Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 01. 18- 2022. 05. 26

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1

2022.01.18.

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Folyás község polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a)3 kiadását 170.809.990 Ft

b)4 bevételét 170.809.990 Ft

főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2)5 A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

a)6 Költségvetési bevételek összesen: 155.514.432 Ft, ebből

aa) működési: 68.423.269 Ft

ab) felhalmozási: 87.091.163 Ft

b)7 Költségvetési kiadások összesen: 168.839.826 Ft, ebből

ba) működési: 62.819.554 Ft

bb) felhalmozási: 106.020.272 Ft

c)8 Költségvetési hiány: 13.325.394 Ft, ebből

ca) működési többlet: 5.603.715 Ft

cb) felhalmozási hiány: 18.929.109 Ft

(3)9 A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): 6.751.505 Ft

ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 11.799.318 Ft

b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

ba)10 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele összesen: 3.496.240 Ft, ebből

baa) felhalmozási hitelek bevételei: 2.062.000 Ft

bab) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.434.240 Ft

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 1.970.164 Ft, ebből

bba) felhalmozási hitelek kiadásai: 678.642 Ft

bbb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 1.291.522 Ft

c)11 Finanszírozási bevételek összesen: 15.295.558 Ft

d) Finanszírozási kiadások összesen: 1.970.164 Ft

e)12 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 13.325.394 Ft

(4)13 A kiadások főösszegén belül

a)14 a személyi juttatások előirányzatát 28.590.855 Ft

b)15 a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4.040.025 Ft

c)16 a dologi kiadások előirányzatát 23.029.437 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 3.500.000 Ft

e)17 az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 3.659.237 Ft

f)18 a beruházási kiadások előirányzatát 89.260.942 Ft

g)19 a felújítási kiadások előirányzatát 16.708.303 Ft

h)20 az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 51.027 Ft

i) a finanszírozási kiadások előirányzatát 1.970.164 Ft

összeggel állapítja meg.

(5)21 Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét 2.159.237 Ft összeggel állapítja meg.

ebből: általános tartalék 2.159.237 Ft

(6) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2021. évi saját bevételeinek előirányzatát 4.700 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel 4.700.000 Ft

b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel 0 Ft

c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel 0 Ft

d) bírság-, pótlék- és díjbevétel 0 Ft

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.

(3) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.

(4) Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként.

(5) A többéves kihatással járó döntéseket a 6., az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet határozza meg.

(7) A közvetett támogatásokat a 9. melléklet, a kezességvállalásokat a 10. melléklet, a hitelállományt a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 12. melléklet, valamint az önként vállalt feladatokat a 13. melléklet tartalmazza.

(9)22 A 14. melléklet tartalmazza az önkormányzat felújítási kiadásait célonként.

2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

3. § (1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2021. évben 46.380 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(3) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.

(4) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

a)23 Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult, melyről a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatja.

b) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

c) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

3. Pénzellátás, támogatások folyósítása

4. § (1) A 10. mellékletben meghatározott támogatási előirányzatok felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.

4. A 2020. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek

5. § A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

5. Pénz- tőke és hitelműveletek

6. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.

(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.

6. Záró rendelkezések

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1

Az önkormányzati rendeletet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 27. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdése a Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 1. § (3) bekezdése a Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 1. § (3) bekezdés c) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 1. § (3) bekezdés e) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 1. § (4) bekezdése a Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 1. § (4) bekezdés c) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 1. § (4) bekezdés e) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 1. § (4) bekezdés f) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

19

Az 1. § (4) bekezdés g) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Az 1. § (4) bekezdés h) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Az 1. § (5) bekezdése a Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (5) bekezdése a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 2. § (9) bekezdését a Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

23

A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

24

Az 1. melléklet a Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 2. melléklet a Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 3. melléklet a Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

27

Az 5. melléklet a Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 14. mellékletet a Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be. A 14. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.