Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2018. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 21- 2022. 02. 22

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2018. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.21.

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a közművelődésről szóló 5/2000. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2015 (V.19.) önkormányzati rendelet.

2. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése a következő 7. ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat kiemelt törekvései e körben:)

„7. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása.”

3. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az Önkormányzat az Mkktv. 78/I. §-ban foglaltak szerint a jelen rendelet 3. §-ban felsorolt feladatokat saját fenntartású közösségi színterén, továbbá közművelődési megállapodás alapján láthatja el.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a helyi közművelődés támogatását

a) könyvtári szolgáltatás fenntartásával,

b) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával, és

c) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre bocsátásával biztosítja.

(3) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez közösségi színtérként az alábbi épületeket, ingatlanokat biztosítja:

a) a Közösségi Tér (7171 Sióagárd, Kossuth u. 1.)

b) Könyvtári Információs és Közösségi hely (7171 Sióagárd, Kossuth u. 2.)

c) Civil Ház (7171 Sióagárd, Kossuth u. 3.)

d) a Sióagárdi Televízió (7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a.)

e) Tájház (7171 Sióagárd, Zrínyi u. 31.)

f) Leányvár-pincefalu szabadtéri színpad,

g) 027/3 hrsz.-ú sportpálya,

h) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt terület.”

4. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés 6. pontjában a „ .” szövegrész helyébe a „ ,” szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2018. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2020 (VI.5.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet 2022. február 21-én lép hatályba.