Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2023. 06. 03

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2023.06.03.

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Gánt Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)

(2) Az Önkormányzat székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja utca 25.

(3) A Képviselő-testület hivatalos megnevezése: Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

(4) A Képviselő-testület által létrehozott hivatal megnevezése: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

(5) A Hivatal székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

(6) Az Önkormányzat intézménye: Gánti Német Nemzetiségi Óvoda

(7) Az Önkormányzat működési területe: Gánt Község közigazgatási területe.

(8) Az Önkormányzat honlapja www.gantfalu.hu.

2. Az Önkormányzat jelképei, kitüntetései

2. § (1) Az Önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.

(2)1 Az Önkormányzat jelképeit, használatuk rendjét a Képviselő-testületnek az önkormányzat jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint a község nevének használatáról szóló 9/2023. (V. 23.) rendelete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat pecsétje kör alakú, benne Magyarország címerével ellátott „Gánt Község Önkormányzata” körfelirat található.

(4) Az Önkormányzat kitüntetéseket adományoz.

(5) A kitüntetésekre vonatkozó szabályokat a Képviselő-testület az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 13/2016. (XI. 4.) önkormányzati rendeletében szabályozza.

3. Nemzetközi kapcsolatok

3. § Az Önkormányzat testvértelepülései:

a) Wehretal (Németország)

b) Mikháza (Románia)

4. Nyilvánosság, lakossági tájékoztatás

4. § Az Önkormányzat részéről a nyilvánosság, lakosság tájékoztatásának helyben szokásos módja a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája, valamint az Önkormányzat honlapja.

5. Az önkormányzat feladata, hatásköre

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat feladatai ellátásának mértékét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(2) Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete rögzíti.

6. A Képviselő-testület ülései

6. § A Képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli ülést és közmeghallgatást tart.

7. Alakuló ülés

7. § (1) A Képviselő-testület ünnepélyes alakuló ülésére szóló meghívót az ülés előtt legalább öt nappal kell kiküldeni és erről a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a lakosságot.

(2) Az alakuló ülés meghívójának és az előterjesztéseknek a megválasztott képviselők részére történő eljuttatásáról a jegyző a Hivatal útján gondoskodik.

(3) Az esküvevő - eskü szövegét előmondó -, a helyi választási bizottság elnöke, távolléte, akadályoztatása esetén a Polgármester, mindkettejük távolléte vagy akadályoztatása esetén a korelnök.

(4) Az alakuló ülésen:

a) a Helyi Választási Bizottság elnöke a Képviselő-testületnek beszámol a választás eredményéről, átadja a megbízólevelet a Polgármester és a képviselők részére,

b) a Polgármester, az alpolgármester és a képviselők esküt tesznek.

(5) A Képviselő-testület az alakuló ülésen:

a) dönt a Polgármester illetményéről és költségtérítéséről,

b) a Polgármester javaslatára megválasztja titkos szavazással az alpolgármestert,

c) meghatározza az alpolgármester tiszteletdíját/illetményét, valamint költségtérítését,

d) felülvizsgálja/megalkotja a Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint

e) a Polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület megválasztja bizottságait és annak tagjait.

(6) Amennyiben az alakuló ülésen az (5) bekezdés a)–e) pontjairól nem dönt a Képviselő-testület, úgy azt a következő ülés keretein belül kell megtennie.

(7) A fentieken túl egyéb napirend is tárgyalható az alakuló ülésen.

8. A Képviselő-testület rendes ülése

8. § (1) A Képviselő-testület a munkatervében meghatározottak szerint, de évente legalább hat alkalommal rendes ülést tart.

(2) A Képviselő-testület–rendkívüli ülés kivételével–augusztus 1. napja és augusztus 31. napja között nem ülésezik.

(3) A Képviselő-testület rendes üléseit a munkatervben meghatározott időpontban tartja, lehetőség szerint a hónap utolsó hetének hétfői napján.

9. Munkaterv

9. § (1) A Képviselő-testület rendes ülésének időpontjait a Képviselő-testület által határozattal elfogadott éves munkaterv tartalmazza.

(2) Az éves munkaterv jogszabályokba foglalt vagy képviselő-testületi döntések alapján előretervezett napirendeket tartalmazza.

(3) Az éves munkatervet a Polgármester állítja össze és terjeszti a Képviselő-testület elé minden év december 31. napjáig.

(4) A munkaterv tartalmi elemei a következők:

a) a képviselő-testületi ülések, és a közmeghallgatás tervezett időpontja és napirendjei,

b) az előterjesztő megnevezése.

(5) Az elfogadott munkatervet közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján.

10. A Képviselő-testület rendkívüli ülése

10. § (1) A képviselő-testületi ülést a Polgármester a munkatervben nem szereplő időpontban is összehívhatja, ebben az esetben rendkívüli ülésnek minősül.

(2) A Polgármester rendkívüli ülést hív össze, ha halaszthatatlan ügy vagy önkormányzati érdek azt indokolja.

(3) A rendkívüli ülésre vonatkozó indítványban meg kell jelölni indoklással ellátva annak napirendi témáját is.

(4) Az indítványt a Polgármesternél kell előterjeszteni, aki azt a benyújtást követően azonnal köteles megvizsgálni és a rendkívüli ülés összehívásáról mielőbb, de legkésőbb a benyújtást követő 8 napon belül gondoskodni.

(5) A rendkívüli ülés napirendjére kerülő előterjesztés tárgyalásának és a döntéshozatalnak – amennyiben azt jogszabály nem zárja ki - nem feltétele a napirend előzetes bizottsági tárgyalása.

(6) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a rendkívüli ülés meghívója az ülést megelőző legalább 24 órával is kiküldhető. Ez esetben a meghívásra, a képviselők, érintettek értesítésére bármilyen célszerű értesítési mód igénybe vehető, így különösen: telefon, e-mail, sms, levél, személyes kézbesítés. Az ülés időpontjáról a képviselőket telefonon keresztül is értesíteni szükséges.

(7) Sürgős, halasztást nem tűrő oknak minősül, ha a döntés hiánya valamilyen határidő elmulasztását, vagy jogvesztést eredményez az önkormányzat számára, vagy az önkormányzat, valamint annak fenntartásában álló valamely intézmény zavartalan működését veszélyeztetné a képviselő-testületi döntés későbbi meghozatala.

(8) A rendkívüli ülésre – a 10. §-ban foglalt eltérésekkel – a rendes ülés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(9) A rendkívüli ülés esetén az ülés elején további napirendi pontok is felvehetők.

11. Közmeghallgatás

11. § (1) A közmeghallgatásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 54. §-ban foglaltak az irányadóak.

(2) A közmeghallgatás vezetésére a képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) A közmeghallgatás helyéről és időpontjáról a település lakosságát hirdetmény, illetve meghívó útján a tervezett időpontot megelőzően 15 nappal értesíteni kell.

(4) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmára és elkészítésére a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvére vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

12. A képviselő-testületi ülés összehívása

12. § (1) A Képviselő-testület ülését a Polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpolgármester, gyakorolja.

(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke hívja össze a képviselő-testületi ülést és vezeti azt.

(3) Tartós akadályoztatásnak minősülnek különösen a következő esetek:

a) a 15 napot meghaladó betegség,

b) a 15 napot meghaladó szabadság, fizetés nélküli szabadság,

c) a külszolgálat, vagy

d) az Mötv. 70. §-a szerinti felfüggesztés,

e) Képviselő-testület által megállapított önkormányzati képviselő összeférhetetlensége, méltatlansága, kizárása tárgyában hozott képviselő-testületi határozatára vonatkozó bírósági eljárás időtartama a jogerős bírósági döntés napjáig.

13. § (1) A Képviselő-testület ülését az ülés jellegének, napjának, helyének, kezdési időpontjának, a napirendi pontok tárgyának, a napirendek előterjesztőinek megjelölésével– a 10. § (6) bekezdés kivételével– írásos meghívóval kell összehívni. A meghívóhoz csatolni kell a rendelkezésre álló írásos előterjesztéseket és a rendelet tervezeteket is.

(2) A rendes ülésre szóló meghívót a képviselő-testületi ülést megelőzően legalább 3 nappal, rendkívüli ülés esetén legalább 24 órával kell az érdekelteknek megküldeni.

(3) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról és napirendi pontjáról a nyilvánosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a meghívó közzétételével.

(4) A Képviselő-testület ülésén szavazati joggal vesznek részt a Képviselő-testület tagjai. A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meghívóval meg kell hívni:

a) a jegyzőt,

b) az aljegyzőt,

c) a Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,

d) a települési nemzetiségi önkormányzat elnökét,

e) az önkormányzati intézményvezetőt,

f) a tárgyban érintettet,

g) akinek a részvételét a Polgármester, illetve a napirendi pont előterjesztője szükségesnek tartja,

h) akinek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi.

(5) A (4) bekezdés c) - h) pontjában megjelöltek tanácskozási joggal való részvétele csak az őket tevékenységi körükben érintő napirendre vonatkozik.

(6) A tanácskozási joggal meghívottak – a döntéshozatalban való részvétel kivételével – a képviselőket megillető jogosultságokkal rendelkeznek az ülésen.

(7) A tanácskozási jog nélkül meghívott személy az őt, vagy az általa képviselt szervezetet érintő napirendi ponttal kapcsolatban az ülésen szót kérhet, a Polgármester szót adhat.

(8) A képviselő-testületi ülés a meghívó szerinti helyszínen kerül megtartásra.

14. § A Képviselő-testület rendes ülésének meghívójában szereplő napirendi javaslatok sorrendjét az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) első napirendi pont a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés,

b) a következő napirendi pontok a rendeletalkotással kapcsolatos előterjesztések,

c) ezt követően a beszámolókkal kapcsolatos előterjesztések, és

d) sorrendben azok az előterjesztések következnek, amelyek az előzőekben felsoroltak körébe nem tartoznak.

13. Az ülések nyilvánossága

15. § (1) A hallgatóság és a sajtó képviselője az ülésen csak a részére kijelölt helyen foglalhat helyet.

(2) Zárt ülés elrendelésénél az Mötv. 46. §-ban foglaltak az irányadóak.

(3) Zárt ülés elrendeléséről a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.

(4) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a jegyző, továbbá meghívása esetén a Hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása.

(5) Aki a zárt ülésen jogosulatlanul tartózkodik, azt a Polgármester távozásra szólítja fel.

(6) A nyilvános ülésen részt vevő hallgatóság részére a Polgármester napirendenként egy alkalommal hozzászólási jogot adhat. Ennek megadásáról vagy megtagadásáról a Polgármester határoz.

(7) Ha a hallgatóság az ülést zavarja, a Polgármester (az ülés elnöke) a rendzavarót, ha annak személye nem állapítható meg, a teljes hallgatóságot az ülésről kiutasíthatja.

14. A Képviselő-testület ülésének rendje

16. § (1) A Polgármester ülésvezetői feladatai és jogkörei a következők:

a) az ülés megnyitása,

b) a határozatképesség megállapítása,

c) javaslattétel a nyilvános, a zárt ülés napirendi pontjaira,

d) napirendenként

da) a vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása,

db) a vita összefoglalása,

dc) az indítványok szavazásra való feltevése,

dd) a szavazás eredményének megállapítása számszerűen,

de) a napirend tárgyában hozott döntés vagy döntések kihirdetése,

e) az ülés rendjének fenntartása,

f) a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsító személy rendre utasítása,

g) az ülés határozott idejű félbeszakítása, ha a testületi ülésen olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi,

h) javaslattétel a napirendi pont tárgyalásának elnapolására,

i) tárgyalási szünet elrendelése,

j) napirendi pontok összevont tárgyalására javaslattétel,

k) felszólalási jog a Képviselő-testület ülésén bármikor,

l) az ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése,

m) az időszerű kérdésekről és a két ülés között történt fontosabb eseményekről tájékoztatás,

n) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről,

o) az ülés bezárása.

(2) A Polgármester vagy bármelyik képviselő jogosult kezdeményezni a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. Erről a képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel határoz.

(3) Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, a Polgármester felszólítja, hogy térjen a tárgyra. A Polgármester az eredménytelen felszólítás után a szót megvonja.

(4) Ha a Képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, a Polgármester az ülést határozott időre félbeszakítja, elhagyja az ülésvezetői széket és a Képviselő-testület ülése csak a Polgármester szóbeli összehívására folytatódik, melyet 8 napon belül kell megtennie.

(5) A hallgatóság a Képviselő-testület ülésén a részére kijelölt helyen foglal helyet és tetszést vagy nemtetszést nem nyilváníthat, az ülés rendjét nem zavarhatja.

(6) A napirendi pontok tárgyalása során az előadóhoz a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak jogosultak kérdést intézni.

(7) A vita lezárását megelőzően a Polgármester felhívja a képviselők figyelmét, hogy jelezzék hozzászólási szándékukat. Aki a felhívásra nem jelzi hozzászólási szándékát, annak a részére az adott napirendhez hozzászólási jogot a Polgármester nem biztosít.

(8) Ha valamely képviselő felszólalása során a Képviselő-testület tekintélyét, vagy valamelyik képviselőt sértő kifejezést használ, vagy ha a tanácskozási rendre és a szavazásra vonatkozó szabályokat megszegi, a Polgármester rendre utasítja. A Polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, vagy azokkal vitába szállni nem lehet.

(9) A Polgármester az ülést berekeszti, amennyiben az határozatképtelenné vált vagy a napirendi pontok és a hozzászólások elfogytak.

15. Határozatképesség

17. § (1) Határozatképtelenség esetén a Polgármester az ülést a határozatképtelenség tényének megállapítása mellett felfüggeszti, 30 percig szünetet rendel el és ha annak eltelte után is határozatképtelen a Képviselő-testület, akkor az ülést berekeszti.

(2) Amennyiben az ülést határozatképtelenség miatt el kellett halasztani, annak 8 napon belüli időpontban való összehívásáról a Polgármester dönt, azonos napirendi pontokkal.

(3) Az ülésről igazoltan van távol az a képviselő, aki beteg, vagy más okból akadályoztatva van és ezt a tényt a Polgármester felé az ülést megelőzően bejelenti szóban vagy írásban.

(4) A személyes érintettség bejelentésének elmulasztására irányuló bejelentést bármely képviselő, illetve a jegyző tehet írásban a polgármesternél.

16. Napirend

18. § (1) A Polgármester, a jegyzőkönyvvezető személyének bejelentése után terjeszti elő a napirendi pontokat. A Polgármester, a képviselő és a bizottság javaslatot tehet a meghívóhoz képest a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására, új napirendi pont felvételére, napirendi pont törlésére.

(2) A napirend elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel dönt.

17. Előterjesztések, indítványok

19. § (1) A Képviselő-testület a napirendi pontokat írásos előterjesztés alapján tárgyalja meg, de lehetőség van kivételes esetben szóbeli előterjesztésekre, illetve előterjesztések ülésen történő kiosztására is.

(2) A Képviselő-testület ülésén „sürgős” minősítésű indítványt is megtárgyalhat. A „sürgős” indítvány napirendre tűzéséről a testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt. A Képviselő-testület a sürgősségi indítványt előzetes bizottsági véleményezés nélkül tárgyalhatja, a sürgősségi indítvány megfelelő előkészítettsége esetén.

(3) Előterjesztésnek minősül a (4) bekezdésben megjelölt személyek által előzetesen javasolt:

a) rendelet-tervezet,

b) határozati javaslat.

(4) Előterjesztést kezdeményezhet:

a) a Polgármester,

b) az alpolgármester,

c) a képviselő-testület tagja,

d) a képviselő-testület tárgy szerint illetékes bizottsága,

e) a jegyző,

f) az aljegyző,

g) a kormányhivatal vezetője.

(5) Az előterjesztést legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző 10 nappal írásban, indokolással és határozati javaslattal ellátva kezdeményezhetik a Polgármesternél.

20. § (1) A Képviselő-testület elé kerülő írásos előterjesztésekkel szemben támasztott követelmények:

a) az első részben meg kell határozni:

aa) a tárgyat, napirend előadóját,

ab) a témával kapcsolatos előzményeket, korábban hozott képviselő-testületi döntéseket, azok végrehajtásával kapcsolatos információkat,

ac) a téma lényegét tartalmazó ismertetést,

ad) a jogszabályi háttér bemutatását,

ae) fel kell tüntetni mindazon körülményt és összefüggést, amelyek indokolják, segítik a meghozandó döntést,

b) a második rész a határozati javaslat vagy rendelet-tervezet:

ba) a határozati javaslat csak egyértelműen megfogalmazott rendelkező részből állhat,

bb) tartsa szem előtt a törvényességet, jogszabályok keretei között segítse az állampolgári jogok érvényesülését és az állampolgárok jogos igényeinek megvalósítását,

bc) lehetőség szerint törekedni kell arra, hogy a határozati javaslat több alternatívát tartalmazzon,

bd) meg kell jelölni a végrehajtásért felelős személyt vagy szervet,

be) tartalmazza a végrehajtásnak – az ügy összes körülményeire tekintettel – a határidejét.

(2) A határozati javaslat a végrehajtás határidejére elsősorban naptár szerinti vagy azonnali jelölést használhat.

(3) Az azonnali határidő megjelölése esetén a határozat végrehajtását azonnal meg kell kezdeni.

(4) Az írásos előterjesztéseket a jegyzőnek jogszerűségi, törvényességi szempontból meg kell vizsgálni.

18. Határozathozatal

21. § (1) A Polgármester előbb a vitában elhangzott javaslatokat, indítványokat, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról az elhangzás sorrendjében szavaz a Képviselő-testület, majd az esetleges módosítások ismeretében a határozati javaslatról, rendelet-tervezetről dönt. Ha a szavazás eredményeként a Képviselő-testület végleges döntése eltér az előterjesztésben szereplő határozati javaslattól, a Polgármester ismerteti a szövegszerű határozatot.

(2) Minden napirendnél elsőként az adott napirendi pont előterjesztőjét, őt követően pedig annak a bizottságnak az előadóját illeti meg a szó, mely az adott napirendet előzetesen tárgyalta.

(3) A képviselőknek a napirendhez való hozzászólásra a Polgármester adja meg a szót. A hozzászóló mondanivalójának időtartama szükség esetén maximum 3 percre korlátozható.

(4) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény által meghatározott esetekben a döntéshez az érintett nemzetiségi önkormányzat egyetértése is szükséges.

19. Szavazás

22. § (1) Szavazás során a képviselő szavazata „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” lehet.

(2) A Polgármester az előterjesztésben szereplő és vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a Képviselő-testület – az elhangzás sorrendjében – majd az egész határozati javaslatról.

(3) A módosító javaslat elfogadásához ugyanolyan szavazati arány szükséges, mint az eredeti javaslat elfogadásához.

(4) Kinevezés, megbízás, választás esetén, amennyiben a Képviselő-testület több jelölt vagy pályázó (a továbbiakban együtt: jelölt) közül választ, akkor minden jelöltről külön-külön kell szavazni. Minden képviselő minden jelöltre szavazhat. Azt a személyt kell elfogadottnak tekinteni, aki a legtöbb igen szavazatot kapta, feltéve, hogy a legtöbb szavazat eléri az adott döntéshez szükséges többséget.

(5) Amennyiben a kinevezhető, megbízható, megválasztható személyek számánál több jelölt kap az adott döntéshez szükséges azonos számú igen szavazatot, úgy e jelöltekről újabb szavazást kell tartani, és azt a személyt kell elfogadottnak tekinteni, aki a legtöbb igen szavazatot kapta, feltéve, hogy eléri a döntéshez szükséges számú szavazatot. Kitüntetés, díj adományozására vonatkozó javaslat elfogadásánál a (4) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(6) Egyszerű szótöbbséggel hozott döntéshez a jelen levő képviselők több, mint felének igen szavazata szükséges.

(7) Minősített többséghez a megválasztott képviselők több, mint felének igen szavazata kell. Azon eseteket, melyhez minősített többség szükséges az Mötv. tartalmazza.

23. § (1) A Képviselő-testület döntéseit – a (2) bekezdésben foglaltakon kívül – nyílt szavazással hozza. Szavazni csak személyesen lehet. A szavazás a javaslatra az „igen”-nel szavazók, majd a „nem”-mel szavazók, végül a „tartózkodás”-sal szavazók megszámlálásával kézfeltartással történik.

(2) A titkos szavazásról a Képviselő-testület esetenként, vita nélkül dönt.

(3) A titkos szavazás lebonyolítását egy előzetesen megválasztott Szavazatszámláló Bizottság végzi, amelynek tagjait a titkos szavazás előtt választja meg a testület. A Szavazatszámláló Bizottság három tagú.

(4) A titkos szavazás eredményét a Szavazatszámláló Bizottság állapítja meg. Összeszámolja a szavazatok számát, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, a szavazás eredményét. A szavazás eredményét egyesével kell határozatba foglalni.

(5) A titkos szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a jegyző biztosítja.

(6) Titkos szavazásnál „igen”-nel, „nem”-mel vagy „tartózkodom”-mal lehet szavazni.

(7) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, a szavazás titkosságának biztosításával történik.

(8) A titkos szavazással hozott döntést az ülésről készült jegyzőkönyvben alakszerű határozatba kell foglalni.

24. § (1) Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha azt a Képviselő-testület egynegyede kezdeményezi, indítványozza.

(2) A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít és a képviselő által adott választ („igen”, „nem”, „tartózkodom”) a névsorban rögzíti.

20. Az önkormányzati rendelet

25. § (1) A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikkében biztosított jogkörében eljárva, a Mötv. 143. § (4) bekezdésében, továbbá más törvények felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.

(2) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:

a) a Polgármester,

b) az alpolgármester,

c) a képviselő,

d) a jegyző,

e) a Képviselő-testület bizottsága.

(3) A kezdeményezést írásban a Polgármesternél kell benyújtani a rendeletalkotás indokainak és főbb elveinek megjelölésével.

(4) A Képviselő-testület bizottsága vagy legalább 3 képviselő kezdeményezésére – amennyiben annak jogszabályi akadálya nem merül fel – a rendelettervezetet ki kell dolgozni, és a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(5) A rendelet-tervezet előkészítése:

a) A képviselő-testület - a lakosság szélesebb körét érintő rendeletek előkészítésénél - elveket, szempontokat állapít meg,

b) a rendelet-tervezetet a jegyző készíti el.

(6) A rendelet-tervezetet - amennyiben nem bizottság készítette elő - megvitatás céljából a tárgy szerinti bizottság elé kell terjeszteni. Erre az ülésre szükség szerint szakértő is meghívható.

(7) A Polgármester, illetve a jegyző, az előkészítést és véleményezést követően a rendelet-tervezetet indokolással együtt a képviselő-testület elé terjeszti.

26. § (1) A rendeletek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.

(2) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon, a honlapon hirdeti ki a jegyző.

(3) A rendeletalkotásról előzetes hatásvizsgálat készül, amiről a Képviselő-testületet a Polgármester tájékoztatja.

21. A határozat

27. § (1) A testületi határozatokról a jegyző nyilvántartást vezet.

(2) Az Önkormányzat normatív határozatát ki kell hirdetni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatok végrehajtását.

(4) Az önkormányzati határozat meghozatalát kezdeményezheti:

a) a Polgármester,

b) az alpolgármester

c) a képviselő,

d) a tárgy szerint illetékes bizottság,

e) a jegyző.

22. A jegyzőkönyv

28. § (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az Mötv. 52. §-ban foglaltakat, valamint az alábbiakat tartalmazza:

a) a határozatképességre vonatkozó megállapítást,

b) napirendenként a tanácskozás lényegét,

c) a szavazás módját és annak számszerű eredményét,

d) szó szerinti megfogalmazásban a hozott döntéseket,

e) az ülésen történt főbb eseményeket.

(2) A jegyzőkönyv az elhangzottak lényegét tartalmazó dokumentum, de a hozzászóló kérheti az általa elmondottak szó szerinti jegyzőkönyvezését.

(3) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

a) meghívó,

b) jelenléti ív,

c) írásos előterjesztések,

d) titkos szavazási jegyzőkönyv egy példánya,

e) név szerinti szavazásról készült névsor,

f) a képviselő írásban benyújtott hozzászólását, kérdését, valamint az arra adott írásos választ.

23. Az önkormányzati képviselő

29. § (1) A képviselőt – e megbízatásából eredően - az Mötv. 32. §-ban és e rendeletben rögzített jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

(2) A képviselő írásban vagy szóban köteles a Polgármesternek előre bejelenteni, ha a Képviselő-testület ülésén való részvételében akadályoztatva van.

(3) A képviselő jogosult tiszteletdíjra az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 13/2022. (IX. 13.) rendeletben foglaltak alapján.

(4) A Képviselő-testület rendes üléséről igazolt távollétnek minősül különösen:

a) betegség,

b) kórházi ellátás,

c) közlekedési akadály,

d) időjárási akadály,

e) a külszolgálat,

f) a szabadság,

g) a munkahelyi elfoglaltság,

h) külföldi tartózkodás.

24. A Képviselő-testület bizottsága

30. § (1) A Képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes bizottságokat választ.

(2) A Képviselő-testület a következő állandó bizottságot hozta létre: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság.

(3) A bizottság képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági működéssel összefüggésben azonosak.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott bizottságon túl a Képviselő-testület ideiglenes bizottságot hozhat létre meghatározott időre vagy meghatározott feladat ellátására. Az ideiglenes bizottság a határozott idő lejártával vagy a meghatározott feladat teljesítésével automatikusan megszűnik.

(5) Ideiglenes bizottság létrehozása esetén, a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a tagok létszáma legalább 3 fő képviselő.

(6) Az állandó és az ideiglenes bizottságok ügyviteli feladatait a Hivatal látja el.

31. § (1) A bizottság évente legalább 6 ülést tart, ezen felül szükség szerint ülésezik. A bizottsági üléseket – az ülést megelőzően legalább 3 nappal – az elnök hívja össze, és vezeti. A bizottsági tagok részére a meghívót az előterjesztésekkel együtt kell megküldeni.

(2) Az ülést az elnök – akadályoztatása esetén – a korelnök hívja össze és vezeti.

(3) A bizottság ülése fő szabály szerint nyilvános. Zárt ülés esetén a képviselő-testületi zárt ülésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) A bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet bármely települési képviselő, a Polgármester, az alpolgármester, a jegyző, valamint tevékenységi körében a civil szervezetek képviselői.

(5) A bizottság elnöke szükség szerint tanácskozási joggal szakértőket is bevonhat a bizottsági munkába.

(6) A bizottság döntéseit egyszerű és minősített többséggel hozza.

(7) A bizottság feladatköreit az SZMSZ 3. melléklete tartalmazza.

25. A polgármester

32. § (1) A Képviselő-testület elnöke a Polgármester.

(2) A Polgármester főállású, illetményét és költségtérítését a Képviselő-testület a jogszabályok keretei között határozatban állapítja meg.

(3) A Polgármester jogviszonyával kapcsolatos szabályokat, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az Mötv. határozza meg.

(4) A Polgármester jutalmazására az alpolgármester tesz javaslatot.

(5) A Polgármesterre átruházott hatáskörök felsorolását az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza.

(6) A Polgármester tisztségének megszűnése esetén folyamatban lévő ügyeit az új Polgármesternek, alpolgármesternek, ezek hiányában az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökének adja át.

(7) A Polgármester dönt a reprezentáció felhasználásáról, melynek összegét az éves költségvetési rendeletben kell meghatározni, a felhasználást számlákkal kell igazolni.

(8) Reprezentációnak minősül:

a) a hivatalos tárgyalásokon, kiállításokon, kongresszusokon, konferenciákon, ankétokon, szimpóziumokon ellenérték nélkül felszolgált étel, ital, illetve az ezen felül nyújtott természetbeni ellátás (szállás, utazás) értéke,

b) vásárolt, vagy saját előállítású tárgy (termék vagy szolgáltatás) ellenérték nélküli átadása (ajándékozás)

c) nemzeti ünnepekhez, évfordulókhoz, társadalmi eseményekhez kapcsolódó munkahelyi megemlékezés költsége (ingyenesen felszolgált étel, ital dolgozó részére nyújtott ajándék, terembérlet, művészek fellépti díja stb.)

(9) A Polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével, dönthet az Mötv. 68. § (2) bekezdésben meghatározott esetekben a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó következő önkormányzati ügyekben:

a) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése,

b) nemzetbiztonsági és honvédelmi, vagy a közbiztonság fenntartása, vagy fontos közrendvédelmi ügy,

c) ha a döntés hiánya jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral, vagy a személyiségi jogok jelentős sérelmével jár,

d) ha a döntés közegészségügyi, járványügyi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi okból szükséges.

(10) A Polgármester fogadónapja minden héten szerdán 13:00-17:00 óra között van. Helye: 8082 Gánt, Hegyalja u.25.

26. Alpolgármester

33. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többségű szavazattal, a Polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(2) Az alpolgármester a Polgármester irányításával látja el feladatát. Az alpolgármester feladatait, munkarendjét a Polgármester határozza meg.

(3) Az alpolgármester foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos szabályokat az Mötv. határozza meg.

(4) A Polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat az alpolgármester csak a Polgármester tartós akadályoztatása esetén, helyettesítési jogkörében eljárva gyakorolhatja.

(5) Az alpolgármester önkormányzati hatáskörök címzettje nem lehet, ilyet sem a Képviselő-testület, sem a Polgármester nem ruházhat rá.

27. Jegyző

34. § (1) A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó települések polgármesterei a jogszabályban megállapított feltételekkel jegyzőt neveznek ki, határozatlan időre.

(2) A jegyző vezeti a közös önkormányzati hivatalt, megszervezi annak munkáját.

(3) A jegyző helyettesítésére, kinevezésére vonatkozó rendelkezéseket, valamint az ellátandó feladatai részletes felsorolását az Mötv. 81. § - 83. § tartalmazza.

(4) A jegyző fogadónapja minden héten hétfőn 8:00-12:00 óra és minden héten szerdán 8:00-16:00 óra között van. Helye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

28. Közös Önkormányzati Hivatal

35. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására megállapodás alapján Közös Önkormányzati Hivatalt tart fenn. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal a Képviselő-testület által elfogadott Megállapodás, Alapító Okirat, és Szervezeti és Működési Szabályzat szerint működik.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal jogállása: önálló jogi személy.

(4) Gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

(5) A jegyző köteles beszámolni a Képviselő-testületnek a közös önkormányzati hivatal előző éves munkájáról minden évben.

29. Az Önkormányzat társulásai

36. § (1) Az önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében társulásokban vesz részt.

(2) Az Intézményi Társulások működésének részletes szabályait – a jogszabályban írtaknak megfelelően – az érintett képviselő-testületekkel külön kötött társulási megállapodásban határozza meg.

(3) A társulásokban az Önkormányzatot a Polgármester képviseli.

(4) Gánt társulásai a következők:

a) Csákvári Önkormányzati Társulás

b) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás

c)Vértesaljai Vízi Társulat

30. Az Önkormányzat vagyona

37. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

31. Az Önkormányzat gazdálkodása, belső kontrollrendszere

38. § (1) A Képviselő-testület a költségvetését és a költségvetés végrehajtását önkormányzati rendeletben határozza meg. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet, finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.

(2) A költségvetési rendelet tervezetének, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének előkészítéséért a jegyző felelős és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el. E körben különösen: a gazdasági szervezet a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység.

(4) Az önkormányzat gazdálkodását az Mötv. 119. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott külső szervek ellenőrzik.

(5) Az önkormányzat a gazdálkodásának belső ellenőrzéséről a Csákvári Önkormányzati Társulás szervezésében gondoskodik. Az önkormányzat gazdálkodásának egyéb belső kontrollrendszerét a jegyző - jogszabályok alapján – alakítja ki és működteti.

32. Záró rendelkezések

39. §2

40. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez3

Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2. 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

3. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

5. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

7. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

8. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

9. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

10. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

11. 042180 Állat-egészségügy

12. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

13. 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

14. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

15. 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

16. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

17. 064010 Közvilágítás

18. 066010 Zöldterület-kezelés

19. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

20. 072111 Háziorvosi alapellátás

21. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

22. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

23. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

24. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

25. 082044 Könyvtári szolgáltatások

26. 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

27. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

28. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

29. 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

30. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

31. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

32. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

33. 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

34. 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

35. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

36. 107052 Házi segítségnyújtás

37. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1

A 2. § (2) bekezdése a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.