Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 11. 17- 2022. 10. 21

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelete1

2021.11.17.

a szociális ellátásokról

(egységes szerkezetben)

Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet

Általános rendelkezések

1.2

1. §

2.3

2. §

3. Fogalom meghatározások

3. § E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. értelmező rendelkezéseiben foglaltakat kell alkalmazni.

4. Eljárási rendelkezések

4. § Az önkormányzat saját hatáskörében nyújtott ellátásaira – az e rendeletben foglalt kivételekkel – az Szt-ben, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben foglaltak megfelelően irányadóak.

5. § (1) [1] [2] Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása kérelemre vagy hivatalból indul. A kérelemre induló eljárások esetén formanyomtatvány áll rendelkezésre. A kérelmek a Csokonyavisontai Közös Önkormányzati Hivatal Babócsai Kirendeltségén (a továbbiakban: közös hivatal) személyesen, vagy postai úton nyújthatók be.

(2) A benyújtott kérelmek alapján a döntés-előkészítő eljárás lefolytatása a közös hivatal feladata.

6. § (1) A kérelmező a kérelmében a saját, a családja, vagy a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól, továbbá az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokról köteles nyilatkozni. Az erre vonatkozó iratokat, bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia.

(2) A jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdése az irányadó.

(3) A jövedelem igazolható:

a) munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással (amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni);

b) munka elvesztése nyomán kapott ellátás esetén az ellátást megállapító hatóság által kiállított igazolással;

c) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával;

d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével vagy a kifizető szerv igazolásával;

e) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve a NAV által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással;

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával;

g) alkalmi munka esetén a havi átlagos nettó jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal;

h) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény, stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatával;

i) ösztöndíjról a felsőoktatási intézmény igazolásával;

j) a munkaügyi kirendeltség igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül;

k) az a)-j) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolással;

l) amennyiben a c), d) és i) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek átutalásra, úgy a jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható.

(4) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges igazolások, és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.

(5) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.

7. § (1) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.

(2) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5. napjáig, elsősorban a jogosult bankszámlájára való utalással történik, bankszámla hiányában a házipénztárból, vagy postai utalással kerül kifizetésre. A nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat közlését követően a házipénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik.

(3) A települési támogatás egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni.

(4) Az e rendelet alapján folyósított pénzbeli ellátásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élő házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál időpontját követő hónap utolsó napjáig.

II. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni települési támogatások

5. Lakásfenntartási támogatás

8. § (1) Az önkormányzat települési támogatás keretében a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos (2) bekezdésben meghatározott rendszeres kiadásaik viseléséhez lakásfenntartási támogatást nyújt.

(2) A lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások körén a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat, a szemétszállítás díját, a lakbért, vagy albérleti díjat, és a tüzelőanyag költségeit kell érteni.

(3) Fogyasztási egységek:

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma: 1,0

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma: 0,9

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma: 0,8

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma: 0,8

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként: 0,7

(4) A háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő, továbbá a magasabb összegű családi pótlékban, vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy arányszáma 0,2-del növekszik.

(5) A háztartásban élők fogyasztási egysége a családtagok fogyasztási egységeinek összeadásával képzett mutatószám.

(6) Egy fogyasztási egységre eső jövedelem: a háztartás összes havi nettó jövedelme osztva a háztartásban élők fogyasztási egységével.

(7) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában:

a) az egy fogyasztási egységre eső nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetében a 300%-át és

b) a lakás fenntartásával kapcsolatos havi rendszeres kiadásaik mértéke a háztartás összjövedelmének 15%-át eléri, vagy meghaladja és

c) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(8)4 A lakásfenntartási támogatás havi összege 7 000 Ft.

9. § (1) Lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni ellátásként kell megállapítani és a támogatás összegét a határozatban megjelölt egy vagy több szolgáltató részére, havonta kell átutalni. Szolgáltató hiányában a megállapított támogatás összegét a jogosult kezeihez kell kifizetni.

(2) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakásfenntartási támogatást, vagy annak egy részét természetben, a készülék működését lehetővé tevő kódhordozó formájában kell nyújtani.

(3) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(5) A megállapított jogosultsági időtartam alatt a jogosult, vagy háztartásának tagja részére újabb lakásfenntartási támogatást – a háztartás szerkezetében történt változást, illetve elköltözést kivéve – ugyanarra a lakásra nem lehet megállapítani.

10. § (1) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, a már fennálló jogosultság utolsó hónapjában benyújtott kérelmek esetén a korábbi jogosultság lejártát követő hónap első napjától egy év időtartamra kell megállapítani.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) kérelmező nyilatkozatát a lakásban tartózkodás jogcíméről, valamint a háztartás vagyoni helyzetéről;

b) bérleményben, albérletben élők esetén a bérleti szerződést;

c) a kérelmező, illetve háztartása tagjai nevére szóló, – vagy azon legalább számlafizetőként feltüntetett – a lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások egy havi átlagos összegéről a szolgáltatói igazolásokat, ennek hiányában a kérelem benyújtását megelőző utolsó számlákat.

(3) Havi átlagos költségről szóló szolgáltatói igazolás hiányában a fűtés kiadásait téli és nyári számlák figyelembe vételével átlagosan kell kiszámítani.

(4)5 Vegyes tüzelés, vagy fával történő fűtés esetén az egy hónapra jutó átlagos kiadást az előző fűtési időszak számlái alapján kell kiszámítani. Számla hiányában havi költségként legfeljebb 15 000 Ft vehető figyelembe.

11. §6

6. Rendkívüli települési támogatás

12. § (1)7 A rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került (pl. tartós betegség, várandós anya, elemi kár), valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére állapítható meg.

(2) A rendkívüli települési támogatást a közös háztartásban élők közül csak az egyik családtag kérheti.

(3) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb 3 000 Ft-nál, legmagasabb összege háztartásonként évente nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.

(4) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem mellé – a jogosultsági feltételek igazolásaként – betegség esetén a keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást, gyógyszerköltséget tanúsító háziorvosi igazolást, várandós anya részére nyújtott segély esetén a terhesgondozásról szóló igazolást, elemi kár esetén a helyreállítás költségéről készített kimutatást kell csatolni.

(5) Amennyiben az ügy összes körülményére tekintettel feltételezhető, hogy a készpénzben megállapított rendkívüli települési támogatást nem rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult, akkor azt, a házi gondozó, a családsegítő szolgálat családgondozója részére kell kifizetni. A házi gondozó, illetve a családsegítő szolgálat családgondozója a felvett készpénz összegének felhasználásáról 15 napon belül köteles elszámolni.

7. Tűzifa támogatás

13. § (1) A rendkívüli települési támogatás – az önkormányzat rendelkezésére álló keret erejéig – természetbeni ellátásként, tűzifa formájában is biztosítható, amennyiben a kérelmező a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud.

(2) Tűzifa támogatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg, egy éven belül legfeljebb 3 m3 mennyiségben.

8. Temetési támogatás

14. § (1) Települési támogatás keretében - temetési támogatásban részesíthető a temetést követő 60 napon belül az a személy, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén a 300 %-át nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a támogatás összege alkalmanként a becsatolt temetési számla 10%-a, de legfeljebb 25 000 Ft.

(3) Az eltemettetés költségei közül a gyászjelentés és a koszorú költségeit figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A kérelemhez csatolni kell:

a) az eltemettetés költségeiről szóló eredeti számlát, és

b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

(5) A támogatás megállapítása esetén annak összegét az eredeti számlára rá kell vezetni.

9. Tanévkezdési támogatás[3]

15. §[4]

(1) 8 A tanévkezdés megkönnyítése érdekében - települési támogatás keretében - tanévkezdési támogatás nyújtható az általános iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező 1. osztályos tanulók részére 25 000 Ft összegben, az általános iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező 2-8. osztályos tanulók részére 15 000 Ft összegben gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanulók részére 20 000 Ft összegben, főiskolán, egyetemen nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló, hallgató részére 25 000 Ft összegben, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg.
(2) A támogatás feltétele Babócsa község közigazgatási területén állandó lakóhely, vagy tartózkodási hely megléte.
(2a) 9 A tanévkezdési támogatás iránti kérelem benyújtási határideje tárgyév június 16. és június 30. közötti időszak. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A babócsai általános iskolából az érintett tanulók névsorát az önkormányzat hivatalból szerzi be. Azon 14 év alatti gyermekek, akik vidékre járnak iskolába, valamint a 14 év feletti tanulók, hallgatók az adott tanulmányi évre vonatkozó iskolalátogatási igazolás, vagy jogviszony igazolás leadása mellett vehetik igénybe a támogatást. Az igazolás leadási határideje szeptember 15. A határidő elmulasztása jogvesztő.

10. Születési támogatás

16. § (1)10 Születése alkalmából - települési támogatás keretében - támogatásban részesíthető az a gyermek, akinek legalább egyik szülője a gyermek születését megelőzően, legalább két éven át Babócsa község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és ott életvitelszerűen él, valamint gyermekét saját háztartásában neveli, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át nem haladja meg.

(2)11 A születési támogatás összege 40 000 Ft.

(3) A támogatás iránti kérelmeket a gyermek születését követő 60 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A kérelemhez csatolni kell

a) gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

b) szülők, valamint a gyermek lakcímkártyáját.

11. Egyéb települési támogatás

11.1. Karácsonyi támogatás

17. §[5]

17/A. §[6]

(1) 12 Karácsonyi támogatásban részesítheti a képviselő-testület - az adott évre vonatkozó költségvetési rendeletében meghatározott összeg erejéig – az
a) állandó babócsai lakóhellyel rendelkező, egyszemélyes háztartásban élő személyt,
b) állandó babócsai lakóhellyel rendelkező, családjában 1-2 fő 18 évnél fiatalabb gyermekeket – utolsó alkalommal abban az évben, amelyikben a 18. életévét betölti -, nevelő személyt,
c) állandó babócsai lakóhellyel rendelkező, családjában 3 vagy több 18 évnél fiatalabb gyermekeket – utolsó alkalommal abban az évben, amelyikben a 18. életévét betölti -, nevelő személyt,
d) állandó babócsai lakóhellyel rendelkező, az a) – c) pont alá nem tartozó - háztartásonként kizárólag egy fő - személyt
feltéve, hogy az a) és d) pont esetében háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, a b) és c) pont esetében családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.
(2) 13 A karácsonyi támogatás összege
a) 14 az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben 30 000 Ft,
b) 15 az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben 60 000 Ft,
c) 16 ) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben 100 000 Ft,
d) 17 ) az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben 40 000 Ft.
(3) 18 A támogatás iránti kérelmeket tárgyév október 1. napjától október 31. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(4) 19 A kérelemhez csatolni kell
a) a kérelmező lakcímét igazoló okiratot,
b) az (1) bekezdés b) – c) pontjában foglalt esetben a gyermek születési időpontját igazoló okiratot.
(5) 20

18. §

18/A.21

III. Fejezet

Egyéb ellátások

12. Étkeztetés

19. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásában megjelölt Csokonyavisonta Község Önkormányzata alkot rendeletet.

13. Köztemetés

20. § Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül, ha

jövedelemmel nem rendelkezik.
IV. Fejezet

Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) rendelet, valamint az azt módosító 7/2015.(V.4.), 11/2015.(XI.3.), 13/2015.(XI.25.), 6/2016.(IV.29.), 11/2016.(XI.30.) önkormányzati rendeletek.

Babócsa, 2017. augusztus 29.
Péter István sk. Tulok Mónika sk.
polgármester jegyző
A rendelet hirdető táblára helyezve:
Babócsa, 2017. augusztus 30.
Tulok Mónika sk.
jegyző
Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.
Babócsa, 2020. november 3.
Tulok Mónika
aljegyző
1

Az önkormányzati rendeletet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 22. napjával.

2

Az 1. alcímet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. alcímet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 8. § (8) bekezdése a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 10. § (4) bekezdése a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 11. §-t a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 12. § (1) bekezdése a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A (1) bekezdés a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A (2a) bekezdést a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

10

A 16. § (1) bekezdése a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

11

A 16. § (2) bekezdése a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

12

A (1) bekezdés a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A (1) bekezdés a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

13

A (2) bekezdés a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

14

A (2) bekezdés a) pontja a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

15

A (2) bekezdés b) pontja a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

16

A (2) bekezdés c) pontja a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

17

A (2) bekezdés d) pontja a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

18

A (3) bekezdés a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

19

A (4) bekezdés a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

20

Az (5) bekezdést a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 8. § d) pontja hatályon kívül helyezte. Az (5) bekezdést a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

21

A 18/A. alcímet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 8. § g) pontja hatályon kívül helyezte.