Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(XI.30.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 01- 2017. 12. 01

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításárólVokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:1.§ Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§. (1) bekezdése a) és b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének


a)    tárgyévi  költségvetési bevételét                                        140.204.386  Ft-ban,

      aa) működési költségvetési bevételét                                     140.204.386 Ft-ban,

      ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                 - Ft-ban,

             ac)  finanszírozási bevételek                                                                    - Ft-ban,

b)   tárgyévi költségvetési kiadását                                           140.204.386  Ft-ban,

       ba) működési költségvetési kiadását                                      127.071.025  Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                                                       41.506.772 Ft-ban,

- munkaadókat terhelő járulékok                                                 8.055.056  Ft-ban,

- dologi jellegű kiadások                                                           18.062.909  Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     2.473.929 Ft-ban,

- elvonások, befizetések                                                             1.218.472 Ft-ban

- átadott pénzeszköz                                                                 47.876.035 Ft-ban,

- Tartalék                                                                                     7.877.852 Ft-ban        

bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                          10.869.637 Ft-ban,

- beruházások előirányzat                                                                      0  Ft-ban,

- felújítások előirányzata                                                           2.387.498  Ft-ban,

- egyéb felhalmozási előirányzata                                            8.482.139 Ft-ban

      bc)  finanszírozási kiadások                                                               2.263.724 Ft-ban

állapítja meg.”2.§ (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)       A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)        A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)       A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.


3.§ (1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)    E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1., 4.,5.,és 6. számú melléklete.

(3)    E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Vokány, 2017.november 29.
                          Mester Mihályné                                                   Csalos Beáta

                             polgármester                                                            jegyző

           A rendelet kihirdetve:

(a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán): 2017. november 30.
                                                                                                        Csalos Beáta

                                                                                                             jegyző