működtetője részére kulturális rendezvény szervezése esetén díjkedvezmény engedélyezhető a rendezvényre tekintettel. A kedvezmény iránti kérelemben meg kell jelölni a rendezvény pontos időpontját, időtartamát, a rendezvény megnevezését, jellegét.

(2) Díjkedvezmény havonta egy kulturális rendezvényre tekintettel igényelhető. A rendezvény kérelemben foglaltak szerinti megtartását a Városrendészet ellenőrzi.

(3) A díjkedvezmény elszámolása a használó által korábban már megfizetett közterület-használati díj visszafizetésével történik. Összege a rendezvény igazolt költségei mértékéig, de legfeljebb a kitelepülésre tekintettel befizetett közterület-használati díj egyhavi mértékének 50%-áig terjedhet.

(4) E § alkalmazása szempontjából kulturális rendezvénynek minősül a nyilvánosság számára szervezett, legalább folyamatosan 10 résztvevőt (vendéget) vonzó, művészeti vagy tudományos program, különösen zenei vagy prózai előadás, koncert, előadással egybekötött vetítés. Nem minősül kulturális programnak a kizárólag telekommunikációs eszközök igénybevételével biztosított műsor.

(5) Közterület-használati hatósági szerződést kell kötni, használati díjfizetési kötelezettség nélkül a vendéglátási, szórakoztatási célú üzlet üzemeltetője által az üzlet előtti közterületre kihelyezett kültéri bútorok, berendezések által elfoglalt közterület használatára.

Mátrafüredi közterületek használatára irányuló különös szabályok

9. § (1) A rendeletben foglalt rendelkezéseket Mátrafüred közterületeinek használatára vonatkozóan a (2)–(7) bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Mátrafüred településrész területén, vagy a területét is érintően megrendezésre kerülő, országos vagy regionális jelentőségű, 100 főnél nagyobb versenyzői létszámot elérő sportrendezvények esetében – a kérelemben meghatározott közterületek, közutak lezárása, korlátozott lakossági használata ellenértékeként – díjat kell fizetni. A díj megfizetése alól – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - mentesség nem adható.

(3) Közterület-használati hatósági szerződést kell kötni, de közterület-használati díjat nem kell fizetni azon, a (2) bekezdésben meghatározott sportrendezvények esetében,

a) ahol a rendezvény jótékonysági, vagy egyéb karitatív célból kerül megrendezésre, és bevétele is ezen célokat szolgálja, vagy

b) ha a sportrendezvény köznevelési intézmények részére kerül megszervezésre.

(4) A közterület-használati díj mértékének alapja:

a) regisztrált résztvevőkkel szervezett sportrendezvény esetén a regisztrált résztvevők száma, amelyről a rendezvény szervezője írásban dokumentált módon köteles adatot szolgáltatni a rendezvény lebonyolítását követően;

b) egyéb esetekben a közterület-használati kérelemben a szervező által meghatározott várható résztvevőszám.

(5) A közterület-használati díj mértéke a (4) bekezdés szerinti résztvevőszám alapul vételével 100 Ft/fő. A díjat a (4) bekezdés a) pontjában foglalt esetben utólag, a b) pontban foglalt esetben pedig előre kell megállapítani és megfizetni.

(6) A (2) bekezdésben meghatározott sportrendezvények esetén – függetlenül annak díjköteles vagy díjmentes engedélyezésétől – az igénylő rendezvényenként 100 000 Ft összegű óvadékot köteles megfizetni, az igénybe vevőnek az igénybe vett közterület takarítására, a keletkezett hulladék elszállítására irányuló kötelezettsége biztosítására. Az óvadékot a közterület-használati hatósági szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni. Egyebekben az óvadékra a 12. § (5)–(6) bekezdésekben foglaltak irányadók.

(7) A befizetett közterület-használati díjakat Mátrafüreden megvalósításra kerülő fejlesztési feladatokra (különösen parkolóépítés, faültetés, parkosítás, utcabútor-beszerzés) kell felhasználni. A díjbevételt a költségvetésben elkülönített módon kell kimutatni (Mátrafüredi Fejlesztési Alap), felhasználásáról a Mátrafüredi Részönkormányzat dönthet értékhatárra tekintet nélkül.

Közterületi árusítás, szeszesital-árusítás és -fogyasztás

10. § (1) Alkalmi közterületi árusításra évente legfeljebb 1 hónapra köthető szerződés. Vendéglátási céllal elhelyezett építmény, vagy más műszaki alkotás elhelyezésére irányuló kérelem esetén a hatósági szerződés a kérelemben foglalt időtartamra, de legfeljebb 2 évre köthető, amely évente további 1 évre meghosszabbítható.

(2) Tilos a közterületen szeszesital árusítása és fogyasztása. Ez alól kivételt képez a kormányrendeletben vendéglátó üzletként meghatározott értékesítőhelyen, vendéglátóipari előkertben, továbbá rendezvények alkalmával az erre vonatkozó engedély birtokában történő szeszesital-árusítás és fogyasztás.

(3) Mezőgazdasági idényjellegű termékek közterületi árusítására kizárólag őstermelői igazolvánnyal rendelkező árus részére, a városképbe illeszkedő kulturált árusítást lehetővé tevő létesítmény (pavilon, konténer, pult, sátor, mozgóbolt) alkalmazása esetén köthető közterület-használati hatósági szerződés. A városképi véleményt a Főépítész adja meg.

(4) Közterületre – 3 napot meg nem haladó időtartamú közterülethasználat kivételével - vendéglátási, vagy egyéb céllal építményt vagy más műszaki alkotást elhelyezni a Főépítész előzetes véleménye alapján lehet. A 3 napot meg nem haladó közterülethasználat esetén is érvényesíteni kell, hogy az építmény, műszaki alkotás a városképbe illeszkedő legyen. A legalább 1 évre szóló közterülethasználati szerződés esetében az építmények, műszaki alkotások állapotát a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság évente április 1-ig felülvizsgálja, és ha az nem felel eredeti funkciójának, műszaki állapota avult, balesetveszélyes, vagy az engedélyezetthez képest eltérő módon használja a közterületet, a Polgármester felszólítja a vendéglátóhely üzemeltetőjét, illetve az építmény, vagy más műszaki alkotás tulajdonosát az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti felújítási munkák, vagy az engedélyezett műszaki tartalomnak megfelelő átalakítási munkák a felszólításban megjelölt határidőn belüli elvégzésére. Ennek elmulasztása esetén a közterülethasználati hatósági szerződést azonnali hatállyal fel lehet mondani.

(5) A vendéglátási céllal elhelyezett építmény vagy más műszaki alkotás létesítésére irányuló közterület-használati hatósági szerződésben a közterület-használati díj fizetése tekintetében nem adható mentesség, a közterület-használati díjat a hatósági szerződés megkötésekor az engedélyezett közterület-használati időszakra vonatkozóan előre kell megfizetni. Az 1 évnél hosszabb időtartamra vonatkozó szerződések esetében a közterület-használati díjat évente előre kell megfizetni. A Polgármester erre irányuló kérelem esetén, a kérelmező által hitelt érdemlő módon igazolt gazdálkodási, pénzügyi okok miatt a díj részletekben történő megfizetését engedélyezheti. A részletfizetési igényt a közterülethasználati engedély iránti kérelemmel egyidőben, vagy az éves használati díj esedékességét megelőzően legalább 15 nappal kell bejelenteni, az igény elbírálásáról szóló döntést a hatósági szerződésbe kell foglalni.

(6) Vendéglátási céllal elhelyezett építmény, más műszaki alkotás (terasz, előkert, együtt építmény) létesítésére, elhelyezésére irányuló hatósági szerződés az alábbi feltételekkel köthető:

a) a kérelmező egy építményre vonatkozóan köthet szerződést, ezen rendelet melléklete 2.a) pontjában meghatározott díj alkalmazásával,

b) azonos kérelmező több építménnyel történő kitelepülésére ezen rendelet melléklete 2.b) pontjában meghatározott díj alkalmazásával, kizárólag ideiglenes jelleggel, elbontási kötelezettség előírása mellett köthető szerződés,

c) az építmény alapterülete nem haladhatja meg – több kitelepülés esetén egyenként - az 50 m2-t, ettől eltérni csak indokolt esetben, legfeljebb ennek két és félszereséig lehet.

(7) A vendéglátási céllal elhelyezett építmény vagy más műszaki alkotás létesítésére, elhelyezésére irányuló szerződés esetén – a 8. § (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a használó kérelmére a tevékenység szempontjából használaton kívüli időre vonatkozóan az 1. mellékletben foglalt díj 30 %-át kell megfizetni. A használaton kívüli időtartamra vonatkozóan a kérelmezőnek kell a kérelemben nyilatkoznia, a használat szüneteltetését a Városrendészet ellenőrzi.

A Fő tér vendéglátási célú használatára vonatkozó különös előírások

11. § (1) A Fő téri épületekben működő vendéglátási, szórakoztatási, kereskedelmi célú üzletek üzemeltetői az üzletek előtti közterületre – kizárólag előzetesen beszerzett közterület-használati hatósági szerződés birtokában – a kültéri bútorokat, berendezéseket a (2)–(3) bekezdésekben foglalt előírások szerint helyezhetnek el, üzletenként legfeljebb 50 m2 területre kiterjedően.

(2) A Fő tér vendéglátási célú használatára vonatkozó különös előírásokat Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gyöngyös város településképe védelméről szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a Fő tér használatára vonatkozóan, ha a kitelepülés az Önkormányzat által támogatott, 40 napnál nem hosszabb időtartamú közterülethasználathoz kapcsolódik. Ebben az esetben a kitelepülés helyére, módjára vonatkozóan a Polgármester a városi főépítész szakvéleményének figyelembevételével köthet szerződést a közterület vendéglátási tevékenységet is magába foglaló használatára.

(4) Az időszakosan kitelepült, WC-vel nem rendelkező vendéglátó üzletek kötelesek gondoskodni WC használat lehetőségéről, teljes nyitvatartási idejük alatt.

Közterületen tartandó rendezvények rendje, rendezési feltételei és követelményei

12. § (1) Közterületen rendezvény megtartására csak abban az esetben köthető hatósági szerződés, ha a kérelemben megjelölésre kerül a rendező személye, aki a rendezvény egészéért teljes felelősséggel tartozik és csatolják a rendezvény szervezésére jogosító okirat másolatát.

(2) A rendezvény megtartásához szükséges szakhatósági engedélyek (rendőrség, katasztrófavédelem, ÁNTSZ, útkezelő, rendezvények engedélyezése kapcsán a jegyző) vagy hozzájárulások beszerzése a rendező feladata. Hatósági szerződés csak ezek megszerzése és bemutatása után köthető.

(3) A rendezvény teljes ideje alatt és az azt meghaladó egy órában a rendezők kötelesek biztosítani a rend betartását és a rendezvény helyszínéről történő kulturált elvonulást.

(4) Vásár, mutatványos tevékenység, vagy más, várhatóan átlagosan 50 főnél nagyobb látogatószámú rendezvény megtartására irányuló kérelem esetén a rendezvény szervezője a kérelem benyújtásával egyidőben köteles bemutatni az igényelt terület tisztántartására, takarítására irányuló megrendelést, szerződést, vagy nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a terület takarítását saját erőforrással biztosítja, és a keletkezett hulladékot az arra jogosult szolgáltató bevonásával a rendezvényt követően elszállíttatja. Ezen kötelezettség alól kivételt képeznek azon rendezvények, amelyek során a terület takarítását az Önkormányzat végzi.

(5) A (4) bekezdésben szabályozott, az igénybe vett közterület takarítására, valamint a keletkezett hulladék rendezvényt követő elszállítására irányuló kötelezettség biztosítására a kérelmező óvadék megfizetésére köteles. Az óvadék összege 50 000 Ft, amelyet a hatósági szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. Nem terheli óvadékfizetési kötelezettség a kérelmezőt, ha takarítást az Önkormányzat vállalja, valamint ha a takarításra irányuló szerződés (megrendelés) az Önkormányzattal köztisztasági feladatok ellátására szerződéses kapcsolatban álló szervezettel kerül megkötésre.

(6) Amennyiben közterület-helyreállítási, takarítási kötelezettségének a használó a közterülethasználati hatósági szerződésben foglaltak szerint eleget tett, az óvadék összegét legkésőbb 5 napon belül vissza kell fizetni. Amennyiben ezen kötelezettségének a használó nem tesz eleget, azt az Önkormányzat a használó költségére elvégezteti. Ennek költségeibe a befizetett óvadék beszámít, és a használót kötelezni kell az óvadék összegével nem fedezett esetleges költségek megtérítésére.

(7) A rendezvény ideje alatt az illemhelyek üzemeltetését a rendezőnek kell biztosítania.

(8) A Fő téri rendezvények esetén a jogosultnak csak mérőhellyel ellátott közterületi közműcsatlakozást szabad igénybe venni.

(9) A közterület rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezvény a közintézményekben, vagy egyházi intézményekben megtartásra kerülő hivatalos rendezvényt vagy hitéleti tevékenységet ne zavarja.

(10) Hangosító berendezés használata 22 óra után tilos, kivéve a Fő téri helyszínt, ahol pénteki és szombati napokon, valamint az Önkormányzat által vagy megbízásából szervezett rendezvény esetén a hét bármely napján, 23.30 óráig hangosító berendezés használata megengedett, kivéve, ha a rendezvény napját követő nap munkanap.

(11) A (10) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a GYÖNGY Nemzetközi Folklórfesztivál megrendezésének helyszínére és idejére, a hangosító berendezés használata 24 óráig megengedett.

Filmforgatási célú közterület-használat

13. § (1) A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás megtagadásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés eredményének jóváhagyásáról átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

(2) A filmforgatási célú közterület-használati díj mértéke a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletének 6. és 7. pontjában meghatározott díjtétel.

(3) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, továbbá a közterülethasználatot befolyásoló rendkívüli természeti, járványügyi, köz- vagy belbiztonsági események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartammal kell meghosszabbítani, és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozva volt. A közterület-használatot ilyen esetben az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően 24 órán belül újra biztosítani kell.

(4) A filmforgatás célú közterület-használat során a szomszédos lakóingatlanok megközelítését a közterület-használó a közúti közlekedésről szóló törvény előírásai szerint köteles biztosítani.

(5) Amennyiben a közterület filmforgatási célú igénybevétele közutat is érint, a kérelmezőnek az illetékes közút kezelőjének hozzájárulását is be kell szerezni.

Zöldterületek használata

14. § (1) A zöldterületek, azok építményei, berendezései és felszerelései csak állaguk rongálását elkerülve használhatók.

(2) Gyalogosan vagy járművel közlekedni, parkolni csak a zöldterület arra kijelölt részein szabad.

(3) Zöldterületek rendeltetéstől eltérő használata esetén a használó köteles a növényzet védelméről és helyreállításáról gondoskodni, erre irányuló kötelezettségeit a hatósági szerződésnek tartalmaznia kell.

(4) Nem köthető hatósági szerződés a zöldterületek megbontására az ültetést követő ötödik naptári év végéig. Ez a tilalom nem vonatkozik az üzemzavart vagy veszélyt elhárító munkálatokra, valamint a csak fűvel beültetett zöldterületre.

(5) Ha a rendeltetéstől eltérő használat következtében a növényzet, építmény, berendezés vagy felszerelések megsemmisülése várható, a jogosult köteles saját költségén

a) a növényzet előzetes áttelepítéséről vagy azonos értékű növényzettel történő pótlásról gondoskodni,

b) az építmények, berendezések és felszerelések ellenértékének vagy azok áttelepítésének költségeit az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába befizetni.

(6) Amennyiben a növényzet pótlását előírni nem lehet, illetve jogosult azt nem vállalja, úgy a pótlás költségét köteles az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába befizetni.

(7) Zöldterületen gépjármű parkolót létesíteni rendezési terv, parkoló-fejlesztési terv, ennek hiányában a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság döntése alapján, közútkezelői hozzájárulás, határozatlan időtartamra szóló közterület-használati hatósági szerződés birtokában lehet.

(8) A lakóingatlanok tulajdonosaival – határozatlan időtartamra szóló – közterület-használati hatósági szerződé köthető azon park, díszkert és zöldterület megnevezésű közterületrészek vonatkozásában, amelyek az adott lakóingatlannal szomszédosan helyezkednek el, s bárki által ténylegesen nem vagy csak korlátozottan használhatók. Ezen esetekben közterület-használati díj nem kerül megállapításra, azonban az ingatlan-tulajdonosoknak saját költségükre vállalniuk kell ezen elkülönített közterületrészek fenntartását.

(9) A (8) bekezdés szerinti tulajdonosok kötelesek az érintett területet tisztán tartani, síkosság-mentesíteni, karbantartani, a növényzetet ápolni.

(10) A (8) bekezdés szerinti szerződést a hatóság felmondhatja, és a szerződés megszüntetését a használó is kezdeményezheti. A szerződés Önkormányzat általi felmondása esetén a használót kártalanítás nem illeti meg, amely tényt a hatósági szerződésben is rögzíteni kell.

(11) Zöldterületek rendeltetéstől eltérő használatára naptári évenként 2 hónapot meg nem haladó időtartamra, kivételes esetben, a városképbe illeszkedő, a zöldterületet csak a legszükségesebb mértékben, legfeljebb 20 m2 alapterület/db területet elfoglaló, az építésügyi jogszabályok szerinti építmény elhelyezésére köthető hatósági szerződés. A kérelem elbírálása során értelemszerűen alkalmazni kell az építésügyi jogszabályokban, a Helyi Építési Szabályzatban, valamint a városkép alakításáról és védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglalt, a zöldterületek igénybe vételére irányuló rendelkezéseket.

Járművek tárolása közterületen

15. § (1) Az üzemképtelen, vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek közterületen közterület-használati hatósági szerződés birtokában tárolhatók, a tárolás részletes szabályait, a jogosulatlan tárolás jogkövetkezményeit az Önkormányzat Képviselő-testületének a parkolásról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt közterület-használat esetén e rendelet 1. mellékletében meghatározott díjat kell fizetni.

Játszóterek és köztéri sportpályák használata

16. § (1) Tilos a játszótereken és a köztéri sportpályákon dohányozni, alkoholt fogyasztani.

(2) Tilos a játszótéri eszközök, a köztéri sportpályák és a Dobó úti fitnesz park használata

a) november 1-től február utolsó napjáig 18 órától 8 óráig, március 1-től október 31-ig 21 órától 7 óráig.

b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a Hattyú téri sportpálya használata november 1-től február utolsó napjáig 17 órától 9 óráig, március 1-től október 31-ig 20 órától 9 óráig.

(3) A játszóterek és sportpálya vonatkozásában a (2) bekezdésben meghatározott időpontokat az ott elhelyezett működési rend tartalmazza.

(4) Tilos a játszótérre és a köztéri sportpályára kedvtelésből tartott állatot – vakvezető vagy mozgáskorlátozott személyt közlekedésében segítő kutya kivételével – bevinni, beengedni.

Emléktábla állítás rendjére vonatkozó szabályok

17. § (1) A város közterületein emléktábla csak a (2) bekezdésben foglaltak szerinti hozzájárulás alapján helyezhető el.

(2) Önkormányzati tulajdonú épületen, vagy közterületen lévő köztárgyon közterület-használati hatósági szerződés nélkül, de csak a Képviselő-testület hozzájárulásával helyezhető el emléktábla. Nem önkormányzati tulajdonú ingatlan közterületről is jól látható részén (épület homlokzatán, beépítetlen területén) a Képviselő-testület hozzájárulásával helyezhető el emléktábla.

(3) Az emléktábla elhelyezésére irányuló kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) az emléktábla állításának indoklását,

b) az emléktábla megjelenését ábrázoló tervet (vagy fényképet), a részleteket is (szöveg, ábra, betűforma, színek megjelölése, méret, anyag) egyértelműen ábrázoló módon és méretarányban,

c) a kihelyezés helyének, módjának pontos megjelölését,

d) az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulását,

e) a kérelmező és a kivitelezésért felelős személy nevét, címét,

f) nyilatkozatot a szükség szerinti karbantartás, javítás, helyreállítás vállalásáról,

g) műemlékek, műemlék jellegű épületekre történő elhelyezés esetén az illetékes műemlékvédelmi hatóság engedélyét, helyi védelem alatt álló épületekre történő elhelyezés esetén a városi főépítész szakvéleményét.

(4) A hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásról szóló nyilatkozatban foglaltaktól eltérően elhelyezett emléktábla esetén a jogellenes közterület-használat következményeit kell alkalmazni.

A közterület-használat ellenőrzése, a jogellenes közterület-használat következményei

18. § (1) A közterület-használat ellenőrzését a Városrendészet látja el. A jogosulatlan közterülethasználat jogkövetkezményeiről a 6. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott hatáskörgyakorló dönt.

(2) Közterület eltérő használatára vonatkozó hatósági szerződés hiányában a használatot meg kell tiltani, és Városrendészet köteles a használat feltételeit (közterületi közműcsatlakozás) megszüntetni, a hatósági szerződésben kikötött feltételektől eltérő használat esetén pedig a közterülethasználati szerződést fel kell mondani.

(3) Aki közterületet hatósági szerződés nélkül, vagy a szerződéstől eltérő módon, különösen a szerződésben rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a szerződésben meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles a Városrendészet felhívására a jogellenes közterület-használatot megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására, ezen belül a használathoz kiépített közműcsatlakozások megszüntetésére is. E kötelezettség elmulasztása esetén a közterület-használatot meg kell tiltani, ill. a hatósági szerződést fel kell mondani, és az Ákr-ben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(4) Az eredeti állapot helyreállítására irányuló kötelezés az Ákr-ben foglalt esetekben azonnal végrehajtható.

19. § Hatályát veszti a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 25/2000. (IX.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet).

20. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 37/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

21. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 44/2001. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.

22. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 5/2002. (II. 18.) önkormányzati rendelet.

23. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 18/2002. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

24. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 23/2002. (VII. 19.) önkormányzati rendelet.

25. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 42/2002. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

26. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 24/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendelet.

27. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 28/2003. (VII. 2.) önkormányzati rendelet.

28. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 41/2003. (XI. 26.) önkormányzati rendelet.

29. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 10/2004. (II. 16.) önkormányzati rendelet.

30. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 41/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet.

31. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 59/2005. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

32. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 36/2006. (IX. 11.) önkormányzati rendelet.

33. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 51/2006. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

34. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 9/2008. (IV. 21.) önkormányzati rendelet.

35. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 26/2008. (X. 21.) önkormányzati rendelet.

36. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 32/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet.

37. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 28/2009. (X. 26.) önkormányzati rendelet.

38. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 16/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet.

39. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet.

40. § Hatályát veszti a Rendelet módosításáról szóló 14/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet.

41. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ÉS KÖZÚT IGÉNYBE VÉTELI DÍJAK


Sorszám


Közterület-használat célja

I.
(városközpont)

II.
(egyéb közterület)

1)

Építési munkával kapcsolatos igénybevétel
(állvány, építőanyag, törmelék, stb.)
a) legfeljebb 8 napig és legfeljebb 10 m2-ig
b) egyéb esetekben


díjmentes
(bejelentési kötelezettség terhe mellett)
33 Ft/m2/nap


díjmentes
(bejelentési kötelezettség terhe mellett)
22 Ft/m2/nap

2)

Kereskedelem, vendéglátás
a) 9. § (1) bek. szerinti igénybevétel esetén (alkalmi árusítás, vendéglátás esetén a napi díj a havi díj 1/30 része)
b) egyéb közterület-használat
(alkalmi árusítás, vendéglátás esetén a napi díj a havi díj 1/30 része)
c) zöldterületen történő vendéglátó építmény elhelyezése esetén


600 Ft/m2/hó

1500 Ft/m2/hó
1500 Ft/m2/hó


480 Ft/m2/hó

1300 Ft/m2/hó
1300 Ft/m2/hó

d) Karítatív tevénység vagy közérdekű díjmentes szolgáltatás

díjmentes

díjmentes

3)

Sport, kulturális rendezvény

17 Ft/m2/nap

11 Ft/m2/nap

4)

Vásár, mutatványos, reklám célú bemutató, egyéb

30 Ft/m2/nap de min.
10.000 Ft/nap

11 Ft/m2/nap de min. 5.000 Ft/nap

5)

Taxi gépkocsinként

20.000 Ft/év/gk

11.000 Ft/év/gk

6)


Üzemképtelen jármű tárolása

a) motorkerékpár, motorkerékpár pótkocsija

1 – 25. napig 5.000 Ft,
a 26. naptól 200 Ft/nap

1 – 25. napig 3.000 Ft,
a 26. naptól 100 Ft/nap

b) személygépjármű, személygépjármű pótkocsija, gépjármű 2,5 t összsúlyig

1- 25. napig 10.000 Ft,
a 26. naptól 400 Ft/nap

1- 25. napig 10.000 Ft,
a 26. naptól 400 Ft/nap

c) egyéb jármű 2,5 t összsúly fölött, ill. vontató, lassú jármű, ezek pótkocsija,
tartozéka

1- 25. napig 15.000 Ft,
a 26. naptól 1.000 Ft/nap

1- 25. napig 12.000 Ft,
a 26. naptól 800 Ft/nap

7)

Szelektív hulladékgyűjtő sziget, települési szilárd hulladék átadóhely

díjmentes