Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 29

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A költségvetés végrehajtása


1. §   (1)  Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-3. mellékletekben foglaltak szerint:

a) 165.840 eFt teljesített bevétellel, ezen belül

                        aa)              80.126 eFt    működési bevétellel,

                        ab)             41.603 eFt    felhalmozási bevétellel, és

                        ac)              44.111 eFt    finanszírozási bevétellel és maradvány igénybevétellel


b) 157.874 eFt teljesített kiadással, ezen belül

                        ba)             71.437 eFt    működési kiadással,

                        bb)             38.271 eFt    felhalmozási kiadással, és

                        bc)             48.166 eFt    finanszírozási kiadással

jóváhagyja.


(2)     A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlegét az 1. melléklet szerint:

a) 12.021 eFt költségvetési többlettel, ezen belül

                        aa)                8.689 eFt    működési többlettel,

                        ab)               3.332 eFt    felhalmozási többlettel

jóváhagyja.


(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2-3., felújítási és fejlesztési feladatait a 7. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

        

(4) Az önkormányzat 2014. évi adósságállományát 6.678 eFt összegben a 8. melléklet szerint állapítja meg.


(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint elfogadja.


2. A maradvány jóváhagyása


2. §  


(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2014. évi maradvány-kimutatását 7.964 eFt összegben az 5. melléklet szerint jóváhagyja.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2014. évi összevont változását a 6. melléklet szerint tárgy időszak végén 7.835 eFt összegben elfogadja.


3. Az önkormányzat vagyona


3. § 


Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján 330.246 eFt mérlegfőösszeggel állapítja meg.


4. Záró rendelkezések


4. §     


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Folyás, 2015. május 28.Magyar Sándor                                                                                  Dr. Kiss Imre

  polgármester                                                                                            jegyző