Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 03

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A költségvetés végrehajtása


1. § (1)   Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-3. mellékletekben foglaltak szerint:


              a)         120.254.156 Ft       teljesített bevétellel, ezen belül

                  aa)     56.661.498 Ft       költségvetési bevétellel, ezen belül

                  aaa)    53.504.391 Ft        működési bevétellel,

                  aab)     3.157.107 Ft        felhalmozási bevétellel,

                  ab)      63.592.658 Ft      finanszírozási bevétellel,


              b)          76.548.148 Ft       teljesített kiadással, ezen belül

                   aa)    74.470.528 Ft        költségvetési kiadással, ezen belül

                   aaa)   53.317.273 Ft        működési kiadással,

                   aab)   21.153.255 Ft        felhalmozási kiadással,

                   ab)      2.077.620 Ft       finanszírozási kiadással


jóváhagyja.


(2)   A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlegét az 1. melléklet szerint:


a)          17.809.030 Ft        költségvetési többlettel, ezen belül

                  aa)           187.118 Ft        működési többlettel,

                  ab)      17.996.148 Ft        felhalmozási hiánnyal

jóváhagyja.


       (3)   Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2-3., felújítási és fejlesztési feladatait a 9. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.


       (4)   Az önkormányzat 2019. évi hitelállományát 1.487.642 Ft összegben a 8. melléklet szerint állapítja meg.


       (5)   Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint elfogadja.


2. A maradvány jóváhagyása


2. § (1)   A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2019. évi maradvány-kimutatását 43.706.008 Ft összegben a 6. melléklet szerint jóváhagyja.


       (2)   A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2019. évi összevont változását a 7. melléklet szerint tárgy időszak végén 43.954.658 Ft összegben elfogadja.


3. Az önkormányzat vagyona


3. § (1)   Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján 432.021.299 Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.


       (2)   A képviselő-testület az önkormányzat, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.     (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti, vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint elfogadja.


4. Záró rendelkezések


4. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Folyás, 2020. július 1.                          Magyar Sándor                                                         Dr. Kiss Imre

                             polgármester                                                                  jegyző