Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (III.7.) önkormányzati rendelete

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 11. 29

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1.§


A rendelet hatálya Szentgyörgyvár Község Önkormányzatára, annak intézményeire és a Képviselő-testületre és terjed ki.

2.§[1]


Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2018. évben 93.974.746,- Ft-ban határozza meg.


3.§


(1) Az Önkormányzat 2018. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként az 2. sz. melléklet tartalmazza.


(2) A 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 2. sz. melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat 2018. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

4.§


(1)[2] Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2018. évben az alábbiak szerint állapítja meg.


a.) Működési kiadások főösszege:                                                          66.331.618,- Ft

ebből:                  személyi juttatás                                                          11.444.287,- Ft

                            munkaadókat terhelő jár.                                              2.804.875,- Ft

                            dologi kiadás                                                               30.732.595,- Ft

                            pénzeszköz átadás                                                         2.320.839,- Ft

                            önkormányzat által folyósított ellátás                           4.009.300,- Ft

                            előző évi állami támogatás visszafizetése                    1.024.685,- Ft

                            általános tartalék                                                           1.098.693,- Ft

                            kötött tartalék, pályázati önrész                                  10.934.625,- Ft   

                            elvonások és befizetések                                               1.961.719,- Ft


b.) felhalmozási kiadások főösszege                                                       27.643.128,- Ft

ebből:                  beruházási kiadás                                                        16.797.555,- Ft

                            felújítási kiadás                                                             8.987.271,- Ft                                egyéb felhalmozási kiadások                                        1.858.302,- Ft


(2) A 2018. évi felhalmozási kiadásokat az Önkormányzat 4. sz. melléklete tartalmazza.


(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. sz. melléklet tartalmazza.

5.§


Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet tartalmazza.


6.§


(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 3. melléklet mutatja be.


(2) A 2018. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.


(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 11. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.


7.§


(1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 8. sz. melléklet tartalmazza.


8.§


A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 1 főben, köztisztviselői létszámát 1 főben, egyéb munkavállalói létszámát 1 főben állapítja meg.


9.§


(1) A Képviselő-testület a polgármester részére cafeteria juttatásának éves keretét 2018. évre

200.000,- Ft-ban állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8.000 Ft béren kívüli juttatást, és a bér 5%-a önkéntes biztosító pénztári befizetést biztosít.


(3) A Képviselő-testület a polgármester és a falugondnok részére 2018. évre 100 ezer Ft/fő jutalmat állapítja meg.


10.§


Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

11.§


(1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(3) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


12.§


Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.


13.§


(1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek /intézmények/ költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős.

Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselőtestület döntése alapján használhatják fel.


(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/13 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.


14.§


Az önkormányzat képviselőtestülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.


15.§


Az önkormányzat bevételét és kiadását az OTP Bank Nyrt. Nyugat-dunántúli Régió Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

16.§


Jelen rendelet 2018. március 7. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január l-i hatállyal kell alkalmazni.
Szentgyörgyvár, 2018. március 6.
Ádovics István                                                                                             Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyzőKihirdetve:


Szentgyörgyvár, 2018. március 7.                                                                                                                      Hetesi Krisztina

                                                                                                                      jegyző

[1]

Módosította: 11/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelet

[2]

Módosította: 11/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelet