Kunfehértó Község Képviselő-testületének 1/2015 (II.12..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 18

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya


(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai


(1)[1]  A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:


994 405 E Ft

Költségvetési bevétellel

994 405 E Ft

Költségvetési kiadássalállapítja meg.

 (2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzat és intézményei összesen, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)   A felhalmozási hiány finanszírozása a működési többletből történik.


3. § A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)  Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.


(2)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

(3)   A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá intézményenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot intézményenként, feladatonként az 5.1, 5.1.1, 5.1.2., 5.2., 5.3., 5.4, 6., mellékletek szerint határozza meg.

(4)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)  Kunfehértó Község Önkormányzata és intézményei által szervezett 2015. évi települési rendezvényeket a 8. melléklet mutatja be.

(6)[2]  Az Önkormányzat a kiadások között 52 637 E Ft tartalékot, ezen belül 9 750 E Ft céltartalékot állapít meg.   

  

4. § Az előirányzatok módosítása


(1)   Az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Az átcsoportosításra vonatkozó intézményi kérelmet kimunkáltan, írásban kell az intézmény vezetőjének a jegyzőhöz eljuttatni, aki gondoskodik a kérelem testület elé terjesztéséről.

(2)   Az intézmény a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5.§ (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4)   Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5)   A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési főösszeget valamennyi intézmény köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


5. § A gazdálkodás szabályai


(1)   A intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   A intézmények az alapfeladatai ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3)   A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.


6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1)   Az önkormányzati intézmények ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


7. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

  1. 1.[3]Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
    1. 2. sz. melléklet      – Kunfehértó Község Önkormányzat 2015. évi költségve-

      tésének összevont mérlege

  1. 3. sz. melléklet      – Kunfehértó Község Önkormányzat 2015. évi költségve-

     tésében a kötelező feladatok összevont mérlege

  1. sz. melléklet          – Kunfehértó Község Önkormányzat 2015. évi költségve-

     tésében az önként vállalt feladatok összevont mérlege

2.1.      sz. melléklet    – Működési célú bevételek és kiadások 2015. évi mérlege

2.2.      sz. melléklet    – Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015.évi mérlege

3.         sz. melléklet    – Beruházási kiadások 2015.évi előirányzata beruházáson

                                     ként

4.         sz. melléklet    – Felújítási kiadások 2015. évi előirányzata beruházásonként

5.1.      sz. melléklet    – Kunfehértó Község Önkormányzat összes bevétel, kiadás

5.1.1. sz. melléklet      – Kunfehértó Község Önkormányzat 2015. évi kötelező

     feladatok bevétele, kiadása

5.1.2. sz. melléklet      – Kunfehértó Község Önkormányzat 2015. évi önként vál-

                                     lalt feladatok bevétele, kiadása

5.2.      sz. melléklet    – Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei, kiadásai

5.3.      sz. melléklet    – Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi bevételei, kiadásai

5.4.      sz. melléklet    – Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei, kiadásai

  6.       sz. melléklet   – Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek

2015. évi engedélyezett létszáma

  7.      sz. melléklet    - Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 

    bevételei, kiadásai, hozzájárulások

  8.      sz. melléklet    - Kunfehértó Község Önkormányzata és intézményei által 

                                   szervezett 2015. évi települési rendezvények bemutatása

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, Rendelkezéseit a költségvetési évre kell alkalmazni.


Kunfehértó, 2015. február 11.
                   (: Huszár Zoltán :)                                              (: Csupity Zoltán :)

                            polgármester                                                   címzetes főjegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2015. február 12-én kihirdetésre került.

(: Csupity Zoltán :)

címzetes főjegyző


[1]

Módosította a 3/2016.(II.18.)Ör. Hatályos 2016.02.19. napjától.

[2]

Módosította a 3/2016.(II.18.)Ör. Hatályos 2016.02.19. napjától.

[3]

Módosította a 3/2016.(II.18.)Ör. Hatályos 2016.02.18. napjától.