Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 18

Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.18.

Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira.

2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. A kiadásokat és bevételeket cofogonkénti bontásban a tájékoztató táblák tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési támogatási célokat és összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)1 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatát 176 969 485 Ft költségvetési bevétellel és kiadással, ezen belül:

a) 139 252 641 Ft költségvetési bevétellel,

b) 37 716 844 Ft finanszírozási bevétellel,

c) 174 327 010 Ft költségvetési kiadással,

d) 2 642 475 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak 2023. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve amiről a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

(3) A saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.

(4)2 A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A működési költségvetés bevételeit 63 848 983 Ft-ban, ebből:

a) működési célú támogatásokat 37 926 806 Ft-ban,

b) közhatalmi bevételeket 18 639 185 Ft-ban,

c) működési bevételeket 7 106 992 Ft-ban,

d.) működési célú átvett pénzeszközöket 176 000 Ft-ban.

2. A működési költségvetés finanszírozási bevételeit 1 446 634 Ft-ban.

3. A felhalmozási költségvetés bevételeit 111 673 868 Ft-ban

4. A felhalmozási költségvetés finanszírozási bevételeit 37.428.390 Ft-ban.

5.3 A működési költségvetés kiadásait 67 753 245 Ft-ban, ebből:

a) a személyi juttatások kiadásait 25 511 259 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 754 705 Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 21 415 700 Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 986 108 Ft-ban,

e) az egyéb működési célú kiadásokat 12 085 473 Ft-ban, ebből: helyi önk.-ok előző évi elsz.-ból szárm. bef.-ek: 93 972 egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 5 174 437 Ft-ban, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 600 000 Ft-ban, a tartalékok összegét 6 217 064 Ft-ban állapítja meg.

6. A működési költségvetés finanszírozási kiadásait 2 642 474 Ft-ban.

7. A felhalmozási költségvetés kiadásait 106 573 765 Ft-ban, ebből:

a) a beruházásokat 1 326 908 Ft-ban,

b) a felújításokat 105 246 857 Ft-ban.

(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 4. és 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6)4 Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2023. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül – 8 fő.

(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. melléklet tartalmazza.

5. § A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervenként a 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiadásait költségvetési szervenként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat a 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival rendelkeznek.

Tartalékok

7. § (1)5 Az önkormányzat 7 837 483 Ft tartalékot képez, melyből 0 Ft általános tartalék és 7 837 483 Ft a céltartalék. (Likviditás megőrzésére képzett tartalék)

(2) A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A 2023. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 8. melléklet tartalmazza

(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Az elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A költségvetési szervek saját hatáskörében -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1000 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzintézettől likviditási hitelt vehet fel.

(2) Amennyiben a képviselő-testület által meghatározott folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a képviselő-testület munkabér hitel felvételt engedélyez.

(3) Valamennyi az (1)–(2) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére. A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

(4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület értékhatártól függetlenül a polgármester hatáskörébe utalja, úgy, hogy ennek lebonyolítása csak a számlavezető pénzintézetnél történhet. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez6

Az önkormányzat - elemi költségvetés szerinti - költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sorsz.

BEVÉTELEK

2023.eredeti
előirányzat

2023. módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzatok/rovatok:

Költségvetési bevételek

I.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

29 246 363

37 926 806

1.

Önkormányzatok működési
támogatásai

28 496 023

33 762 938

2.

Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

750 320

4 163 868

3.

Kölcsön visszatérülés

0

0

4.

Elvonások, befizetések
bevétele

0

0

II.

Felhalmozási célú
támogatások államházt.
belülről

63 601 600

63 601 600

1.

Felhalmozási célú
önkormányzati támogatás

2.

Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

63 601 600

63 601 600

-felhalm.bevételből eu-s
programokhoz kapcsolódó
bevétel

III.

Közhatalmi bevételek (1+2+3)

7 861 000

18 639 185

1.

ebből -helyi adók

7 784 000

18 452 966

2.

-gépjárműadók

3.

-egyéb közhatalmi bevételek

77 000

186 219

IV.

Működési bevételek

4 131 664

7 106 992

V.

Felhalmozási bevételek

12 500 000

11 802 058

VI.

Működési célú átvett
pénzeszközök

176 000

VII.

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

VIII.

Finanszírozási bevételek

37 428 390

37 716 844

1.

Költségvetési hiány belső
finanszírozása (előző évi
költségvetési maradvány
ig.vétele)

37 428 390

36 270 210

2.

Költségvetési hiány külső
finanszírozása (hitel)

3.

Államháztartáson belüli
megelőlegezés

1 446 634

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)

154 768 997

176 969 485

XI.

ebből-kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási
feladat)

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként/
kiem.előirányzatonként

I.

Működési költségvetés
kiadásai (1+2+3+4+5)

1.

Személyi juttatások

19 302 140

25 511 259

2.

Munkaadókat terhelő
járulékok

2 588 927

3 754 705

3.

Dologi kiadások

14 693 060

21 415 700

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 791 108

4 986 108

5.

Egyéb működési célú
kiadás (1.1+1.2.+1.3.)

15 342 170

12 085 473

1.1

ebből -egyéb működési célú
tám.áht.belülre

5 033 554

5 174 437

1.2

-egyéb működési célú tám.
áht.kívülre

200 000

600 000

1.3

-tartalékok

10 108 616

6 217 064

1.4

-egyéb befizetés, elvonás

93 972

II.

Felhalmozási költségvetés
kiadásai (1+2+3)

1.

Beruházások

1 326 908

2.

Felújítások

96 855 751

105 246 857

3.

Egyéb felhalmozási kiadás

III.

Finanszírozási kiadások

1 195 841

2 642 475

1.

Ebből: -Adósságszolgálat

2.

-áht-n belüli megelőlegezés
v.fiz.

1 195 841

2 642 475

3.

-Irányító szervei támogatás
folyósítása

IV.

KIADÁSOK ÖSSZESEN
(V+VI.)

154 768 997

176 969 485

1.

ebből-kötelező feladat

6

6

2.

önként vállalt feladat

4

4

3.

állami (államigazgatási
feladat)

V.

Összes létszám (1+2)

10

10

1.

Engedélyezett létszám
(közfoglalkoztatottak nélkül)

8

8

2.

Közfoglalkoztatottak száma

2

2

2. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Somodor Községi Önkormányzat

Sorsz.

BEVÉTELEK

2023. eredeti előirányzat

Kiemelt előirányzatok/rovatok:

Költségvetési bevételek

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

29 246 343

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

28 496 023

2.

Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

750 320

3.

Kölcsön visszatérülés

0

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

63 601 600

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

2.

Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

63 601 600

-felhalm.bevételből eu-s programokhoz kapcsolódó bevétel

63 601 600

III.

Közhatalmi bevételek (1+2+3)

7 861 000

1.

ebből -helyi adók

7 784 000

2.

-gépjárműadók

0

3.

-egyéb közhatalmi bevételek

77 000

IV.

Működési bevételek

565 664

V.

Felhalmozási bevételek

12 500 000

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

VIII.

Finanszírozási bevételek

37 428 390

1.

Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési
maradvány igénybe vétele)

37 428 390

2.

Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)

154 768 997

XI.

ebből - kötelező feladat

- önként vállalt feladat

- állami (államigazgatási feladat)

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem. előirányzatonként

2023.eredeti előirányzat

I.

Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)

56 717 405

1.

Személyi juttatások

19 302 140

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

2 588 927

3.

Dologi kiadások

14 693 060

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 791 108

5.

Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)

5 233 554

1.1

ebből -egyéb működési célú tám.áht.belűlre

5 033 554

1.2

-egyéb működési célú tám.áht.kívülre

200 000

1.3

-tartalékok

10 108 616

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)

96 855 751

1.

Beruházások

0

2.

Felújítások

96 855 751

3.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

III.

Finanszírozási kiadások

1 195 841

1.

Ebből: -Adósságszolgálat

0

2.

-áht-n belüli megelőlegezés v. fiz.

1 195 841

3.

-Irányító szervei tám. folyósítása

0

IV.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)

154 768 997

1.

ebből-kötelező feladat

2.

önként vállalt feladat

3.

állami (államigazgatási feladat)

V.

Összes létszám (1+2)

11

1.

Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)

9

2.

Közfoglalkoztatottak száma

2

3. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

I. Beruházási kiadások

2023.eredeti előirányzat

1.

2.

3.

ÖSSZESEN:

0

II. Felújítási kiadások

1.

Játszótér felújítása

4 995 862

2.

Belvíz rendezés(TOP_PLUSZ)

63 601 600

3.

Polgármesteri Hivatal felújítása(2022.évi MFP)

7 999 998

4.

Vízmű felújítás (Kavíz Kft. Által végzett)

258 291

5.

Csárda, pizzéria kialakítása

20 000 000

ÖSSZESEN:

96 855 751

4. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

I. Működési bevételek és kiadások

2023.eredeti előirányzat

1.

Működési bevételek

565 664

2.

Közhatalmi bevételek

7 861 000

3.

Önkormányzatok működési támogatása

28 496 023

4.

Egyéb működési célú támogatás áht-belülről

750 320

5.

Maradvány igénybevétele

0

6.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

7.

Működési célú bevételek összesen:

37 673 007

1.

Személyi juttatások

19 302 140

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

2 588 927

3.

Dologi kiadások

14 693 060

4.

Ellátottak pénzbeni juttatása

4 791 108

5.

Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre

5 033 554

6.

Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre

200 000

7.

Tartalékok

10 108 616

8.

Finanszírozási kiadások

1 195 841

9.

Működési célú kiadások összesen:

57 913 246

5. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi tőke jellegű bevételek és kiadások

KIADÁSOK

2023. évi eredeti
előirányzat

1.

2. sz. melléklet „Beruházás összesen” sor

0

2.

2. sz. melléklet „Felújítás összesen” sor

96 855 751

3.

2. sz. melléklet „Beruházás célú átadás” sor

0

4.

Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés

0

KIADÁS ÖSSZESEN:

96 855 751

BEVÉTELEK

2023. évi eredeti
előirányzat

1.

Ingatlan értékesítés

12 500 000

2.

TOP pályázat (belvíz elvezetés)

63 601 600

3.

Tulajdonosi bevételek

1 550 000

4.

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

37 428 390

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

115 079 990

6. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a több éves kihatással járó kiadásokról

Kötelezettségek

Sorszám

M e g n e v e z é s

2021

2022

2023

2024-től

Összesen

1.

Hitelek

0

0

0

0

0

2.

Egyéb kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

3.

Egyéb kötelezettség
összesen

0

0

0

0

0

7. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

Bevételek

Működési célú támogat. aht-on belülről

eredeti e.i.

2 437 195

2 437 195

2 437 195

2 437 195

2 437 195

2 437 195

2 437 195

2 437 195

2 437 195

2 437 195

2 437 195

2 437 198

29 246 343

Felh. tám. aht-on
belülről

eredeti e.i.

0

0

0

0

0

0

0

63 601 600

0

0

0

0

63 601 600

Közhatalmi bevételek

eredeti e.i.

0

0

1 965 250

1 965 250

0

0

0

0

1 965 250

1 965 250

0

0

7 861 000

Működési bevételek

eredeti e.i.

47 139

47 139

47 139

47 139

47 139

47 139

47 139

47 139

47 139

47 139

47 139

47 135

565 664

Felhalmozási bevételek

eredeti e.i.

0

0

0

0

0

0

12 500 000

0

0

0

0

0

12 500 000

Mük. c. átvett pénze.

eredeti e.i.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejh. c. átvett pénze.

eredeti e.i.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási
bevételek

eredeti e.i.

37 428 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 428 390

Bevételek összesen:

eredeti e.i.

39 912 724

2 484 334

4 449 584

4 449 584

2 484 334

2 484 334

14 984 334

66 085 934

4 449 584

4 449 584

2 484 334

2 484 333

154 768 997

Kiadások

Személyi jell. juttatások

eredeti e.i.

1 608 512

1 608 512

1 608 512

1 608 512

1 608 512

1 608 512

1 608 512

1 608 512

1 608 512

1 608 512

1 608 512

1 608 508

19 302 140

Munkaadót terhelő
járulékok

eredeti e.i.

215 744

215 744

215 744

215 744

215 744

215 744

215 744

215 744

215 744

215 744

215 744

215 743

2 588 927

Dologi kiadás

eredeti e.i.

1 224 422

1 224 422

1 224 422

1 224 422

1 224 422

1 224 422

1 224 422

1 224 422

1 224 422

1 224 422

1 224 422

1 224 418

14 693 060

Ellátottak pénzb. jutt.

eredeti e.i.

399 259

399 259

399 259

399 259

399 259

399 259

399 259

399 259

399 259

399 259

399 259

399 259

4 791 108

Egyéb műk.c.kiadás

eredeti e.i.

1 278 514

1 278 514

1 278 514

1 278 514

1 278 514

1 278 514

1 278 514

1 278 514

1 278 514

1 278 514

1 278 514

1 278 516

15 342 170

Beruházás

eredeti e.i.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítás

eredeti e.i.

0

0

0

0

0

0

0

31 800 800

0

33 254 151

31 800 800

0

96 855 751

Egyéb felh. kiadás

eredeti e.i.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási
kiadások

eredeti e.i.

1 195 841

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 195 841

Kiadások összesen:

eredeti e.i.

5 922 292

4 726 451

4 726 451

4 726 451

4 726 451

4 726 451

4 726 451

36 527 251

4 726 451

37 980 602

36 527 251

4 726 444

154 768 997

Finanszírozási
műveletek

eredeti e.i.

0

Göngy. finansz.
műveletek

eredeti e.i.

0

8. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi közvetett támogatások tervezett összege

Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség

Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség

Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség

Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség

Szemétszállitási dijkompenzáció

Ellátottak térítési díjának,illetve kártésrítésének méltányossági alapon történő elengedése

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény mentesség

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyujtott kölcsönök elengedése

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

Ö S S Z E S E N :

0

9. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

Sorszám

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

1.

Somodori Hagyományőrző Egyesület

200 000

Ö S S Z E S E N :

200 000

10. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások

Beruházás
megnevezése

Összes
költség
Ft

Ebből 2023. évi
tervezett
felhasználás

Az összes költséghez

UNIÓS támogatás

Támogatás típusa

Saját forrás

Belvíz rendezés

63 601 600

63 601 600

63 601 600

TOP_PLUSZ

11. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

Támogatási jogcím

Mutató 2023

Fajlagos összeg 2023

2023. évi normatív
támogatás

Települési Önkormányzatok
működésének általános támogatása

15 684 995

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítási összege

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás beszámítási összege

Ebből

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

hektár

26 000

3 073 200

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 043 500

Köztemető fenntartással kapcsolatos
feladatok támogatása

100 000

Közutak fenntartásának támogatása

404 740

Egyéb kötelező önkormányzati
feladatok támogatás beszámítási
összege

6 600 000

Lakott külterülettel kapcsolatos
feladatok támogatása

külterületi
lakos

2 550

20 400

Beszámítás

Üdülőhelyi feladatok támogatása

idegenforgalmi
adóforint

Polgármesteri illetmény támogatása

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

3 443 155

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás

Falugondnoki vagy tanyagondnoki
szolgáltatás tám.

működési hó

12

5 142 300

A települési önkormányzatok szociális
feladatainak tám.

forint

10 393 908

Család és gyermekjóléti szolgálat

Család és gyermekjóléti központ

Óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység támogatása

Bölcsődei ellátás (bértámogatás+
üzemeltetési tám.)

Többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok támogatása- szoc.étk., házi
segítségnyújtás, id.nappali ell.

Gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei
étkeztetés támogatása

forint
570

1 066

607 620

Szociális és gyermekjóléti fel.
támogatása összesen

16 143 828

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Támogatási jogcím

Mutató 2023.

Mutató 2023

Támogatás összege
2023. évre

Óvoda pedagógusok bértámogatása

Óvoda ped. nevelő munkáját
közvetlenül segítők bértámogatása

Óvoda működtetési támogatás

Pedagógus II. kategóriába sorolt
óv.ped.kieg.támog.

Közoktatás összesen

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési
feladatok támogatása

2 270 000

Központi költségvetésből származó források összesen
(csökkentés után)

28 496 023

12. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági ellátások

Ellátás megnevezése

2023. Eredeti előirányzat

Települési támogatás

eFt

Rendkívüli élethelyzetre

4 791 108

Létfenntartási gondok enyhítésére

-Pénzbeni

-Természetbeli

Elhunyt személy eltemettetése

Gyógyszerkiadások fedezetére

Ápolási támogatás céljából

Összesen:

4 791 108

Kamatmentes kölcsön

Köztemetés

Üdülési támogatás

Ösztöndíjak

Szociális étkezés

Nappali ellátás

Gyermekvédelmi kedvezmény

Szünidei gyemekétkeztesés

Újszülöttek támogatása

Összesen:

13. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Somodor Községi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Megnevezés

Sorszám

2023. évben

2024. évben

2025. évben

2026. évben

Összesen

Helyi adók és a települési adók

1

7 861 000

7 861 000

Osztalékok, koncessziós díjak,
hozambevételek

2

Díjak, pótlékok, bírságok

3

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

4

Részvények, részesedések értékesítése

5

Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevételek

6

Kezesség-, illetve garanciavállalással
kapcsolatos megtérülés

7

Saját bevételek (01+…+07)

8

7 861 000

7 861 000

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

9

7 861 000

7 861 000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)

10

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(19+…+25)

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-26)

27

7 861 000

7 861 000

14. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Somodor Önkormányzat 2023. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként (2. melléklet részletezése)

Bevétel

Szakfeladat megnevezése

Összes
bevétel

Ebből

Működési
bevétel

Közhatalmi
bevételek

Állami
támogatás
működési célú

Működés célú
támogatások
áht-on belülről

Fejl. célú
támogatás
áht-on belülről

Felhalmozási
bevételek

Felhalmozási
célú átvett
pénzeszközök

Finansz.
bevétel
Előző évi
költségvet.
maradvány
igénybevétele

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

37 838 390

410 000

37 428 390

013350

Önkormánzati vagyonnal
való gazdálkodás

14 106 000

1 606 000

12 500 000

018010

Önkormányzatok elszám. a
közp. költségvetéssel

28 496 023

28 496 023

062020

Tel. fejl. projektek és tám.

63 601 600

63 601 600

041233

Hosszabb tartamú
közfoglalkoztatás

750 320

750 320

063020

Víztermelés, -kezelés,
-ellátás

485 264

485 264

066020

Város és községgazdálk.
egyéb szolgáltatások

80 400

80 400

082092

Közművelődés,
hagyományos köz.ért.gond.

50 000

50 000

102031

Idősek nappali ellátása

1 500 000

1 500 000

107055

Falugondnoki szolg.

900020

Önk.-ok funkcióra nem
sorolható bevételei

7 861 000

7 861 000

Összesen

154 768 997

4 131 664

7 861 000

28 496 023

750 320

63 601 600

12 500 000

37 428 390

15. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Somodor Község Önkormányzata 2023. évi kiadásainak előirányzata kormányzati funkcióként (2. melléklet részletezése)

Kiadás

Létszám
keret

Szakfeladat megnevezése

Összes
kiadás

Ebből

Személyi
juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátottak
pénzbeli
juttatása

Működési
célú tám.
államházt.
belülre

Működési
célú tám.
államházt.
kívülre

Tartalék

Beruházás

Felújítás

Egyéb
felhalm.
kiadás.

Finanszírozási
kiadás:
ir.szervi
támogatás

Egyéb
finanszírozási
kiadás

011130

Önk.-ok igazg.tev.-e

29 801 869

12 555 380

1 672 032

4 020 000

250 000

10 108 616

1 195 841

5

013320

Köztemető fenntartás és
müködtetés

100 000

100 000

0

013350

Önk.vagyonnal való gazd.

254 000

254 000

0

018030

Támogatás célú finansz.műveletek

4 783 554

4 783 554

0

041233

Hosszabb tartamú
közfoglalkoztatás

750 320

664 000

86 320

2

045160

Közutak, hidak fenntartása

404 740

404 740

0

062020

Tel.fejl.projektek és tám.

76 597 460

76 597 460

0

063020

Víztermelés, kezelés, ellátás

524 991

266 700

258 291

0

064010

Közvilágítás

2 043 500

2 043 500

0

066010

Zöldterület kezelés

0

0

066020

Város és községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

20 903 860

69 360

9 000

825 500

20 000 000

2

072111

Háziorvosi alapellátás

0

082044

Könyvtári szolgáltatások

101 000

101 000

0

082092

Közművelőd-közösségi és
társadalmi részvétel fejlesztése

6 029 592

1 778 400

231 192

4 020 000

1

084031

Civil szervezetek működési
támogatása

200 000

200 000

0

102031

Idősek nappali ellátása

0

104037

Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés

607 620

607 620

0

107055

Falugondnoki szolgálat

6 029 592

4 235 000

590 383

2 050 000

1

107060

Egyéb szoc. pénzbeli és
természetbeni ellátások

4 791 108

4 791 108

0

Összesen:

154 768 997

19 302 140

2 588 927

14 693 060

4 791 108

5 033 554

200 000

10 108 616

0

96 855 751

0

1 195 841

0

11

1

A 3. § (1) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (4) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (4) bekezdés 5. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (6) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 7. § (1) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.