Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 30

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájára.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §, A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését140 442 722,- Ft bevétellel, és 140 442 722,- Ft kiadással állapítja meg.Ezen belül:


  • a működési célú bevételt                                                                      138.058.042,- Ft

- működési bevételek                                                                      6.159.215,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                       25.931.558,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                       38.638.278,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                        19.857.162,- Ft

- Működési célú átvett pénzeszköz                                         200.270,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                                   45.983.596,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések                           1.287.963,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                 135.146.653,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                         43.377.439,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                       7.596.737,- Ft

- dologi kiadás                                                                   32.181.978,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                1.744.205,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                            3.774.460,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.                  968.752,- Ft

- tartalék                                                                           45.503.082,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                        2. 384.680,- Ft

         - ingatlanos beszerzés                                                          2.127.500,- Ft

- sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                         257.180,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                        5.296.069,-  Ft

- ingatlanos beszerzés                                                          2.000 .000,- Ft

- beruházási kiadások                                                           3.296.069,-  Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.


(3) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.


(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(6) Az önkormányzat Cofog-onkénti (Kormányzati funkció szerinti) bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


6. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet tartalmazza.


III. Fejezet


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


10. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2018. február 14.        Fábos István                                                                         Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                                 jegyző

Záradék:


A rendelet 2018. február 15. napján kihirdetésre került.Tapsony 2018. február 15.                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Tapsony, 2018. szeptember 30.

                                         


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Tapsony, 2019. május 29.

                                         


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyzőAz 5/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.

A 3/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2019. május 30. napjától.