Kunfehértó Község Képviselő-testületének 15/2018 (XI.29..) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2019. 01. 01

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a muzeális intézményekről,  a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény  83/A. § (1)  bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,  Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet  49.§ 1.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet célja, hogy Kunfehértó Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a kunfehértói polgárok érdekeit szem előtt tartva, a község művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok és hagyományok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét, ösztönözze a civil közösségek együttműködési szándékát e téren.

2. §

A rendelet hatálya kiterjed a közművelődésben résztvevőkre, a közművelődési tevékenységet közművelődési megállapodás alapján ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.


2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai, feladatai

3. §

(1)  Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.

(2) Az önkormányzat a település adottságainak figyelembe vételével, a helyi közművelődési tevékenység támogatása terén az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

 1. a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
 2. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
 3. amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

(3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:

a. a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét,

b.  a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

c.  fórumot szervez, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(4) Az önkormányzat biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített rendszerének működtetését, alapkövetelményeit.

4. §

Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységek keretében az alábbi feladatokat támogatja:

 1. az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,
 2. a mentális kultúrát és önismeretet fejlesztő alkalmak, tanfolyamok, fórumok szervezése, biztosítása. 
 3. a különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségek művelődési szándékainak támogatását
 4. különböző fórumok, estek, találkozók szervezése, különböző civil szervezetek közötti együttműködés kezdeményezése, közösségi tér biztosítása
 5. a település környezeti, szellemi, művészeti, népművészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
 6. a lokálpatriotizmus elmélyítése, a szűkebb-tágabb régió értékeinek gyarapítása, megismertetése,
 7. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
 8. az esztétikai élmények megéléséhez színházi előadások, koncertek, irodalmi estek,  művészeti kiállítások kínálata
 9. az eltérő korosztályok számára szórakozva- művelődő és kulturált szórakozási lehetőségek biztosítása, mikroközösségek szerveződésének segítése
 10. az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő, népművészeti, hagyományőrző közösségek tevékenységének támogatása,
 11. bemutatók, kiállítások, nyári táborok szervezése, tehetséggondozás
 12. különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
 13. kapcsolatépítés a közművelődés, megyei, országos szervezeteivel, határon túli magyarság művelődési közösségeivel, a testvértelepülések kulturális intézményeivel, művelődési, művészeti egyesületeivel
 14. a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
 15. infokommunikációs eszközök révén, személyes segítségnyújtás a szolgáltatást igénybe vevők részére,
 16. nyilvánosság megteremtése a Kunfehértói Kalauz és a község, illetve intézményeinek, gazdasági társaságának honlapja útján,
 17. szórólapok, plakátok, meghívók készítése,
 18. közérdekű, közhasznú kiállítások rendezése, programok szervezése,
 19. a lakosság különböző művelődési célú, illetve közösségi tér igényű programjainak segítése, közművelődési színtér biztosítása.


3. A közművelődési feladatellátás formája, módja

5. §

(1) Az önkormányzat a rendelet 3. – 4. §-ban meghatározott alapszolgáltatások és feladatok folyamatos ellátása érdekében, közművelődési feladatait az Önkormányzat által létrehozott Fehértó Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: FEHÉRTÓ Non-profit Kft.) közművelődési megállapodás megkötésével látja el.

(2)  Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába a település tradícióihoz, illetve az adott feladatok egyedi jellegéhez igazodó – a jogszabályi követelményeknek megfelelő – közművelődési tevékenységet folytató jogi személyeket, magánszemélyeket is bevonhat, elsősorban az önkormányzat hatályos közművelődési megállapodása által el nem látott tevékenységi területeken, illetve azzal összehangoltan, közművelődési megállapodás megkötésével.


 1. A közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

6.§

(1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. feladatellátásához közösségi színteret biztosít. A színtér integrált közösségi és szolgáltató térként működik.

(2) A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. a közművelődési feladatait elsősorban:

a)Kunfehértó, Béke tér 3. szám alatti Kunfehértói Közösségi Színtér elnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlanban,

b)Kunfehértó, Kiserdő utca 5. önkormányzati tulajdonú Tájházban  látja el.

(3) Az Önkormányzat biztosítja a közművelődési közszolgáltatás használói számára a helyszínterek, valamint az ott lévő tárgyi feltételek, technikai eszközök igénybevételét. A használatra vonatkozó részletes szabályokat, az igénybevételért fizetendő térítési díjakat és a díjmentességi kört a FEHÉRTÓ Non-profit Kft.-vel kötött közművelődési megállapodás tartalmazza.


(4) A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. a Kunfehértói Közösségi Színtérben köteles legalább egy középfokú közművelődési szakképesítéssel (szakképzettséggel) rendelkező szakembert foglalkoztatni.


7. §

Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások nyújtásába a  FEHÉRTÓ Non-profit Kft. mellett más, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyeket, egyéb szervezeteket, azok fenntartóit, működtetőit és alkalmazottait is bevonhatja, így különösen:

 1. nevelési-oktatási intézményeket,
 2. kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat,
 3. egészségügyi és sport intézményeket, szervezeteket,
 4. a turizmus és idegenforgalom szervezeteket,
 5. helyi népművészeket, helyi gazdasági szervezeteket, magánszemélyeket
 6. egyházakat,
 7. hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményeket, civil szervezeteket.


5.  A közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás finanszírozása

8.§

(1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében éves költségvetési rendeletében támogatást biztosít, mely az e feladatellátás céljára biztosított állami normatívából és – a költségvetés lehetőségének függvényében – saját forrásból tevődik össze.

E források kiegészülnek a közművelődési feladatellátásában résztvevő intézmények, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok más forrásokból származó bevételeivel.


(2) Az önkormányzat a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. támogatását évente a költségvetési rendeletében állapítja meg. E támogatást a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. a közfeladatainak ellátására fordíthatja.


(3) A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. által elért egyéb bevétel a közfeladatok – közművelődés esetében elsődlegesen a szakmai munka színvonalának emelését, a kötelező feladatok közé sorolt rendezvények számának növelését – ellátását szolgálja.


9.§

A közművelődési megállapodás keretében történő feladatellátás során az önkormányzat más intézmény, szervezet, egyesület, alapítvány által ellátott feladat szakmai költségeihez támogatást biztosíthat. Ennek mértékét az éves költségvetési rendeletben határozza meg.


 6. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése

10. §

(1) A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez, éves szolgáltatási tervet készít tárgyév március 1. napjáig, valamint   rendezvény- és programtervet a tárgyévet megelőző év november 15. napjáig.

A szolgáltatási tervet, illetve rendezvény- és programtervet az éves munkatervben meghatározott időpontban beterjeszti Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elé, melyet a testület hagy jóvá.

(2) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997- évi CXL. törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

7. Záró rendelkezések

11. §

(1)  E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a közművelődésről szóló 18/2016.(XI.17.) önkormányzati rendelet.


Kunfehértó, 2018. november 28     Huszár Zoltán                                                                            Kristóf Andrea

      polgármester                                                                                       jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


Kunfehértó, 2018. november 29.

Kristóf Andrea

Jegyző