Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 6/2020 (IX.23..) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020. 09. 24- 2022. 02. 16

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 6/2020 (IX.23..) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról1

2020.09.24.

Ligetfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) bekezdésében, valamint 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza az Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, ellátásuk és igénybe vételük módját és színterét; a kulturális örökség helyi védelme érdekében rendelkezik a kulturális javak megőrzésének, gyarapításának általános szabályairól.

(2) A rendelet hatálya az Önkormányzat által működtetett közösségi színtérre és az önkormányzat által ellátandó helyi közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

Közösségi színtér és könyvtári szolgáltatás

2. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátása érdekében közösségi színteret működtet, az alábbi helyszínen: Ligetfalva, Petőfi u. 1-2. szám alatti művelődési ház épület, nagyterem, előtér és kisterem.

(2) Az Önkormányzat a kötelező könyvtári ellátást a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral (8900 Zalaegerszeg, Deák F. tér 6.) kötött megállapodás útján, a Ligetfalva, Petőfi u. 1. sz. alatt.

(3) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásában az (1) és (2) bekezdésben megjelölteken kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:

a) a községi önkormányzat nem közművelődési alapfeladatait ellátó intézményeit,

b) a községben működő közgyűjteményeket,

c) az önkormányzat területén működő közművelődési célú társadalmi és civil szervezeteket, egyházi szervezeteket, nemzetiségi önkormányzatot

d) az önkormányzat területén működő közművelődési tevékenységkörű vállalkozásokat, gazdasági társaságokat.

(4) A közösségi színtér működése folyamatos, a Képviselő-testület az alábbiak szerint biztosítja látogathatóságukat: Művelődési ház minden kedden és csütörtökön 12-16 óráig, szombaton 16-20 óráig, illetve rendezvények alkalmával, Könyvtár: minden kedden és csütörtök 12-16 óráig.

Az Önkormányzat által biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások

3. § (1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban: Tv.) 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatások közül az a), d) és e) pontokban meghatározott alapszolgáltatásokat biztosítja.

(2) A Tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott, „művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása” megnevezésű közművelődési alapszolgáltatást az Önkormányzat különösen az alábbiakban meghatározottak szerint biztosítja:

a) a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára a közösségi színtér használatát biztosítja;

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőséget biztosít az Önkormányzat által szervezett községi rendezvényeken,

c) a művelődő közösségek vezetői, a közművelődési feladatot ellátó helyi civil szervezetek vezetői részvételével évente legalább egy fórumot szervez, ahol e közösségek vezetői megfogalmazhatják a közművelődési feladatellátást érintő észrevételeiket, javaslataikat.

(3) A Tv. 76. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott, „a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása” megnevezésű közművelődési alapszolgáltatást az Önkormányzat különösen az alábbiakban meghatározottak szerint biztosítja:

a) a helytörténettel, helyi népművészettel, Ligetfalva szellemi kulturális örökségével foglalkozó szakkörök, klubok, egyéb csoportok részére a közösségi színtér használatának biztosítása, a községi rendezvényekbe történő bevonása;

b) a helyi művelődési, népművészeti szokásokat bemutató rendezvények szervezése;

c) a roma nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi, kulturális értékeit, anyanyelvük megőrzését célzó tevékenységük támogatása

d) a közösségi színterek térítésmentes használatának,

e) a helyi rendezvényeken kulturális értékeik bemutatásának biztosításával;

(4) A Tv. 76. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott, „az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása” megnevezésű közművelődési alapszolgáltatást az Önkormányzat különösen az alábbiakban meghatározottak szerint biztosítja:

a) a helyi képzőművészeti, zeneművészeti, táncművészeti, színház- és bábművészeti, versmondás-irodalom, film- és médiaművészetek területén tevékenységet folytató amatőr személyek és csoportok részére szakkörök, klubok szervezése, a közösségi színtér használatának biztosítása;

b) az a) pontban meghatározott személyek, csoportok alkotásait, előadásait bemutató kiállítások, rendezvények szervezése.

Az Önkormányzat kiemelten támogatandó rendezvényei, fórumai

4. § Az Önkormányzat kiemelten támogatandó rendezvényei: Falunap, Farsang, Majális,Anyák napja, Szüreti rendezvény.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

5. § (1) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásait éves költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetésből származó, az önkormányzat kulturális feladatainak támogatását célzó előirányzat, egyéb, államháztartásból származó források, az önkormányzat saját bevétele és pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az Önkormányzat a kötelező önkormányzati közművelődési feladatok megvalósulásában résztvevő szervezetekkel önkormányzati feladatfinanszírozás esetén közművelődési megállapodást köthet.

(3) A közművelődési megállapodást a képviselő-testület határozattal hagyja jóvá.

(4) Közművelődési megállapodás megkötését a 2. § (3) bekezdésében felsorolt szervezet kezdeményezheti írásban a polgármesternél.

(5) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása során a kulturális szolgáltatások mind szélesebb körben történő elérése érdekében a lakosság részére közművelődési tevékenysége körében díjmentes szolgáltatásokat biztosít.

(6) A kiemelten támogatandó rendezvények forrása az állami feladatfinanszírozás, az Önkormányzat mindenkori költségvetése, az abban meghatározott keretösszeg erejéig, valamint pályázatokon elnyert források.

(7) Nyilvános foglalkozások, alkalmi rendezvények idején a közösségi színteret (ideértve annak udvarát is) főszabály szerint bárki látogathatja, szolgáltatásait bárki térítésmentesen igénybe veheti. A használat egyéb módja, mértéke, díja a közösségi színtér egyedi szabályzatában kerül meghatározásra.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ligetfalva Község Önkormányzatának a helyi közművelődésről szóló 7/1999. (VII.24.) önkormányzati rendelete.

1

Az önkormányzati rendeletet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 17. napjával.