Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 06

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A költségvetés végrehajtása


1. § (1)   Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-3. mellékletekben foglaltak szerint:

a) 110.936 eFt       teljesített bevétellel, ezen belül

                  aa) 108.822 eFt     költségvetési bevétellel, ezen belül

                  aaa) 86.855 eFt   működési bevétellel,

                  aab)  21.967 eFt   felhalmozási bevétellel,

                  ab) 2.114 eFt     finanszírozási bevétellel,


b) 94.650 eFt       teljesített kiadással, ezen belül

                  aa) 92.747 eFt     költségvetési kiadással, ezen belül

                  aaa) 61.395 eFt   működési kiadással,

                  aab) 31.352 eFt   felhalmozási kiadással,

                  ab) 1.903 eFt     finanszírozási kiadással

jóváhagyja.


(2) A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlegét az 1. melléklet szerint:

a) 16.075 eFt          költségvetési többlettel, ezen belül

aa) 25.460 eFt     működési többlettel,

ab) 9.385 eFt     felhalmozási hiánnyal

jóváhagyja.


(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2-3., felújítási és fejlesztési feladatait a 8. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

      

(4) Az önkormányzat 2016. évi adósságállományát 4.602 eFt összegben a 9. melléklet szerint állapítja meg.


(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint elfogadja.


2. A maradvány jóváhagyása


2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2016. évi maradvány-kimutatását 16.287 eFt összegben az 6. melléklet szerint jóváhagyja.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2016. évi összevont változását a 7. melléklet szerint tárgy időszak végén 15.986 eFt összegben elfogadja.


3. Az önkormányzat vagyona


3. § (1) Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján 343.196 eFt mérlegfőösszeggel állapítja meg.


(2)  A képviselő-testület az önkormányzat, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti, vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint elfogadja.


4. Záró rendelkezések


4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Folyás, 2017. április 27.                          Magyar Sándor                                                        Dr. Kiss Imre

                  polgármester                                                                  jegyző