Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II.16.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 11. 28- 2019. 05. 29

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről


Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:1.§ (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.


(2)               E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


[1]2.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének


a)         tárgyévi  költségvetési bevételét                                        120.775.777  Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét                                    104.916.897Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                -   Ft-ban,

       ac)  finanszírozási bevételek                                                   15.858.880  Ft-ban,

b)         tárgyévi költségvetési kiadását                                         120.775.777  Ft-ban,

       ba) működési költségvetési kiadását                                    115.747.359  Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                                                    32.260.876 Ft-ban,

- munkaadókat terhelő járulékok                                             4.661.047  Ft-ban,

- dologi jellegű kiadások                                                        22.051.089  Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatása                                                   3.787.600 Ft-ban,

- Egyéb elvonások,befizetések                                                2.163.184 Ft-ban

- átadott pénzeszköz                                                              43.685.349 Ft-ban,

- Tartalék                                                                                7.138.214 Ft-ban     

bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                  2.707.198 Ft-ban,

- beruházások előirányzat                                                              -  Ft-ban,

- felújítások előirányzata                                                         1.397.299 Ft-ban,

- egyéb felhalmozási előirányzata                                           1.309.899 Ft-ban

      bc)  finanszírozási kiadások                                                    2.321.220 Ft-ban

                         állapítja meg.

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát             15.858.880 Ft-ban,

            ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát                                                                                 0 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát                                                                                 0 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét                                                   0 e Ft-ban,

            da) a működést szolgáló finanszírozási célú

            db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú

            műveletek bevételét                                                                          0 e Ft-ban,

            e) finanszírozási célú műveletek kiadását                                                     0 e Ft-ban,

                        ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek

                        kiadását                                                                                            0 e Ft-ban,

                        eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek

                        kiadását                                                                                              0 e Ft-ban

            állapítja meg.(2)               A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(3)               A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(4)               A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


3.§ A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.4.§ A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.5.§ A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi

a) általános tartalékát                                                                          7.407.714 Ft-tal,

b) működési tartalékát                                                                         7.407.714 Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát                                                                              0 Ft-tal,

                ca) felújítási céltartalékát                                                                               0 Ft-tal,

    cb) beruházási céltartalékát                                                                           0  Ft-tal

hagyja jóvá.7.§ A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 4 főben határozza meg.


8.§ A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. számú melléklet tartalmazza.


9.§ A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


10.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.


11.§ (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.


(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


12.§ (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.


  1.                Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.


  1.                Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


  1.                Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


  1.                A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.


13.§  A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


14.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2)               A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.Mester Mihályné                                                  Csalos Beáta

polgármester                                                             jegyző                                    
A rendeletet a képviselőtestület a 2018. február 15-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2018. február 16-án.


Csalos Beáta

jegyző[1]

Módosította 12/2018.(XI.27.) ör. 1.§. Hatályos: 2018.XI.28-tól