Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020.(XII.15.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 16- 2020. 12. 16

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításárólVokány Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében        eljárva, (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§. (1) bekezdése a) és b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének


a)    tárgyévi  költségvetési bevételé t                                       124.634.169  Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét                                  112.131.316 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési bevételét                                                -   Ft-ban,

      cc)  finanszírozási bevételek                                                   12.502.853  Ft-ban,

b)   tárgyévi költségvetési kiadását                                         124.634.169 Ft-ban,

       ba) működési költségvetési kiadását                                    119.952.935  Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                                              36.664.013 Ft-ban,

- munkaadókat terhelő járulékok                                        4.377.686 Ft-ban,

- dologi jellegű kiadások                                                  25.793.367  Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatása                                              3.460.000  Ft-ban,

- átadott pénzeszköz                                                         49.657.869  Ft-ban,

- Tartalék                                                                                        -      Ft-ban       

bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                          -      Ft-ban,

- beruházások előirányzat                                             1.298.199  Ft-ban,

- felújítások előirányzata                                                 647.517  Ft-ban,

- egyéb felhalmozási előirányzata                                              -     Ft-ban

      bc)  finanszírozási kiadások                                                    2.735.518 Ft-ban

állapítja meg.”2.§ (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)       A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)        A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)       A Rendelet 5.számú melléklete helyébe e rendelet  4.számú melléklete lép.


3.§ (1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2)    E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1., 3., 4. és 5. számú melléklete.


(3)    E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Vokány, 2020. december 14.
                          Mester Mihályné                                                   Csalos Beáta

                             polgármester                                                            jegyző

           A rendelet kihirdetve:

(a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán): 2020. december 15.
                                                                                                        Csalos Beáta

                                                                                                             jegyző